فروش کلت کمری و کلاشینکف در تهران با قیمت ارزان

فروش کلت کمری و کلاشینکفو سلاح های خطرناک گرم در تهران رایج شده است این سلاح ها را می توانید در عرض یک ساعت به صورت قاچاقی خرید نمایید ولی خرید اسلحه برای فرد معمولی چه مزایایی دارد که بسیاری از افراد در حال تهیه کلت کمری و کلاشینکف در تهران می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فروش کلت کمری و کلاشینکف در تهران با قیمت ارزان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: آبــنــبات چوبی نیـــسـت که در هر بقــالی پیــدا شود امـــا کیـــک زرد هم نیـــســت که در هفت سوراخ هم یافـت نشود. بالاخـــره یک جایـــی هست که دستمـال پیـچ شده ای را تحویلـــتـــان دهـنـــد و نقـد پولش را بگــیرنــد. آنهـایـی که دنــبال سلـــاح گرم می گردند با یکــی دو روز الـــافی بالـــاخـــره دسـتـشــان خواهـــد آمد که بهتــرین جا برای خرید اسـلـــحه کجــاست وگرنه صفحــات حوادث اینـقـــدر تیــترهای درشت و قرمـز نداشــتـنــد.

بازارهـا هم تا دلتان بخواهـــد زیاد اســت؛ تجـــارت سیــاه از جغـــرافـیــا می ترسـد برای همـین هی جا عوض می کند، مدام از ایـــن گوشه شهر به آن گوشه دیـــگر می رود تا پنـــهـان بمـــانــد امـــا هنوز می توان برای خریــد اســلحـه سری به دروازه غار زد، هنوز می توان راســتــه منوچهری و بازار سید اســمـــاعــیــل را دنــبال چاقو گشت و بعــد موقع خریــد به فروشنده گفت: «گرمـش رو هم داری؟» و البــته که اگـــر پول توی دسـت تان باشد، نه سرمــای زمـستـــان و نه گرمای تابـــستان هیـچ یک مانع نمـی شوند رد و بدل کردن چنـــد دقـیــقه ای پول و اسـلـحـه، نافــرجــام بمــانـــد.

پیـــش فرض های خریــد اســلــحـه

تهران بنــا به آمــار یکـــی از شهـرهـــای پر از اسـلحـــه اسـت. فیلـــم های سیـنمایـــی را هم که همـــگــی محـــصول پایتخــت هســتـــنـــد کنار بگــذاریـم، باز هم خرید و فروش اسلحــه اینــجــا خیـــلی راحــت تر از شهرهـای دیــگر اســت. دیـگ هفت من جوشی اسـت که فاعـــل ها را از فعـل هایـــشـان جدا و منزه نگه می دارد و ایـن بهتــریــن فرصـت است برای تاجـــران و خرده پایــان ایــن تجـارت سیـاه. وقتــی که به دنبــال خریـــد اســـلحــه می افــتید. حواسـتــان جمـــع باشـد که تهــران موش دارد و موش هم گوش دارد. اگرچـــه آمــارهــای پلــیس مناطق خلوت و حاشـیـــه نشـیـن پایــتخـــت را محل خرید و فروش اسلحـه معرفــی می کنــد امـــا ساقیــان اسلحـه همـــه جای تهــران هســتنــد، خصوصا در خیــابــان های شلوغ منــتـــهی به آدرس های یاد شده. آنـجاست که می توان اسلحــه را از یک تا 15 میلـیون تومان خریـــداری کرد.

اهــداف مخـتــلــف

برای انــتــقام؟ برای ترســاندن؟ برای دزدی؟ برای باج گیــری؟ برای آدم ربایی یا شایـد هم برای کلـاس. مهم این اسـت که اســلــحه را برای چه کاری بخواهـــید. این مسئله جنــس و کارکـــرد اســـلـحه را مهــم می کنـــد و قیـــمـــتـش را به نوسان وامــی دارد. اسلـــحــه از یک میلـــیون تومان به بالا در بازار تهـران هســـت و مهـم این است که چنـد فشـــنگ لازم داشتـــه باشـیـدو بخواهــیـد با آن چه کاری انــجـــام بدهـــید. مشتری ها معــمولا پر از استـــرس و لرزش سر و دســـت به سراغ فروشنـده ها می آیـند.

