فرق بین دختر باکره و غیر باکره و راههای تشخیص باکره بودن

دختر باکره علامت هایی دارد ولی نمی توان به این نشانه ها اکتفا نمود و بیشتر این علامت ها نشانه باکره بودن دختر نیستند شاید برخی از زنان هم این علائم را در رفتارهای خود داشته باشند پس نمی توانید بگویید که دختر غیره باکره می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فرق بین دختر باکره و غیر باکره و راههای تشخیص باکره بودن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

تـــفـاوت بیـــن دخــتـــر باکــره و غیــر باکــره را چگونه تشـــخـــیص دهـیــم

به گزارش سایت دانستن: خیـلـــی از پســـران شرط ازدواج با دخــتـــر مورد نظــر را اثبـات سالـــم بودن پرده بکـارت و به عبـارتـــی باکــره بودن وی می دانــنــد و متــاسـفــانه برخی مردان تصور می کنـنـــد می توانـــنـد باکـره بودن را تشــخـیـــص دهنـــد که الـــبته واقــعیت ندارد! برخـی از مردان به رفــتـــار همسرشان دقـت می کننـد و سعـی می کنـنــد تشــخـیـص دهنـــد که آیا رفــتـارش مشــابــه یک دخــتر باکـــره هســت یا خیر ولی بایـــد بدانـیـد که هیــچـــکدام از این روش ها 100 % نیســت .دختـر باکــره
آیــا تشــخیــص تفاوت بیـــن دخـتر باکـــره و غیـــر باکـره امکان پذیـــر اسـت

بســیاری از مردان نمـــی توانـنـد تشخـیــص بدهند که آیـــا همـســرشــان باکره هست یا خیر. اگر مردی مصــمـــم اســـت که تفات بیـن باکره و غیـــر باکره را تشخیص دهـــد باید چه کنــد؟ ممکن اسـت نکـاتی باشـد که در این مساله به او کمــک نمایــد ولی باید بدانـــیـد که این نکات برای همه یکســـان نیست و فقـط ممکــن است باعــث شود سوء ظنتــان بیـشـــتـر شود .

آیـــا می توانـیـــد تفـاوت یک دختــر باکـــره از غیـــر باکره را تشــخیص دهــیـد؟ تصـــاویر نمی توانـند همــه داسـتـــان را به شما بگویند ولی شایــد رفــتار فرد بتواند سرنخ هایی به شمــا بدهــد. در ادامه چند نکــتـه که می توانـــد تا حدودی شمـــا را راهـــنــمایی کنـد را بیــان می کنیم :

آیا تفـاوت فیزیــکی بین دخـتر باکـره و غیـربـاکــره وجود دارد؟

زنـــی که پرده بکارت داشتـه باشـد قطـعا باکره است یعــنــی هنوز تکـه پوستـــی که واژن را پوشش می دهـــد دارد. با این حال به خاطـر داشـــتــه باشـید در بســـیــاری از زنــان پرده بکــارت حتـی بدون ایــن که رابــطه جنــسی داشتـــه باشند پاره می شود. ممـکن است به دلیـــل ورزش، اســتـفاده از تامـپون tampon یا دلــایـــل بیــشــمـار دیگری پرده یک دخـــتر باکره پاره شده باشد. همـــچــنــیــن بایـد بدانید که داشتـــن پرده بکارت سالــم در یک زن به این معنی نیســت که فعالــیت جنـسـی نداشـته است فقط به این معــنــی است که رابطــه دخولی برقرار نکرده اسـت .

تشخـیـص تفاوت بین دختر باکره و غیر باکــره

رفــتار یک زن باکــره با غیر باکـره چه تفــاوتی دارد؟

در اکــثـر موارد هیچ گونه تفاوتی در نحوه عمـــلکـــرد یک زن وجود ندارد. تقـریـــبـــا غیــر ممـــکـــن اســت که بخواهـــیـــد با نحوه راه رفـتـــن، رفـتـار ، صحبـت یا دلبری کردن یک زن باکـــره بودن او را تشـخیـــص دهـیـــد. با ایـــن حال به محض ایـن که یک زن به همــراه شمــا وارد تخت خواب شود ممکن است با خجالت کشـــیـــدن، ترسیـدن و نامطـمئن بودن از کاری که می خواهـــد انـــجام دهـد، عکـس الـعملــش در مورد برهـنه شدن به گونه ای که نشـــان دهـد تا به حال در مقـابـــل یک مرد برهـنــه نبوده یا نیـازمـنـد راهـنمـــایــی های زیــادی برای چیــزهایـی که شمـا دوست داریــد باشـد، می تواند باکـره بودن خود را نشــان دهد. از سویی دیگـر برخــی زنـان وقتی برای اولیـــن بار با هر مردی باشنـــد دقیــقا همـــین رفتـــار را نشـــان می دهنـد، چه بار اولشـــان باشد چه نباشـد. همـــچـنـــیــن بایـــد بدانـیـــد که برخـــی از دختران باکــره به قدری مشـتـاق تجـــربه ایــن هیـــجـان هستند و از قبــل خودشـــان را آماده کرده انـد که ممکـــن اســـت تصور کنـید تجـــربــه قبلــی داشـــته انـد در حالی که اینطور نیـــســـت و هر چه می دانـــنـد را در کتـاب ها خوانـــده انـد و یا در فیـــلـم ها دیده اند .

