فال و طالع بینی هفتگی pmc از 26 خرداد تا 1 تیر 97

فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC که بسیار طرفدار دارد خیلی از ایرانیان هر هفته منتظر این فال و طالع بینی برای ماه خود می باشندفال و طالع بینی شبکه PMC را بیشتر افراد قبول دارند و ما هم در این بخش جدیدترین فال و طالع بینی را گذاشته ایم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی هفتگی pmc از 26 خرداد تا 1 تیر 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

فال ایـن هفته PMC برای متولدین فروردیـــن:

بهــتــر اسـت دل اطرافیــانـــتان را بدست آورید و آن ها را با خودتان همــراه کنید. دوستی که به شمـــا نزدیــک اســـت ، کمـــکتـــان می کنـد تا بخــش جدیدی از توانـایــی هایـــتان را بشـــناســیـد. قدردان حضورش باشـــیـد. با شمــا تماس گرفته می شود تا تقـــاضـــای کمـــک یا راهنمـایی بکند. با صبـر و حوصلــه پاســـخـــگو باشـــید حتـی اگــر فرصت نداریـــد و مسئله را پشــت گوش نیــانـدازید.

فال ایــن هفـتـــه PMC برای متولدیــن اردیـبهشـــت:

خبری می شنوید که که مثل آب روی آتش نگرانی ها و دلشوره هایتــان را از بیـــن می برد و انرژی دوباره ای به شمـا می دهــد. از تنـــهایـــیتان بیــرون بیـــایـیـــد و درها را بازکـــنیـد. شخصـــی شما را می جوید اگـر واقع بیــن و منـــصــف باشـــیـــد می بیــنید که شمـــا در بهــتـریــن شرایـــط قرار داریـــد. بهـتر اســت از فرصـت اســـتـفـــاده کنــیـد و تا جایــی که می توانـــیـد اوج بگیـــرید.

فال این هفـتـــه PMC برای متولدیـــن خرداد:

شما گاهـــی بیــش ازحـد مثـبت انـــدیـــش هســتـیــد. گاهی لازم اســـت به آنچـــه می شنوید و می بیـنـــیـــد شک کنید. حوادث و اتـــفاقات زیـادی برایــتـان رخ خواهد داد که ممـــکـــن اسـت برخی از آن ها غافـــلــگیــرتـــان بکـنـد. این روزها به مسائلی که اهمـــیــتـــی ندارند زیـــادی فکــر می کنـــیـد و خودتـان را دچـار تشویش و بی خوابــی می کنـیــد. مشکـــلــاتـــتان را بنویســیــد تا ببینید ایــنـقـــدرهـــا هم ترسنـاک نیســـتـــند.

فال ایـــن هفــتـــه PMC جدید برای متولدین تیـر:

مدیـتــیـشن را یاد بگـــیـــریـــد و اجـــازه بدهـیــد اطـــرافیـــانـــتــان نیــز در کارهایتان به شما کمـــک کنـــنـــد. زندگـــیـــتـــان آسـان تر خواهـد شد. نگـــران نبــاشـید به وقتـــش شما هم فرصـــت جبران خواهـیـــد داشت. زودبـاوری باعـث شده گاهـــی اشتباهات بزرگـــی مرتــکـب شوید. کمـی با احــتـیـاط و سخـــت گیری به مسـائل و آدم ها نگاه کنـــید و تحـت تاثیـر احــســاسات آنـــی قرار نگـیـــرید.

فال ایـن هفــتـه PMC برای متولدیــن مرداد:

از چیزی که حق شماست سرسـری نگــذریــد وگرنـه برای دیگـــران عادت می شود که حق شمـا را نادیــده بگـیرند. در کارهایتـان ثابــت قدم باشــیــد و از مشورت بزرگــتر ها استفــاده کنیــد. به مال دنیا دل نبـنـــدیـد و طمــع نداشــتـــه باشــیـد، بیــهوده خســتـه تان می کنـد. موضوعی شما را آزار می دهـــد، در مورد آن با فردی امــین صحــبـــت کنــیــد.

فال ایـــن هفـته PMC برای متولدیـــن شهــریور:

شمـا گاهــی از سوراخ سوزن رد می شوید اما از در دروازه نه. با اتفاقـاتی که برایـــتان پیــش آمــده زیـــادی جدی و سخـت برخورد می کنـــیـد. خیـــلـــی از این اتفـــاقات ساده و معمولی هسـتــنــد و نیــازمــند ایـن همه تحقـــیق و حســـاســیــت نیــسـتنــد. با کارهای اضــافــی فقط خودتان را خسـتــه تر می کنیــد. خوشی را به خودتان حرام نکنـیـد و به وقایــعـی که پیــش می آیـــنــد لبــخنـد بزنـــید.

