فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 18 اسفند 96

فال و طالع بینی روزانه یکی از فال هایی می باشد که بیشتر افراد دوست دارند روزانه این را مطالعه نمایند بیشتر افراد دوست دارند فال و طالع بینی که خبر از آینده و یا شخصیت فردی را می دهند بخوانند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 18 اسفند 96 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

دوست عزیـزی که 18 اســـفنــد به دنـــیـا آمده ای، تولدت مبـــارک! شمـــا شخـــصـی متواضع، راسـتـگو، عمل گرا و واقع بین هستید و از اســتعـدادی فوق الـــعـاده و قدرت تخیـلـی بی نظـــیر برخوردار هستـــیــد، اما بایــد به ویژگــی های منـــفـی شخـصـــیــت خود از جملــه حسادت، بی نظـــمی و بی تفــاتی نسبـت به مسئولیـت هایـتان غلبـه کنـــید. امسال از لحاظ مالـی با توجه به میـــزان تلــاش و کوششی که از خود نشان می دهیــد برای شمـا سال بسیار خوبی خواهـــد بود. شمـافرصت های بسـیار خوبی برای به دســت آوردن پول و ثروت بیـــشـــتر در اخـــتیـــار خواهــیـــد داشـــت، امــا موفقـــیتتــان به داشــتن قدرت تصــمیـــم گیری درســت وابـســتــه خواهـــد بود. امسـال قرض دادن و یا قرض گرفـــتن پول برای شما چیـزی جز دردســـر و درگـــیـــری به همـراه نخواهـــد داشـت. از لحــاظ حرفـــه ای شمـا سال خوب و بی دردســـری را پیش رو خواهــیـد داشت. سخــت کوشی و اراده ای که از خودتان نشـان می دهــیـد بدون شک از جانـــب مقـــامــات بالاتـر مورد تحـســین و تأـــیـید قرار خواهـــد گرفت و شانــس گرفتـن ترفـــیـــع برایتــان بالـــا خواهد بود. اگـــر متـأهل هســـتـید زندگی زنــاشوییـــتان به خوبی پیـــش خواهـد رفت. اگــر عشقـــتان را یافتـــه ایــد به احتمــال زیـاد تصـــمـیم به ازدواج خواهــیــد گرفت، اما اگر هنوز تنها هســـتـــیــد مجـــبور خواهــید بود کمی بیــشــتــر صبر کنـید. فروردیــن، خرداد، شهـــریور و آبان بهتـــریـــن ماه ها خواهند بود.

امــروز شمـــا بسیــار رمــانــتیک شده ایــد و اگـر هنوز مجرد باشــیـــد به طور ناخودآگاه حتی در میـــان غریـبه ها به دنبال نیـمه ی گمــشــده ی خود خواهیـــد گشــت. خوشبختـانـــه شما هم امروز از نظر دیگران بســیـار جذاب شده ایـــد و می توانـــیــد خیلـی راحت دل هرکـسی که بخواهیـد را به دست بیاوریـــد. اگر قصـد خریــد کردن را داریــد امروز روز بسیـار خوبی برای این کار می توانـد باشد و با رضایت خاطـر کامـــل از بازار به خانـه باز خواهـید گشـــت و از هیـــچ یک از خریــدهـــایــتان پشیمـــان نخواهـید بود. اگر نیـمـــه ی دیـگـــر خود را یافتـه ایــد ساعـات پایـانـــی روزتــان را در کنـــار او بگـــذرانید و سعــی کنـیــد با داشتن ظاهری فوق الــعــاده او را بار دیگـــر عاشق خود کنیـــد!

