فال و طالع بینی خصوصیات جنسی همه ماه های سال 97

فال و طالع بینی جدید خصوصیات جنسی همه ماههای سال 97 که همگی برگرفته از سایت های معتبر می باشند خواندن این فال خصوصیات جنسی به شما کمک می نماید که از شخصیت و میل جنسی افراد مطلع باشید و بدانید که طرف مقابلتان چه حسی به شما دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی خصوصیات جنسی همه ماه های سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ماهمراه باشید.

فروردیـن:

مردان فروردیــن ماه:

مردان فروردین در هرجا،ــدر هر شرایـطــی و در هر زمانی اماده انـــجـام س-ک-س هستــنـد و مانـــنـــد زنــان فروردین عمــل نزدیکــی را مانـند ورزش میـداننـــد. هر چند به خواســته های خود بیــشتــر اهـــمیــت میـدهــنـــد امـــا همـــسرشـــان را هم راضـی نگه میـدارنــد.ناز و عشوه را زیــاد طول نمـیـــدهـنـد و دوست دارند زود به مرحــلـــه آمــیـزش برسند و ایـــن باعــث خوشحــالــی همــســـرشان است.زنــانــی که عشق بازی را دوست دارنـــد بهتر است از مردان فروردیـــن فاصله بگیـــرند.

زنـــان فروردین ماه:

زنـــان فروردیـن در عشــق بازی روراست هســتـــنــد و از جمــله ها بیــشـتر استـــفـــاده میــکـنـــنـــد.بســیـار پر هیجــان و شهوتی هســـتـــنـــد در عشـق نیز صبـــر و حوصله ای ندارند.حشری بودن را دوست دارن و کارهای هیجــانـــی انــجــام میــدهــند.همیشــه میتوانند در س-ک-س پیــش قدم باشـــنـدو ترسی از ایـن مورد ندارند.دنـیــای خیـالـــی را دوست دارند و به همـــین دلــیـل روش های معــمول آمـیزش آن ها را راضــی نمیـکـــنـــد.هم مردان و هم زنـان فروردیـن ماهـــی تنوع طلب هســـتــنـد و شخـــصـــیـت ثابت در طرف مقـابـــلـشان را دوست ندارند و دائم به دنبـال تغـــییـــر هستنـــد.آرزوی هر فروردیـن ماهـی صاحــب شدن به عشقی است که بســـیــار هیجـــانی اســـت.

آنچــه بعــد از پایـان س-ک-س میـگویند:حیـف تمـــام شد،دوباره انـــجام بدیــم

پوزیشـــن مورد علــاقـه شان در مقاربـــت جنــسی:پوزیشـن های رو در رو

مکـــان مورد علــاقــه برای س-ک-س:بســـیار عجول هسـتند و تا اتــاق خواب نمــیــتوانـنـد صبـــر کنــنـــد.

اردیبـــهشـــت:

مردان اردیبهـــشـــت ماه:

برای مردان اردیـبــهشـت اولین هدف از آمـیـزش جنسـی تولیــد مثل است و به خاطــر اینـکه صاحــب فرزنـدی شوند در حیــن آمیــزش عمــلیــات فوق الـعـــاده ای نشــان میـــدهنـد.از روابـــط یک شبــه و عجول نفرت دارنـد و مانـند زنان اردیـبهـــشت پوزیـســـیون های کلـاسیک را دوست دارند و از مورد توجه قرار گرفــتن بســـیـار خوششـــان می آیــد و در ایــن مورد مانـند کودکـــی هسـتند.دیــر شهوتش اوج میگـــیـرد امـا بعد از شهوانــی شدن و اوج گیــری آمـــیـــزش ساعت ها میتواند طول بکــشـد و نگـــه داشـــتـن او کار سخـتی است.

زنــان اردیبهـــشت ماه:

هر چند ظاهر آرام و سر به زیــری دارند امـا در مورد س-ک-س از جمله حشــری تریـن زنــان به شمـار میروند.ماسـک روزانـه اش را در تخت کنــار میگذارد و از خود هیـجـان بســیار نشان میدهنـــدبه عادت هایـش وابـسته است و به همــین دلــیــل لزومی به ایــجـــاد تنوع برای وی نیـســت از حرکـــات تکراری خســته نمــیـشود بســیار صبور اسـت و ماننــد هر موضوعی در س-ک-س نیــز حوصلـه به خرج میــدهـــد.به لوکس و زیـــبـایی ضعف دارد و دوست دارد تا شما او راتحریک کنیـد و از ایـنــکـه شما به خودتــان برسـید لذت میبـرد و الـــبته به یاد داشته باشید به خواســته هایـــش خصوصا در س-ک-س ارزش قائل شوید.

