فال و طالع بینی متولدين مرد فروردین در سال 97

فال و طالع بینی افراد در سال 97 که هر کدام در ماههایی که به دنیا آمده اند و این طالع بینی از نظر علمی درست و واقعی می باشد بیشتر افراد دوست دارند در سال 97 از فال و طالع خود خبر دار شده و بدانند در سال 97 چه اتفاقاتی برایشان خواهد افتاد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی متولدين مرد فروردین در سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : مـــردي اســت رك و راســت ، تند و آتشـين مزاج و پر حرارت، عاشـــق پيشه، حادثـه جو، حسود، پرتوقع و رياســت طلب كه دوست دارد رهبــر و فرمانـــده باشـــد . آيا روح اين مرد و باطـــن مخفي او را مي شناســيد.

منـــجــمــين، مرد متولد اين برج را با جملات جالبـي توصيف كرده انــد. ( رعـــد وبرق، مشعل پرنده، منبع نيروهاي صادق و رك و راســـت)او براي زن مي تواند يك آن بســيار هيجـان انـگيز و گرم و ايده آل باشـــدو يك آن ديگـر سرد و يخ و بي تفـــاوت وگريزان.

اگـــر در جسـتجوي يك مرد سربراه ، همـيشـه يكنواخت، و صد درصد مطـمئن و امــن و امــان هستـيد، او را به همـــسري انـتـخــاب نكـنـيد. اما اگـــر طالــب فقـط عشق و هيجان هسـتيد، او بهترين مرد دنياست.

او مي توانـــد مدتي شمـــارا غرق در شوق و حرارت بكند و بعــد در يك لحــظـــه مثل يك تكــه يخ سرد و خاموش بشود. در لحـظــه اي كه در اوج هيجــان اســـت ، حرفــي زنيد و يا كاري بكـنــيد كه مطابــق ميلـــش نبــاشـد ، آنگـاه درسـت مثل چراغـــي كه كلـــيدش زده بشود ، فورا خاموش مي شود. او با ملـــاحظـــه كاري و محـــافـــظـــه كاري ميانه خوبي ندارد . شجـــاع و با اعـــتمــاد به نفس اســـت. هميشـــه جلوتر از ديگران مي تازد و حتــي گاهي از امكــانات خود نيز قدم فراتــر مي گذارد . مرد متولد برج حمل يك موجود ممـــلو از انـــرژي و عقايد سازنده اسـت . باري بعـضـــي اوقات كاركــردن را او مي توانــد مشـكــل باشد امـا بدون شك بسـيار مفيد است.

او هرگــز به گذشــته فكــر نمي كنــد، رفــتـــار و قيافه ظاهري اش جوانـــتـــر از سنش به نظر مي رسد اگـر چه از بسياري جهات خوش آيند است اما گاهي موجب مي شود كه نسبــت به سنـــش قدري جوانـــتـر جلوه كند و اين حالت تا وقتي كه پا به سن بگــذارد، در وي باقي مي مانـد. او با اين دســت و آن دسـت كردن و ذره ذره جلو رفتن جدا مخــالف است و پيوستــه مايل اســـت كه يك قدم از ديگـــران جلوتر بدود. او مي توانـــد منبــع سخـاوت و بخــشندگـي باشـــد و پول ، وقت، احساسـات و امــكــاناتش را در بسـت در اخـــتـــيار ديگــران ، حتي كسـانــي كه ايشان را خوب نمــي شنــاســد، بگذارد ، ولي اگــر خواســـته اش برآورده نشود ، و يا با كســاني كه دوست ندارد مواجه بشود، يا مجـــبور بشود با عده اي آدم منـــفـي باف كار كند، به موجود ديوانه كننـده اي بي پروا، بدون انعــطاف ، خشـن، يكدنـــده و متوقع تبــديل خواهد شد.