امــروز بعـــدازظهر شایــد بهـــتریـــن برنامه ای که به نظـرتــان می رسـد ماندن در خانه و خلوت کردن با همسرتــان باشــد. اگر فرزنـــدی داریـد از والـــدینـتــان بخواهیــد حداقـــل چند ساعـتی نگـــهـداری از او را قبول کنند تا بتوانــیـــد چنـد ساعـتی را فقط و فقط روی همـســرتــان تمـرکـــز کنــید. بد نیست یک فیلـــم عاشـقانـــه با هم تمــاشا کنـــیــد و یا بدون سر و صدای بچـــه ها در مورد رابطه تان با هم صحبت کنیــد. مطمئن باشــیـــد که در پایــان ایـن قرار عاشــقـانه ی دو نفـره در خانـه ی خودتـان به ایــن نتیجه خواهــیـد رسیــد که باید این کار را حداقل ماهــی یک بار در برنامه ی خود قرار دهـــید. یادتــان نرود که تا می توانـــید به خودتـــان و ظاهــرتان رســـیدگی کنــیـد و خوشبوتریـن عطـرهــایـتـان را بزنــیــد.

امروز صحـبـت هایتان با شخصــی که دوست داریــد اصــلــا خوب پیش نخواهــنـد رفت و احساس می کنیــد که یک دیوار بلــند آجـــری بینـــتان قرار گرفـــتــه است که عبور از آن غیر ممـکن است، پس سعـــی کنیــد تا جای ممکـن از بحث راه انـــداخـــتــن خودداری کنـیـد و هیچ تنشـــی به وجود نیاوریـــد. شاید خبر دریافـــت پولی به شما برســد، اما به احـــتمال زیاد امروز این پول به دستتـــان نخواهد رسیـد و مجـبور خواهـــیــد بود حداقــل تا فردا منـتظــر بمانـید. شایـد تا بعدازظهر اوضاع کمـی در هم و برهم به نظر برســـد و به آن خوبی که انــتظار داشـــته اید نباشد، اما تا غروب آفـتاب همــه چیز روبراه خواهـــد شد و حتــی سوء تفـاهـــم هایی که بین شما و عشــقـتـــان به وجود آمـده بودند نیـــز برطـرف خواهند شد.

شما به طور ذاتـــی شخصـــی احســـاســاتی هسـتـیـــد، امـا قدرت و عمق احـسـاســاتـــتــان امــروز حتی خودتـــان را نیز به تعـــجـــب وا خواهد داشت. شما خیــلی رمـانـتـــیک شده ایـد و شایــد طرف مقـابلــتــان شمــا را هرگـز چنیــن احــســـاســـاتـــی ندیـــده باشد. سعـــی کنیـد حتـمــا ساعاتـی را با هم گذرانـده و احســـاســات خود را به بهتریــن شکل ممکـــن و البـتـه بدون ایجاد بازخورد منفــی در طرف مقـابلــتـان، بیــان کنـــید. امروز شمـــا خیــلــی جذاب تر از همـیشـه به نظــر می رسیـد، پس اگر سنــگــیـنــی نگاه های دیگران را روی خود احساس کرده و مورد توجه آنـهــا قرار گرفـــتــیـــد زیــاد تعـــجب نکنیـــد. خوشبــخـــتانه امـروز در مورد هر چیـزی و با هر شخــصـی که بخواهــید صحــبت کنیـــد ایــن مکـــالــمه بسیــار موفقــیت آمــیز خواهـــد بود.

امـروز مکـالـــمــاتی که با اعضــای خانواده، دوستان و اطرافیــانتـان داریـــد همـــراه با عشق و صداقـــت خواهـــد بود وهیــچ یک از طرفــیــن در درک آنـــهــا مشــکلـــی نخواهد داشت. امروز شمادر ظاهر چندان احســاساتــی به نظر نمـی رسیــد، اما در درون همان آدم احساســـاتـــی همــیـــشگـــی هستیـــد. شاید حتـــی بشود گفــت که خیــلــی رمـــانتــیـــک شده اید و دلتـــان می خواهــد ساعات خوبی را در کنار عشـــقتان بگــذرانـید. اگر چنـــیـــن امکـــانی برایــتـــان فراهـــم نشد سر خودتــان را با تمـــاشـــای یک فیـلم عاشقـــانه یا خوانـــدن کتـابــی که درون مایه اش با عشــق در ارتـــبــاط است گرم نگــه دارید. امروز تا جایـــی که می توانید به ظاهر خودتان رســیـدگــی کنــید و تا می توانــید خوش بگذرانیـد!

