فرزند دونالد ترامپ از رابطه نامشروع با خدمتکارش

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا رسوایی جدیدش در دنیا جنجال ساز شد او از خدمتکاری که در برجش کار می نماید یک فرزند نامشروع دارد که خدمتکار در امریکا به این رسوایی دونالد ترامپ اعتراف نموه است ولی هنوز این ادعای زن در حال بررسی می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فرزند دونالد ترامپ از رابطه نامشروع با خدمتکارش را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: یــکـی از کارکــنــان سابـــق برج ترامـــپ در نیویورک در بیـــانـیه‌ــای فاش کرده که دونالــد ترامپ با یکـــی از خدمتکاران منــزل خود رابــطـــه داشــتـه و از ایـن رابطـه یک بچـه هم دارند.
رسوایــی جدید رئیس جمهور آمــریـکـــا

رسانـــه‌هــای آمــریــکــایی گزارش کردنـد که یکی از کارکـــنـــان سابــق برج ترامـپ در شهــر نیویورک در بیانیـهـــ‌ـــای فاش کرده که دونالـد ترامـپ رئیس جمهور آمریکــا با یکــی از خدمتکــاران منـــزل خود رابطـــه داشتــه و از ایـن رابطــه یک بچـه هم دارند.

به نقـل از نشریـه نیوزویک، ایـن افشاگــر که دینو ساجـدین، یک دربان سابـــق برج ترامپ اســـت در بیانـــیهـــ‌ای که برای شبـکه خبری CNN منتـــشـر کرده گفــتـه است من می‌ــتوانـم تاییــد کنـم که به هنـــگـام اشتــغال در برج ترامـپ از بالا به من گفـتند که هیـچ وقت از خدمتـکار سابــق منــزل دونالـد ترامپ انـــتـــقاد نکنم چرا که او با ترامـــپ در ارتــباط است و یک بچه هم از او دارد.

این در حالیســت که گفــتـه شده ساجـدیـــن با یک سری رسـانه‌ــهـــای آمــریــکایـــی توافـق کرده بود که در ازای دریـــافـــت 30 هزار دلــار پول حق انـــتـــشــار این افـشــاگــری را به آنـــها میــ‌دهد امــا بعـــدا در این بیانیـه خود گفـت که ایـــن توافـق محــرمانـهـ‌اش با این رسانـهــ‌هـا ظاهـــرا به بیــرون درز کرده است و رسـانـــه “نشنال انــکوایرر” که با وی برای انــتـشـار ایــن افـشــاگــری توافــق کرده بود گفــته که نمیـ‌ـتوانـد روایت ساجدیــن را تایید کند.

در ایـن گزارشـــ‌ــهـا اسمــی از ایـــن خدمتکــار و بچهـــ‌اش برده نشــده اسـت و ادعـــای ساجـــدین نیـز به طور رسمی تایــید نشـد.

نگهـبان سابق برج جهــانی ترامـپ گفـــت رئیس جمــهور آمریکـا از یک رابـطه نامشـــروع با خدمــتـکــار خود، صاحـــب فرزنـــد شده است. به نقـــل از سی ان ان، نگــهبانی که گفتــه می شود از یک مجـــله پول دریافـت کرده بود تا درباره رابطـه نامشـــروع دونالد ترامــپ، رئیس جمهور آمریکـــا، با یک خدمتکــار صحـبتـــی به میان نیـــاورد، روز پنجــشنـبــه بیانــیـه ای منـــتـــشر کرد.رپورتــاژ

ایــن نگهبان که «دینو ساجــدیــن» نام دارد در بیـانــیــه ای که به دسـت سی ان ان رســیــده است اعــلـــام کرد:«امـــروز دریـــافــتم توافق محرمـانـــه من با نشـریـــه نشـــنـال ایـنــکوایرر مبـــنی بر مخـفــی کردن یک خبـر درباره رئیس جمـــهور ترامپ به رسـانه ها درز کرده است. من تایید می کنـم هنــگامــی که در برج جهــانـــی ترامــپ کار می کردم، از من درخواست شد از یک خدمتکار سابق که رئیس جمــهور ترامپ با او رابطـه داشت و فرزنـــدی از این رابـــطه حاصـــل شد، حرفـی نزنــم.»

صحـبت های ساجـدین دربـاره فرزند نامشـــروع ترامـــپ تاکـــنون بوسیـــله هیــچــکدام از رسانــه هایــی که دربــاره این خبـــر تحـقـــیــق کرده اند تاییـد نشـــده اســـت. روز پنـجشنبــه انتـشار دو گزارش مبـنــی بر پرداخـت حق الـسکوت بوسیــلــه نشــنـال ایـنـــکوایرر به یک نگــهــبان، واکنـش ایـن مجلـه را برانگـــیـخـت. مجــلــه مذکور ایــن مسئله را به طور قطــع رد کرد.

گـــفـتــه می شود فرمـان جلوگیری از انـتشـار ایـن خبــر از جانـب ناشـر ایــن مجله که دوست نزدیک ترامــپ نیــز هســت، صادر شده است. در گزارش ها همچـــنین به مایکل کوهن، وکیــل شخـصـی ترامـپ، اشــاره شده اسـت. دو کارمــنــد سابـــق شرکت امــریکـن مدیـــا اعـــلــام کرده اند هنگـامـــی که گزارشگـــران مجلـــه ایــنکوایرر در حال بررسـی گفته های ساجدین بودنـــد، کوهن ارتبــاط نزدیکـی با مقـامات این شرکت برقرار کرده بود.

مجـــلــه نیویورکر و خبـرگـــزاری آسوشیـــتـــد پرس با برخـــی از کارکــنان مجـلــه نشنـال ایـــنــکوایرر مصاحـبـــه کرده انــد. ایـــن افـــراد در مصـاحــبـــه خود گفــتـــه انـــد حتــی پس از انتـــشـــار این خبر از جانـــب نگهبان مذکور، به آن ها دسـتور داده شده است تا دربـاره آن تحــقــیـــق نکـنــند.
با ایـن حال، نیویورکر و آسوشیتـد پرس هر دو اعـلام کردنـــد توانـــایی تایید اطـــلـاعـــات منـتشـر شده دربـــاره ایــن خبر را ندارند و همچـنـــیـن خانواده ای که نام آن در این شایــعـــات شنیــده شده است، ایــن مسئله را انکــار کرده است. تاکــنون نامـــی از این زن و یا فرزنــد وی اعــلام نشـــده اسـت.
بر اســاس گزارش ها، وکیـــل ترامپ پیش از این نیز مبلـــغ 130 هزار دلـــار حق الـسکوت به استــفــانی کلــیفورد، بازیـگـــر فیـــلــم های مسـتهـــجـــن، پرداخـــت کرده بود تا رابــطــه نامــشــروعش با رئیس جمهور آمـریکا را پنهان نگـه دارد.

فرزند دونالد ترامپ از رابطه نامشروع با خدمتکارش + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.