فنیل کتونوری،گریوز و چند بیماری لاعلاج در ایران

بیماری های لاعلاج و خطرناکی در ایران به تازگی رواج پیدا نموده است که همگی ناشناخته و غیر قابل درمان می باشد بیشتر این بیماری ها را کودکان می گیرند بیماری های لاعلاجی که بسیار خطرناک هستند و باعث مرگ بیمار می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فنیل کتونوری،گریوز و چند بیماری لاعلاج در ایران را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بــیماری «نادر» چیسـت؟

به گزارش سایت دانستن: بیـماریــ‌ـهای نادر جزو بیـماریـ‌هــای مزمن، پیـــشرونده و حادشونده هسـتــنـــد که اغلب بهــ‌ـــتــدریج باعــث ناتوانی فرد در انــجـام فعالـیت‌ــها میـــ‌شوند. ایـن بیماری‌ــها در کشورهای مخــتـــلف تعـــاریف آماری متـفـاوتی دارنــد. در ایران بیـــمـــاری نادر به اختـــلـــالی گفـــتـه می‌ـشود که دارای فراوانـی کمـتر از 5 نفـــر در هر 10 هزار نفـــر باشــد. در آمریــکـــا فراوانی ایـــن بیـماری‌ــها، کمـــتر از 200 هزار نفــر از کل جمـعــیــت و در اروپا 1 در 2 هزار نفر تعیـین شده اســت. در حال حاضر حدود 300 میلیون نفـــر در جهــان از بیمـــاری‌ــهای نادر رنـــج میـ‌برند. درواقع 1 نفـــر از هر 20 نفر به نوعی در زندگی خود با یکــی از انواع بیماریــ‌ـــهـــای نادر مواجه میــ‌ــشود. ایـــن بیمـــاریــ‌ـهـا اغلب بدون درمــان قطعی هستنـــد و بســیـاری از آنها بهــ‌دلیل تشــابـــه علــائم با بیماری‌ـــهـای دیــگر برای سال‌هـــای طولانـی بدون تشخــیـــص باقـی می‌ـــمـانـــنـد. همـچــنین 80 درصــد از آنهـا ژنـتـیکیــ‌ــانـد و 20 درصد دیـگر به دنـبال عفونتـــ‌ـهـای ویروسی یا باکــتـریایـی، حساســـیـــتــ‌ـــها و عوامـــل محـیـطی ایجـــاد می‌شوند. در حال حاضــر بیـــش از 6 هزار بیمــاری نادر در جهـان شناختـــه شده که از شایــعــ‌ـــترین آنـهــا در ایران می‌ـتوان به EB، نقـص ایـمنـی، سلیاک، متابولیـک و دیــســتروفی عضـــلـانی اشـــاره کرد. لازم به ذکـر اسـت نیــمی از موارد بیـــمـاریـ‌هـــای نادر در سنـیـــن کودکی تظــاهر پیــدا میـــ‌ـــکنـنـــد.

1. ایـ‌بــی (اپـیـــدرمولیـــز بولوزا)

وقتــی پوست بدون سوختـگی تاول میـــ‌ــزنـــد:

اپـــیـدرمولیز بولوزا به گروهی از بیــماری‌های نادر گفـتـــه می‌ـشود که با شکـــنـــنـدگــی و تاول‌ــهـای پوستــی همـــراه هستـــند. ایــن تاول‌ــها با کوچک‌ــتریـن تحریکات و جراحـات پوستی، ساییده شدن پوست، خارش، تمـــاس با نوارهای چسبــی و حتـــی گرمـــای زیاد ایـجـاد میــ‌ــشوند. در موارد شدید بیماری، تاول‌هـا داخـل بدن از جملـــه مخاط دهـان و معـده نیز به‌وجود میـــ‌ـآیند. بیــشــتر انواع اپیـــدرمولیـز بولوزا ارثـی هســـتــند و معمولا از دوران نوزادی یا ابــتـدای کودکـی خود را نشان میـــ‌ــدهـــنـد، اما بعـضی افــراد نشـانه‌ـهای آن را تا زمـان بلوغ تجــربه نمی‌کــنند. ایــن بیـمـــاری علـــاج ندارد اما موارد خفـیف آن ممکن اسـت با افــزایــش سن بهـبود یابنـد. درمـان‌هــای موجود برای این بیــمــاری بیــشتــر بر مراقبــت از تاول‌ها و پیشـــگیری از تاول‌های جدیـــد تمرکـــز دارند.

