فال و طالع بینی طنز کاری همه متولدین سال 97

فال و طالع بینی در بین کاربران اینترنت آنقدر محبوب شده است ما فال و طالع بینی طنز نیز برایتان قرار داده ایم تا لبخندی بر لبان شما دوستان عزیز لحظه ای بنشیند فال و طالع بینی خنده دار کاری همه ماه های سال را در سال 97 است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی طنز کاری همه متولدین سال 97 را در سایت دانستن خواهید خواند با ما همراه باشید.

فروردیــن

تبـلیـــغات و کارهای رسانه ای مطــابق سلـیــقـه و توانایی شماســت. فقــط مراقـب باشید رسانـــه درست را انتـــخاب کنـیـد، وگرنه نه امـــنــیـــت شغــلی خواهــیــد داشت نه حقوق درســـت و حســـابـی و همــسر متولد آذر شما (که تازه بیــشتریــن تناســـب اندام را با هم داریــد) ابتـدا سرکوفت شوهر تیـــرمـــاهی دوستش را که همـــسـن شمـاسـت ولی ریـــیـــس جمهور شده بهـتـان می زنـــد، سپس چمــدان را جمع می کنـد و می رود خونه بابــاش!

اردیبهشـــت

شمـا متولدیـن اردیـــبهشـــت، ارتـبـــاطات بسیـــار قوی با دیـگـــران ایـــجـاد می کنـیـــد و زود رفـیق می شوید. از این رو، برنامه ریـــزی و بازاریابـی شغـل منـــاســـب شماســـت. اگر بتوانـیـــد دو نفـر را هم به زیـرشـــاخــه خودتــان اضـافـه کنــیــد عالی اســت و مشــخـــص می شود شنـاسنامه تان را دیـــر یا زود نگـــرفته اند. کلـیپ های دکـتر آزمـنــدیـــان هم به کارتان می آیـــد. هر دی وی دی فقـط 51 هزارتومان.

خــرداد

متولدین ایـن ماه منــبـــع انرژی هسـتــند و از کار کردن خسـتـه نمی شوند. روی سخـــنـــمـان با متولدیــن بقـــیــه ماه هاســت (خصوصا دی ماهـــی ها که حال کار یدی را ندارند) هر کاری داشـــتیـد به گردن خردادی ها بیـنـــدازیــد و شیــرشان کنید تا انـــجامش بدهنــد. سپس بی زحـــمـت از آنـهـــا بخواهید این اشــغـالـــا رو هم بذارن دم در، بابامون کچـل مون کرد!

تیر

شنوندگان بسیــار خوبی هستـــنـد و به درددل های شما به خوبی دقــت می کننــد و سر تکـان می دهنـد، اما از آنهــا انتـــظــار کمک نداشته باشــید؛ چون کاری از دسـت شان بر نمــی آیـــد اگـــر متولد تیــرمـــاه هستــید، ریـــاســت جمـــهوری خوراک شمـاســت، فقط یک متولد خرداد بغـــل دسـت خود داشـته باشـــید که کارهــای مملــکـــت تا حدودی پیـش برود.

مرداد

اول نیش تان را ببـــنـدیــد! متولدیـن مرداد بشــاشــیت بیـش از انـدازه ای دارند و در برابـــر همـــه چیـز لبـخـند می زننــد. بگوییــد بدهـکــارم، می خنــدند. بگویید مســتــاجـــرم می خندند. بگویید زلزلــه آمده خانـه ام خراب شده، دســت به سرتان می کشنــد و می خنـــدنـــد. برف بیـاید و خیـابـــان یخ بزند، می خندنـــد. بمیـــرید، در مجلـــس ختم تان می خنـــدنـــد و می گویند روحش شاد. در عیــن حال بســـیار فعـــال هم هســتند و مدام در راهـروها قدم می زنـند. اگر متولد مرداد هستیــد، همـــیــن حالا برای انتخابات 89 مجلــس ثبـت نام کنـــید.