اگـــر عاشق بشود

وقتي عاشــق مي شود ، گويي يك شيرين و فرهـــاد جديد به دنـيا آمده اسـت. او چنــان غرق اوهام عاشقانـه مي گردد كه گويي در تمــام كره زمين فقط او معشو قه اش حق زنـــدگي دارد. او در نهـــاد خود ايمــان دارد كه عشـــقش تنـــهـــا عشق حقــيقي است كه از بدو پيدايش به وجود آمده اسـت. اگـر اين عشق بشكــنـد ، با تمام نيرو و با اسـتـفــاده از كليه امكانــات سعـي مي كنـــد قطـــعــات آن را برچـيند و دوباره به هم پيوند دهد تا شايد آب رفته دوباره به جوي برگردد، و اگـــر بار اول موفق نشــد، دوباره كوشش به خرج مي دهــد. مرد متولد برج قوچ در عشق خود واقـــعا پا بر جاست مگــر اينـكـه طرفـش متولد طرفــش متولد برج عقــرب آبان باشد. او نسـبت به امور عاطفــي و احـساسي چنــان ايده آل اسـت كه در هر عشـقي ميخواهد مولف يك كتـــاب عاشقانــه باشــد و در يك كتـاب پرشور عاشــقانــه رفـتاري متــعـــادل و ميانـــه وجود ندارد ، هر چه هسـت شوريدگـي و ديوانـگي اســـت.

در برخورد با معشوقه اگـــر چه به طور كلــي آدم آرامي اســت، امـــا اين آرامـــش نبايد شما را خام كند، مخصوصا اگر در دهه اول اين ماه به دنيا آمده باشد او زياد حرف نمي زند ، خيلي تظاهر نمي كنــد و شايد حتـي نتوانــد مرد عاشق پيشــه اي جلوه كنـد امــا اگر مي توانـــستيد به داخــل قلـب و مغـزش رسوخ كنيد ، با كمــال تعـــجـــب مي ديديد كه روي توده اي آتش ريخته شده اسـت. او در هر كاري مخصوصا كار عشـــق بدون شك يكـــي از جدي ترين ، صمـيمي ترين و خشن ترين افـراد روزگـــار اسـت.

به احــتمـال قوي هيچ يك از متولدين برج دوازده گانه سال به انـدازه متولد برج فروردين نمي توانند در عشـق پابرجــا باشنـد. صداقـــت او مانع از گمـــراهــي شما مي گردد و طبــيعت ايده آل او عشق را همـيشــه شكوفا وآتـــشين نگـــاه مي دارد . امـا امـان از روزي كه كتـــاب عشق براي او يكنواخت نشود و طوفان آرام بگيرد ، او به سهولت با سرد شدن آتـــش عشــق به جســـتـــجوي يك شيرين دوم، سوم، چهـــارم و حتـي هزارم مي رود. از آنــجا كه در كار عشق ، مثل بقيه امور زندگــي ، پاكـــبـــاز و صادق و هيجان پرســـت اســـت ، اگر عكس العــمـــل معشوقه چنـانــكـــه بايد و شايد گرم و طوفاني نباشــد و اين توهم را در وي به وجود بياورد كه بر غم كوشش هايي كه به خرج مي دهـد ، نمـــي توانـد به مقـــصود خود كه بر خورداري كامـل از يك عشـق اســـت برسـد، در عرض مدت كوتاهـي تغـــيير عقـيده مي دهـد و مرغ دلــش به بام ديگر پر مي كشـد.