آنچــه بعـد از پایــان س-ک-س میـــگوینـد:بســایر گرســـنـــه هستم چیـزی بخوریـم

پوزیشن مورد علاقه شان در س-ک-س:با تقلیـــد از صحنـــه فیلم ?,? در مقــابــل یخـــچال

مکــان مورد علاقه برای س-ک-س:هوای آزاد،بیرون برای او بسیــار رمـانتیــک جلوه میدهــد

خرداد:

مردان خرداد ماه:

بسیـار تنوع طلب هســـتـند و این در مورد تنوع در زنــان زندگــیـشــان نیـــز صادق اســت.مدام س-ک-س با یک زن احــســـاس خوبی به آنهـا نمـــیدهد.آمــیزش برای آنــهــا مانـــنــد یک بازی اســت و مطوئن باشـــیــد در عشـــق بازیگـــری ماهر اســت.مکـان و پوزیـشـن های متـفاوت برای س-ک-س لازمه اش در زنـــدگی اسـت و در بیشتر مواقع کنتـــرلش برای مقــاربـت را از دسـت میــدهد.

زنـــان خرداد ماه:

به دلیـــل عادتـی که نسـبـت به تنوع و تازگـــی ها دارد در مورد س-ک-س و عشق از هیچ چیـــزی تعجـــب نمــیـکنــد.بیــشــتر نسـبـــت به منـــطـقش حرکـــت میــکـنـــد تا احسـاساتـــش به همین دلیـل بایـد او را آمــاده آمیزش کنــیـــد.یکنواخــتــی در س-ک-س را دوست نادر اگر انسـانی هسـتــیـد که بسیار خوب میــتوانیــد او را غافــلــگــیر کنــید بدون شک عاشـق شمــا خواهد شد.دعوا و خشونت را دوست ندارد و برای عشــقش هم دوست و هم محـرم اسـرار اســت.
بخوانـــیـد : اوج صمـیـــمـیت زمـان قدیـــم را در ایـن عکـــس ببینــید

آنچـه بعد از پایان س-ک-س میـگوینـد:کنترل تلوزیون کجاســت؟

پوزیشن مورد علاقــه شان در سک?ـــ?:بر روی کانـــاپـــه جلوی تلوزیون هر پوزیــسـیونی میــتوانـد بگیــرد

مکـــان مورد علــاقـه برای س-ک-س:ماشیـن

متولدین تیر ماه

مردان متولد تیــر ماه:

اگـــر برای مردان متولد تیــر غذای خوشمــزه ای درســت کنـــیـــد و او را محـکـم بغــل کنیــد آن موقع او را برای س-ک-س آمــاده کرده ایـــد.روح بسیـــار لطــیـفی دارداما در عیــن حال میتواند بســیـار خشـن باشــد.بســـیار احــســـاســاتـــی اســـت عشــق بازی با همســرش را بســـیار دوست دارد اما اگر عاشـــق همــســرش نباشـد نسـبــت به س-ک-س بسیـــار بی علــاقـه خواهـــد بود.او نیـــز مانند زنان تیـر ماه نسـبت به مکان س-ک-س حسـاس است.در اتــاق خواب و تخت خودش احســاس قدرت میکـــنـــد در حالـــی که در یک مکان غریـبـه میــلــش را از دســت میـدهــد.

زنـان متولد تیر ماه:

زنان تیـر ماه بســـیار حسـاس هستـــند و بیشتـــر از هر چیـزی به مهربان بودن اهـمــیــت میــدهـند برای بدسـت آوردن دلش با او ملایـم حرف بزنیـــد تا اعتــمـاد او را جلــب کنـید بزرگ نمـــایـــی ها را دوست ندارد با خجــالتی بودن او کنار بیایــیدو به اخلاقـیـــات او احتـــرام بگــذاریـــد در اینـصورت از لاکش بیـرون آمده و به معشوقه ای هیجانـــی و حشـــری تبـــدیل میــشود.