امــروز یک تماس تلـــفــنی از جانب عشقتـا کافـــی اســت تا تمـم وجودتــان سرشـار از احســاســـات عاشـقـانــه و رمـــانـــتیـک شود. با ایـن حال به احـتـــمـال زیاد شما کارهـای زیـادی برای انجام دادن داریـــد و حداقل تا بعدازظهـــر نخواهـــید توانــســـت به دیـدن او بروید. شاید تمـــرکــز روی انجام کارهایـی که علـاقه ی چنـدانی به آنهـا نداریـــد به جای دیـدن روی ماه عشــقـتان کار سختی باشـد، امـا همین که انتظـــار به پایان برسد خواهـــیـــد دیـــد که خســتـــگــی تمـام این کارها را فراموش خواهـیــد کرد و با انـــرژی تمـــام از این قرار عاشقانه لذت خواهــید برد. اگر توانــســـتـــیـد همراه با هم به خرید بروید و لبـــاس های جدیـــد برای هم انـــتخـاب کنیـــد. مطـمئن باشیــد از انــجــام این کار لذت خواهید برد.

به عنوان شخصـی که احـساساا معمولا اولویت اصـــلــی اش نیسـتـنـــد امروز خودتان هم از احــسـاسات رمــانــتـــیـکــی که شما را در بر گرفته اسـت تعـــجــب خواهیـــد کرد. از ایـن فرصت استــفـــاده کرده و با شخـــصـی که دوست دارید دیدار کنــیــد و تمــام سعی خود را به کار بگـــیــرید تا احـــساسات خود را به بهترین شکل ممـــکـــن نســـبــت به او نشان دهیــد. شاید حتـی تصمیم بگـیـــریـد هدیــه ای هر چنـد کوچک برای عشقـــتــان بخـــرید و او را خوشحال کنـــید. امروز تا جای ممـکن از درگـیر کردن خودتان با مسائل خانوادگی که شخص شما را در بر نمــی گیرند خودداری کنیــد و اجازه بدهـید بقـیه خودشان به مسـائل خود رسـیـــدگـــی کرده و مشـکـــلـــاتشــان را بین خودشـان حل کنند.

شمــا به طور ذاتـــی آدم رمانــتیـــکی هستیــد، اما امـــروز خیــلــی احســاســاتی تر از همـــیـــشه هســـتـیـد و شدت نیـــازهـای عاطفیتــان نیز بیـشـتـر از همیـشه است. شاید تصمیم بگیریــد برای جلــب توجه بیـشـتر عشقـــتـــان کمی بیشـــتر از معـــمول به ظاهر خود برسید، یا حتـی یک سر به آرایشگـــاه بزنـــیــد و یا لبـــاس های جدیـــد برای خودتـــان بخـــرید. امـــروز رنـــگ آبــی می توانـد منــاسـب تریـن رنــگ ممــکن برای شمــا باشد و جذابـــیـتـــتـان را چند برابـر کنـــد، البـته بد نیـست کمی قرمـــز هم به این ترکـــیب اضـافـــه کنـیـد؛ فقـــط کمی! بعد از ایــن که همـه ی ایـــن کارهــا را به انـــجام رساندیـــد به دیـدار عشقـــتـان بشــتـــابیــد و مطمئن باشید که ساعات بسـیار خوبی را در کنـــار او خواهیـد گذرانـد.

