فال و طالع بینی تیر ماه برای همه ماه ها در سال 97

 فال و طالع بینی همه ماه های سال در تیر ماه  ۹۷ را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این فال و طالع بینی ها همگی جدید و مختص ماه تیر ۹۷ می باشند بیشتر افراد دوست دارند بدانند که ماه تیر ۹۷ چگونه ماهی برایشان از لحاظ عشقی و کاری می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی تیر ماه برای همه ماه ها در سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طالـع بینـــی متولدین فروردین:

چرا آنـــقدر با خودتــان کلـنــجـــار میـ‌ـ‌ـروید و مدام با دیـــگران برخورد نامنــاســب دارید. زندگـــی را سخت نگیریـد که هرچه سختـــ‌گــیر باشـید، زنــدگی هم برایـ‌ـــتـان سخـت خواهـــد گذشت. اهــدافــ‌تـان را گم کرده‌ـاید. باز هم میـ‌ـــ‌توانید برای خود اهدافــی تعــیـیـن کنـید و در جهت رسیدن به آنــهـــا گام بردارید. کســالتی دارید که به امید خدا به زودی برطــرف خواهـد شد. فعلا از این‌کـه چیزی را به زنـــدگـــی خود اضـــافــه یا کم کنید خودداری کنـــید که زمـان مناســبــی برای ایــن تغییــرات نیـست. عدهــ‌ای از خوش‌قلبی شما می‌ــ‌خواهنــد سوء استـــفــاده کنـند، به شدت مراقب باشـیـد و با چشــمانـی باز به اطـــراف نگــاه کنـیـــد و بی‌ـ‌ـــجهــت به کسی اطـمــینـــان نکــنــید.

برای تحقـــق آرزوی‌تان در تلاش هستـیـد. در ایــن راهـی که قدم گذاشـــتــهــ‌ـایـد به سخـــتـیـ‌هــایــی برخورد میـ‌‌کنید که با تفـکر و بدون عجــلــه باید آنـــها را از سر راه خود برداریـد.

طالـع بینی متولدیـــن اردیـــبهـشـت:

نیــات بزرگ و مقـاصــد پرارزشی را در مد نظر داریـــد که انشــاء اللـه به یکی یکـی آن ها جامه عمـل خواهـیـــد پوشانیـــد بشرط آن که اولا (آغاز و میـــان و پایــان) هر کار را خوب بسـنـــجیـد و سبــک و سنــگـــیــن کنــیـــد و ثانـیــا از مشورت با کسـانــی که از شما بصـــیـرتر و خبـیرتـر هسـتـــنـد اســتـــفـــاده کنید. مدتــی به فکـر تغـــییر محـــیط زندگــی افــتـــاده که گرچــه سخـت است ولی شمـــا آن را انـــجــام خواهـیــد داد. از لحاظ محیـط کاری نگـــرانـــی هائی داریــد که قســـمـــتی از ایـن نگــرانی ها به طرز (کار کردن) شمـــا مربوط می شود.

به کارتــان و همـکـارانــتان دلــگــرمــی و اطمـیــنـان بیـــشــتـری بدهید. اگــر قصــد سرمــایه گذاری در هر موردی را داریـد سعـی کنـــیــد که فریــب وعده ها و نویدهای سوء اسـتفــاده گران را نخورید و سرمـایـــه خود را از دست ندهیـد در نیـمه دوم ماهـــی که شروع کرده اید احــتـــمــالا یک خبر خوش به شما خواهد رســیـــد. سفــر کرده ای داریــد که مقـــدمات سفر او فراهم شده و انشـــاءالله بزودی دیــدار حاصل خواهــد شد.

طالـع بینـــی متولدیـــن خرداد:

در ایـــن ماه بنظــر میرســد شمـا دنبـــال خواســتـه ای باشـــید که اطرافـــیان شما و عرف جامـعه آن را نمـــی پســنــدنــد! ماننـد معــشوقی جوانـــتـــر یا مسـن تر از خودتـان، لباسی یا مقـامی که در خور شمـا نیـــست و خلــاصــه هر چیزی که عرف جامـعــه آن را از شما نمیــپذیرد.

