فال و طالع بینی شخصیت افراد از روی حرف اول اسم 97

فال و طالع بینی شخصیت افراد از روی اسم افراد می توانید به شخصیت آنها پی ببرید بسیاری از افراد دوست دارند از راه های مختلف شخصیت و طالع فرد مورد نظر خود را خواند و او را سریعتر بشناسند این فال و طالع بینی حروف اول اسم هم بسیار واقعی می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی شخصیت افراد از روی حرف اول اسم 97  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

الف: خوش اخـلاق و خوش رفتـــار و در باطـــن میـــانـــه رو و با همــه ملــاحـظـه کند و خونگــرم میـــباشــد و با همـه کس زود صمـــیــمــی میــشود ودر زنــدگی در جنــگ و جدال و گفـــتگو به سر میبــرد و پیـــراهـــن سیـــاه بر او نامبـارک می باشـــد و محــنت بسیار می کشـد و هر چه را طلــب کند زود بیـــابـد و مریـــضی وی همــیــشه در باد قولنـــج گردن و پهلو می باشد.

ب : فردی خوش قیـافه و زیـــبـــا وبا محبــت و رفـــیــق باز و همیـــشه مغرور و جیـــب او خالـــی و قدر مال دنــیــا را نداند.

ج : فردی باشـد زیــبـــا و خوش اخلـــاق وبا محـبـت و او همــیشــه از مریـــضی شکـم رنـــج میـبــرد و ایـن مریــضی هر چند وقت یکـــبار اشـکار میــشود و دو وجه دارد یا سیاه چهره و قوی استخوان یا سفــید پوست و بزرگ انـدام و همـــیشــه سرگـــردان و آشفـته می باشــد و از کار خود حیـــران اســـت.

د: او فردی با دیانت و پر فکر و بشـــاش و زیبا چهـــره و جنگـجو اســـت و قدر مال دنیــا را نمــی داند و همـــیـــشـه در حال ترقـــی می باشـــد.

ه : او فردی اسـت که همیـــشـــه اطرافـیان را امــر ونهی کنـــد و زیــبا چهره وتند خو و آتشی مزاج و طبع او گرم میـــبـاشد.

و: فردی اسـت که همــیـشه به دیگران کمک می کنـد و گاهی مغـرور میـــشود و زبـــان بد پشــت سر او باشد و دیـــگران بدی او را میـگویند.

ز : زیبـــا و خوش اخلـاق و با محبت و خونگـرم و در هر کاری مقرراتـی است و در زندگـی برای او سحری می کننـد و در زنــدگــی شکـــست بزرگی می خورد و همیــشـــه از درد سر و زانو در عذاب میـبـــاشـد و نسبــت به زنـــدگـــی دلسرد می گردد و حیران و سر گردان میشود.

ت: او فردی اسـت خوش چهره و خوش اخـــلاق کم خواب و هرگـــاه مرتـــکـــب گنـاه میــشود سریع توبه میکـند و اگـر دل کســـی را برنـــجاند بســـیـار نگران و در پی ان است که دلجویی کنــد و همـیـــشـه احساس تنــهـایـــی عجـــیـــبـــی در خود دارد.

ث: فردی اســـت ثابـــت قدم و پر اراده و در هر کاری ثابـت قدم می باشد خوش اخلـــاق و پر عقـل اســت و پیشــانــی او پهـــن میـبـاشد و در زنـدگـی هرگـز محـــتاج نخواهـــد شد.

ح: او فردی زیــبا و خوش اخـلاق و حق گو و کیـــنــه ای و حرف را در دل نگه دارد و همیشـه در بحث و جدل وجنـــگ به سر میـــبـرد.

خ: فردی است زیـــبا چهـره با چشـــمانی درشــت با محـبــت و مقرراتـی و هر چه سعــی میکـنـــد رزقـش بسـیار شود موفق نمــی شود و او فردی اســـت عشقـــی و تنـــبل و کاهـــل در کارهـــا و بایـــد ایـن کار را ترک کنـد تا در زندگـی موفق و سر بلنــد شود.

ر: او فردی است خوش اخــلـاق میانه رو و آتـشی و همـیـشـــه اطـــرافـــیــان در پشــت سر او بد گویی کنــنـــد و او فردی است طمــعکار و زیـــبا چهـره وخوش گذران و اگـر ایمان خود را حفــظ کنــد به هر مقـام و منزلــتـــی که بخواهـد میـرســد و دســـت او همـــیـشـــه از پول دنیا تهی اســت.

س : او فردی میبـــاشد پر اسـتــعــداد و با ذوق و سلـــیقـــه و همیــشــه بهـــتـرین اجناس را انـــتخـــاب می کند و بســـیــار مغــرور ومتکــبـــر میـــبـــاشـــد و هر کاری که میل داشت انـــجـــام میـدهـــد و با اطرافیــان خود در نزاع و لجـــبازی بسـر میـبـرد فردی باشد آتــشـــی مزاج و همـیشه در چشم اهــل وا عیان پر هیبت به چشـم میایـــد.

