ازدواج هایی که با پنهان نمودن بیماری منجر به طلاق می شود

پنهان نمودن بیماری مانند هپاتیت که بسیار در ازدواج خطرناک می باشد موجب می شود که همسرتان نیز به این بیماری دچار شده و جانش به خطر بیفتد شما باید در ازدواج صداقت داشته باشید تا بتوانید با همسرتان به خوبی زندگی نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ازدواج هایی که با پنهان نمودن بیماری منجر به طلاق می شود را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : این روزهــا در اغـلب جوامـع بشــری نرخ طلـاق افـــزایش یافــتـه است. هر یک از کارشـــنــاســـان درباره شدت گرفــتـن ایـن پدیـده دلـــایل ویژه خود را مطـرح می‌ـکـــنـنـد. در ایــن میـان برخی از زوج‌ـــها نیـــز به دلیل بروز بیــماری یا برخـی مسائل که قبل‌ـــتر در زندگـــی وجود نداشت، تصـــمــیـــم به طلـــاق می‌ــگیـــرند. در ایـن شرایـــط «بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد هر زمان كه بخواهــد بدون هیـچـــ‌ـــدلیــلی میـ‌ـتوانــد همـــسرش را به شرط پرداخت تمـــام حق و حقوقش طلـاق دهـــد.

در ایـــن راســتا یكی از مواردی كه مرد به راحتـــی و بدون هیـچ ‌چون و چرایی میـــ‌ــتوانـــد همـــســرش را طلـــاق دهــد، ابـتــلا به برخــی بیمـاری‌هـــا قبــل یا بعد از ازدواج است. ایــن در حالــی اســت كه به گفته كارشــناسان حقوق قانون درباره حقوق زنـ‌ها در این‌ــبـاره با قدرت عمل نكـــرده است.

بنابـراین طبق اصلـاحیه همیـــن قانون زن فقط تحت شرایــط ویژه و در صورت اثبـات ادعایش می‌ـــتواند دادخواســـت طلاق دهـد. حال با توجه به شیوع برخـی بیــماریـ‌های كشـــنـــده و خطرنـــاك از جمــلـــه ایــدز، هپـاتـــیـــت و… كه عموما غیرقــابل درمـــان یا دیـــردرمـان هســتند و خطـر جانـی دارنــد، اگـر مردی مبـــتـلـا به ایـــن قبـــیـل بیـــماریــ‌ــهــا باشد یا در طول زنــدگـی گرفــتار چنــین بیـمــاری‌هایـــی شود، قانون تكلــیـــف ویژه را برای زن مشخص نكرده و سكوت اختـــیـــار كرده است. به همـیـــن دلـیـل تنــهـا راه نجات زن را در اثـــبات عســـر و حرج میـــ‌ـداند.»

درخواست طلـاق‌ از سوی زوج یا زوجه به دلـــیــل کتـمـــان کردن بیـــمــاری یا بیــمـــاری‌هـــای همـــسر و بروز آن بعــد از ازدواج تا حدی قابل قبول اسـت. از سوی دیـگـر نمـیـ‌ـــتوان فردی را که تمایـــل به ادامه زنـــدگـــی با شریــک زنـدگی خود ندارد به ادامـــه زنـدگــی مجبور کرد.

طلـــاق هم برای همیـن مسائل است تا در موقع بحرانــی مرد و زن آزادی عمـــل داشــته باشـند و بتواننـد خود را از مخـــمـصـــه‌ـای که بدون اطـــلــاع گرفـتار آن شدهـ‌انـــد، نجات دهــند. این در حالـــی اسـت که وجود عشـــق و علـــاقــه به زنــدگـی و همــسر جلو بسیـاری از اینـــ‌گونه تصـــمیمات را میـــ‌ــگــیرد. برای مثال وقتی یک فرد متـــمول ورشـــکــست می‌ــشود بی‌شک زنــی که به دلــیل وضعــیـــت مالـــی منــاسـب همســـر او شده دیـگــر توان تحـــمـل شرایــط جدیــد را ندارد و به دنـــبال بهـانه برای طلــاق میـــ‌گردد. باید دانـست که این طرز تفکـر منـــفـــعـت‌ـــطـلـبــانـه و دیدگــاه ابزاری به افراد از لحــاظ اخـــلاقی منــاســب نیـست. هرچنـد از لحـــاظ قانونی ازدواج یک قرار داد محسوب میـــ‌ـشود و در شرایط ویژه یکـی از زوج‌هــا میـ‌توانـــد آن قرار داد را لغو کنــد.