اگـر ایـــن مسالـــه را آگــاهـانه انتـــخاب کرده ایـد، اشـکــالی ندارد و به دنبالـش بروید، مشروط به ایـــنـکــه حرف و حدیث دیـــگــران را به جان بپـــذیـــریــد و انــتـظـــار تایــیـــد عموم را نداشته باشــیـد در غیر ایــنـــصورت آرامش زنـــدگی تان به هم خواهــد خورد ؛ ایــنـک لحـــظـــه انـــتــخـــاب است.

طالــع بینــی متولدیـن تیر:

پیــشنهادی دریــافـت میکـــنیــد که البــته قبـل از هر تصـــمـیـــمـی به تمـام زوایــای قضــیه فکر کنیـــد و بعـــد پاســخ دهید ؛ لبخــند شمـا ممـــکـن است به دیــگـران حیاتی تازه ببـخـشـــد و به زنــدگـی امـیـــدوارشـــان کنــد، اگـر به شمـا اعــتــمـــاد کردنــد ارزش این محـبت را بدانــیـــد و با درسـتـی و نیــکـی آن را پاسخ دهـید.

با قنــاعت زندگـی کنـیـد، زیرا قناعت یک ارزش اســـت، ولی هرگز خســیس نبــاشیـــد ؛ روزهـــای خوش فرا خواهــد رسید، روزهـــایـی که خاطرات خوش گذشـــته را بار دیـگــر برای شمــا زنده میـکــند.

طالع بیــنی متولدین مرداد :

ایـن ماه با وجود اینکـه می‌دانــیـــد بایـــد کاری انــجام دهـید امــا احـــتمـــالا به درســـتــی نمی‌ــدانـــیـــد که آن کار دقیقــا چیست.

ممــکن اســت ایــن ماه تمرکـــزتـان را از دسـت بدهـــیـد اما زیـــاد هم نگـــران ایـــن نیــسـتــیـــد که نتوانیــد آن را دوباره بدست بیاورید ، به جای ایـــنکـه سعـی کنیــد رویاهایتـان را معـــقول جلوه دهیــد اجـازه دهــیـــد آنــهــا به شمـا نشـان دهنـد که در دنـــیا چه کار باید بکنــید.

در این ماه مسئله این نیـســت که آیـــا اهداف جدیــدتان تحــقـق می‌ـــیـــابنـــد یا نه! فقــط اجازه دهـیـــد آنـها زنــدگی تان را به روش خودشان بســـازند.

طالـع بینی متولدین شهریور:

زمان، غنی تریـن گنــجینـه هاســـت پس مراقب باشیــد زمــان را از شمــا نگـــیـــرند یا آن را از دسـت ندهـید. با صداقت به زندگی تان گرما ببخــشــید و سعی کنـــید اشتـبـــاهــات گذشتـه را تکـرار نکنــید. اگـر قصد سفـــر دارید، بهـتــر اســت آن را به بعد از انــجـــام اموری که به شمـا محول شده موکول کنید. در حرفـه خود ممتـــاز می شوید و موقعــیــت اقـتـــصــادی خوبی برایــتـان فراهم خواهد شد. درمورد اخـــتلـافــات فامیـلــی یا اخـــتــلــاف با دوستـان نزدیک خود با سیـاســت رفـتــار کنیـد و همــه پل های پشــت سر خود را خراب نکـنـــید. از اول بگوییـــد نه، انـتظـار کار درســتی نیـــســت. بیـشـتــر به فکـــر سلـامـــتـی تان باشید.

طالـــع بینی ماه های سال

طالع بینـــی متولدین مهـر:

در ایــن ماه برای شما شرایط تازهـــ‌ـــای بوجود میـــ‌ـــآید و ناگهـــان تصــمــیم میگیـــریــد که بلـــاخـــره برنـــامـــه ریـــزی کنیـــد و شروع به کار نمـــائید.

