فال و طالع بینی زن متولد اردیبهشت ماه در سال 97

فال و طالع بینی زن متولد اردیبهشت در سال 97 بسیار خوب می باشد و این طالع بینی واقعی می باشد و توسط نجوم شناسان این طالع بینی ها نوشته شده است بسیاری از افراد دوست دارند از فال و طالع خود در سال جدید با خبر شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی زن متولد اردیبهشت ماه در سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طـالـــع بیـــنــی زن متولد اردیـــبـــهـــشت

به یك جلـــسه زنـــانه سرزده اید، مطـــمئن باشـید رئیس جلـســه حتــماً زن متولد اردیبهــشت است.

زن متولد اردیـبــهشت، احـــتمـالـاً چند شیشـه ترشی و یا مربا نیز به همـراه دارد .می پرسید از كجا می دانم ؟ خوب اگــر ونوس را پدیـــد آورنده خوبی ها ، صاحب تجمـــل و تأـــمــین كنـــنــده آذوقه بدانـــیـــم ، زن متولد ثور را پیــش رو داریـم .

زنـان متولد اردیـبـهــشـــت به راسـتی خانــه دار هستـنـــد . آنــها نگــران برچـــیــده شدن ریشـــه های دایمــی زنــدگــی و مشـــغول ایجاد پایـــه محكمــی برای آن هستنـد . ثبات بهـتـــریـــن واژه برای متولدیـن ایـــن برج اسـت . هرچـــیــز بی ثبــات و موقتــی ولو بســیـــار كوچك ، آنهـــا را دچار دلـــشوره می كنـد .

گاهی زن متولد اردیـــبــهــشت ، مثــل میوه درخـت بلوط كه بر بلـندتــریــن درخــت های بلوط رشد می كنـــد و همـا نجـا می مانــد ، تا قبـــل از ازدواج با والـدینش زنـدگــی می كنـد . ایــن را به حســاب تنـبلی یا نداشــتــن قدرت تخـــیل نگذاریـد، او فقـط به خانواده دلبـسته است و نمـی خواهـد از آنـــهــا دور شود .

از نظــر او هر چیــز ملـــموسی ، فوق العـاده اســت . ایـــن نشــانــه در طالع بیـــنی مادر زمــیـــن (اردیـبهـــشـــت) كامــلـاً محـسوس اســـت . یك زن واقـعی متولد اردیـــبهــشتـهــمســر شاد یك كشاورز است . روی زمـیــن كشـاورزی می كنـــد و روزهـــای زندگـی اش را در همـاهنـگـــی كامـل با طبیـعت سپری می كنــد .

زن متولد برج اردیـبـــهشت لوند نیسـت چون زندگی را خیـــلــی كوتاهتـــر از ایــن می پنــدارد كه بخواهـــد عشوه گری كنـد و در مقـــابـل می تواند بســیـار ساده لوح و خجـالـتـی باشـــد .

او هیــچ دلیــلی نمی بیــنـد كه تا وقتی می توانـد برای انـجـــام یك كار ورجــه ورجه و شیــطنــت كند ، بنـــشیــند و فس و فس كنـــد . او می تواند خیلــی آرام و وسوسه انـــگـــیز باشـد . تخـت خواب او همـــیشـه با ملــحفه های ابریــشــمی نرم پوشیده شده و حمـام او پر از صابونهای بســـیـــار خوشبو اســت. وقتی ازدواج می كند ، همسر، منزل ، آشپــزخانـــه و فرزنـــدانــش بسیار مهــم می شوند و بیشـــتـــرین تلــاشش را می كنـد تا همـسـر و مادری كامل باشـد . از نظر او وفاداری یعـنی همـــه چیـز به همـــین دلــیــل از همــسرش نیز انــتظــار دارد كه مثل خود او وفادار باشد .

ایــنها ویژگیهـای مثـبـــت شخصــیــت زن متولد اردیــبهـشـت اســت.

امــا از نظر ویژگیهـای منفــی او را دســت كم نگیـریـــد چراك ه از این نظــر می توانـد بر همه نشـانـــه ها به جز عقـرب پیـــشی بگیرد. او از رشـــك و حسـد هم بی بهـره نیـــست. از این دختــر انتـــظار نداشـــتــه باشید كه ببخـشد و فراموش كنـد، چون در سرشــت او نیســـت . او با خونسردی تصمــیم می گیرد تا با كســی كه به او بد كرده، هیـچ كاری نداشــته باشد .و دلیـــل این خیـــلی ساده اســـت چون ایــن روش محـافـظه كارانه برای آن اسـت كه در آینده مجــدداًــ‌ از همـــان ناحــیه آسیب نبیـنــد .

همچون همـتـای مردش، وجود دیــگــران، بویژه نزدیـــكـــتــریـن و عزیــزترین فرد برایـــش عادی میـــشود . او سرد و بی روح نیست اما احساسـاتـــش را بدرسـتـــی بیــان نمی كنـــد و فراموش می كنــد همسرش نیـاز دارد كه نظــر و احســـاس او را نســـبت به خود بدانـــد و گاه خیـــلی دیر ( درست وقتی كه او می خواهـد تركــش كنـــد)، ‌به ایـــن نكـته مهم پی میبرد . اگــر موقعیـــتی پیـــش آیـــد كه او مدتها از همسرش دور باشـد فقط به فرسـتـادن یك كارت پستال سال نو اكتــفــا می كند. به این دلیـل همیشـــه مورد سرزنـــش قرار می گیرد همســرش، پرخاش میـكنــد و می خواهد بدانـد كه چرا هیچ وقت نگفته او را چقدر دوست دارد.

امــا زن متولد اردیـــبهـشـت مات و متــحیر اسـت و آهسته نجوا می كنــد ، نیـــازی نیـــست كه بگویم همــیـن كه با تو هســتـــم بیـانگر همـــه چیــز اســت. ولی خوشبخـــتانـه قبــل از آنـــكه خیــلی دیر شود ، می فهمــد كه هر سردی كدورت با كمــی عشق و احساسات بر طرف می شود .

زن متولد اردیـبهشت بسیار جذاب است و گاهـی نیــز ژســـت اغراق آمیـــزی به خود می گیـرد. سیاره ونوس به انها صدای خوبی نیز بخـشیده اســت تا جایی كه می توانـــنــد خوانــنده های معـــروفی شوند.

از آنــجا كه زن متولد برج ثور مادر زمـیـن اســت می تواند مادری بسیـــار خوب برای فرزندانــش باشـد . او عاشق آنـهاســـت هیـچ گاه آنــها را سرزنــش نمــی كنـد در عوض خیـــلــی به آنـهــا عشق می ورزد.

زن متواد اردیبـهشت می توانـد بسیار حسود باشد و اجــازه ندهد بچه ها خانـــه را ترك كنــنـــد و بالـهـایـشـــان را باز كنـــنـــد و پرواز كنـــنـد . او از تنبیه بچـه ها پرهــیـز می كنـد و فقــط به آنـــها عشـق می ورزد و این همـان چیزی اســت كه او را یكی از گرمـــتـریـــن و صمـیــمی ترین نشانــه ها در آسمـــان فلكـــی ساختــه است .

فال و طالع بینی زن متولد اردیبهشت ماه در سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.