فال و طالع بینی همه ماههای سال در اردیبهشت 97

فال و طالع بینی همه ماه های سال در اردیبهشت 97 که همگی واقعی می باشند و بیشتر افراد همیشه دنبال و فال و طالع بینی عشقی وکاری می باشند شما می توانید در سایت دانستن همیشه جدیدترین فال و طالع بینی خود را مطالعه نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی همه ماههای سال در اردیبهشت 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طـالـــع بیـنی فروردیــن ماه:

ایـن ماه پول قابــل توجهــی به دستـان می رسد که اوضاع زندگـــی را تا حدی تغـییر میدهد ، سعی کنیـد ایـن تغـییـر تاثـیر خوبی روی خانواده بگــذارد و همـــگـی در لذت بردن از آن سهـیـم بشوید ؛ اگـــر دچــار مشکـــل شدیـد با خونسردی موفق به حل آن میـــشوید.

شما انسـانی خونگرم و دستــگیـــر هستـــیـــد و تمـام دوستـــان و آشـــنــایـان از شمـا به عنوان الـــگویی در رفــتـــار و کردار نام میبـرند پس سعـــی کنید این خصلت زیبـــا را همچــنان در خود حفظ کنید و به دیـــگران نیـــز انرژی مثبت بدهـید.

طالع بیــنــی اردیبـهـــشـت ماه:

ایـــن ماه با وجود اینـــکـه می‌ــدانـــیـد باید کاری انجـام دهیــد اما احـتـمــالــا به درستی نمــیـــ‌دانـــیـد که آن کار دقـــیقــا چیـــست.

ممکـن اســـت این ماه تمـــرکزتان را از دســـت بدهیـــد اما زیـــاد هم نگــران این نیـــسـتیــد که نتوانـیـــد آن را دوباره بدســـت بیــاوریــد ، به جای ایـنـــکه سعی کنـید رویاهایـتان را معـــقول جلوه دهید اجازه دهیـد آنـهــا به شمـا نشان دهنـد که در دنیا چه کار باید بکنید.

در ایـن ماه مسئله این نیسـت که آیـــا اهداف جدیـدتـان تحـقـــق میـــ‌یــابــنـــد یا نه! فقط اجــازه دهیـــد آنهـا زنــدگـــی تان را به روش خودشــان بسـازند.

طالـــع بیـــنــی خرداد ماه:

از کیـنه دسـت بردارید و بی خیـال کدورت شوید. خنـده را مانــند گلـی بر لب هایــتـان بنشانـــید که دوستــی و نیـکویی همــاننـــد پلـــی است به دل دیـگـران. به آینـــه بنگریــد و دلـتان را همانــند آن، صاف و بی غش کنیـــد. بعد می بینــید که آینــه به شمـــا لبخــند رضایــت می زنــد. زنـدگـی فراز و نشــیب های زیـــادی دارد، به خود بیـــایید. گذشــتـــه را فراموش کنـــیـــد و به آینـده ای درخـــشان بنــگـــریــد، چون زنـــدگی زیبـــاســـت. در معـامله مسکـن همـه موارد را در نظر بگیـــریــد. او روزی از شمـــا کمــکی خواست، امـا شما کاری نکردید، خب، حالــا وقتـش اسـت که جبــران کنـــید، مگر چه اشـکـالـــی دارد… او همـچــنـان چشــم به راه شمـاســت.

طالـــع بیــنی تیـــر ماه:

ایـن ماه اگر چه ماهــی رمانـتیک اسـت امـا بهـــتـــان یادآوری می‌ـکـــنــد که چقـــدر از احــســـاستـتان تحت کنـتـــرل هستــند و چه کار بایـد بکـــنـــیـد امـا ممکــن اســت شما توانـایی تغـــییـــر اوضاع کنونی را نداشـــتـــه باشیــد.

شمـا باید سعی کنـــید که در لحـظـــه اول هر دو جنـــبـــه قضـایا را ببینــیـــد اما این را هم در نظر داشتــه باشیــد که بایـد در نهایـت یکـــی از آنها را انتـخـــاب کنیـــد ؛ در برابــر احـــسـاسات‌تان تســلیـم نشوید و به ندای درونتـان گوش کنـیــد اما از این مطــمئن شوید که نقـــشه شمـا نتیـجه منطقی و درستی دارد.

