فال و طالع بینی متولدین مرد فروردین در سال ۹۷

فال و طالع بینی افراد در سال ۹۷ که هر کدام در ماههایی که به دنیا آمده اند و این طالع بینی از نظر علمی درست و واقعی می باشد بیشتر افراد دوست دارند در سال ۹۷ از فال و طالع خود خبر دار شده و بدانند در سال ۹۷ چه اتفاقاتی برایشان خواهد افتاد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی متولدین مرد فروردین در سال ۹۷ را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : مـــردی اســت رک و راســت ، تند و آتشـین مزاج و پر حرارت، عاشـــق پیشه، حادثـه جو، حسود، پرتوقع و ریاســت طلب که دوست دارد رهبــر و فرمانـــده باشـــد . آیا روح این مرد و باطـــن مخفی او را می شناســید.

منـــجــمــین، مرد متولد این برج را با جملات جالبـی توصیف کرده انــد. ( رعـــد وبرق، مشعل پرنده، منبع نیروهای صادق و رک و راســـت)او برای زن می تواند یک آن بســیار هیجـان انـگیز و گرم و ایده آل باشـــدو یک آن دیگـر سرد و یخ و بی تفـــاوت وگریزان.

اگـــر در جسـتجوی یک مرد سربراه ، همـیشـه یکنواخت، و صد درصد مطـمئن و امــن و امــان هستـید، او را به همـــسری انـتـخــاب نکـنـید. اما اگـــر طالــب فقـط عشق و هیجان هسـتید، او بهترین مرد دنیاست.

او می توانـــد مدتی شمـــارا غرق در شوق و حرارت بکند و بعــد در یک لحــظـــه مثل یک تکــه یخ سرد و خاموش بشود. در لحـظــه ای که در اوج هیجــان اســـت ، حرفــی زنید و یا کاری بکـنــید که مطابــق میلـــش نبــاشـد ، آنگـاه درسـت مثل چراغـــی که کلـــیدش زده بشود ، فورا خاموش می شود. او با ملـــاحظـــه کاری و محـــافـــظـــه کاری میانه خوبی ندارد . شجـــاع و با اعـــتمــاد به نفس اســـت. همیشـــه جلوتر از دیگران می تازد و حتــی گاهی از امکــانات خود نیز قدم فراتــر می گذارد . مرد متولد برج حمل یک موجود ممـــلو از انـــرژی و عقاید سازنده اسـت . باری بعـضـــی اوقات کارکــردن را او می توانــد مشـکــل باشد امـا بدون شک بسـیار مفید است.

او هرگــز به گذشــته فکــر نمی کنــد، رفــتـــار و قیافه ظاهری اش جوانـــتـــر از سنش به نظر می رسد اگـر چه از بسیاری جهات خوش آیند است اما گاهی موجب می شود که نسبــت به سنـــش قدری جوانـــتـر جلوه کند و این حالت تا وقتی که پا به سن بگــذارد، در وی باقی می مانـد. او با این دســت و آن دسـت کردن و ذره ذره جلو رفتن جدا مخــالف است و پیوستــه مایل اســـت که یک قدم از دیگـــران جلوتر بدود. او می توانـــد منبــع سخـاوت و بخــشندگـی باشـــد و پول ، وقت، احساسـات و امــکــاناتش را در بسـت در اخـــتـــیار دیگــران ، حتی کسـانــی که ایشان را خوب نمــی شنــاســد، بگذارد ، ولی اگــر خواســـته اش برآورده نشود ، و یا با کســانی که دوست ندارد مواجه بشود، یا مجـــبور بشود با عده ای آدم منـــفـی باف کار کند، به موجود دیوانه کننـده ای بی پروا، بدون انعــطاف ، خشـن، یکدنـــده و متوقع تبــدیل خواهد شد.