در زنـــاشوئي چگونه شوهري است

در زنـــدگـــي زنا شوئي پايبـــند اصولي اســت كه اگر ناديده گرفـــتـــه بشوند، مانـــنـــد خوره جانش را مي خورد ، او گاهي به راســتـــي ميل ندارد زنـــش را دائما در حال آرا يش كردن ، رنــگ كردن مو ببــيند. او را هرگز به حريم اتـاقي كه مخصوص آرايش ونظافت اسـت راه ندهـيد. اگـر شوهر يك زني متولد فروردين ماه بود ، بايد جدا مواظب باشـــد كارهـــايي از قبـــيل گذاشـــتـن پاهـــا به روي ميز و جويدن آدامـــس به هنـگام تماشاي تلويزيون ، و ساير حركـات جلـــف وسبـــك انـــجــام ندهد. او را به جزئيات زنـدگــي كامـلـــا خصوصي خود مثــل دعواي با مادرتـان ، يا گذاشـتن پماد به روي زخم روي كمـــرتـان و از قبـيل مسائل شخــصــي آشـــنـا نكـنيد. وقتـي او منزل مي آيد، دلش مي خواهـد زنــش را شاد و خنــدان با بوي عطـري كه دوست دارد ، ببيند. مبـادا جمـله و كلــمه اي دل آزار حوالـه او بدهيد. زيرا برايش ديوانـــه كننده خواهــد بود . اگــر متوجه بشود كه اين ميل و خواستـه اش هيچ احـســـاسي را در همـســرش برنــمي انــگــيزد ، در چنـين مواردي ابـتــدا سخت دل شكستـه ميشود ، بعــد دســـتـخوش عصـــبانيت مي گردد و آن وقت به جسـتـجوي زن ديگري مي پردازد كه همــانـــنـد خودش در نشـان دادن احـــســـاساتـش صادق باشـد . از نظر او اين كار به هيچ وجه خيانــت محـسوب نمي شود. او خود را گنـاهـــكــار نمــي دانــد ، از نظـر او زن بي احـسـاس اوست كه خيانت كرده است، او خيال مي كرد كه زنــش موجودي اســـت دوست داشتنــي و گرم و صميمـــي در حالي كه اكنون مي بيند تمــام افــكـارش پوچ و بيهوده از آب در آمــده اســت. او به طور طبـــيعـــي قادر به تحــمل زن شلخته ، بي احـساس ، كم هوش، بد لباس و نامرتـــب نيست و در مقابـل اين نامـــلــايمات شديدا از خود عكـــس الـــعـــمل نشـــان مي دهـد . در مقابل اگر زن يك چنـــين مردي به خواســتـــه اش توجه كند، مي توانـــد مطــمئن باشد كه او با بزرگواري تمام زن هاي ديگـــر را در دنـيا ناديده مي گيرد . قلــب متولد فروردين ماه فقـــط يك اتــاق براي يك زن دارد ( مگــر اينكــه والدينــش هر دو متولد ماه جوزا «خرداد» باشــند.) او خيلــي قبـل از آنكـــه به همسـرش خيانت كند، از او فاصـــلــه مي گيرد و از وي دلســرد مي گردد و قبل از اتفـــاق اين واقعـه به شكلهـــاي مخـــتلـف به مبارزه براي نجات عشق خود مي پردازد. متولد برج حمـل از زن خجول، ملـالت آور، و منـفي باف متــنــفـر اســت. زنش بايد او را متــقاعــد بكنــد كه از همـه بهـتر و برتــر اســـت و اگـــر توانــست اين فكر را در او به وجود بياورد، مي توانــد به وفاداري اش ايمـــان پيدا كند ، اين كاري اسـت كه آزمايشـــش براي هر