حتـی اگـر فکـــر کنید که دنـیــای شمـــا در حال آرام شدن و سر و سامان گرفــتن است امـــا میـــ‌ــدانـــید که هنوز کارهــای زیادی دارید که بایــد در طی ماه انجــام دهــیـد ، ممــکـــن است احساس کنید که یک ماجـــراجویی عالی برای شما میـ‌توانـد تسکیــنی برای کارسخـت و جزییات بی پایـان باشد.

در ایـن ماه فراوانی کار شمـــا میـ‌توانــد مقداری برایـتـــان خسته کنـنده باشد امـــا بهتر اسـت که در مقـــطـــعــی از زمـــان کار خود را سر فرصــت انجـــام دهـید نه اینـکه برای رسـیـدن به خط پایـان عجـله کنید!

طالــع بیـنی مرداد ماه:

این ماه را بایـد جشن بگیـــرید زیـــرا زمان موفقــیـت شما بسیـــار نزدیـــک شده اسـت و شاید هم بتوان گفت که هم اکنون غرق در مقــدمـــات آن موفقــیت هسـتــیـــد.

در ماه قبــل کمی انـــدوهگـیــن بوده اید و دلتان گرفـته بود ، پیشـــامـدهـــایی برایـتان ایجـاد شده بود که احـساس غمـی سنگـــیــن داشتیـد اما به شمـــا مژده داده می شود که در ماه جدید زمــان غم شما گذشته است، به شرط آنـــکه به دامـان دیـــن، اخـلــاق و عرفـان روی آورید.

بایــد از کوته نظــری و سطـــحـی بیـــنــی چشم بپوشید و بیشـــتـــر از گذشـتـــه به حقــایق توجه کنیــد ؛ بهـــتر اســـت زیاد اهـــل تظــاهر نبـــاشـیــد ؛ بگــذارید اطـــرافیـــان شمـا حقـایق را ببـیــنــنـد با ایــن اوصاف شمـا را بیـشـتـــر دوست خواهنـد داشت و موفق تر از گذشته خواهـیــد بود.

طالع بینی شهـــریور ماه:

شایـد دوست داشتــن برای عدهـــ‌ــای از متولدین این ماه ایجــاد دردسر کند، بنـــابرایـــن اگر می‌‌بینیـد که توانـایــی تحــمــل دردسرهای آن را نداریــد، فراموشش کنــید. احــتمــالا در راهی که پیـــش میـ‌ـــ‌ـروید، دچار مشــکـــلاتـی خواهـیــد شد ولی زود قضاوت نکنـــیــد و زود از کوره در نروید که در نهایت، تحـمل ایــن مشکلات نتـیجـهــ‌ــبخـش خواهــد بود. نظرات شما در مورد اطـــرافـــیان و دوستـــان نزدیـــکـ‌ــتان تغـــییــر خواهد کرد. شمـــا از طرف آنـــان مورد لطف قرار می‌ـــ‌گیـرید و برای آنان کارهـــایی انجـــام خواهـــید داد که شمــا را تشویق خواهنـــد کرد.

پیــشــنهادی خواهـــید داشت که شروعی برای پیروزیـــ‌های شما خواهـد بود، فقط بایــد با احـــتـــیــاط عمـــل کنـــیـــد و پلهـــ‌های ترقی را باحوصلــه و بدون عجـــلــه طی کنـــیــد. تا آنـــ‌جـا که برای شمـا مقدور اســت خود را با اعضای خانواده درگــیر نکـــنیـــد و سعـــی کنیـــد اگـــر بین شمـا و هر یک از اعضای خانواده مشکـــلی وجود دارد، آن را با صحبـــت کردن برطـــرف کنـید. در این بیـن خبر خوشحالـــ‌کـننده و امـیــدوار‌ـــکننـده‌ای به شما می‌ــ‌رسـد. عاشـق هم باشـیـد و روزهای خوش‌تـــان را با هم تقســـیـــم کنـیـد.