اگـــر عاشق بشود

وقتی عاشــق می شود ، گویی یک شیرین و فرهـــاد جدید به دنـیا آمده اسـت. او چنــان غرق اوهام عاشقانـه می گردد که گویی در تمــام کره زمین فقط او معشو قه اش حق زنـــدگی دارد. او در نهـــاد خود ایمــان دارد که عشـــقش تنـــهـــا عشق حقــیقی است که از بدو پیدایش به وجود آمده اسـت. اگـر این عشق بشکــنـد ، با تمام نیرو و با اسـتـفــاده از کلیه امکانــات سعـی می کنـــد قطـــعــات آن را برچـیند و دوباره به هم پیوند دهد تا شاید آب رفته دوباره به جوی برگردد، و اگـــر بار اول موفق نشــد، دوباره کوشش به خرج می دهــد. مرد متولد برج قوچ در عشق خود واقـــعا پا بر جاست مگــر اینـکـه طرفـش متولد طرفــش متولد برج عقــرب آبان باشد. او نسـبت به امور عاطفــی و احـساسی چنــان ایده آل اسـت که در هر عشـقی میخواهد مولف یک کتـــاب عاشقانــه باشــد و در یک کتـاب پرشور عاشــقانــه رفـتاری متــعـــادل و میانـــه وجود ندارد ، هر چه هسـت شوریدگـی و دیوانـگی اســـت.

در برخورد با معشوقه اگـــر چه به طور کلــی آدم آرامی اســت، امـــا این آرامـــش نباید شما را خام کند، مخصوصا اگر در دهه اول این ماه به دنیا آمده باشد او زیاد حرف نمی زند ، خیلی تظاهر نمی کنــد و شاید حتـی نتوانــد مرد عاشق پیشــه ای جلوه کنـد امــا اگر می توانـــستید به داخــل قلـب و مغـزش رسوخ کنید ، با کمــال تعـــجـــب می دیدید که روی توده ای آتش ریخته شده اسـت. او در هر کاری مخصوصا کار عشـــق بدون شک یکـــی از جدی ترین ، صمـیمی ترین و خشن ترین افـراد روزگـــار اسـت.

به احــتمـال قوی هیچ یک از متولدین برج دوازده گانه سال به انـدازه متولد برج فروردین نمی توانند در عشـق پابرجــا باشنـد. صداقـــت او مانع از گمـــراهــی شما می گردد و طبــیعت ایده آل او عشق را همـیشــه شکوفا وآتـــشین نگـــاه می دارد . امـا امـان از روزی که کتـــاب عشق برای او یکنواخت نشود و طوفان آرام بگیرد ، او به سهولت با سرد شدن آتـــش عشــق به جســـتـــجوی یک شیرین دوم، سوم، چهـــارم و حتـی هزارم می رود. از آنــجا که در کار عشق ، مثل بقیه امور زندگــی ، پاکـــبـــاز و صادق و هیجان پرســـت اســـت ، اگر عکس العــمـــل معشوقه چنـانــکـــه باید و شاید گرم و طوفانی نباشــد و این توهم را در وی به وجود بیاورد که بر غم کوشش هایی که به خرج می دهـد ، نمـــی توانـد به مقـــصود خود که بر خورداری کامـل از یک عشـق اســـت برسـد، در عرض مدت کوتاهـی تغـــییر عقـیده می دهـد و مرغ دلــش به بام دیگر پر می کشـد.