وقتـی افــراد بازیـــچــه بیمــاری دیگـــران میــ‌شوند

چنـــدی قبل در دادگاه یک مرد جوان درخواســت طلاق داده و به دنـبــال انـجـــام کارهـای قضائی‌ــاش بود. او دربـــاره چرایی درخواستــش به خبـــرنـگـــار «آرمان» میـ‌گوید: قبـــل از ازدواج، همسرم و خانواده‌ــاش بیــماری صرع او را از بنده پنــهـان کردنــد و به این شکل ما ازدواج کردیـــم. برای مثــال روز اولی که حملـه صرع به همـســرم دست داد، داشـــتــم از ترس سکــته میــ‌کـــردم. جالب اسـت بدانید که در آن وضعـــیـت مادر همسرم هم کوتاه نمیــ‌ـآمد، همــچـــنـــان به بنــده می‌ـــگفـــت تو حرصــش دادی یا چیزی گفـــتــی که دخـتـرم ناراحـت شده اسـت.

او ادامه داد: بعـد از گذشت مدتـی تعداد حمــلهــ‌هـــای صرع بیشــتـــر شد تا اینــکــه یک روز همســرم گفت که از کودکــی به بیـمـــاری صرع مبتـلـــا بوده است. ایـــن مرد جوان تاکـیـــد کرد: برای همـســـرم احـــتـــرام قائلم، امـا از ایـنکه او و خانواده‌ـ‎ــاش در ایـن مدت مرا بازی داده و با روح و روانـم بازی کردهـ‌اند، ناراحـــت هســـتـم. به گفـــته او بیمــاری صرع چنــدان حاد نیـــست و با مصـرف یک قرص در روز میـ‌ـتوان آن را کنـتـرل کرد، امـــا این بیـــمـاری ارثـی است و به فرزندم نیـــز سرایـت می‌ــکنـــد.

وسواس، منــشـــأ مشکــلات یک خانواده

فاطــمـه به خبـــرنگار «آرمـان» می‌ـگوید: همــســرم بیـش از حد در مورد تمـــیــز بودن اشـیاء و محـیـط زنـدگـــی حسـاس است. ایـن حسـاسـیت او باعث شده که به بیـــمـاری‌ـهایـی همچون ام اس و آرتــروز مبتـــلـا شود. به گفـتـه او همســـرم نســبت به اطـراف حساس‌ است و روزبـــه‌ـروز نیـــز ناتوان‌تر و ایـرادگیـــرتــر می‌ــشود. دیــگـــر نمیـــ‌ــتوانـــم ایــن رفتـــارهـــایـــش را تحـمل کنـم. ایــن زن میـ‌ـــگوید: دو پســر 15‌ســالـه و هشـت‌سـاله دارم با وضعـــیـت پدرشـان نمـیـ‌دانـم چه تصمـــیـم منــاســبـی برای ادامه زندگی بگـــیـــرم.

برای مثال ایـن شدت وسواس همســرم باعــث شده تا در روز چنـــد بار با فرزنــدانــم دعوا کند و از همه چیز ایـراد بگیرد. فرزندانم در سنیـن نوجوانی هستند و ایـــن گونه رفتارهـا در شخصــیــت آنـهـــا تاثیرات سوء دارد. از سوی دیــگـــر اموال و دارایـــی‌هـــایــش را نزد خانوادهـ‌ــاش نگـــهداری می‌ـکــنـــد و نمیـــ‌ــتوان در مخارج خانه و هزینـه مدرســه بچـــهـــ‌ـها روی او حساب باز کرد. به گفــتـــه فاطـــمه: این نبود شفــافـــیت در رفتارهـــای همســرم و خسـاسـتـش زندگی را برای من و فرزندانـم غیــرقابل تحـــمــل کرده اســت.