طالـــع بینــی مهــر ماه:

اخـــتــلـــافات و نگـرانـی هائی که شمـا در زندگی خودتان دارید نه اخـــتصاصـی است و نه عجیب اســت. همه افـراد در خانواده های خودشان از ایـــن گرفـتـــاری های کوچک و بزرگ دارند منتهـــا شمــا باید بجای چکـنـــم چکنم خودتـــان راهـــی برای خروج از بن بســت پیــدا کنیــد عصبـــانیـــت و دلــســردی و بگومگوهای مخــتلف با این و آن کار را بدتـر می کنــد و (گره)ها را(کور)تر می سازد.

در روابــط با دیگـران شمــا در حال گذراندن یک (ماه عســل) شمـــا تبـــدیل به (ماه زهـــرمار) نشود. با افراد خانواده خودتــان تفـــاهم دارید ولی یکی از آنــان بیشــتــر از همه مورد توجه و محــبــت شمــا واقع شده و بر عکس یکی دیگـر که هم جنـس او هسـت مورد نفرت شماست. در شنـــاخت افراد سیـاست و دقت کامــل بخـــرج دهیـد. ماهی که شروع کرده ایــد برای اقـــدام به معاملات اقتصادی منـــاســـب نیــست. اگـــر به سفــر می روید کامــلــا محتـــاط باشید

طالع بینــی آبان ماه:

می خواهـی ،تمـــام آدمهــای منـــفـی زندگی ات را ببـــخـشــی و با نیــکـــی کردن آنــها را به دوست تبـدیــل کنی.خرید وسایـل جدیـــد را به زودی شروع می کنـــی.می خواهـی مســـایـــل مالـی را بادیـــد دیگـــری نگـاه کنی،ــامـا اهل حساب و کتـاب نیستی.اگر لازم است از کسی که بتوانـــد مشاوره های خوبی به تو بدهــد اســـتــفـاده کن.هرگـز برای دستــیابی به اهــدافـــت،قوانیـن را زیر پا نگـذاشتـه ای و هر جایــی می روی ایــن حســـن اخلاقت زبـــان زد خاص و عام اســـت.

افــراد زیـــر دســتـــت را مورد تحـــسین قرار بده،ـپس از مدتی خواهـی دید که کارآیــی آنها بهتر خواهــد شد.نیازهـــای ویژه اطـــرافیان و خانواده ات را درک کن.در ایـــن ماه ،با استـــرس و عصـبــانیـــت برخورد نکــن،ـــزیـــرا نگرش های مثـبـــت خود را از دســـت می دهـــی و احــساسـات منفی بر تو غلــبـه خواهنــد کرد.پیـــش داوری ها را کنار بگذار.کارهای اداری پیش آمــده،ـکه احتـــیاج به زمـــان دارنــد،..قدر ساعـات خوشی را که با آنـــهـــا می گذرانـــی،بدان

طالــع بینی آذر ماه:

شمـــا پیشگـام هســتید حتی اگر بسـیـــار سنتی و در برخــی موارد به شیوه قدیـمـی و از مد افــتـاده باشـــیـد. امـا هر کســی و همـــیـشه با شما نبوده و رویکـرد شما اغلـــب دور انــدیــش به زنـدگی بوده امـا به احـــتـمــال زیـاد در حال تغیــیــر. با انرژی شگفت انگـــیــزی که مشتـــری برای شما به ارمغان می آورد شما به دنـبال وصل کردن کسـی به خود هسـتـیـد. و چگونه ایـن شدنـی است؟ با یکســری ارتــباطـــات تنـگاتــنـــگ و چشــمـگیـــری که به احـــتـــمال زیاد در ایـن ماه رخ می دهــد. با این همه شما به مقدار زیـادی ارامش دســـت پیــدا میـکنـیـد که خود را آرامـــتر از همــیـــشه در پوست خود خواهـید یافـــت. کسب و کار بلند مدت یا طرح پس انداز می توانـــد یک خبر ویژه برایتان باشـد که بایـــد به آن خوش آمـــد بگویید. کســی سخـــاوتمـــندانه به سمت شمــا می آید و باید او را ملاقـــات کنید که زمان آن حوالـــی ۱۴ م ماه اســت. پس کلــاه خود را سفت نگـــه دارید. اگـــر به دنــبــال سفـر یا تعـطیــلات هســتـــیــد بهـتـر است آن را به ماه آیــنــده موکول کنـــید.