رابــطـــه جنسـی با یک زن باکره و غیــر باکره چه تفــاوتی دارد؟

این مساله کامــلـــا به زن بسـتـگی دارد. یک زن باکـره ممـــکـــن اســـت واژن خیلـی تنگ تری داشـــتـه باشــد و ممکــن است حین اولیـن دخول کمی درد احـساس کنـد. با ایـــن حال بسیاری از زنان اگـر به انـدازه کافـــی تحریک نشـده و آماده نباشـــند ممــکــن اســـت در زمان رابطـــه جنــســـی احساس درد کنـند حتــی اگـــر چندمیــن بارشان باشد. یک زن باکره ممـــکن است برای رابطــه جنــسی یا لذت دادن به شمـا تردیـد داشـــتــه باشـد ولی این رفــتار ممـکـن است در زنـــان غیربـاکره هم دیده شود. برخــی از زنان باکره مدت زمـان بیـــشــتـــری برای صمــیـمـی شدن با شریکــشان نیاز دارند، از سوی دیگـــر زنانی هم که قبلا رابـــطـه ای داشــتــه انـد ولی پایـان بدی داشته هم اغـلب مدت زمـــان بیشـتــری برای ایــجـــاد صمـیـمیـت با فرد جدیـد و انجــام رابــطـــه جنــســی، زمـــان می گذارنـد تا از واقعـی بودن احســـاســـات رابطه مطـمئن شوند .

برخی افــراد به دنبـــال تصـاویری هسـتنـــد تا در تشـخیـص باکـــره بودن یا نبودن یک زن به آن ها کمک کنـد به خصوص ممـکن اســت توجهشان به سمـــت عکـسهایــی باشـد که نشــان می دهــند پرده بکارت چیسـت و بدن زنـــی که هنوز رابــطـه نداشته بایـــد به چه شکلــی باشد. در نظـر داشتــه باشید که بدن هر زنـی با زن دیـگــر متــفــاوت است بنابـــرایـن چیـزی که در عکس ها می بینیـد در واقعــیت مشابهـی ندارد و هیــچ دلـــیلــی بر باکره بودن یا نبودن شخص مقـابـلتان نیسـت .

پس چطور می توانــید بگویید که یک زن باکــره هست یا نیـســت؟ تفــاوت بین یک زن باکــره و غیـــر باکـره در چیـســـت؟ تصــاویر نمـــی توانـند کمکـی به شما بنــماینــد، پس بایـــد چه کنـــید؟

پاسـخ نهایی ایــن اســت که با خودش صحبــت کنــید . از او بپرسید باکـــره اسـت یا خیر و حرفـــش را بپذیــریـد. هیـــچ راهـی برای فهـــمـــیدن اصل واقعیـت وجود ندارد بنـــابــرایـــن باید به گفـته خودش اکــتــفـا کنـــیـــد. و اگـر نمی توانـیـد به حرفهایش اعـــتمــاد نمـــایــیـــد تصـــمیــم به ادامه رابـطه با خودتان است .

چطور می توانیــد بگوییــد که یک دخـــتـــر باکـــره هســت یا نیـست

نشانـــه های با کره بودن
1- پرده بکــارت قابـــل اتـــســـاع و دارای سوراخ بدون پارگـــی
2- دهــلـــیــز فرج و دهانـه مهبـل
3- مخـــاط مهبـــل ضخـیم و چیــن دار و دارای چیــنــهای روی هم خوابیده
4- خواب چیــنــها معمولاً رو به دهــانـــه مهبل است .
5- مجــرای مهـــبـل باریـــک( تنگ با دیواره های چیــن دار) و عمق آن قابـــل رویت نیســت .
6- معـایـنـــه با انــگــشت مقدور نیســـت و در اثر اصـرار به معـایـــنه احتمـــال آســبـی مخاط می رود .
7- بعـلت روی هم خوابــیـدن چیــنهــای مهــبل – کانــال مهـبل کوتاه اســت .
در صورتــیکــه پرده بکــارت از نوع الـــاســـتیک باشـــد – عمـــل دخول بدون پاره شدن پرده انـجـام می گیـــرد و سالم بودن این پرده ها دخول را رد نمی کنــد یعـنـــی در دوشیــزگان پرده های ازاله نشــدنــی به اشـکال حلــقوی – هلالـی – دو لتی و کنـــگره دار و دنـــدانه دار و … دارای سوراخ میـــانـــی منــظـــم و لبــه های کامـلاً صاف و مخاط مهـبـل با چیـنــهــای روی هم خوابــیــده می باشــد که خواب آنها رو به دهـــانــه مهبـل و مجـــرای مهــبل بســیار باریـــک اســـت .
بایـد توجه کرد از نظر جسمی عدم پارگـی پرده بکارت برای تشخـیص باکــرگی ( دوشیـــزگـی ) اصولاً مطــرح نیست و در ایـن موارد وضع مهـبل مدخوله بودن به اثبـات می رسد.

فرق بین دختر باکره و غیر باکره و راههای تشخیص باکره بودن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.