فال و طالع بینی متولدين زن فروردین در سال 97

فال و طالع بینی ماه فروردین درسال 97 بسیار برای متولدین فروردین ماه مهم می باشد و افرادی هستند که دوست دارند بدانند در سال 87 برایشان چه اتفاقی خواهد افتاد این فال مخصوص متولدین زن فروردین ماه می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی متولدين زن فروردین در سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایتدانستن : زنـــی که در ماه فروردیـــن به دنـیا آمــده باشد اســتــعداد سلــطـه جویی و برتری بر دیـگران دارد و ایـن خصوصیــت او ممـــکن است کمـی دردسـر آفریـــن باشـد. او در زنـدگـــی زنـاشویی خانه را مقــر فرمانـــدهـی خود می دانـــد و هیـــچگونه دخـــالـــتی را از طرف هر کس که باشــد نمی پذیــرد. الـــبتـه او خانه را خیـــلـی خوب اداره می کنــد و خیـــلی خوب می تواند خرج و دخل خانـه را تنظیـــم کند تا کم نیاورد.

زنـان متولد فروردین کمی حسود هســـتنـد و تقریبـا هر چیـــز را فقـــط برای خود می خواهنـد. بنـابــرایــن اگر می خواهــید مورد خشم و غضـــب او قرار نگیرید سعـــی کنـیـــد در حضور او از دیگـران تعـــریف نکــنـــیـــد و اصولا هرگـز او را با کسی مقـایسـه نکــنیــد مگــر آن که به برتـــری او رای دهـیـــد.

دوشیــزه های مریخی جذاب هســـتنـد و قدرتـهـای ویژه ای دارند و بیـــش از همتای مردشان در بدســت آوردن دل دیـگـــران موفق هســـتــنــد .

زن متولد فروردیـن، حیــن ورود به یك اتاق ، با صراحــت لهجه و صداقـــت جمـع را مجـــذوب خود می كنـنـــد . بعضی به آنهــا بدگــمـــان می شوند و برخـــی آنــهـــا را دوست دارند زنان مریـــخـی را می توان از رنگ لبــاس شنــاخت . آنها مثـل ماشینهـــای آتـش نشانـــی از سر تا پا قرمــز می پوشنـــد .

بهتـر است قبـل از آنكه تصــمیـم بگـیرنــد بچـه دار شوند ، شغلـی برای خود انــتـــخاب كننـــد تا جنب و جوش و تحــرك داشـــته باشد و بتواننـــد از این طریق شور و شوق همـیشگی خود را ابـــراز كننــد . در غیـر اینصورت پس از ازدواج احســاس می كننــد محــدود شده انـد ( او در همه حال خواهـــان آزادی است ) و بحران از ایـنـجا آغاز میـشود . او فمــیـنــیــســت سر سخـتـــی اســـت و با چنـگ و دنــدان با شوهرش می جنــگـــد . او زن خانه دار معمولی نیســـت و هیــچ مردی نبـاید تلاش كند از او زنی خانـه دار بسـازد .

دخـــتــر متولد برج فروردین بسـیار مستقل است . او همـانـــطور كه خود را به دیگـــران نشـــان می دهد ، مرد منـاســبی را برای ازدواج پیدا می كنــد و ازدواج او از همــه حیـث تمــام و كمال خواهــد بود .

با ایـن كه فرزنـدانش تا زمـانــی كه با او زنـــدگی می كننــد ، او را محـــدود می كننــد ، ولی او مادر خوبی برای آنــهاسـت و درست زمـــانـــی كه آخـــریــن بچـه خانـه را ترك كنـد، نهـــایت لذت را از زندگــی خواهـــد برد . به كلـــاســهـای هنـری میـــرود و به فعــالــیــتهای هنری می پردازد . او قبــل از شنــاخت دیـگــری و علــاقه به او ، اول بایــد خود را بشـــنـــاسـد كه شاید سالـــهـــای سال به طول انجـــامـد . اگـــر در نوجوانــی و اوایل جوانـی گرفـــتــار و محدود شود ، شایـــد سی سال بعد تســـلـیــم طبـیعــت شتابـــزده خود شود و زنــدگی زنـــاشویی اش در معــرض خطـر قرار گیـرد.

این زنــان سرشــار از شور و نشاط ، محبت و شگفتـــی هسـتند و می خواهنـد نقش مهــمی را در زنـــدگی بازی كنند . علـــاقـــه آنهـــا به دیـــگران از آنجــا ناشی می شود كه قوچ هستـنـــد و ریـــاست طلـــبی آنــهــا به ایـــن علـــت اســـت كه تحـت سلـطـه مریـخـــ‌ ـ سیــاره ریـــاست طلبـــی ـ به سر می برند .

دخــتـــر متولد فروردین اگـــر مرد منـــاسـبی را پیدا كنـد ، وقت را تلــف نمـــی كنـــد ، پا پیـش می گذارد و حتی یك قدم هم به عقــب نمی رود. او مثل همـتای مردش گاهــی خوش شانس اســـت و گاه نیز معـــشوق رویایی اش همــچون خرگوش گریـز پا با وضع ناامــیــد كننـــده ای فرار می كنـد . متولدیــن ایـن برج همیـشه باریـــك بیـن و آگــاه نیســـت و ممــكـن اســت با گزافـــه گویی ( لاف و گزاف) افراد حسـاس را فراری دهـد .

دختــر فروردیـن در ظاهر سرزنـــده و زود رنج اســت امـــا در باطن بسیـار كمال گراسـت و در یك روز واقــعـــاً گرم بسیـــار احساســـاتـی است ایـــن دخــتــر اگـــر بفــهـمد شریك او گرگـی در لبــاس بره است ، قیافــه غم انگـیـــزی پیدا می كنـد . او خیـلی آســیب پذیر است و سعـی می كنــد آن را پنهان كنــد .

نشــانه های آبـی و خاكـی به امنـــیت خانوادگی نیــازمنـــدند امـــا زن مریـــخـــی بایـد از كســـانی كه دوستــشان دارد جدا باشـد تا بتواند خود را بشـــنـــاسد . او بایـــد در اجتــماع باشد تا اجـتماعـــی شود . اگــر این دخـــتـر زمــانی را به خودش اخـتصـاص ندهـــد از روابط بیزار و متنفـر می شود، داد و هوار و گریه می كند و زبـــانـــه آتش خشــم او بیش از توده آتـشــی اســـت كه در یك قوطی كبریت می بیــنــیـــد.قوچ ماده تركـه ای نیـست امـــا خوش بنـیــه است .

فال و طالع بینی متولدين زن فروردین در سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.