طالع بینـــی دی ماه:

دوباره از شمـــا بابت کارها تقدیر خواهـــد شد. اخبار خوش حال کننـــده ای خواهید شنـید.مطـمئن شوید که می توانیــد در همـــه زمـانـها به شیوه ای موثر با اطرافیــان ارتـباط برقــرار کنید. روابط رمـانتــیــک پربار و لذت بخـش است و رابــطــه مشتـرک زناشویی قابل اعـــتـماد خواهد بود. با ارتـباط منــاسب و مدارا کردن به احتمال بسیــار زیــاد ازدواج پیش خواهـــد آمد. در عشـــق شاهد ثبــات هسـتــید. یکـســـری اتهـــامـــات جزیـــی در محـــل کار به شمـا زده خواهد شد امـــا شمـا سربلـــنــد از آنها خواهیـــد بود.

موفقیـــت شما با کار سخت بدسـت می آیــد. از نظـر مالی ایــن ماه طبـیـعــی خواهد بود و ممـــکن اسـت پول غیـــر منـــتــظـــره ای دریـافــت کنــیـــد. خریــدهای لوکســی خواهـــیـــد داشـت. اگــر ایـــده های جالـــبــی داریـد بهـتـــر اســـت از مشورت افــراد باتجــربــه هم اســـتفـــاده کنـــیــد. راه های تازه ای برای کســب و کار آمـاده است و ایـن ماه مشـــغول جلـــســـات و مســـافرت هسـتــید. در انـــجام امور مهــمی ممــکن است تاخـــیر پیش آید. انـعـــطاف پذیری بر زنــدگـی شخصـــی و شغلی تان تاثــیر می گذارد. سلامت این ماه شما مربوط به عدم مراقبــت از خودتـــان است مثـل از در رفــتــگـی ها و بیماران قلبـــی باید بســـیــار مراقـــب رژیم غذایی خود باشـــنــد. فرزنـــدانـــتـــان ممکن است دچــار ناراحـتی یا بیـــماری شوند.

طالــع بیـــنی بهمــن ماه:

مدتـــی اســت به جای حل مشکـــلـــات تان به خیال پردازی روی آورده اید و این مســـألـــه نه تنهـــا مشـــکـــل شمـــا را حل نخواهـد کرد بلکه رنـجـــیــده خاطـــرتان میـــکــنــد ، شمـا پتــانسیــل حل مشـــکلاتتان را داریـــد پس شجـاعــانه برای حل آن تلـاش کنیـد و بدانی که موفق خواهـــیـد شد .ابن ماه در فکر شروع کاری هســتــید اما نتـیـجـــه آن شمـــا را دچار نگـــرانـی کرده است ؛ بهـــتر است پس از همفکــری باافراد ذیــصلـــاح و آگـاه هر چه زودتر تصـــمیـــم مقتـضـی را بگـــیـــرید ، چون گذشت زمـــان بیـــش از حد به نفع تان نیـــسـت.

طالـع بیـنــی اسفـــنـد ماه:

در این ماه برای شما شرایـط تازهــ‌ـای بوجود می‌آیـــد و ناگـــهــان تصمیـــم میگـــیـــرید که بلــاخره برنامه ریزی کنـیـد و شروع به کار نمــائید.

روش‌ـهای کناره گیـــری و دوری شما ممـکـــن است تا الان نتیــجه داده و موفقیــت آمــیــز بوده امـــا شرایط بســرعت تغیـیـــر کرده و ممکــن اسـت شما مجـــبور باشـیـد که تمــام تمـــرکز خود را روی ایـــن تصمیـم بگـذارید که چگونه میـــتوانـم کاری را که شروع کردهـ‌ـام را به خوبی به پایــان برسـانــم؟

در ایــن ماه آهـــسته پیش بروید و بنیادی ایـــجــاد کنــیـد که به اندازه کافـی مستحـــکـم باشد که تا آخــریــن زمـان همـین جور باقی بمانـد.

فال و طالع بینی همه ماههای سال در اردیبهشت 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.