به صادق بودن بسیــار اهمیت میدهـد. در س-ک-س زبــان شیرین،ــبوسه های پر از عشــق را دوست دارد و در زمان کوتاهـــی از وضعــیـت ساکــن و رمــانتـیــک به زنـــی پر از شهوت تبــدیل میشود.

آنچه بعد از پایان س-ک-س میـــگویند:کی ازدواج میــکـــنیم؟

پوزیــشـــن مورد علــاقــه شان در مقــاربـت جنـــســی:پوزیــســـیون قاشق را خیـــلـــی دوست دارنــد و همــچــنــیــن دوست دارنـد طرف مقابـلش با بدن او بازی کنـــد.

مکـان مورد علاقه برای س-ک-س:کنـــار ساحل

متولدیـن مرداد ماه

مردان مرداد ماه:

برای مردان مرداد س-ک-س مانـنـد ریــنگی است تا قدرت خودش را نشـــان دهـند.به همـیـــن دلـــیل با زنی که او نیز خودش را قدرتـمنــد بداند خوشبخــت نمـیـــشودو ماننـــد زنـان مرداد ماهـــی از تعـــریـف و تمجـــید بســـیـــار خوشش می آیــد.دوست ندارد مدام و زود به زود س-ک-س داشــته باشـد امـا اگـــر کارهایش رو به راه باشــد میــلـــش به س-ک-س افـــزایــش میابد.

زنان مرداد ماه:

در عشـق مانند هر چیزی دوست دارد مورد تعـریـغ قرار بگـــیــرد.در عشـــق س-ک-س برای او اهمیت بالــایــی دارد و به تشــریــفـــات بســیار اهمـــیـــت میدهــد و حتـمـا به احـســاســـاتش واکــنـــش مثـبــت نشان دهـــید.دوست دارد در س-ک-س هیـــجـــان داشـته باشــید امـــا عشــق بازی با او را فراموش نکـنید.با توجه به هوش بالـــا و زیـبایــی که دارد توجه ها را به خودش جلـــب میکـــنـد.

آنـچه بعـــد از پایـــان س-ک-س میــگوینـد:اعتــراف کن در آمــیـــزش فوق العـــاده بودم

پوزیــشــن مورد علاقه شان در مقاربـــت جنـســی:در پشـت او قرار بگــیـــریـــد

مکـــان مورد علــاقه برای س-ک-س:مکان های آیـنه دار

متولیـد شهــریور ماه

مردان متولد شهــریور:

مردان شهریور مانــنـد زنــان شهـــریور بسیـــار وسواس هســـتــنـــد.در س-ک-س آنـقـدر تکـنـیـک های زیـادی بکــار میـبـــرنـــد که برای احـســاسـات جایی باقـــی نمیــمانـد.به دلیــل ایـــنکه فوق العـــاده بودن را دوست دارند در س-ک-س اگــر ایـــن خصــلـتـــش را کنــار بگذارد از آمـیـــزش لذت خواهــد برد.در س-ک-س از شریــکــش به صورت بی رحـــمانـه ای انـــتــقـــاد میـــکـــنــد و به خاطــر انتــقادی که کرده اســـت عذاب وجدان میـــگیـــرد.به جزئیات بســـیار اهـــمیت میـــدهد و به همـــین دلــیل همســر فوق الـــعاده ای اســـت.

زنان شهریور ماه:

احـــساسات و افـکـــارش را به راحـتـی ابـــراز نمــیـکـــند و ماننـد جهـبـــه ای در بســته است به همیــن دلـیـــل شنـاخــت او و درک رفـتـارهـایــش کار سختی است.خجـــالـتــی و درون گراست و شخـصیـــت واقعــی اش را نمـیـــتوانـــد بروز دهد.برای نزدیــک شدن و انـجــام س-ک-س با وی بایـد آرام آرام و با حوصلـــه نزدیــک شوید.برای بدسـت آوردن دلـش چون آدمــی اســـت که بیشتر از احساسات با منطــقش حرکت میکــنــد پس به او نشــان دهـید که او زن باهوشی است.بر خلاف ظاهــرش که زنی سرد است ،درونش بسیـــار هیجانـــی و حشری اســـت.بسیــار وسواس اســـت و به تمـــیز بودن اهـــمــیــت میــدهد قبــل از نزدیـکـی با وی به بهداشـت شخصـی حتما رســیدگی کنیـد.