فال ایـن هفـته PMC برای متولدین مهر:

شمــا به زودی ریسک بزرگــی را در زنـــدگـــیــتان انـــجـام می دهیــد. با رفــتار تند و عصــبـــی تان ناخواســتـــه باعث شدید تا کسـی را که بسـیـــار دوست داریـد برنـجـــانیـــد. شخـــصـی بدون آنـکـه بفهـمـیـد شما را بازی می دهد تا از موقعـــیتـــی، آنــطور که به نفـعـــش اســت استــفــاده کنـــد. دوست و دشــمنــتان را بشـناســید. بی دلــیـل به کســی باج ندهـــید وگرنــه ایـــن کار عادتــشان می شود.

فال ایـن هفـته PMC برای متولدین آبان:

آن را که حســـاب پاک اســـت از محاسبـــه باکی نیســـت. بی رودربایــســـی سوالـــتان را بپـــرسیـــد تا جوابی که لازم اسـت بشونید. کســی که بایـــد نگران پیش آمده این شرایط باشد، شما نیستــیــد. دایــره دوستـان و معـــاشرین تان را بزرگتر کنـیـــد. خودتــان را محـدود به یک یا دو نفـر نکــنـــیـد. خبـری که به شما می رسـد را درست بررســـی کنـــیـد.

فال این هفــتـگی PMC برای متولدیــن آذر:

احساس می کنید با زنـدگی که در حال حاضر دارید، کمی بیگـانـه شده اید و نمـیـدانــیــد که چه نقشـــی را در زندگـی تان بازی می کنـید، به همــیـن دلیـــل در تصـمـــیـم گیـری دچار سردرگـمــی شده ایـد. خودتــان را پیــدا کنیـد و بعد قدم در راه کارهای مختـلف بگـذاریـد. اتـــفــاق تازه ای در زنـدگی تان رخ می دهد و کسی دلتان را می برد. همـیـن موضوع انـــرژی تازه ای به شما خواهـد داد.

فال این هفـــتـــه PMC برای متولدیـــن دى:

حرفی می شنوید که باعث می شود که دید تازه ای نسبت به شخـــصـی پیدا کنــیــد. شما بســیار حساس هستـــیـد و با کوچک ترین اتـفــاقـی دلـگـــیر می شوید. این موضوع اصــلــا به نفـــع شمــا نیست. از بخت و اقبــالتـــان گلـــایـــه نکـــنــید و بجـای آن هرچه زودتـر دسـت به کار شوید. قدر شخـــصـی که پا به پای شمـــا در سخـــتـــی ها همراهتان بوده را بدانــیـد. با او از صمـــیـم قلب با نیـــکی رفــتــار کنــید.

فال این هفـــته PMC برای متولدیـــن بهـمن:

به سفــری خواهــید رفـــت که برای همیـشـه در ذهن تان باقـی می ماند. شمـا با دیـــد کلی به زندگی می نگـریـــد به همــیــن دلیل، یا بسیــاری از پیش آمــدهـایی که رخ می دهـد را نمــی بیـنیــد یا با بی تفـــاوتی از کنــار آن ها رد می شوید، همیــن باعث می شود که از یک سوراخ چندبـار گزیده شوید. درک صحیحـی از مســـائل زنـدگـی پیدا کنــیــد تا تصمـیمــاتی که در زنـــدگـــی می گیـریـــد درست باشند.

فال این هفتــه PMC برای متولدین اســـفـــند:

مدام منتظـــر شنـــیدن خبرهـای ناگوار نباشیـــد. به جای آن ذهـــن خود را عادت دهـــید که با تصـــمــیم گیــری های منطقــی پیش بروید. از رفتار ریـــاکـــارانه شخــصـی در اطــرافـــتــان ناامــیـد و دلســرد می شوید، اما شمــا با صداقــتـتان به هدف می رسیــد. حســن نیت و ایــمـان به خودتــان، بهتـرین سرمــایه شماست. بدبینــی و تردیــد را از خودتان دور کنــیـــد.

فال و طالع بینی هفتگی pmc از 26 خرداد تا 1 تیر 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.