علـــائم: نازکـــی و شکنندگــی پوست، تاول‌هـــای پوستـی بهــ‌خــصوص در نواحــی دسـت و پا، ضخـــیـــم شدن ناخـنــ‌ـهــا یا عدم شکــل‌گــیــری ناخن، تاول داخــل دهـان و گلو، ضخــیـم شدن پوست کف دســـت و پا، تاول کف سر، زخم و ریزش مو در محــل تاول، برجـــسـتگـی‌ها یا جوش‌ــهای سفـیـــدرنـگ کوچک روی پوست، خارش و درد‌ـهـای پوستی، مشــکــلـات دندانــی مثل پوسیدگی دندان به‌دلـــیــل از بین رفـتــن مینــای دنـدان و مشــکل در قورت دادن غذا.

2. نقص ایـمنی

وقتـــی بدن بی‌ـدفاع میـ‌ـشود:

بیــمــاری‌ـــهـــای نقــص ایمنـــی اولیه با ایـــجـاد ضعــف در سیستــم ایـمـنی بدن، احتـــمال ابـــتلــا به عفونت‌ــها و بیمـــاریـ‌های مخـتلـف را افـــزایـش میـ‌ـــدهند. بعضـی از انواع بیـــمــاریـ‌ــهای نقــص ایـــمـنـــی به قدری خفیــف هســتــند که ممکن است برای سال‌ـــهـــا بدون تشخیـص باقـی بمــانــنــد اما بعـضـی دیـگـــر به قدری شدیـــد هســـتــنـد که در بدو تولد به راحـتی تشخـیـــص داده می‌ـشوند. با استـفاده از درمان‌های موجود میــ‌توان سیســتـم ایـــمنی را در بســیــاری از ایــن بیــمـاریـ‌ـــهـا تقویت کرد. بیــشتـــر افراد مبتلا به نقـــص ایمـــنی با کمـــک درمان، زنـــدگی تقریبــا عادی و فعالـــی خواهند داشـت.

علـــائم: عفونتـ‌ـهـــای مکرر و عودکنـــنده مثـل ذاتـــ‌ـالــریـــه، برونشــیـت، عفونت سیـنوس، عفونت گوش، منــنـــژیــت و عفونت‌ـهای پوستـــی، طولانــی شدن دوران درمان عفونت، عدم پاســخگویی مناسب عفونت به درمــان، الـتــهـاب و عفونت ارگانـــ‌های داخـــلــی، اخــتلـالـــات خونی مثـــل کمـبود پلـــاکت یا کمـــ‌خونی، مشـکلات گوارشــی و دردهـــای شکمـی، بی‌ـــاشتهایــی، حالـت تهوع، اسهــال، تاخـیـر در رشد و افزایــش احتـمــال ابــتـلا به اختـــلــالات خودایمـــنی مثل لوپوس، روماتیسـم و دیابـت نوع1.

3. سلــیاک

وقتـی روده حســاس می‌شود: بیمــاری سلــیـاک بهــ‌دلـیـل واکنـــش سیـستــم ایــمـــنی بدن و حســاســـیـت روده باریـک نسبت به خوردن گلوتن ایـــجــاد میـــ‌ــشود. گلوتن، پروتئینـی اســـت که در گندم، جو و چاودار وجود دارد. ایـــن واکنــش به‌ـــتدریــج به لایـه پوشاننده روده باریـــک آســیـــب می‌رســاند و از جذب بعضــی مواد مغـذی جلوگیــری می‌کـنـد. آسـیب روده باریک اغــلب باعث اســـهال، خســـتـگــی، کاهش وزن، نفخ و کم‌خونی میــ‌شود و می‌ــتوانــد با عوارض جدی همـراه باشد. سوءجذب ناشی از سلـــیاک، رشـــد کودکان را نیز دچـــار اختــلال می‌کند. این بیماری بدون درمـــان قطـعی اســت اما با پیــروی از رژیــم بدون گلوتن میـــ‌ــتوان به کنــترل علائم و بهــبود آســـیــب‌ـــهـای روده کمک کرد.