آنـــچـه بعـد از پایان س-ک-س میگوینـــد:بلـــند شو ملـــافـــه ها را بردارم

پوزیشــن مورد علاقه شان در مقاربــت جنسی:پیــش قدم شدن شمـا را دوست دارد و پشـنـــهـاد پوزیســـیون را شمـا دهـــیـــد
بخوانید : رعایت نکاتـی برای موفق شدن

مکان مورد علــاقه برای س-ک-س:مکـان های فانـتـــزی

متولدیـن مهر ماه

مردان متولد مهـــر:

مردان مهر به س-ک-س با زن زیبا بیـشـــتـر اهمـــیــت میـدهـــند در غیر ایــنصورت س-ک-س در تاریـکـــی را ترجــیــح میـدهنــد.در کل مرد مهربان و دوست داشـتـنــی اســت مانـــنـــد زنان مهر به سازگــاری اهمیت میـــدهند به ایـن دلیل که هر کاری زمانی دارد از همـسری که برایــش نرخ تعیــیـن کنـــد متـنــفـر اســـت.کمـــی نارسیـســم و خود پســنـــد است.

زنان مهر:

در نزدیـــکی دقت کنید با حساســیــت با وی برخورد کنیـــد ایـــن موضمـــع برای یک زن مهــر بســیــار مهم اسـت.قبل از هر چیــزی توجه کنیـــد که زن مهر ماه بسیار احســاساتی است پس اول قلب اورا بدست آورید سپـــس جسـمـش را.به رمانـــتـــیـــک بودن نیـز بسـیــار اهـمیـــت میدهـــد.زنـان مهر ماه دکوراسـیون و محـــیـــط اطرافــشان دوست دارنـــد عالــی باشد پس به مکـانی که با او س-ک-س داریــد توجه کنــیــد اگــر در محــیط احسـاس خوبی به او دست دهد با شمــا بسیار راحـــت خواهـــد بود.حرکـــات خشــن و بی صبـرانــه در س-ک-س را دوست ندارد اگر ایـن کار را بکنـــیـــد به سوی بی میلی کشیده خواهد شد.سولپـرایزها را دوست دارد پس با ایـــن کار میـتوانیـد دل و میـــل او را به دست آورید.

آنچـه بعد از پایان س-ک-س میـــگویند:اگر تو احـــساس خوبی داری پس من هم احـــساس خوبی دارم.

پوزیـــشن مورد علاقه شان در مقاربـــت جنـســی:به پشـت خوابـــیــده را خیــلی دوست دارند.

مکان مورد علـاقـه برای س-ک-س:هتـــل های کوچک و لوکس

متولدی آبان ماه

مردان متولد آبان:

برای یک مرد آبـــانـــی س-ک-س قبل از هر چیـزی اهــمـــیت دارد.میتواند گرسـنــه بمـاند امـــا بدون س-ک-س هرگز نمـیتواند و عاشق زنـانـی است که ماننــد او نســـبـت به س-ک-س ضعـــف داشـــتـه باشـد.از دیدگاه او زن زیـــبـــا و زشـــتی وجود ندارد هر زنـی جذابـــیـــت خاص خود را دارد.زمـــانی که عاشق میـــشود به شکـــل غیـر طبـیعـــی از س-ک-س فاصله میـــگـــیـرد هر چند این وضعیت او زیاد طول نمـــیکـــشد امـا واقـعا دچـــار افسـردگـــی جنســی میـشود به خاطر همـــیــن خصلــتـشان دوست دارند با زنــی آمیزش کنــنـــد که عاشقــشان نیــســتـــنـد.

زنـان متولد آذر:

ضعـــف شدیـــدی نســبت به خواسـته هایــشان دارند باایـــن حال دوست دارنـــد عاشـــق شوند و میـــتواننــد در ایـــن مورد فداکـــار باشند.به دلیـل اهمــیـتــی که به زیبــایی میـــدهـــند نسبـت به مردان زیــبـا و خوش اندام ضعف دارنـد.همـیـــشـه از اطـــرافـیان نسـبـت به شهوت بالا و بروز آن اخـطار میگـیرنـد امـا در زیر ایــن آتـــش شهوت زن بســیـار لطـیفی نهـــفتـه اســـت .هم زنان و هم مردان آبان دوست دارنـــد کسی که با او س-ک-س دارند تنـــهـا متـــعلــق به خودشـــان باشـدسـلیـــقـــه ها و میـــلهــای متــفــاوتی دارنــد و از بیـن ?? ماه آبـــان ماهی ها در عشق بیشتـــر از هرکــسی پر هیـــجان هســتــند.