در زنـــاشوئی چگونه شوهری است

در زنـــدگـــی زنا شوئی پایبـــند اصولی اســت که اگر نادیده گرفـــتـــه بشوند، مانـــنـــد خوره جانش را می خورد ، او گاهی به راســتـــی میل ندارد زنـــش را دائما در حال آرا یش کردن ، رنــگ کردن مو ببــیند. او را هرگز به حریم اتـاقی که مخصوص آرایش ونظافت اسـت راه ندهـید. اگـر شوهر یک زنی متولد فروردین ماه بود ، باید جدا مواظب باشـــد کارهـــایی از قبـــیل گذاشـــتـن پاهـــا به روی میز و جویدن آدامـــس به هنـگام تماشای تلویزیون ، و سایر حرکـات جلـــف وسبـــک انـــجــام ندهد. او را به جزئیات زنـدگــی کامـلـــا خصوصی خود مثــل دعوای با مادرتـان ، یا گذاشـتن پماد به روی زخم روی کمـــرتـان و از قبـیل مسائل شخــصــی آشـــنـا نکـنید. وقتـی او منزل می آید، دلش می خواهـد زنــش را شاد و خنــدان با بوی عطـری که دوست دارد ، ببیند. مبـادا جمـله و کلــمه ای دل آزار حوالـه او بدهید. زیرا برایش دیوانـــه کننده خواهــد بود . اگــر متوجه بشود که این میل و خواستـه اش هیچ احـســـاسی را در همـســرش برنــمی انــگــیزد ، در چنـین مواردی ابـتــدا سخت دل شکستـه میشود ، بعــد دســـتـخوش عصـــبانیت می گردد و آن وقت به جسـتـجوی زن دیگری می پردازد که همــانـــنـد خودش در نشـان دادن احـــســـاساتـش صادق باشـد . از نظر او این کار به هیچ وجه خیانــت محـسوب نمی شود. او خود را گنـاهـــکــار نمــی دانــد ، از نظـر او زن بی احـسـاس اوست که خیانت کرده است، او خیال می کرد که زنــش موجودی اســـت دوست داشتنــی و گرم و صمیمـــی در حالی که اکنون می بیند تمــام افــکـارش پوچ و بیهوده از آب در آمــده اســت. او به طور طبـــیعـــی قادر به تحــمل زن شلخته ، بی احـساس ، کم هوش، بد لباس و نامرتـــب نیست و در مقابـل این نامـــلــایمات شدیدا از خود عکـــس الـــعـــمل نشـــان می دهـد . در مقابل اگر زن یک چنـــین مردی به خواســتـــه اش توجه کند، می توانـــد مطــمئن باشد که او با بزرگواری تمام زن های دیگـــر را در دنـیا نادیده می گیرد . قلــب متولد فروردین ماه فقـــط یک اتــاق برای یک زن دارد ( مگــر اینکــه والدینــش هر دو متولد ماه جوزا «خرداد» باشــند.) او خیلــی قبـل از آنکـــه به همسـرش خیانت کند، از او فاصـــلــه می گیرد و از وی دلســرد می گردد و قبل از اتفـــاق این واقعـه به شکلهـــای مخـــتلـف به مبارزه برای نجات عشق خود می پردازد. متولد برج حمـل از زن خجول، ملـالت آور، و منـفی باف متــنــفـر اســت. زنش باید او را متــقاعــد بکنــد که از همـه بهـتر و برتــر اســـت و اگـــر توانــست این فکر را در او به وجود بیاورد، می توانــد به وفاداری اش ایمـــان پیدا کند ، این کاری اسـت که آزمایشـــش برای هر