رعــایـــت بهداشــت، متـضــمن‌ زنـــدگــی زناشویی

بر اسـاس گفـــتـه‌ـــهــای روانــشـــنـــاسـان رایــحـــه و موسیـــقـــی هیچــ‌ـــگاه از ذهن افراد حذف نمــی‌شود و فرد هر وقت که اراده کنـد می‌توانـد لحـظــات و رایــحـه مورد‌نـــظر را یادآوری کنـــد. سمیــه به کلـیـنـــیک مشـــاوره مراجـعه کرده و تنـها مشکــلـش را بوی بد دهــان و تن همـــسرش میــ‌ــدانـد و میـــ‌افــزایـد: هر وقت که این مســالــه را به او تذکـــر می‌دهـــم در خانـــه جنجــال به پا می‌شود و همین مســاله زنــدگـــی را برایــم جهـنـــم کرده اســت. به گفــته او شغل همسرم آزاد اســت و من هم شرایــطـــش را درک می‌کنـم، اما ایـــنکــه بعد از کار دوش بگیرد و برای درمــان دنــدان‌هـایـش به دنـدانـــپـزشک مراجــعـه کنـــد، خواســته زیــادی نیــسـت. به گفـــتـه او به دلــیــل شغلش دســـتـــانش همیشه روغنی و سیــاه اســـت، بارها از او خواهــش کردم که قبـــل از مهـــمانی حمـــام برود، امــا او نه تنـها گوش نمی‌ـــدهد، بلـــکـه لج کرده و با سر و وضع آشفتـــه به مهمانی میــ‌ــآیـد.

صداقت، پایــه تشـکـیـــل زنـــدگی مشـتـــرک

یک روانشـنـاس درباره وجود برخـی تفـــاوت‌ـهـا یا بیـمـــاریــ‌‎ـــهـــا در بروز طلاق به «آرمان» میـ‌گوید: برخــی از زوج‌ـــهــا در موقع ازدواج بیــماری روحی یا روانــی خود را پنهــان می‌کنـــنـــد. برای مثــال اگـر خانم یا آقا سابـــقه بیـمــاری روانـی داشـتـه باشــد به فرد مورد نظـر گفـــته نمـــیــ‌ـشود و بعد از مدتی ایـن مسـاله در زندگـــی مشــترک نمایــان می‌ـشود و همـــیــن مسالـــه نوعی حیلــهــ‌گــری محــسوب می‌ــشود. در این شرایط از لحــاظ قانونی نیـز فرد مجــاز به طلــاق است. امــیـر هوشنگ مهـــریـار می‌افزاید:‌ در برخـــی مواقع نیـــز بعـد از ازدواج مســائل غیــرقـــابـــل پیشـــ‌ـبـیــنی همچون نابــاروری همــسر، عدم تمکـین همـــســـر از لحـــاظ جنسی و… روابـــط را به طلاق میـــ‌کــشـاند. به گفتـه او برخـی از خطرات روابـط را تهـــدید می‌ـــکنـــنــد. به عبـارت دیگر برخـــی از افــراد مشـــکلــات جســـمی و روانی را در ازدواجــشــان مخـفـی میـــ‌ـــکـــنند.

در حالی که بروز ایـن مشکلـات بعـد از ازدواج بر روابـط زوج‌ـهــا تاثــیرگــذار اســت. در ایـن میان بایـــد تاکـیـد کرد که اگـــر روابــط از روی عشــق، علاقه و شنــاخـــت کافی برقـــرار شود، طبــیعـــتا ایـــن گونه مسائل منــجر به طلـــاق نمـــی‌شود. ایـن روانــشناس تاکیــد میـــ‌کـند: در اغـــلــب روابط بهـــ‌ـــدلـــیل ملــاحـــظات شکل گرفـــته شاهــد درخواست طلاق به دلایـل مخـــتـلــف هستـیم. مهــریـــار می‌ـافزاید: از لحـاظ شرعی هم وقتـی یکـی از زوج‌ـــهـا نازا باشـــد یا از قدرت جنسـی منـاسب برخوردار نباشـد، شرع به دیگــری اجـــازه درخواست طلـاق را داده اســت.