زني كه شوهرش متولد فروردين اســت ، بسيار جالــب و دل انــگــيز خواهد بود. او در عين حال كه ايده آل اســـت، به حقايق نيز توجه شديد دارد، از اقـــرار به اشتـــباه شديدا متـنـفـر اســت و يا اينكـه هرگـــز نمـي توانـد ببــيند كه عشقــش رو به خاموشي مي رود ولي از آنجـائي كه در تصـميم هاي خود خيلـــي پابـرجـاست ، براي همـــســـرش اين امكان وجود ندارد كه بتوانـد آب رفـتــه را به جوي برگــرداند. براي اين كار اوانتخـاب نمايد. اگــر قبـلا كمــتـر به خواسـته هاي او توجه شده است ، برگــرداندن او از نيمــه راه فرار از منــزل محتـــاح كوشش فراوان اســت و زن بايد در اين حالــت به اين نكـــته توجه كنـد كه شوهر متولد فروردين از پنــجــه افــكــنـدن لذت فراوان مي برد، او تشنه رقابـــت ، كشـــمـــكـش و نبــرد اسـت، پي در اين بارزن بايد از تمام امكـانـات و ريزه كاري هاي زنـــانـــه خود استفاده كند تا از نبـرد پيروز و موفق از آب در آيد . در يك چنــين كشــاكـــشـي اسلـحــه اي كه اصلـا نمـي توانــد موثر واقع شود، سعــي در جلــب او از راه سكـس اســت ، امـا همين آدمــي كه درمقـابـــل اسلـحــه سكــس مطلــقا از خود مصونيت و قدرت نشــان مي دهـد، واجد من الوجوه نبــايد از تحـريك حس حسـادتـــش استفــاده بشود. يك كلمــه و يا حتــي يك نگـاه گرم شما به مرد ديگـري مي توانــد او را همـــيشــه از شمــا سرد كنـد( ولو اينكــه جســـمـش به علــل مختـلـــف در خانه باقي بمانـــد) او مي خواهد كه در هر مورد جلوتر و بر تر از ديگران باشـد و اين حالت شامــل حال قلـــب شمــا نيز مي گردد . متولد برج فروردين داراي حس مالــكـــيت و حسادت فوق الـــعـــاده شديدي اسـت . در اين مورد فقـط متولدين ماه اســد ( مرداد ) عمـــس الـــعــمل شديدتــري از خود نشان مي دهند و شايد به همـــين دليل هم باشد كه از تا از كسي صد درصد اطمــينـــان نداشـتـه باشـــد، عاشقـــش نخواهـــد شد. زن يك مرد متولد فروردين بايد به اين حقـيقت گردن بگذارد كه گرم گرفتــن شوهرش با زنـــان ديگـر مجاز و بدون تزوير وريا اســـت و او اين كار را حق مسلــم خود ميدانــد در حالـــي كه زنـــش را به شدت از آن منـــع مي كند. اگر اين شخـــص متولد ده روز اول فروردين باشـد، زنــش را به يك پا سنــگ مي بنــدد و متوقع اســت كه او بايد بدون اعــتــراض همانـــجابمـانـد و اين زن اگـــرمـي خواهد كه شوهرش واقعـــا از آن او باشد و هرگـز به وي خيانــت نكند و لحــظه اي از فكر او غافل نباشد ، نه تنها نيايد حتـي يك انـــگشتش را از دايره اي كه به اطرافش كشيده شده اسـت ، بيرون بگذارد بلـــكه حتـي بايد مواظــب حركات چشـم هايش نيز باشـــد كه مبادا به روي يك مرد نگـاه يا خنــده معصومانــه كنـــد.