زنی که شوهرش متولد فروردین اســت ، بسیار جالــب و دل انــگــیز خواهد بود. او در عین حال که ایده آل اســـت، به حقایق نیز توجه شدید دارد، از اقـــرار به اشتـــباه شدیدا متـنـفـر اســت و یا اینکـه هرگـــز نمـی توانـد ببــیند که عشقــش رو به خاموشی می رود ولی از آنجـائی که در تصـمیم های خود خیلـــی پابـرجـاست ، برای همـــســـرش این امکان وجود ندارد که بتوانـد آب رفـتــه را به جوی برگــرداند. برای این کار اوانتخـاب نماید. اگــر قبـلا کمــتـر به خواسـته های او توجه شده است ، برگــرداندن او از نیمــه راه فرار از منــزل محتـــاح کوشش فراوان اســت و زن باید در این حالــت به این نکـــته توجه کنـد که شوهر متولد فروردین از پنــجــه افــکــنـدن لذت فراوان می برد، او تشنه رقابـــت ، کشـــمـــکـش و نبــرد اسـت، پی در این بارزن باید از تمام امکـانـات و ریزه کاری های زنـــانـــه خود استفاده کند تا از نبـرد پیروز و موفق از آب در آید . در یک چنــین کشــاکـــشـی اسلـحــه ای که اصلـا نمـی توانــد موثر واقع شود، سعــی در جلــب او از راه سکـس اســت ، امـا همین آدمــی که درمقـابـــل اسلـحــه سکــس مطلــقا از خود مصونیت و قدرت نشــان می دهـد، واجد من الوجوه نبــاید از تحـریک حس حسـادتـــش استفــاده بشود. یک کلمــه و یا حتــی یک نگـاه گرم شما به مرد دیگـری می توانــد او را همـــیشــه از شمــا سرد کنـد( ولو اینکــه جســـمـش به علــل مختـلـــف در خانه باقی بمانـــد) او می خواهد که در هر مورد جلوتر و بر تر از دیگران باشـد و این حالت شامــل حال قلـــب شمــا نیز می گردد . متولد برج فروردین دارای حس مالــکـــیت و حسادت فوق الـــعـــاده شدیدی اسـت . در این مورد فقـط متولدین ماه اســد ( مرداد ) عمـــس الـــعــمل شدیدتــری از خود نشان می دهند و شاید به همـــین دلیل هم باشد که از تا از کسی صد درصد اطمــینـــان نداشـتـه باشـــد، عاشقـــش نخواهـــد شد. زن یک مرد متولد فروردین باید به این حقـیقت گردن بگذارد که گرم گرفتــن شوهرش با زنـــان دیگـر مجاز و بدون تزویر وریا اســـت و او این کار را حق مسلــم خود میدانــد در حالـــی که زنـــش را به شدت از آن منـــع می کند. اگر این شخـــص متولد ده روز اول فروردین باشـد، زنــش را به یک پا سنــگ می بنــدد و متوقع اســت که او باید بدون اعــتــراض همانـــجابمـانـد و این زن اگـــرمـی خواهد که شوهرش واقعـــا از آن او باشد و هرگـز به وی خیانــت نکند و لحــظه ای از فکر او غافل نباشد ، نه تنها نیاید حتـی یک انـــگشتش را از دایره ای که به اطرافش کشیده شده اسـت ، بیرون بگذارد بلـــکه حتـی باید مواظــب حرکات چشـم هایش نیز باشـــد که مبادا به روی یک مرد نگـاه یا خنــده معصومانــه کنـــد.