ش: او فردی است مشــفــق و مهـــربــان و جنگـــجو و عصـــبانی و خونگـرم و زبان او تلخ اسـت و هر چه در دنیــا به او ضرر برسد از دســت و زبـــان خود میـــخورد و اگر زبـــان خود را نگـــه دارد از بلـا محـــفوظ میمـاند و بســیار لجباز اســـت.

ص : فردی است حرف شنو و دهـن بین و هرکـــس هر حرفــی را با او در میان بگذارد سریـــع باور میـکــنـد نتــرس و خشــن و خوش اخـــلـاق و با محبت و همـــیشه در حال ترقی و فکـر میباشـــد.

ض : او فردی اســت خوش اخلـاق و زیرک ودانـــا وکینه توز و همیشه نگرانی خود را در ظاهر بروز نمـــیـدهـد و پیـــشانی او پهن اســـت و کمــان ابرو دارد و در کارها بســیــار دقیق میبـــاشــد و هرگـز یاد خدا را فراموش نمــی کند و به دنـبـال هر کار زشــتی توبه می کنــد و فردی زرنـــگ اسـت.

ط :او فردی اســـت پاک و خوش اخـلاق و عشــقـی و خوش گذران و خو نگـرم و پیـراهن سیـاه براو خوشایـــند نیســت و دوستـی بسیار میـکـنــد.

ظ : او فردی اســـت که ظاهر و باطـــنش یکــی است و خشک ومقـــرراتی میبــاشد و اطـــرافـیــان پشـــت سر او بد گویی کنـــنـــد و قدر مال دنیا را ندانـــد و در سینــه و اعضا خالـی دارد که نشان اقـــبـال است و دنـبال دوست رود و خواهان ان اســـت که با دوستـــان تفـریح کنـد.

ع : او فردی باشــد بلنـــد مرتــبـــه و پر گذشت و خوش اخلـاق و بخــشنـــده و مقرراتی وخشک و او هرگـز قدر مال دنـــیا را نمــیــدانـد و در دوستـــی با دیگــران پایــنده و متـعــصـــب و در اول زنـــدگـــی رنـج بسیار کشــد و قدر مال دنیــا را نداند.

غ: زیــبـا چهـــره با گذشت و خشـــک و مقــرراتـــی و احساس نا امـیدی کنـــد در فکر میرود و به گذشـتـه وایـنـــده خود می اندیـــشــد دانـا وعالـم اســـت و زنـدگی را با صلح وصداقــت دوست دارد.

ف : او فردی اسـت اتـــش مزاج و تند خو و جاهـــل و زیبــا چهـره و جنـگ جو و خون گرم و نترس از ناحیــه هر چنـــد وقت یک بار مریـــض و رنج میکـشـــد و در زندگی چند بار شکســـت میخورد ولی در ایـــنده به مقــام و منـــزلت خوبی میـــرسـد.

ق: فردی اسـت قادر و توانـا و زیرک و دانـا و در هر کاری نقـــشـــه بسیـار میــکـــشـــد و موفق میــشود هم زیبـاســت و هم خوش اخلاق و فردی است خوش گذران و قدر مال دنـــیـا را ندانـــد و گاه گاهـی با ملایـمــت و یا خصومت برخورد میــکـند.

ک: او فردی اســت زیـبـــا وخوش اخلـاق و زیــرک و دانــا و زیـرک و خشک و مقــرراتــی و زبـــان او تلـخ اســـت و همیشـــه دیـگـــران از زبان او در عذاب میبــاشــند با یک کلــمه حرف دیگـران را برنـــجـــانـد و همـیـــشـــه در حال ترقـــی و فعالــیــت باشــد.

ل: فردی است زیـــبا چهــره و خوش اخلاق و یکـــدنـــده و همــیــشـه جدایــی اختــیــار کنـــد و غرور خاصـی دارد قدر مال دنیــا را نمـی داند و همیـــشه متـــعـــصـب اطرا فیـــان نزدیــک خود میـــباشد.

م : خوش اخلـــاق و با محـبــت و خون گرم ونتـــرس و همیــشــه اطرافــیـــان پشت سرش بد گویی کننـــد و در روبرو از او تعریــف و تمــجیــد کنــند او فردی باشد خوش چهـره و چشمان درشــتی دارد و در کارهای خود همیــشـــه کاهـلی دارد و زود عصبانــی میـــشود و سریـع خاموش میشود عشـقـی میـبــاشد و در تمام کارها تقاضای کمـــک کند.

ن: او فردی اسـت زیـبا و خوش اخلــاق و کیـنـه توز و دم دمی مزاج میـــبــاشد گاهی اوقات بســیـار خوب و گاهی اوقات بسیار بد و مقرراتـی وخشـــک میـــشود همـچون قاضــی میبـــاشـــد ودر حقوق خود ودیگران به میزان برخورد کنـــد.

ی: او فردی اســت پر فکــر و زیـــبا و با هر کس در افـــتد بر او غالــب گردد دم دمی مزاج میبـــاشد و گاهــی بســـیـــار خوب و گاهی بســـیـــار خشــک ومقـرراتـی اســت او فردی اســـت چهـــار شانه و از مریضی شکـــم گاه گاهی رنــج میـــبـــرد.

فال و طالع بینی شخصیت افراد از روی حرف اول اسم 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.