فرق بین میل جنسی و رابطه جنسی زن و مرد

رن و مرد در رابطه جنسی و میل جنسی تفاوت های دارند و هر دو مکمل هم می باشند ولی زنان در سن میانسالی شهوت و میل جنسی شان بیشتر می باشد ولی مردها برعکس زنان میل جنسی شان در سن 40 سالگی کم شده و بیشتر رمانتیک تر شده دوست دارند با دختران کم سن و سال رابطه داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فرق بین میل جنسی و رابطه جنسی زن و مرد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

میـــل جنـــسـی زن

میل جنـــسی زن مانـنــد اجــاق الـــکتریــکی است، آرام آرام داغ می شود و مدت زیادی طول می کشــد تا سرد شود.میل جنـــسی یک زن معـمولی تدریـــجاً بیــشــتـــر شده و در سن ۳۶ تا ۳۸ به اوج خود می رسد که همـین مسـأـــلــه می تواند توجه آن ها را به جوان های کم سن و سال توجیه کند. عمـلــکــرد جنسی مرد در ۱۹ سالگــی را می توان با کارکــرد جنســـی زن ۳۰ تا چهـــل ساله مقـایـســه کرد.

میــل جنـــسی مرد

میـــل جنـــسی در مردان مانـــنــد مایـکـــروویو اســـت. در عرض چند ثانیــه با آخریـــن ظرفیت کار می کنــد و به محـض پخـــته شدن غذا سریعـــاً خاموش می شود.

با بالــا رفـــتن سن مرد اندازه ی تستسرون او آرام آرام رو به کاهش می گذارد. میــل جنسـی مرد ۴۰ سالــه را می توان با میل جنــســی زن ۲۰ ساله مقایســه کرد که می تواند توجیـهـی باشد برای گرایـش مردان در سنـــیــن بالـــا به دخـــتـــران جوان. در زوج های از نظـــر سنــی نامنـــاسب فاصله ی سنـــی معــمولاً بیـــن ۱۰ تا ۲۰ سال اســـت.

یائسگی در مردان بسیار خنده دارتر است. زنـان در یائسگـــی اضـــافـه وزن پیــدا می کنند و بدنشـان گر می گیـــرد اما مردهـــا در یائسگــی با دختـران جوان قرار ملاقات می گذارنـد و موتور سواری می کننـــد.

لطفاً رابــطــه ی جنـسی نه، ما مؤنــث هسـتیم!

میـــل جنـــسی زن به طور قابل توجهـی تحـت تأثیر اتـــفـــاقات زندگـی اش اســت. اگـــر از شغل خود نفـرت داشــتــه باشــیـد، اگر پروژه سنـگینـــی در کار به عهــده اش گذاشته شود، اگر قســط خانه اش دو برابـر شود، اگر بچه ها مریـــض باشــنـد، اگـــر در باران خیــس شود و یا سگ خانه گم شود، رابـطــه جنـسـی برایـــش مفـهومی نخواهد داشـــت. تنها چیزی که به آن نیـــازمـــنـد خواهـــد بود رفتــن به رخـتـــخواب و خوابـیـــدن است.

رابطه ی جنسی. همــیـــن الـان. لطفـا!

اگــر همـیـن مســائل برای مرد اتــفاق بیفـــتد او رابطه ی جنـســی را قرص خواب قلـــمداد خواهد کرد و آن را نوعی وسیله ی رهــایـی از فشـارهـــایــی که در طول روز روی هم تلــمــبار شده خواهد دانـــســـت. بنـــابــرایــن در پایان روز چنـین تمایلـــی از جانــب او برای زن سنـگیـن و غیر قابـل فهــم اســت. زن او را یک وحشــی بدون احـــسـاس خواهـد نامــید و مرد هم زن را سردمزاج خوانده و شب را روی کاناپه به صبـــح خواهـــد رسانـــد.

برای مرد خوابیـدن روی کانــاپـه مهم نیســـت ایـــن کار نوعی چادر زدن پیــک نیکـی است.

زن خواهـان رابــطـه ی جنـــسی زیـــاد با مردی است که دوستـــش دارد!

تعـداد کمـتـــری از زنـان را می شود یافت که مانند مردان از نظر جنــسی زیـــاده طلـب باشنــد، اما انـــگیـــزه های زن در این زمینـه با انگیـــزه ی مرد تفــاوت دارد. مغــز مؤنـث غارنـشــیـــن چنـــان برنــامـه ریزی شده اســـت که فقــط به خاطر رابطـه ی جنـسـی تن به آن نمی دهد و برای این کار نیـاز به ارتباط یا حداقل اشتراکــات عاطفــی دارد تامــیل جنسی پیدا کنـــد.