ازنـظــر اجتمـاعـــي چگونه مردي اســـت

يك مرد متولد فروردين ماه طبـــيعــتا داراي حس ياغي گري است .. او عشــق وافــري به طرد واضعـــين و مجريان قوانين دارد و ايمان دارد كه خودش از هر موجود ديگــري بهـتــر و بيشـــتر مي توانـــيد جوانـــب موضوعات مختلف را در نظر گرفـــتـــه و به كنه آنــها پي ببرد. البته هيچ استبـــعـــادي وجود ندارد كه واقعا هم همـينـطور باشــد ، امــا طبـيعي است كه قبولش براي ديگران آسان نيست. آز آنـــجـا كه او عادت دارد مستـقـيمـــا به قلـــب مشـــكلــات حملـه كنـــد و در اين كار بدون هيچ نوع عادت دارد مستـقيمــا به قلب مشـــكـلــات حمـــلـه كند و در اين كار بدون هيچ نوع مقــدمه اي با شتـابزدگـي قدم پيش بگذارد ، احـتمال بســيار است كه در زنــدگي به دفــعات زمين بخورد و با ناكامــي مواجـــه بشود و از آنجا كه هميشـــه مي خواهد رهــبــر باشـد و از دنبالـــه روي وحشــت دارد، بالطـــبــع قدرتــمند ترها بارهـــا به وي مي آموزنـد كه نمــي توانـد يكـــه تاز ميدان باشـد، و در اين حالــات است كه آغوش همســـرش تنـــهـــا پنـــاهگـاهش مي شود و سعـــي مي كنـــد در جوار او غرور جريحـه دار شده اش را الــتــيام ببـــخشـد، و اين جاست كه همـســرش پي مي برد در وراي اين اعتـمـاد به نفـس عجــيب، و اين حالــت تجـــاوزكـارانـه، نقطـــه ضعـفي در نهـــاد او وجود دارد كه عبـــارتـــست از اينــكـه او ترجيح مي دهـد بمـــيرد ولي به ضعـــف و شكــست اعتراف نكـــنـــد، زنـــي كه بتواند در يك چنـين مواقعـي با ملـاطـــفــت و ملا يمت و نثـــار عشق خود او را ياري دهد، تا شكــسـت مزبور را جبـران يا فراموش كنـد، مي توانـــد يقـــين داشـتــه باشد كه قلب شوهرش را براي هميشه در اخــتيار خواهـد داشــت. در اين گونه مواقع به هيچ صورتي حق را به جانـــب دشــمــن او ندهيد. او همـــيشـه خواهــان آن اسـت كه همسرش صادقانــه و از صمــيم قلــب او را محـــق بدانـــد.

با دوستــان چگونه رفتـــار مي كند

در طبـــيعـــت متولد فروردين ريا و تزوير به وديعـه گذاشتــه نشـده اسـت و به اين ترتـيب وقتــي از كسي رنـجـيده ، آثـار ملــال و رنــجش در او خيلــي زود معـلوم ميشود. در چنين وضعي رفــتار گرم و صمــيمانه و نحوه گفتار و برخوردش آشـكـارا عوض مي شودو اين حالــت معــمولا با تذكر صريح رنــجشـــي كه پيدا كرده است، به نقطـــه اخـتمـــام خود مي رســـد . در مقــابل بايد جوش وخروش ها و حتي پرخـــاشـجويي هاي ناگهـانــي او را كمـتر جدي گرفــت زيرا مفهومشان قطــع رابـطــه دوستـي نيست و يك آتــشــفـشــان زود گذر اســـت . به اين ترتيب از قهـر و بي اعتـنـــايي او بايد خيلـي بيش از داد و فرياد ش ترســـيد.

متولد اولين ماه سال حيلــه گري و نقشـه كشـــي ودوز و كلك را نمي پسنـــدد. او آدمـــي اســـت رك و راســـت و اين حالـت را چه در امور تجاري و كار و در عشــق و احــساســـات آشـكـــارا ميتوان در وجودش ديد وشنــاخــت. او وقتــي هدفـــي را در نظر گرقت چه در مسائل مادي و اجــتـمــاعـــي و اداري و چه در عرصــه عشـق و عاطـفــه يك دقيقه را هم نمي خواهـد تلف كنــد. مثلا اگر پي برد كه عاشق اســـت، فورا قدم پيش ميگذارد ، اما در اين مورد بايد به وي امــكـــان داده شود كه خودش به اين امـر واقف بشود، نه اينــكـه در تنگنـــا گذاشته شده ، كه خيال كنـــد عاشق شده اســت.

در زندگـي خانواده متولد ماه فروردين به همـان سمـــاجـــتــي كه سعـي دارد هميشه در راس و قبل از همـه باشــد ، در عذر خواهي پس از بگو مگو ها نيز قبـــل از طرف مقـابلـــش قدم پيش مي گذارد و به همــين ترتـيب اولين نفـري اســـت كه در صورت لزوم از همــسـر آزرده خاطـر خود پوزش ميطـــلـبـــد. او به هنگـــامـم بيماري و يا ناراحـــتي شانـه به شانـــه همــسرش مي ايستــد. ار بذل جان ومال به هيچ صورت دريغ نميورزد و از انواع مكـاتــبـاتـــي كه برايش وجود داشـــتــه باشـد، استـــفــاده مي كنــد تا زنـش غمهـاي خود را فراموش كنـــد.