روش‌ـــهای کنــاره گیـــری و دوری شمــا ممـــکـــن است تا الان نتیـجه داده و موفقیـت آمـــیز بوده اما شرایط بسـرعــت تغـیـیر کرده و ممکـــن اســـت شما مجــبور باشید که تمام تمــرکز خود را روی ایـــن تصمـــیم بگـذارید که چگونه میتوانــم کاری را که شروع کردهـــ‌ـام را به خوبی به پایان برســـانـم؟

در این ماه آهسته پیش بروید و بنیــادی ایجاد کنیـــد که به اندازه کافی مسـتحـــکــم باشــد که تا آخـــریــن زمـــان همــین جور باقی بمـانــد.

طالــع بیــنــی متولدین آبـــان :

این ماه را باید جشن بگـــیرید زیرا زمان موفقــیت شما بسـیـار نزدیـک شده اســت و شایــد هم بتوان گفت که هم اکـنون غرق در مقدمــات آن موفقــیت هســـتیـــد.

در ماه قبل کمی انـدوهگـــیــن بوده اید و دلــتان گرفــته بود ، پیشامــدهایـــی برایــتان ایـــجــاد شده بود که احسـاس غمی سنــگـیــن داشــتـــیـد امــا به شمـــا مژده داده می شود که در ماه جدید زمان غم شمـا گذشـته است، به شرط آنکه به دامـان دین، اخـلــاق و عرفـــان روی آورید.

بایـد از کوته نظری و سطـــحی بینـــی چشـم بپوشید و بیشـتــر از گذشتـــه به حقـــایـــق توجه کنـید ؛ بهــتـر است زیـاد اهل تظـــاهـر نبـاشید ؛ بگــذاریـــد اطرافـیان شمـــا حقایـــق را ببــیـنـــند با ایــن اوصاف شمـا را بیشتــر دوست خواهـنـــد داشــت و موفق تر از گذشـــتـه خواهیـد بود.

طالـع بینی متولدیـن آذر:

اعضای خانواده از شمـا توقع دارنــد که کمـی از وقت خودتـان را صرف آنــهـــا کنـیــد ، ایـن خواسـته آنها چندان بیجـــا نیســـت و اگـر به آن مبـادرت کنـیـد پشـــیــمــان نخواهیـد شد.

منتظـــر رسـیــدن یک نامه یا نتیـجه یک کار هســتـیـــد که به زودی آن را دریافـت خواهـیــد کرد ؛ در ایـــن ماه با موجی از توقعــات از جانـب دیگـران مواجه خواهــیـد شد ، به خودتــان سخـــت نگیریـد و سعــی کنـیــد تا آنجــا که برایـــتـان مقـــدور اسـت بکوشید و نه بیـــشـتر.

به فرصــتی دست میــابــیـد تا به جنــبه های مهم زندگـــی خود بیـشتر فکـر کنـیـــد و تصــمیـــمـــات جدی و عمده در مورد کار و حرفـــه تان بگیـــرید. در این ماه با حجــم سنـــگـــیـنی از کار روبه رو خواهـیـد شد ؛ این حجـم کار فقط در زمیـنه شغـلی نیــست و میــتوانــد در ارتـــبــاط با احتـیــاجات زنـــدگی روزمــره نیز باشـــد.

طالــع بینـی متولدیــن دی :

تلــاشهــایتــان موفقـیـت آمــیــز بوده و فداکــاری شمــا در کارها باعـث رشـــد هویت تان می شود. پر از ایـــده های جدید برای رشد شغـــلــی خودتـــان هسـتیـــد. یکســـری سهل انــگاری هم به دلیـــل شتـاب در مکــاتــبات پیـــش می آید. مهارتهـای اجـــرایـــی در این ماه فعال هســتــنــد. تصـمیـــم گیـری های حساس بایـــد به درســـتــی انجـــام شوند. زنـدگی زنـــاشویی عادی اســت و باید از بی حوصلـگـــی با شریک زندگـی تان جلوگیری کنـــیــد. رضــایت شخصــی تان افزایــش پیـدا میـکند و همـــزمان با آن زمان بیــشــتــری را به چت و با هم بودن اخــتـــصـــاص می دهـــید.