شهــریور

شهریوری های جذاب (برگرفـــتـــه از بیوی ایــنســتـاگــرام شان)، علاقـــه زیادی به اکتــشاف و تحـقیق دارنــد. اگر با متولد شهریور ازدواج کرده ایــد، او را برای کشـف موردی ناشـــنـاختـــه به آمــریکای جنوبی بفرستیــد و دوستان تان را دعوت کنیـــد و مطمئن باشیـــد به این زودی ها بر نمی گردد.

مهــر

قضــاوت عادلـــانــه خوراک متولدیـــن مهرمـاه اسـت. اگر در موضوعی با اعــضای خانواده یا دوستــان به اخــتلاف خورده اید و هرچه بحـث می کنـــیــد آنـهـا تسلیــم حق که همان حرف شمـاســت نمــی شوند، یک دارو بی طرف انـــتخـاب کنـــیـد. فقــط قبلــش شنـــاســنــامــه اش را چک کنــید که مهـرمـــاهی باشــد و سعـــید مرتـضوی هم نباشد.

آبان

تعـریـــف از خود نبــاشد، در کارهــا دقــیــقند و قیـــمـــه را از ماست بیرون می کشنـد. در تصـمــیـم گیــری سرعـــت عمـــل دارنـــد و با خانواده خود مهربــانـــنــد. سر سفـره پدر و مادر بزرگ شده اند و بسیار زحــمـتکش و در عین حال باهوش هســـتنــد. همـــچـنیـن مدیـــران بســـیـــار موفقـــی هسـتند و در انواع هنــر تبحــر دارند. چی؟ حالـا احـمـــدی نژاد اسـتـثنا بود! ساسی مانــکـــن؟ اون هم اسـتــثنـاسـت. اصلــا ما علـــی کریـمـــی و کوروش کبــیر داریم. حرف نبــاشــه!

آذر

متولد محــترم آذر، ضمـن سلام و عرض خستـه نبـــاشید، شمــا دریای صبر و بردباری هســتـید. هرچه می گوینـد فحـش می خورید و حرف نمی زنـــیـد. اصلـا رییــس فراکــســیون بودن و مدیـــریت یک جریـــان سیاسی یا اجتـــمــاعی که فقط تمایل به بقا دارد برازنـده شمــاسـت. حالـا اگـر جا داشــت یک چیــزی هم بگوییـد، برای ورزش دادن عضلـــات صورت مفیـد اسـت.

دی

متولدیـن ایـن ماه معــمولا علاقـه ای به انـجام کارهـای بزرگ ندارنــد و همان نشسـتن در خانـه و ارتزاق از بازنـشستـــگــی پدر گرامــی را ترجـیـــح می دهـــنــد. شایـد جالــب باشد که بدانــید بیـــش از 07 درصد جوانـــان کشور متولد دی هســتـنـد و آمـــار بالــای بیکاری به همـیــن دلیل اســت، وگرنـــه مسئولان که دارند زحــمت شان را می کشـــنـد.

بهــمـــن

افــرادی بسـیـــار پیـش بیــن و آیــنده نگـــر هستــنـــد و ستاره شنــاسـان و طالع بینان و پیشگویان خیـلی خوبی خواهـــندشـــد. راســتـش ما دادیم این ستون را یک متولد بهمن بنویســـد، ولی 1 5 باهاش طی کردیـم که یه چیزی تهش به خودمـــان بمــاسد.

اســـفـنـــد

اگــر متولد اسفــند هسـتــید، دنــبـال روی یک نفــر دیـــگــر باشـــیـــد و پشت سر او حرکــت کنیــد. اگـــرچــه معاون اول ریــیــس جمهور، نایـب رییس اول مجــلـــس و معاون سازمـــان پســت های خوبی برای متولدیـن اســـفـنــد محـسوب می شود، ولی منــظورش شمـــا نیستـــیــد. شما نهایـــتا می توانید ادمـین پشتـــیبان کانال «خانم قری» یا معاون گروه «دانـــشــجویان کلا سیــبـیل شنـاسـی استاد تشتــک زاده» شوید و چت ها را پاک کنیـد.

فال و طالع بینی طنز کاری همه متولدین سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.