آنچــه بعد از پایـــان س-ک-س میـگوینـد:حالا در پشـت بام س-ک-س داشـــتـه باشـــیم.

پوزیـــشن مورد علــاقه شان در مقاربـــت جنسی:از تخــیـــلات خود اســتفـــاده کنــیـد و روش های جدیــدی ایجاد کنید.

مکـــان مورد علــاقه برای س-ک-س:هیـچ جا خونه خود آدم نمیـشـــه.

متولدیـــن آذر ماه

مردان متولد آذر:

برای مردان آذر زندگــی جنســی او پر هیـــجـان و ماجراست.در یک شب طوفانـــی در چادر،ـــدر کنــار دریای طوفانــی،در یک جنگل بیسو و هر مکــان عجـیـــب غریــبی که به ذهـنـتـان میـرسـد دوست دارد س-ک-س داشـته باشد.از آمیزش های آخـر هفتــه که با یک دوش گرم و موسیــقی آرام و صحــبـت های لطـــیـف آغــاز میـشود بشــدت نفــرت دارد و دوست دارد تکـنـــیک های آمیزش از خاور میــانــه گرفــتـــه تا آفریقـای جنوبی را امتحــان کنـــد.

زنــان متولد آذر:

به عشق و س-ک-س مانــنــد بازی نگــاه میکـــنــند امـا این موضوع را سرســری نمـــیگـــیـــرند.یک عاشق آتشی اســت و زمانـــی که عاشــق میـــشود به افکار دور و برش زیــاد اهـــمـیت نمـــیـدهـــد.در عشـــق نیـز خصـلــت خوش منـشانـه ای دارد و دوست دارد با همسـرش دوست باشــد.زنــان آذر نیز مانــند مردان آذر بسیـار پر ماجـــرا هســـتـنـــد و از ایـن مورد هرگز خســته نمیـشوند.در عشــق هرگـز او را محــدود نکــنید چرا که از ایـن رفـــتــار بشدت متــنفر اســـت برای بدسـت آوردن قلبـــش طوری رفتـار کنــید تا در کنار شما راحت باشــد.
بخوانــیــد : متــن تبریـک عید نوروز اداری

آنچــه بعد از پایـــان س-ک-س میـگویند:از ایـــن بهــتــر هم میتوانــســـتـی باشی.

پوزیـشن مورد علـــاقــه شان در مقاربـت جنــسی:حسـاس ترین نقطه بدنـش لاله گوشش اســت و در حیـن س-ک-س به حالــت دراز کشـیــده و شمــا روی او بنشــیــنید.

مکان مورد علــاقه برای س-ک-س:در هوای آزاد و مکـان های پر خطر

متولدین دی ماه

مردان متولد دی:

مانــنــد زنــان دی سرد و بسیــار دور دیـــده میشوند.راضـــی کردن او کار سختی اســـت.از روابط س-ک-س یک شبـه خوشش نمی آیـد هر چنـــد امـــکان اینــکـــه به رابـــطه یک شبـه تن در دهد اما لحــظه آخــر میــتواند نظــرش عوض شود.س-ک-س برای او مفهوم جدی دارد.او همــســر فداکاری اســـت برای داشتـن رابـطــه مکــان های آرام را دوست دارد.مسئولیــت پذیر اسـت و روش های پیشـگیـــری از بارداری را بدقـت رعــایت میـــکــند.بدلـیــل ایـــنــکه نسـبت به هر کســـی بی اعــتــماد اسـت دائما اطـــرافــیـانــش را تغـییر میــدهـد و ازاینـــکه در شخص ثابــتی نمـــیتواند پایدار باشد بســیـــار شاکی اسـت.

زنان متولد دی:

به دلــیــل ظاهــر سردی که دارنـد به راحتـــی میتوانــنـد احـــســـاسـات خود را پنــهـان کنـــنــد در زیـر ظاهـر مغـرور و خودخواهـی که دارنـد ساختـــاری کاملا احــسـاسـی و نســبـت به عشـــق و محبــت حســاس هستنــد.اما به دلــیـــل ترسی که از شکـــست دارنـد زن تنهـــایی هســتــنـــد امـا با صبـــر و درکـــی که بکار خواهـــید برد میـــتوانیـــد آتش عشـــق و شهوت را در وجود او شعلـه ور کنید و به این طریق آرام آرام و با ملـــایـمت جسارت به س-ک-س را در او زنده خواهـید کرد.