ازنـظــر اجتمـاعـــی چگونه مردی اســـت

یک مرد متولد فروردین ماه طبـــیعــتا دارای حس یاغی گری است .. او عشــق وافــری به طرد واضعـــین و مجریان قوانین دارد و ایمان دارد که خودش از هر موجود دیگــری بهـتــر و بیشـــتر می توانـــید جوانـــب موضوعات مختلف را در نظر گرفـــتـــه و به کنه آنــها پی ببرد. البته هیچ استبـــعـــادی وجود ندارد که واقعا هم همـینـطور باشــد ، امــا طبـیعی است که قبولش برای دیگران آسان نیست. آز آنـــجـا که او عادت دارد مستـقـیمـــا به قلـــب مشـــکلــات حملـه کنـــد و در این کار بدون هیچ نوع عادت دارد مستـقیمــا به قلب مشـــکـلــات حمـــلـه کند و در این کار بدون هیچ نوع مقــدمه ای با شتـابزدگـی قدم پیش بگذارد ، احـتمال بســیار است که در زنــدگی به دفــعات زمین بخورد و با ناکامــی مواجـــه بشود و از آنجا که همیشـــه می خواهد رهــبــر باشـد و از دنبالـــه روی وحشــت دارد، بالطـــبــع قدرتــمند ترها بارهـــا به وی می آموزنـد که نمــی توانـد یکـــه تاز میدان باشـد، و در این حالــات است که آغوش همســـرش تنـــهـــا پنـــاهگـاهش می شود و سعـــی می کنـــد در جوار او غرور جریحـه دار شده اش را الــتــیام ببـــخشـد، و این جاست که همـســرش پی می برد در ورای این اعتـمـاد به نفـس عجــیب، و این حالــت تجـــاوزکـارانـه، نقطـــه ضعـفی در نهـــاد او وجود دارد که عبـــارتـــست از اینــکـه او ترجیح می دهـد بمـــیرد ولی به ضعـــف و شکــست اعتراف نکـــنـــد، زنـــی که بتواند در یک چنـین مواقعـی با ملـاطـــفــت و ملا یمت و نثـــار عشق خود او را یاری دهد، تا شکــسـت مزبور را جبـران یا فراموش کنـد، می توانـــد یقـــین داشـتــه باشد که قلب شوهرش را برای همیشه در اخــتیار خواهـد داشــت. در این گونه مواقع به هیچ صورتی حق را به جانـــب دشــمــن او ندهید. او همـــیشـه خواهــان آن اسـت که همسرش صادقانــه و از صمــیم قلــب او را محـــق بدانـــد.

با دوستــان چگونه رفتـــار می کند

در طبـــیعـــت متولد فروردین ریا و تزویر به ودیعـه گذاشتــه نشـده اسـت و به این ترتـیب وقتــی از کسی رنـجـیده ، آثـار ملــال و رنــجش در او خیلــی زود معـلوم میشود. در چنین وضعی رفــتار گرم و صمــیمانه و نحوه گفتار و برخوردش آشـکـارا عوض می شودو این حالــت معــمولا با تذکر صریح رنــجشـــی که پیدا کرده است، به نقطـــه اخـتمـــام خود می رســـد . در مقــابل باید جوش وخروش ها و حتی پرخـــاشـجویی های ناگهـانــی او را کمـتر جدی گرفــت زیرا مفهومشان قطــع رابـطــه دوستـی نیست و یک آتــشــفـشــان زود گذر اســـت . به این ترتیب از قهـر و بی اعتـنـــایی او باید خیلـی بیش از داد و فریاد ش ترســـید.

متولد اولین ماه سال حیلــه گری و نقشـه کشـــی ودوز و کلک را نمی پسنـــدد. او آدمـــی اســـت رک و راســـت و این حالـت را چه در امور تجاری و کار و در عشــق و احــساســـات آشـکـــارا میتوان در وجودش دید وشنــاخــت. او وقتــی هدفـــی را در نظر گرقت چه در مسائل مادی و اجــتـمــاعـــی و اداری و چه در عرصــه عشـق و عاطـفــه یک دقیقه را هم نمی خواهـد تلف کنــد. مثلا اگر پی برد که عاشق اســـت، فورا قدم پیش میگذارد ، اما در این مورد باید به وی امــکـــان داده شود که خودش به این امـر واقف بشود، نه اینــکـه در تنگنـــا گذاشته شده ، که خیال کنـــد عاشق شده اســت.

در زندگـی خانواده متولد ماه فروردین به همـان سمـــاجـــتــی که سعـی دارد همیشه در راس و قبل از همـه باشــد ، در عذر خواهی پس از بگو مگو ها نیز قبـــل از طرف مقـابلـــش قدم پیش می گذارد و به همــین ترتـیب اولین نفـری اســـت که در صورت لزوم از همــسـر آزرده خاطـر خود پوزش میطـــلـبـــد. او به هنگـــامـم بیماری و یا ناراحـــتی شانـه به شانـــه همــسرش می ایستــد. ار بذل جان ومال به هیچ صورت دریغ نمیورزد و از انواع مکـاتــبـاتـــی که برایش وجود داشـــتــه باشـد، استـــفــاده می کنــد تا زنـش غمهـای خود را فراموش کنـــد.