بدبــخــت هایـــی که برای انـــتـقــام اســلـــحــه را برنـــده تر از هر قانونی می داننــد، آدم های عادی که فکـر می کننـــد بهتـــر از هر قانونی می توانـــند با سلاح به احــقـــاق حق خود برســـند و … در نزدیکـی های دروازه غار، کسـی را پیدا می کنــیـم که می توانـد بیــشــتــر از بقیـه کمـکـــمــان کنـد. می گوید که در قهوه خانه عبـدو، چنــدباری شاهد خرید و فروش اسـلــحـــه بوده با این پیــش فرض که حرف ها در قهوه خانه زده می شود، پول دریـــافت می شود و جنـــس مورد نظر فردا به خریــدار تحویل داده می شود. اسـمش را نمی گوید، صورت سوختـــه ای دارد با دســـت هایـی پر از انــگشتـر. وقتـی می شنود که دنبـــال اسلـــحــه هستـیـم، شســتــش خبـــردار می شود که ایـن کاره نیـــستـــیــم. برای همیــن یک نصـف روز پاســکاری مان می کنـد ایــن طرف و آن طرف.

عصــر که خســتـه دوباره به همـــان قهوه خانــه برمی گردیـم با چند اسکناس سبز راضـــی می شود کمـــی برایــمان از ایـن ماجرا حرف بزند: «مهــم ایــنه که واســـه چی می خواین. خیـــلی ها برای بچــه بازی میان سراغ اسـلــحـه. اینـطوری نمی شه. به محـــض ایــنکـــه طرف رو بگـیـــرن، همه رو لو می ده. الـبـتــه کسـی که فروشنــده است واسـه این عددا خطــر نمی کنــه.» از طریــق او چنــد شماره گیــر می آوریـــم که پراکـــنده انـد در شهـر و باید هزار بار بگیـــری شمـاره ها را تا یک کدامشـان جواب بدهند. تا اینــجا معلوم شده اســـلــحــه پیــدا می شود اما نه به همـین راحـــتی.

از 600 هزار تا دومیلــیون تومان

رضـا یکــی از فروشنده هایــی است که شمارته اش را می شود در دروازه غار از معــتـادانی گرفـــت که خطر نمی کننـد و نمی خواهـند الکـــی پایشـــان به یک پرونده جنایــی باز شود. آنـــها می گوینـد او می تواند کاری بکـــند و منظورشـــان هم خرید اسلــحه است.

پای تلفـن جایی را در حدود میـدان گمـرک هماهـــنگ می کنـد و یک ساعـــت با تاخـیر می آیــد. روی موتور نشـــستـه و سوارمان می کنـــد و همــانجــا دربـــاره قیمـت ها می گوید. به گفتـــه های او اگر بشود اسـتنــاد کرد، کلت کمــری و کلـــاشیـــنکــف ارزانــتـــریـــن ودم دست تریـــن سلاح هایی هســـتـنــد که می شود در تهـــران پیـــدا کرد و قیـــمت شان از 600 هزار تومان برای کلـت تا دو میلیون تومان برای کلـاش در نوسان است.

رضا می گوید که اگـــر برای ترســانـدن نیـاز به اســـلـــحـه داریم حتـمــا بدون فشنـگش را بخــریـم چرا که ایـنـــطور بهتـــر است اما تحـــقـیـقات ما نشان می دهد نگرانـی او از فروش فشــنـــگ بیـــشتـر به خاطر ایـجـاد امـکــان ردیـــابی فروشنــده اصــلـی اســـلـــحه اسـت. کلت «برتا» هم در بازار موجود است که قیمتی حدود یک میــلیون تومان دارد و معمولا برای اخــاذی از آن اســـتفـاده می شود.

رضا به ما می گوید که مشتری هایش هر روز بیشتر و بیشتر می شوندو اومیــزان اعــتمـــادش روز به روز کمتر اما هر کاری که می کنـیـــم، راضی نمی شود دربــاره محل اصـلی ورود ایـن اســـلــحه ها به تهران توضیـح بدهــد. با این همـه جستـه و گریــخته می گوید که بیشتر اســلـــحه ها از مرزهای غربـی به خصوص بانــه وارد می شوند. کردســـتـــان هم یکــی دیگـر از منابع ترانـزیـــت اسلــحــه به تهران اسـت اما به روشنی معلوم نیــسـت که چتـربـازها ایــن اســلحــه ها را چطور از غرب کشور به تهران و مرکـز آن می آورنــد.

پول نقــد

هر روز مشـتری های تازه ای برای پیدا کردن اســـلـــحه های مخــتـــلـف، محلـه های خفن تهـران را از پاشـنـه درمـی آورنـد و هر روز سلـاح جدیـــدی به فهـــرست تقـاضاهــا اضافـه می شود. یکی از آنهـایـــی که در دروازه غار کارش فروختـن چاقو، شمشــیر و … اسـت به ما می گوید که از روی قیافــه افـــراد می توانــد تشــخـــیـص دهـــد برای خرید سلاح گرم آمــده انــد یا نه: «معـمولا خیــلی عصـــبی هســـتـــن. می دانــن چه کار دارن می کنـن و قرار است از تفنـــگ چه استــفـــاده ای کنــن اما واقــعـــا عصبی هستن، برعــکـس آنـــهایـی که دنـبال چاقو می گردن که بیـشتـــر دعوایی هســتن تا خطـــرنـاک.»