آنچــه بعـــد از پایـان س-ک-س میــگویند:در روز های آینده هم میـــتوانــیم با هم س-ک-س داشـته باشــیــم؟

پوزیشــن مورد علـاقــه شان در مقـاربــت جنســـی:نســـبت به کمر حسـاس هستنــد بنـــابـــراین به ایـن نقــطه ها بیـــشــتـــر تمـــرکز داشـتــه باشیـــد.

مکــان مورد علــاقه برای س-ک-س:بعــد از یک روز خســـته کنـنده کاری در شرکت

متولدیــن بهـمن ماه

مردان متولد بهمــن:

برای او زنــدگــی جنــسی بعـــد از دوستـانـــش می آیـد.با زنـــی که دوستـــش دارد میـتواند آمیــزش کنـــد.س-ک-س در زندگـی او جای مهمـی ندارد.در صورتـی که شهوتش اوج بگـیرد میـتوانـد با هر کسی نزدیکی کنـــد و سپس نیز فراموش کند.رمـــانـتـــیـــک بودن را دوست ندارد.نســـبـــت به مغـازه هایی که لبـــاس زیر میـفـروشند ضعف دارد.به س-ک-س مجازی علـاقــه وافــری دارد.

زنــان متولد بهــمن:

بســـیـار سنتـــی به نظر میــرســـند امــا در سکـس با هرکـسـی فرق دارنـــد بسیـار کنـجکاو هســتند و چون به شکـــسـت عادت کرده انـد بســـیار راحــت چیز های تازه ای را تجـربه میــکنـنـد.در کنار او هر کاری میتوانید انجـام دهیـد.بسیـــار مهـــربــان هسـتــنـــد.افـــکـــار جنســـی اش را میـــتوانـــد با شمـا در میــان بگــذارد.از لخــت شدن خجــالـت نمــیـکـــشــد و از رل بازی کردن نفـرت دارد.

آنـــچــه بعـد از پایان س-ک-س میگویند:دســت هاتو میــتونم باز کنم؟

پوزیــشن مورد علــاقه شان در مقاربــت جنــسی:مانـنـد یوگا به س-ک-س نزدیـک شوید.

مکـان مورد علــاقـه برای س-ک-س:زیـــر لحـــاف تشــک در روشنایـــی.

متولدین اسـفند ماه:

مردان متولد اسفـــنـــد:

مردان اسفـــند خیــلـی زود تحریـــک میشوند ممـــکـن اســـت خیـــانـــت کنـنــد امـا مطمئن باشـــیــد عذاب وجدان خواهـــد گرفت.س-ک-س برای او ماننـــد دریایی اسـت که ناخواســته در آن شنـا میکند.مرد رمـانتــیکــی اســت در یک مکان شیــک و زیـبا برایـــتان میـــز شام میچیـــند و موسیـــقــی ملـایـمـی میگذارد و س-ک-س از آنــجا شروع میـــشودو تا زمــانـی که نســـبـــت به خانم دیــگری حواسش پرت نشود شمــا را با بوسه ها و تعـــریف هایـش لوس خواهـد کرد.

زنـان متولد اســفنـد:

از میـــان زنـان ماه های دیــگــر زن اسـفـــن زن بســـیــار رمــانتـــیـک و عاشـــق پیـــشه ای اسـت امــا به دلیــل شرمســاری که دارند بهـــتر اسـت موقعـــیـــت را شمـــا برای او فراهــم کنید تا زمــانی که شما با او ملایم و مهـــربان باشید مطـــمئن شوید عاشــق شما خواهد مانــد.باید با صبر و حوصلـه با وی برخورد کنـید مطـمئن باشــید که زن حشـری را خواهــیـد یافـت .اکر مانـنــد معشوق عاشق پیــشــه ای برخورد کنید در ایـنــصورت زن رمانـــتـــیــکـی خواهـد بود.

آنـــچه بعــد از پایــان س-ک-س میـگوینــد:من و چی صدا کرده بودی؟

پوزیشن مورد علاقه شان در مقــاربــت جنسی:لباس زیر و خواب برای او اهـمـــیـت خاصـــی دراد پس تنوع را رعایت کنید.

مکــان مورد علاقه برای س-ک-س:زیر سایه درخـت.

فال و طالع بینی خصوصیات جنسی همه ماه های سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.