براي متولد ماه فروردين هيچ چيز به انـدازه همســرش در اين دنـيا ارزشــمـنــد نيسـت( البـتـه همسـري كه از نظـر او دلـخواه باشــد) با وجود اين وقتـي موضوعي فكرش را مشــغول مي دارد و به مسئله اي بغرنــج مي انـــديشد ، هر گز ميل ندارد كه كسي مزاحـمش بشود و يا به كمكـــش برود . شما اگـــر شوهرتـان متولد اولين ماه سال است، فقط و فقط وقتـي به كمـكـش برويد كه از شمـا مدد بخواهد . يادتـــان باشــد شمـــا همســـرش هسـتيد امـا بايد همـيشــه يكــي دو قدم خودتـان را از او عقب تر نگاه داريد.

يك چنـين مردي مي خواهـــد كه زنــش در عين حال هم يك زن به تمام معنــي باشـــد و هم يك همــســر، او مي خواهــد كه شمـا بتوانـيد در مواقــع مختلـف بطور مســتــقــل دست به اقدامات لازم بزنـــيد، اما در عين حال فراموش نكـــنـيد كه مايل اســـت به او وابـستــه باشـــيد، از و حمـــايت بخواهيد و حس برتري طلـــبي و رهـبري او را ارضاكنــيد. اگـــر شما به نحوي اين حس او را جريحـــه دار كنـيد، ممكــن است با سخــت ترين عكس الــعـــمــل ها مواجه شويد و او بدتـــرين كلمــات را به شمــا مي گويد ، در حالي كه واقـعا منظورش به هيچ وجه حرف هايي كه مي زنـــد نيست و لحظه اي پس از فروكش كردن جوش وخروشش انـــتـــظـاري دارد كه شمـــا درســـت مثل خودش فورا جريان را خاتـمه يافـتـــه تلـــقي كنيد.

مرد متولد برج حمل مي خواهــد كه عمـــلــا بزرگ و رهــبر خانواده باشد . از شنــيدن ايراد چنان بيزار اســت كه ممـــكــن ناگـهـان روي همـــه چيز خط بطـــلـان بكــشيد . او به علت علـــاقــه واقـــعــي كه به زن و همـسرش دارد، به زحــمـت مي توانـد بودجه خانواده را تا آخـر برج متــعادل نگــاه دارد ، امــا شمـا يادتان باشد كه اگـــر شوهرتـان متولد فروردين است، هرگز از او نخواهيد خرج خانـه را به دســت شما بســـپــرد. اگـر او در جائي كارمــنــد بشود، به احتـــمـــال قوي شغلـش را خيلــي زودتـــغـــيير مي دهـد و اين تغـــيير ادامه پيدا مي كند تا سر انــجـــام در جايي خودش رئيس خودش بشود ، امـا در تمـــام اين مدت تا پاي جان مي كوشد كه خانواده اش دچار مضيقـــه مالي نشود . متولد برج قوچ براي كودكــان تازه به دنـــيا آمـده اش يك مو جود خيال انــگـــيز است . اما بعـدهــا ، وقتي بچــه هايش هفـــت هشت سالـه شدنــد ، كوشش مي كنـد تا آنــها را به پيروي از خود وادارد و نيازمـند به اســتقــلال مي باشـــنـــد و او نبــايد همـه الــگوهاي زنـــدگــي خود را به آنـها تحمـــيل كنـــد . پدر بودن يكي از نقش هاي زندگــي اســـت كه او سخت به آن علــاقمنـــد اســت. اما در عين حال ممـــكـن اســت نسبت به بچه هايش نوعي حســـادت خاص نيز نشـان بدهــد اگـــر فقط احــساس كند كه بچه ها براي مادرشان بيش از او ارزش قائلنــد ، گرفــتار حسادت مي شود، و خيلي زود و سريع يك حالت بي تفــاوتي نسبت به آن پيدا مي كنــد.

فال و طالع بینی متولدين مرد فروردین در سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.