برای متولد ماه فروردین هیچ چیز به انـدازه همســرش در این دنـیا ارزشــمـنــد نیسـت( البـتـه همسـری که از نظـر او دلـخواه باشــد) با وجود این وقتـی موضوعی فکرش را مشــغول می دارد و به مسئله ای بغرنــج می انـــدیشد ، هر گز میل ندارد که کسی مزاحـمش بشود و یا به کمکـــش برود . شما اگـــر شوهرتـان متولد اولین ماه سال است، فقط و فقط وقتـی به کمـکـش بروید که از شمـا مدد بخواهد . یادتـــان باشــد شمـــا همســـرش هسـتید امـا باید همـیشــه یکــی دو قدم خودتـان را از او عقب تر نگاه دارید.

یک چنـین مردی می خواهـــد که زنــش در عین حال هم یک زن به تمام معنــی باشـــد و هم یک همــســر، او می خواهــد که شمـا بتوانـید در مواقــع مختلـف بطور مســتــقــل دست به اقدامات لازم بزنـــید، اما در عین حال فراموش نکـــنـید که مایل اســـت به او وابـستــه باشـــید، از و حمـــایت بخواهید و حس برتری طلـــبی و رهـبری او را ارضاکنــید. اگـــر شما به نحوی این حس او را جریحـــه دار کنـید، ممکــن است با سخــت ترین عکس الــعـــمــل ها مواجه شوید و او بدتـــرین کلمــات را به شمــا می گوید ، در حالی که واقـعا منظورش به هیچ وجه حرف هایی که می زنـــد نیست و لحظه ای پس از فروکش کردن جوش وخروشش انـــتـــظـاری دارد که شمـــا درســـت مثل خودش فورا جریان را خاتـمه یافـتـــه تلـــقی کنید.

مرد متولد برج حمل می خواهــد که عمـــلــا بزرگ و رهــبر خانواده باشد . از شنــیدن ایراد چنان بیزار اســت که ممـــکــن ناگـهـان روی همـــه چیز خط بطـــلـان بکــشید . او به علت علـــاقــه واقـــعــی که به زن و همـسرش دارد، به زحــمـت می توانـد بودجه خانواده را تا آخـر برج متــعادل نگــاه دارد ، امــا شمـا یادتان باشد که اگـــر شوهرتـان متولد فروردین است، هرگز از او نخواهید خرج خانـه را به دســت شما بســـپــرد. اگـر او در جائی کارمــنــد بشود، به احتـــمـــال قوی شغلـش را خیلــی زودتـــغـــییر می دهـد و این تغـــییر ادامه پیدا می کند تا سر انــجـــام در جایی خودش رئیس خودش بشود ، امـا در تمـــام این مدت تا پای جان می کوشد که خانواده اش دچار مضیقـــه مالی نشود . متولد برج قوچ برای کودکــان تازه به دنـــیا آمـده اش یک مو جود خیال انــگـــیز است . اما بعـدهــا ، وقتی بچــه هایش هفـــت هشت سالـه شدنــد ، کوشش می کنـد تا آنــها را به پیروی از خود وادارد و نیازمـند به اســتقــلال می باشـــنـــد و او نبــاید همـه الــگوهای زنـــدگــی خود را به آنـها تحمـــیل کنـــد . پدر بودن یکی از نقش های زندگــی اســـت که او سخت به آن علــاقمنـــد اســت. اما در عین حال ممـــکـن اســت نسبت به بچه هایش نوعی حســـادت خاص نیز نشـان بدهــد اگـــر فقط احــساس کند که بچه ها برای مادرشان بیش از او ارزش قائلنــد ، گرفــتار حسادت می شود، و خیلی زود و سریع یک حالت بی تفــاوتی نسبت به آن پیدا می کنــد.

فال و طالع بینی متولدین مرد فروردین در سال ۹۷

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.