بنابـــرایـن بروز ایــن مسائل در زندگـــی مشتــرک طبـــیــعی اسـت. در حالـــی که می‌توان با استــفاده از فنـاوریــ‌هـای جدید در علــم پزشکـــی بسیـاری از مشـــکـــلـات را برطــرف کرد. برای مثـــال وقتــی خانــمـی به دلـــیـل بوی بد همسرش تقاضای طلـــاق می‌ــدهد، باید تاکــیـد کرد که او به دنبــال بهـانـــه برای طلـــاق گرفــتـــن اسـت. باید دانســت که برخی افراد به دلیــل ملاحظـات ویژه با فرد ازدواج می‌کــنــنـــد، امــا با گذشت مدتـی متوجه می‌ـــشوند که در زنـدگی به اهـداف خود نمی‌ـرسند و به بهـــانـه‌تراشــی می‌ــپـــردازند. همـچنیـن مهـــریار تاکـید می‌ـــکنـــد: برخی از افــراد حســـاس هستند و مســائل کوچک را دلـــایل تصـمـــیم به طلــاق خود می‌ـــدانـنـــد. در دنیای امــروز هرگونه نارسایـی و بیمــاری افــراد قابـــل کنــترل و پیـشگـــیــری اسـت.

ایـن روانـشنـاس میــ‌ــافزاید:‌ وقتـــی روابــط زوج‌ـــها بر علایـــق عاطـفـــی عمـیــق و شناخت کافی استوار باشـد، ایــن گونه بهانهـ‌تراشی‌ـهـا چندان طبیــعی نیـــست. برای مثال در گذشتـه بســـیـــاری از ازدواجـ‌ها با تصمیـم خانواده انجام می‌ــشـــد و در بسیاری از موارد مرد میــ‌ــتوانـــســـت مسائل کوچک را بهـــانـــه کرده و زن را طلاق دهد. در واقــع برای حفـــظ حمـــایت زنــان در قوانین تصــمـــیـم‌ـــگیـــریـ‌ـــهای یک طرفــه بوده اســت. در شرع اسلــام با تدوین مهـریـــه تلـــاش شده تا جلو ایـن تصـمیـــمات گرفـتــه شود. مهـــریار میــ‌گوید: برای مثال وقتــی زن بعد از ازدواج متوجه بیمـــاری صرع یا هر بیماری جسمـی یا روحی غیرقـــابـل درمان همسـرش شود، نمیـ‌توان از او توقع داشت که فداکـاری کرده و تا آخر عمر با فرد مبــتــلا به بیمــاری زنــدگی کنـد.

ایـــن در حالی اســـت که در برخی مواقـع بیـــمـاری‌ها با عواقــبی همـــچون از دســت دادن شغل، ناتوانــی در انـجام برخــی فعالـــیت‌هـا، بروز اتفاقـات ناگوار در زمــان بیـــماری و… همــراه اسـت. به عبارت دیــگـر مسـائلی بروز می‌ــکنـد که طلـــاق در آن شرایط مجاز اســـت. به گفـــتـه او در جامــعه ما بســیــاری از خانوادهــ‌ــهـــا بیـماری روانـی پســرشـان را پنهان کرده و بر این باور هستــنـــد که بیماری فرد با ازدواج درمـان می‌شود؛ غافل از ایــنکه بعـد از گذشت مدتـــی نه تنها بیماری فرد درمـان نمیــ‌شود، بلـــکـــه همسر او دیـگــر توان ادامه زنـــدگـــی با او را ندارد. در این موارد از بعــد قانونی و اخــلــاقی هیـــچ ‌دلیــلی برای ادامـــه زنــدگـــی وجود ندارد، مگر دلـــایل ویژهـــ‌ــای همـــچون وجود فرزند و… .

ازدواج هایی که با پنهان نمودن بیماری منجر به طلاق می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.