فال و طالع بینی متولدین زن فروردین در سال ۹۷

فال و طالع بینی ماه فروردین درسال ۹۷ بسیار برای متولدین فروردین ماه مهم می باشد و افرادی هستند که دوست دارند بدانند در سال ۸۷ برایشان چه اتفاقی خواهد افتاد این فال مخصوص متولدین زن فروردین ماه می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی متولدین زن فروردین در سال ۹۷ را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایتدانستن : زنـــی که در ماه فروردیـــن به دنـیا آمــده باشد اســتــعداد سلــطـه جویی و برتری بر دیـگران دارد و ایـن خصوصیــت او ممـــکن است کمـی دردسـر آفریـــن باشـد. او در زنـدگـــی زنـاشویی خانه را مقــر فرمانـــدهـی خود می دانـــد و هیـــچگونه دخـــالـــتی را از طرف هر کس که باشــد نمی پذیــرد. الـــبتـه او خانه را خیـــلـی خوب اداره می کنــد و خیـــلی خوب می تواند خرج و دخل خانـه را تنظیـــم کند تا کم نیاورد.

زنـان متولد فروردین کمی حسود هســـتنـد و تقریبـا هر چیـــز را فقـــط برای خود می خواهنـد. بنـابــرایــن اگر می خواهــید مورد خشم و غضـــب او قرار نگیرید سعـــی کنـیـــد در حضور او از دیگـران تعـــریف نکــنـــیـــد و اصولا هرگـز او را با کسی مقـایسـه نکــنیــد مگــر آن که به برتـــری او رای دهـیـــد.

دوشیــزه های مریخی جذاب هســـتنـد و قدرتـهـای ویژه ای دارند و بیـــش از همتای مردشان در بدســت آوردن دل دیـگـــران موفق هســـتــنــد .

زن متولد فروردیـن، حیــن ورود به یک اتاق ، با صراحــت لهجه و صداقـــت جمـع را مجـــذوب خود می کنـنـــد . بعضی به آنهــا بدگــمـــان می شوند و برخـــی آنــهـــا را دوست دارند زنان مریـــخـی را می توان از رنگ لبــاس شنــاخت . آنها مثـل ماشینهـــای آتـش نشانـــی از سر تا پا قرمــز می پوشنـــد .

بهتـر است قبـل از آنکه تصــمیـم بگـیرنــد بچـه دار شوند ، شغلـی برای خود انــتـــخاب کننـــد تا جنب و جوش و تحــرک داشـــته باشد و بتواننـــد از این طریق شور و شوق همـیشگی خود را ابـــراز کننــد . در غیـر اینصورت پس از ازدواج احســاس می کننــد محــدود شده انـد ( او در همه حال خواهـــان آزادی است ) و بحران از ایـنـجا آغاز میـشود . او فمــیـنــیــســت سر سخـتـــی اســـت و با چنـگ و دنــدان با شوهرش می جنــگـــد . او زن خانه دار معمولی نیســـت و هیــچ مردی نبـاید تلاش کند از او زنی خانـه دار بسـازد .

دخـــتــر متولد برج فروردین بسـیار مستقل است . او همـانـــطور که خود را به دیگـــران نشـــان می دهد ، مرد منـاســبی را برای ازدواج پیدا می کنــد و ازدواج او از همــه حیـث تمــام و کمال خواهــد بود .

با ایـن که فرزنـدانش تا زمـانــی که با او زنـــدگی می کننــد ، او را محـــدود می کننــد ، ولی او مادر خوبی برای آنــهاسـت و درست زمـــانـــی که آخـــریــن بچـه خانـه را ترک کنـد، نهـــایت لذت را از زندگــی خواهـــد برد . به کلـــاســهـای هنـری میـــرود و به فعــالــیــتهای هنری می پردازد . او قبــل از شنــاخت دیـگــری و علــاقه به او ، اول بایــد خود را بشـــنـــاسـد که شاید سالـــهـــای سال به طول انجـــامـد . اگـــر در نوجوانــی و اوایل جوانـی گرفـــتــار و محدود شود ، شایـــد سی سال بعد تســـلـیــم طبـیعــت شتابـــزده خود شود و زنــدگی زنـــاشویی اش در معــرض خطـر قرار گیـرد.

این زنــان سرشــار از شور و نشاط ، محبت و شگفتـــی هسـتند و می خواهنـد نقش مهــمی را در زنـــدگی بازی کنند . علـــاقـــه آنهـــا به دیـــگران از آنجــا ناشی می شود که قوچ هستـنـــد و ریـــاست طلـــبی آنــهــا به ایـــن علـــت اســـت که تحـت سلـطـه مریـخـــ‌ ـ سیــاره ریـــاست طلبـــی ـ به سر می برند .

دخــتـــر متولد فروردین اگـــر مرد منـــاسـبی را پیدا کنـد ، وقت را تلــف نمـــی کنـــد ، پا پیـش می گذارد و حتی یک قدم هم به عقــب نمی رود. او مثل همـتای مردش گاهــی خوش شانس اســـت و گاه نیز معـــشوق رویایی اش همــچون خرگوش گریـز پا با وضع ناامــیــد کننـــده ای فرار می کنـد . متولدیــن ایـن برج همیـشه باریـــک بیـن و آگــاه نیســـت و ممــکـن اســت با گزافـــه گویی ( لاف و گزاف) افراد حسـاس را فراری دهـد .

دختــر فروردیـن در ظاهر سرزنـــده و زود رنج اســت امـــا در باطن بسیـار کمال گراسـت و در یک روز واقــعـــاً گرم بسیـــار احساســـاتـی است ایـــن دخــتــر اگـــر بفــهـمد شریک او گرگـی در لبــاس بره است ، قیافــه غم انگـیـــزی پیدا می کنـد . او خیـلی آســیب پذیر است و سعـی می کنــد آن را پنهان کنــد .

نشــانه های آبـی و خاکـی به امنـــیت خانوادگی نیــازمنـــدند امـــا زن مریـــخـــی بایـد از کســـانی که دوستــشان دارد جدا باشـد تا بتواند خود را بشـــنـــاسد . او بایـــد در اجتــماع باشد تا اجـتماعـــی شود . اگــر این دخـــتـر زمــانی را به خودش اخـتصـاص ندهـــد از روابط بیزار و متنفـر می شود، داد و هوار و گریه می کند و زبـــانـــه آتش خشــم او بیش از توده آتـشــی اســـت که در یک قوطی کبریت می بیــنــیـــد.قوچ ماده ترکـه ای نیـست امـــا خوش بنـیــه است .

فال و طالع بینی متولدین زن فروردین در سال ۹۷

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.