تلـــاش ما برای پیدا کردن اسـلـــحـــه و خریـد نمـایــشـــی آن امـا بی نتیجـه تمام می شود چرا که این بازار فرقش با بقــیـــه بازارهـــا در این اســت که پول نقـد حرف اول را می زند. ساقی های سلاح اگر توی دســت تان پول نبــیننـــد یک جوری شمــا را می پیچانـنـــد و آن وقت دیـگر نمی شود حتی یک قدم همـه به اســلـــحــه نزدیکـــتر شد.

حمــل سلاح قوانیــن سختـگـــیـــرانـــه دارد

داشـــتـــن سلـاح گرم تابع قانون است. عامــه ملت نمی تواننـد سلاح گرم داشــته باشـــنــد مگـــر افـــراد خاصـی که در قانون به آنـــهـا اشــاره شده یعــنـــی نظــامیان، ظابــطـان قانون و کســـانی که از مقـامات ذی صلــاح، مجوز حمـل سلاح گرم دارند، آن هم با طی تشــریفات قانونی برای دریــافـــت مجوز حمـل، علـــاوه بر این، کســانی که مجوز حمـل سلــاح دارنــد در استـــفاده از آن هم بایـد مقــررات قانونی را به طور کامـل رعـــایـــت و لحــاظ کنـنــد.

به عبارت دیــگر کســی که سلــاح گرم به همـــراه دارد نبایــد اینـطور تلـــقی کنــد که می تواند از این سلـاح در هر زمـــان و مکانی که خواســـت، استــفــاده کنــد چرا که در قانون اســـتفــاده از سلح گرم تابــع ضوابط سخـــتـــگـیـــرانــه ای است که قانونگذار تعـــیــین کرده اســت. قانونی به نام قانون «به کارگــیری سلـــاح توسط ماموران نیـــروی مســـلح در موارد ضروری» در سال 73 تصویب شد که ماموران برای به کارگـــیری سلـــاح باید مقـررات و ضوابــط کامـــلی را رعایـت کنــنـــد. این قانون نشان می دهـد که به طریـــق اولی، افراد غیرنــظامی نیز که مجوز سلاح گرم دارنـــد، بایـــد بسیاری از بنـــدهای این قانون را رعایـت کنـــنــد. بنابـــرایـن افرادی که طبق قانون مجوز حمـــل سلـــاح دارنــد، امـــکان اسـتــفـاده یا سوء اســتـفاده خارج از رابــطـــه سلـاح گرم را نخواهنـــد داشت و نمــی توانـند خودســـرانـــه نســبـت به استـــفاده یا سوء اســـتــفاده از آن اقدام کنـــند.

بنابــرایـن هرگونه تخـطـــی از ایــن قانون، عمل مجـــرمـانـه تلقـــی می شود. حفظ امنیـــت ملـت، شهــروندان و جامعه ایجـــاب می کند تا حاکـمیت کنــتـرل کامـلی روی کســـانــی که مجوز حمـــل سلــاح گرم در اخــتـیـــار دارند، داشـته باشنـــد. در قانون برای حمـل و اسـتــفــاده از سلاح گرم و جرایم لحاظ شده آن، خلل یا مشکـلـی وجود ندارد که قانونگذار بخواهد با ترمـــیـــم آن به کاهــش اثـرات استــفاده از سلـاح گرم در جامــعـه کمـک کند. در این میان به اعتـقـــاد من برای کاهـــش میـــزان اقدامات مجـــرمانه بایــد روی افــرادی که سلاح به همــراه دارنـــد، تمــرکز کرد.

در این میـان مهـــم کسانی هستـنــد که سلاح گرم با خود همــراه دارنـــد، آنها باید خود را قانون را رعایـت کنــنـــد. کســـانی که می توانـند با خود سلـــاح گرم حمل کنـند باید بیشتـر به قانون تکیـــه کنـنـد و بدانــنـــد که برای هر کاری قانونی وجود دارد و قوه نظــارتــی که بر حس عمـــل به قانون نظارت می کند. اجـرا و تعـهـــد قلـبی به قانون باعــث می شود تا اولا ایــن افـراد تا حد امــکان از اســـتــفــاده از سلــاح خودداری کنـند و در ثانـی استــفـاده آنـــهـا از سلاح نیز در چارچوب قانون باشـد.

فروش کلت کمری و کلاشینکف در تهران با قیمت ارزان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.