علائم: اسهال، خســـتگی، کاهـش وزن، نفـخ، درد شکمی، حالــت تهوع، اســـتــفــراغ، یبوست، کمـــ‌ـخونی ناشی از فقر آهــن، کاهــش تراکـــم اســـتـــخوان، حســـاسیـتــ‌ـهای پوستی خارش‌ـــدار و تاولی، آســیـب مینای دندان، زخمـ‌ـــهای دهـانــی، سردرد، درد مفـــاصل، ریــفـلــاکس، تاخــیر در بلوغ و کاهـــش عضـلهـــ‌ــســـازی و سرعت رشــد در کودکــان.

4. دیـــستروفی عضـــلانـی

وقتـــی عضـــلـــات تحلیـل میــ‌روند:

دیسـتـروفی عضــلـــانـی به گروهی از بیماریـ‌ــهـــا گفتــه می‌شود که با ضعـــف و تحلیـل پیشرونده عضـــلات همـــراه هسـتـــند. در ایـــن بیمـــاریـــ‌ـها ژنــ‌ـــهــای معـیوب روند تولید پروتئین و عضــلهـــ‌ـــسازی را مخـتــل میــ‌کـــنند. علـائم دیــســـتـــروفی عضــلـــانی معمولا از کودکی آغـــاز میــ‌شود و در پســرها شیوع بیـــشـــتری دارد، امـا بعـــضی از انواع ایـــن بیـــماری بعــد از بلوغ خود را نشان میـ‌ـــدهــند. در حال حاضــر علـــاجـــی برای دیستـــروفی عضلـانی وجود ندارد امــا با دارو و درمـــان‌ـهای کمکـی مثـل فیزیوتراپــی می‌ـــتوان علـــائم را کنتـرل کرد و سرعـــت پیــشرفــت بیـــمـــاری را کاهـش داد.

علــائم: ضعف عضلــانـــی پیشرونده در گروه‌های عضــلانی مخـتلف، افـــزایــش دفعــات زمــینـ‌خوردگــی، دشواری در بلـند شدن از حالــت نشـســتـه یا خوابیده، درد و گرفـــتـــگی عضلـــانی، مشکل در راه رفتن، دویدن و پریدن.

5. آلوپسی

وقتـــی سیـــستـــم ایمنی به فولیکول‌ مو حمـلـــه می‌ــکـند:

«آلوپسی آرهـ‌آتا» یا طاسی منــطـقـه‌ــای به اخـتلالـی گفتـــه میــ‌شود که با ریـــزش موها در بعـضــی نواحـی بدن، به‌ـــخـــصوص کف سر و ریش همراه اســـت. طاسی‌ـهای ناشــی از ایــن بیـمــاری معمولا بیـضیـــ‌شـکل یا گرد و به انــدازه یک سکـه هستــنــد. در بعـــضی افراد نیــز طاســی، کل بدن ر می‌ـــگـــیـرد. ایــن بیــماری ممـکـن اسـت با استــرس و اضـــطـــراب تشــدیــد شود امـــا افراد مبتـلــا به آن معمولا از سلـامـت کلـی برخوردار هسـتنـد. آلوپسی ممکن اســـت دائمی، عودکنـنــده یا موقت باشــد. این بیــمـاری بهـ‌ــدلــیل نوعی نقـــص در سیـــســتم ایـمنی بدن ایـجـاد میــ‌شود و در ژنـتـیــک ریـشــه دارد. برای مثـال در صورت ابـــتـلای یکی از دوقلوهای همـــسان، دیـگری نیز به احتـــمال 50 درصد به آلوپسی دچار میــ‌شود. در آلوپســـی، بدن قادر به شناخـــت سلول‌هـای فولیـــکول مو نیســـت. درنــتیجه به آنــهـا حمـله میـــ‌ـــکنـد و باعـــث از بیــن رفـتـن موها میــ‌ـشود. در حال حاضـر درمــانی برای ایــن بیماری وجود ندارد، امـا با روش‌ـهـایی مثل تزریق کورتیـزون می‌ـــتوان سرعـــت رشــد مجـدد موها را افـزایش داد. افــراد مبتلـــا به ایـــن بیـمـــاری بهتر است در محـــیـــط بیرون از کرم ضدآفـتـــاب، پوشش سر برای محافــظت در برابـر سرمــا و آفــتــاب و عینــک آفتابی (در صورت ریـــزش مژه‌هـــا) اســتفاده کننــد. آلوپســی در بعـــضی موارد خودبــه‌خود رفع شده و دیـگــر عود نمیــ‌ـــکـند اما در بعضی دیـــگر برای سالــ‌ـهـــای طولانـی باعث ریزش و رویش مکـرر موها میـ‌ـشود. این بیمـــاری معـمولا از کودکـــی آغـــاز می‌شود و در خانمـ‌ها و آقــایـان شیوع یکــســانی دارد.