سفرهـــای دور برای کسب تحصیلـات عالـی پیــش بینـــی می شود. توسعـه در امور خانواده پیـــش می آیـد. ظاهر فیزیکی و انـرژی های شمـــا رو به افـزایـــش هســتنـــد. به ایـن معنــا که ممکن اســت کمی چاق شوید و دچــار اضــافه وزن شوید پس مراقــب رژیم غذایی تان باشیــد. معـــاملـــات مالـی برایتان سودآور خواهنـــد بود و منــافـع آن را به پس انـــداز خود اضافـــه می کنیــد. ایــن ماه سلـــامـت جسمـــانــی تان نیـاز به مراقـــب ویژه دارد زیرا بیـمــاری های معـده و یا لغزش یا سقوط از ارتــفاع پیـش می آید.

طالع بیــنــی متولدین بهـــمـن:

بخــش عمـده ایــن ماه به دنـــبال شانس برای دریــافت دانش و یا تعــداد زیـادی افـراد جدیـــد و یا گذران وقت با خانواده و دوستان هست. زنـــدگی عاشقـاه شمـا می تواند پر برکت تر شود البـتـــه با ورود سیـاره حاکم شما یعــنی ونوس در روز ۵ م ماه. ونوس تا پایـــان ماه مهــمـــان نشـــان شمــاسـت و باعث ایجاد نیـــروی عظـــیــمـی از اعـتمــاد به نفـــس در شما خواهــد شد و از قبــال آن قادر به انجـام کارهای فوق الــعــاده ای انـــجام دهید. ایـن امـر می توانــد برای شمــا که مجرد هسـتید چون کسی بسیار جذاب را سر راه خود خواهد یافــت. با انـجام حرکت های کوچک میتوان راه را برای هماهــنــگــی بســیـار هموار کرد اما شمـــا شروع به راه رفتـــن محــتـاطـانه کرده اید. اگر عاشـــق حیوانـــات خانگی هستــید می توانـــید از پیوستـــن یکی به خانواده خود در حدود ۲۳م ماه خوشحـــال باشـــید. تمـــرین بیـــشتـــر باعث احــســاس اعـتماد به نفــس بیشتـر در شمــا خواهد شد

طالع بیـنــی متولدین اسفنـــد:

می خواهــی ،تمام آدمهای منـفـــی زندگی ات را ببــخشی و با نیکی کردن آنـــهـا را به دوست تبــدیل کنـی.خریـد وسایـل جدیــد را به زودی شروع می کنی.می خواهی مسایـــل مالـــی را با دیــد دیگری نگاه کنـــی،اما اهل حســاب و کتـــاب نیـستی.اگر لازم اســـت از کسی که بتوانـد مشــاوره های خوبی به تو بدهد استــفــاده کن.هرگز برای دسـتـــیابی به اهــدافت،ــقوانـــیـــن را زیر پا نگـذاشته ای و هر جایــی می روی ایـــن حسن اخـــلاقت زبان زد خاص و عام اسـت.

افـراد زیر دسـتــت را مورد تحــسیـــن قرار بده،ـپس از مدتی خواهی دیـــد که کارآیـی آنهــا بهتر خواهـد شد.نیازهـــای ویژه اطرافـیـان و خانواده ات را درک کن.در این ماه ،با استرس و عصبــانــیــت برخورد نکـن،زیـرا نگــرش های مثــبـــت خود را از دست می دهـــی و احــساسات منـــفی بر تو غلــبـــه خواهند کرد.پیش داوری ها را کنـــار بگــذار.کارهـــای اداری پیـش آمده،ــکه احــتیاج به زمـان دارنـد،..قدر ساعات خوشی را که با آنهـا می گذرانـــی،بدان

فال و طالع بینی تیر ماه برای همه ماه ها در سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.