اغلــب مردان تشخـــیص نمی دهــنـــد که اگر زن از نظــر عاطـــفی وابـســـتـه شود تا حداقــل پنج شش ماه یک هم بستـر خوب خواهـــد بود.

مرد فقـط به رابـــطــه ی جنسـی زیاد نیــازمــنــد است!

زیاده طلـبـــی و بی بنــدوباری در مغز مرد برنـــامــه ریزی شده اســت. او با دارا بودن مقــدار زیادی تسـتــسرون بایـد به نیـاز دیـــرینه ی زاد و ولد پاسـخ گوید. بنابراین از نظــر بیولوژیک مناسب تک همــســـری نیـسـت. بعـــضــی از مردهـــا مونوگامی (تک همـسری) را چیـــزی می داننــد که میز و صندلــی از آن درست شده اســت.

اگـــر ایــن نیـــاز فشـار زیــادی به مرد وارد کند او حتـی تا حضـــیض زنــاکــاری فرو می غلـــتد تا بقای قبــیله را تضمـین کنـد.

وقتی پای نزدیکی جنسـی پیــش می آید، زن نیاز به دلیل مرد دارد مرد نیـاز به مکـان.

دلیــل زن برای رابـطه ی جنـــســـی با دلیل مرد فرق دارد. زن رابــطـــه ی جدید را در جســتـــجوی عشق و احـساس عاشقانه آغاز می کند. نزدیـکـی جنسی بعـد از این مرحلـــه اتــفــاق می افـــتـــد.

زن: تو زوج مزخرفی هستی.

مرد:در دو دقیــقـه چطور به ایــن نتـــیجه رسـیـدی؟!

یک مرد سالــم از شروع سرد تا اوج لذت جنسی به زمــان متوسط ۲ تا ۵ دقـیــقه نیـازمنـد است. ایـن زمــان در یک زن سالم به طور متوسط ۱۳ دقیـــقـــه است. در بیـشتر پستانداران نزدیکــی جنـــسـی عمـــلی سریــع بوده اســت چون در ایـن لحـظـه نمی تواننـد از نظر ذهـــنــی روی چیـز دیگــر تمــرکــز کنــند و در معـــرض خطـــر حمـلــه قرار می گیرند. «تنـــد و سریــع» شگرد طبــیـــعـت برای بقای انواع بود.

زن از راه گوش تحـــریــک می شود.

وقتـــی زن مردی برهنـــه ببــیند از خنــده روده بر می شود.!

زن با داشـتــن طیف وسیــع تری از گیرنده های حســی تمـــایل به شنــیـــدن واژه های شیـــریـــن دارد تا نگاه کردن به شکـل و انـدام مذکـــر. حساســـیـــت زن به شنــیــدن تعریــف های بی نظــیــر چنـــان قوی است که حتی بعضـی از زن ها هنـگام شنیـــدن نغــمـــه های عاشقـانـه از طرف محـبوبشــان چشـمـــان خود را می بنـــدنــد.

مرد از طریـق چشم تحریــک می شود!

مغـز مرد برای نگاه کردن به شکــل و انـدام مؤنــث برنـامـــه ریزی شده اســت. ایــن است که تصورات اروتیــک برای مردان بســیــار مهـــم اســت.

زنان در واقـــع دنبال چه هستنـد؟
شخـــصــیـت
شوخ طبعــی
حســاس بودن
هوش و ذکاوت
هیــکل متنـــاسـب

آنـچه مردان فکـر می کنـــنـــد زنان به دنبال آن هســـتند…
شخـصیـــت
هیــکـــل متنـاسب
شوخ طبـعــی
حسـاســیــت
قیافـــه ی خوب

مردان خوب می داننــد زنــان دنـــبــال چه هستنـد.

آنــچــه زنـان فکر می کنــند مردان به دنــبـال آن هسـتنــد:
قیافـــه خوب
هیکــل خوب
سینـــه
باسن
شخصـیــت

آنچـــه مردان واقعاً دنبـالــش هسـتـــند:
شخــصیـــت
قیـافه ی خوب
هوش و ذکـــاوت
شوخ طبـــعـی
هیـکـــل متــنــاسـب

زنــان در واقـع نمـــی دانند مردهــا واقعاً چه می خواهــنـد.

