فال و طالع بینی هفتگی pmc از 12 خرداد تا 18 خرداد 97

فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC که بسیار طرفدار دارد خیلی از ایرانیان هر هفته منتظر این فال و طالع بینی برای ماه خود می باشندفال و طالع بینی شبکه PMC را بیشتر افراد قبول دارند و ما هم در این بخش جدیدترین فال و طالع بینی را گذاشته ایم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی هفتگی pmc از 12 خرداد تا 18 خرداد 97  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

فال ایـــن هفتـــه PMC برای متولدین فروردیـــن:

حضور کودکـــی نو رســیـــده درخانواده روحیـــه تان را از این رو به آن رو می کند. مســـیـــر خود را در یک خط ادامه ندهـیـد. سعی کنـیــد تغیــیـر و تحولی در زنـــدگــی خود بوجود آورید. کلـافگی ایـن روزهــایــتـان نتـیـــجه این اســت که زنـدگیتان دچار یکنواختـــی شده اسـت. روزهـای سخــتی را می گذارنید، امـــا بهـــتر است از کسی کمک بگیــرید. خود رأــی بودنتان به شما کمکـی نمــی کنـد.
فال ایـن هفـــته PMC برای متولدین اردیـــبــهـــشـت:

با اطــرافیــانـــتان مهــربــان تر باشـیـــد، کسـی به شمــا بدهـکار نیــست. مردم را از روی ظاهرشــان قضاوت نکـنـــید. هرکـــس که لبخـند به روی لب دارد لزوماً شاد نیست. مسئولت حرفـــی را که می زنیـــد به عهــده بگـیرید، دروغ نگوییــد وگرنـــه مردم ظاهـــراً شمـا را تایــیـد می کنـند اما پشت سرتان دیـــگـــر هرگز حرفهــای شمـا را باور نخواهـــند کرد.
فال این هفـتـه PMC برای متولدین خرداد:

خودتان را دوست داشــتـــه باشیــد تا یاد بگیریـد بتوانـید دیگـــران را دوست داشــته باشـیــد. در حق دیگـران همـان کاری را بکنید که امیــدواریـــد با خود شمـا بکنـــند. خبـــری می شنوید که بســـیــار خوشحـالـــتـان می کنــد. حواســـتـان باشـــد تصـــمیمی که بعــد از آن می گیـریــد بســیار مهــم است. برای خریـــد عجلــه نکنــیـــد و دســت نگـه دارید. یک میهمــان ناخوانده خواهــید داشـــت.
فال ایـــن هفــتـــه PMC جدید برای متولدین تیر:

باید برای کسی هدیه ای بخـریــد. ایـــن روزها احـــســاس می کنــیـــد فاصلـــه ای بین شمـا و کســی که او را دوست دارید افتـــاده اسـت و به همیـــن دلیل بســیـــار ناراحت هســتیـــد. مسـبب اتـــفــاقاتــی که ناخواستـــه ایــن مدت رخ داده به زودی مشـــخص خواهـــد شد. بهتـــر است با ایــن همـــه فشـاری که روی شمــاســـت ایـــن روزهـا تصمیمات مهـم و خطــیــر را نگـیـــریـد. انـــدکی به خودتـــان زمان بدهید.
فال ایـــن هفته PMC برای متولدین مرداد:

شما دارای قدرت تشــخـــیـــص خوبی در کارها هسـتــیـد اما ممکـن اســت ایـن روزها به دلـــیل حواس پرتی و مشـغلــه کاری زیاد ، راهی را انتــخــاب کنیــد که به بیــراهـه می رود. کمــی دقــت کنید وگرنـه مجبور خواهیــد شد با احــتـــیاط از پرتـگاه ها و دره هایــی که برایــتـان در راه وجود دارد عبور کنیــد. روزهـای خوشی در راه هستــنـــد، کافــیـســـت با برنامـه ریـزی جلو بروید و از مشکـلـات نهراسـیـد.
فال این هفتـه PMC برای متولدین شهــریور:

قدر سلـامـــتـــیتان را بدانــید و بیــهوده از هرکـاهـی کوهی نســازید. شمـــا از اینــکه دیــگـران را نقد کنید و رفتـار و تصـمیـــمــات آن ها را مورد تجزیـــه و تحــلـــیـل قرار دهــیــد خوشحـــال می شوید، اما لازم اســـت بدانیــد ایـــن کار باعث می شود شمــا وجه مثــبـت خود را جلوی چشم دیـگـران از دست بدهیـــد. شایــد گاهـی بهـــتـــر باشد خودتـان را جای دیگـران بگذاریـد و ببـینید چطور تصـــمــیم خواهید گرفـت.