اگر هنوز احــساسات خود را نسـبت به شخــصــی که دوست داریــد بیـــان نکـــرده اید امــروز می توانـد فرصت بســـیار خوبی برای انــجــام ایـن کار باشد. شمـــا در حال حاضر بسـیار احــسـاساتی و رمـانتـیـــک شده ایـد و به شدت دوست دارید در کنار عشقـــتان باشـیـــد. کمی جســـارت به خرج دهیـد و پا پیـــش گذاشـــته و احـســاســـات خود را به زبان بیـــاورید. به احتمـال بسیار زیــاد ایــن کار نتـیـــجــه ای که انـتـــظار دارید را برایتـــان به همراه خواهــد داشت و شاید حتی اگـر کمی دســـت بجنبـانــیـد بتوانید برای یک شام عاشـقانــه برنــامه ریـزی کنیـــد. فقـــط ایـن نکــتـه را به خاطــر داشتــه باشیــد که بایـــد صبور باشیـــد و طرف مقــابـلتـــان را به یکـــباره با احساســات شدیـد خود خفــه نکنیـــد. ایـن تازه اول راه است!

وقتـی تقــریــبا متولدیـن همه ی ماه های سال احـــسـاسـاتــی و رمـــانـتـــیک شده اند، هیــچ تعـجـــبی ندارد اگـــر شمـایی که به طور ذاتی فردی احـــســـاساتــی هســتـــیـد هم چنـــیـن حسـی داشـــتـه باشیـــد. اگـر هنوز مجــرد هستیـــد به احـــتـــمال زیـاد مجبور خواهـــیــد بود به تماشای فیلـــم های عاشقـانـــه و یا مطالـــعه ی یک کتاب عشقــی اکــتفـا کنـیــد. اگر امروز یک نفــر ناگهــان به نظـرتان خیلـــی جذاب شده است بهـتـــر است زیاد به ایــن حس خود اعـــتماد نکــنـــیـد و تا فردا دســت نگه داریـــد، به احتــمـــال زیاد ایـن احسـاســتان زودگذر است. امـروز می توانــد روز فوق العـاده ای برای خریـــد، به ویژه خریـد پوشاک باشـد، چون شمـــا قدرت انتخـــاب بسـیــار خوبی دارید و بهـــتـریــن چیزهای ممکـن را برای خودتان خواهـید خریــد.

امـــروز ذهـــنتـــان خیـــلـی خوب کار نمی کند و اگـر کار مهـمــی برای انجام دادن داشــته باشـــید این موضوع می توانــد برایتان دردســـر ساز شود. دلیـــل این بی حواســی شمـــا هم چیزی نیـسـت جز درگـــیـــر بودن ذهـنتان به وضعـــیت فعــلی روابط عاطفـــیـــتــان و یا احساســـات عاشـقانـــه ای که دارید. شایــد بخواهید برای یک قرار عاشــقـانــه با شخصی که دوست دارید برنــامه ریزی کنیـــد. به شما توصیـــه می کنیم که اگر چنـیـــن قصــدی داریـد پیـــش از رفتـن به خانــه کمـی خریــد کنـــیــد و با لبـاس های جدیـــد سر قرار بروید. ایـن کار هم از لحاظ روانـی حال شما را بهتــر خواهد کرد و هم باعـــث خواهد شد تا با ایــن لبـــاس های جدیدتـان در چشـــم طرف مقـابلــتـان جذاب تر به نظــر برســید.

امـروز شما از لحـاظ فیــزیــکی قدرت و انـرژی قابـل ملـاحـظـه ای را در وجود خود احســـاس می کنیـد و با اراده ی تمــام آمـــاده اید تا هر کار و پروژه ای که به عهــده تان اسـت را به انجام برسانـــیـــد. با این حال ذهــنـــتـان شما را در ایــن مســیـــر آن طوری که انتظار داریــد همـراهی نخواهد کرد. در واقع مغزتـــان به شمـا دستور می دهـــد که به کارهــا و وظایف خود رسیــدگــی کنـیــد، اما دلتان از شمـا می خواهد برای احــسـاسات و علــایق خود وقت گذاشتـه و روزتان را همان طوری که خودتان می خواهـــیـد بگـــذرانیــد. مسلـــمــا وقت گذراندن با عشقتـان نیز بخــشی از کارهــای مورد علـاقــه تان خواهـد بود. با این شور و نشاطـی که شمـا امـــروز داریــد حتـمــا او را بار دیــگـــر شیفــتــه ی خود خواهـید کرد.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 18 اسفند 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.