آنـــچـه زنان از رابـــطـــه ی جنسی انــتظار دارند…

زن پیــش از اقدام به رابـطــه ی جنــسـی نیاز به مدت نسبـتاً زیادی دارد تا با صحـــبـــت و توجهی که به او می شود آمادگـــی پیدا کند. مرد می خواهـــد از فشاری برهد و زن می خواهـد پنـــاهـــی یابــد. اگر این تفاوت درک شود مرد می تواند در این رابـــطه نقــش بهـتـری ایـفا کنـــد. بیــشتـــر زنان حداقــل به سی دقـیقه برای آمـــادگـــی ارتـبـاط نیــازمندنـد و مردان به ۳۰ ثانیه.

پس از اتمـــام رابـطه هورمون های زن آمـــاده اســـت تا دنـــیــا را فتح کند. او می خواهـــد نوازش کند، نوازش ببـــیــند و صحـــبت کند. امـــا مرد اگـــر خواب نرفـته باشـد دلـــش می خواهد بلـــافاصــله کار دیگـــری کند مثلــاً قهوه درسـت کنــد. مرد همیـشه می خواهـــد کنــتـرل خود را حفـظ کند. در زمـــان اوج لذت جنــســـی او برای چنـد لحـظـــه ایـــن کنتــرل را از دست می دهـد بلند شدن و بلـــافـاصـلــه کار دیـــگر انـجــام دادن نوعی اطمــیـنــان است برای او که احساس کنـــد دوباره کنترل خود را به دسـت آورده است.
آنـــچـه مردان از رابطه ی جنســی انـتـــظــار دارنـد…

مرد با اوج لذت جنسـی می خواهـد از فشــار درونی خود رهـــایی یابــد. مرد با استــفـــاده از رابطـه ی جنســی می خواهد به صورت فیــزیــکی چیزی را بیـــان کنـد که به طریـق عاطـــفـــی قادر نبوده اســت. اگر مرد مشـکـــلــی از قبـــیــل بیکـاری، بدهــکـــاری داشــتــه باشـد به احتـمــال زیــاد از ایــن ارتـــبـاط کمـــک می گیرد تا فشــار روحی درونش را کاهـش دهد. کمـــتـــر مســـألـه ای را می توان یافــت که مرد نتوانــد آن را با ارتباط جنـســی حل کند.

آزمـــایـــشــات نشـــان می دهــند که مردی که تحت فشار نیــاز جنسی اســت مشـــکـــلـــاتــی در شنوایـــی، تفکـــر، رانــنـدگـــی یا کار با ماشیــن آلـــات سنـگین دارد. او همچــنـــیـــن از نوعی اختلال زمانـی هم رنــج می برد. مثـلــاً ۳ دقیـــقه در نظرش ۱۵ دقیــقــه می آیـد. اگـــر زنی انـــتظار تصــمــیـــم عاقلانـــه ای از مرد داشتـــه باشد بهــتـــر اسـت بحــث آن را موکول به بعـد از رابطـــه ی جنـــســـی کند، زیــرا در این زمان مغــز مرد کامــلـاً پاک و آماده اســـت.

صحبت جنســی زنان

در حیــن رابطـــه جنســـی اگر مرد بخواهد حرف بزنـد بایــد از نیـــمـــکره چپ هم استــفـاده کنـد. امـــا برای زن اســـتـــفاده از هر دو نیمــکـره آســان اســـت.

حرف زدن در حیــن رابـطــه ی جنـــسـی برای زن بسیـار مهـم اســت. اما خود به جای واژه معمولاً از اصوات برخــاســته از احــســـاس استــفـــاده می کنـد که ایـن امــر رابـطـه را برای مرد دلپـذیـــرتـر می کنـد. اگر زن بخواهد از واژه اسـتـــفــاده کنـــد مرد مجــبور می شود برای فکر کردن درباره ی آن ها از کار اصلی منـــحـرف شود.
صحبت جنـســـی مردان

بیـــشتـر مردان در یک زمـــان یک کار انجام می دهند. اگر مردی آمــادگـی کامل برای ارتـــبـــاط جنسی پیدا کند حرف زدن، شنــیــدن یا رانـــنــدگـــی برایش دشوار خواهد بود. ایـن است که در حیـن ایـــن رابـــطـه مرد به ندرت حرف می زند. اگــر زن اقـدام به صحبت کند به احـــتمال قوی حواس مرد را پرت خواهد کرد. در حین رابـــطه ی جنسی مرد نیمکره ی راســت مغز خود را با تمـــامـــی ظرفیت به کار می گیرد. اسـکن های مغزی نشـان می دهـنـد که تمـرکز او در ایـــن زمــان چنــان شدید است که عمـــلاً شنوایی خود را از دست می دهد.

فرق بین میل جنسی و رابطه جنسی زن و مرد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.