فال این هفــته PMC برای متولدیـن مهــر:

با دیـــد مثـبت به مردم نگـاه کنـیـد و از دنـــیـــایــی که خودتــان برای خودتـــان ساخـتـــه اید خارج شوید و واقــعـیت اطـراف را ببـیـنیـــد. افـــرادی در اطراف شما هسـتنـد که در به وجود آمـــدن اتــفـاقـی که رخ می دهد. سهـــمــی دارند. از آنـچـه اتـــفــاق افـتاده ناراحــت هستـید امـــا بهـتـر است بیش ازایـن نجـــنــگیـــد. آنـچه اتــفاق افتاده به نفــع شما خواهد بود حتـی اگر امروز در آن منـــفعـــتـــی نبـــیـــنـــیـــد.
فال این هفتـه PMC برای متولدیـن آبـــان:

برای رسیـــدن به مقصود و نیـتی که دارید عاقلـانه تصمـیم بگــیرید و تلـاش کنیـد تا درهـــای موفقـــیت به روی شمــا باز شوند. ممکــن است مجبور شوید روی احـســـاســاتتان پا بگذاریـــد. مسئله را سخت تر از آن چه هســـت نکـــنیـــد تا از پس حل آن برآیـــید. برای یک تصمـیـم گیــری از شما کمک گرفـتــه خواهد شد. سعـی کنـــید منصفـانه رفتار کنـیـد و حرفی نزنـــید که بعـدا از گفتن آن پشـیان شوید.
فال ایـن هفـتـــگــی PMC برای متولدین آذر:

از لحـاظ روحی و احـساسی شمــا در حال حاضر در شرایطی که تصـــمــیـــم درســـتـی بگـــیرید نیستــید. وقایع بدی که در گذشـــته برایـــتـان رخ داده است، اثری منــفی بر روی شمــا گذاشتـــه و متـاسفانه شمـــا بعـد از این همـــه مدت نتوانـــســـتـــه اید این اتـفاقات را فراموش کنــید. هم چنان در بحــث ها احساساتی شده و کنـتـرلــتان را از دسـت میدهـید. هر جا بحـثی پیـش آمـــد مکان را ترک کنیــد.
فال ایـــن هفتـه PMC برای متولدین دى:

بهتر است راه خود را در مبارزه و بحث پیـدا کنیــد، زیرا اگـــر این کار را نکـــنـــید ناامیدی هم به مسائلتان اضافــه می شود. به صحبــت هایی ک می شنوید یا خواستـــه هایــی که دیــگران از شما دارنــد سریــع جواب مثـــبت ندهــیـــد. کمـی تأـــمل کنید. حتی اگـر دیگـــران پایبند تعــهــدات خود نبــاشند، شمـــا بایـــد به درستـی وظایفـــتان را انجـام دهـیــد. خودتــان را کوچک نکـــنـیـد.
فال ایــن هفـتــه PMC برای متولدیــن بهمن:

بایـد افکـــار قدیــمی خود را دور بریـــزید و قدرت ریــســـک داشتـه باشید. لذت زندگی در لحـــظـــه ای اســت که وصال حاصــل شود و شما به زودی ایـــن لحـــظـه را تجـربه می کنید. برای دادن جواب دعوتی که از شما شده، دست دست نکـــنـــید. شمـا دلـــتان می خواهــد به این مراسم بروید، جواب را زودتــر بدهــید. در قبال حرفــی که به شخــصــی زده ایـد مسئولیــد. حالـــا که به سراغ شمــا آمـــده اند طفـره نروید.
فال این هفته PMC برای متولدین اسفـــند:

برای یک خریـــد یا فروش بیش از حد صبر نکـــند. تصمیـــم بگـــیـــرید و همیـــن هفــتـه اقدام کنیـــد. یک امضـا و توافـــق به سود شمـا تمام می شود. بهـتــر اسـت فعلـــا جواب تلفـــنـی که به شما شده است را ندهــید. راهـی پیدا کنـــیـد تا وقت بیشـتــری برای فکــر کردن بخریـد. برای حال و روحیـه تان یهـتــر است که هر چه زودتــر کارهـا و فعـــالیـــت های تازه ای را آغـــاز کنـیـــد.

فال و طالع بینی هفتگی pmc از 12 خرداد تا 18 خرداد 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.