علائم: نقاط طاس گرد یا بیـضـــیـ‌ــشـــکل با پوست به ظاهر سالـــم، احـــساس درد یا خارش و سوزش در محـل طاسـی، ریــزش ناگـــهانی مو در محل طاسی، سســـت بودن ریشــه موهای اطراف محـل طاسی نسبـت به نقاط دیـــگر و ایـــجــاد خطوط یا نقـطـــه‌هـای متـــعـدد روی ناخـــنـ‌ـــها.

6. فنـیـــل کتونوری (PKU)

وقتــی خوردن پروتئین دردســـرسـاز میـــ‌شود:

فنــیــل کتونوری یک بیـمـاری ارثـــی نادر اســـت که باعــث تجــمـــع نوعی اسیـــدآمـیـــنـه به نام فنـیل‌ــآلـــانــین در بدن می‌شود. مبـتـــلـایان به این بیماری قادر به تولیــد آنــزیم مورد نیاز برای تجــزیـه فنیـلـــ‌آلـــانین نیـستـنــد و با مصرف مواد غذایی حاوی پروتئین یا آسـپـارتــام (نوعی شیرینــ‌کنــنـده مصنوعی) درنـــهـایـت دچــار مشـکــلـات جدی سلـــامت می‌ـــشوند. ایـــن افراد باید تا پایان عمـــر از رژیم با محدودیـــت فنـــیل‌ـــآلانین و پروتئین پیـــروی کنــنـد. فنیـــل‌ـکـــتونوری در بسـیـــاری از کشورهــا از جمــلــه ایــران در بدو تولد نوزاد مورد غربالـــگری قرار میـ‌گیرد. با تشـخـیـــص زودرس میــ‌ـتوان از ایـجاد عوارض جدی برای بدن پیـــشگیری کرد.

علــائم: بوی شبـــیه ترشـیدگــی یا کپـک در دهــان، عرق یا ادرار، اخــتــلـالـات مغز و اعصاب مثل تشـنـــج، حســـاســیـــت‌ــهای پوستـی مثل اگزمـا، پوست روشن، موهای بور و چشـــم‌هـــای آبی، کوچکـــ‌ــتـــر بودن سر از حد طبــیــعی، بیـــشـ‌ـفـــعـالــی، ناتوانی ذهنـی، تاخیـــر در رشـد، مشکلــات رفــتـاری، عاطفی و اجـــتـمـــاعی و اختلــالـات روانی.

7. نشـانگـــان داون

وقتـــی یک کروموزوم اضافـــی بهـــ‌وجود میـ‌آید:

نشـانــگــان داون نوعی بیمـاری ژنتیکی اســت که بهـــ‌دلیل تکــثیر سلولی غیرعـــادی و وجود یک کپی کامل یا جزیـــی از کروموزوم 21 ایـجـــاد می‌ــشود. ایــن اضافــه با تغیــیـــرات ظاهـــری و فیـزیکـی همـــراه اســت و می‌تواند باعــث ناتوانـی ذهـنـی و تاخــیـــر در رشد شود. شدت علـــائم نشـانگـان داون در افـراد مختــلــف، متـفاوت است. ایـن بیـمـاری شایـعـــ‌تـریــن اختــلـــال ژنتـیکی کروموزومی و شایعـ‌ــتریـــن علت ناتوانــیـــ‌هـــای آموزشــی در کودکان اســـت. نشانگان داون در بعــضی موارد با سایـر مشـکلات پزشـکی از جملــه اختلــالــات قلـــب و گوارش نیز همــراه میـ‌ــشود. افزایـــش آگــاهــی در مورد این بیـمـاری و اقـــدامات درمـانـــی زودهــنگام می‌توانـــد کیــفیـــت زندگی بیـــمـــاران را به میــزان قابـلــ‌ـتوجهـی افــزایــش دهـــد.

علــائم: صورت پهن و نیــمــرخ تخــت و صاف، کوچکـــ‌ــتـر بودن سر از حد طبیعــی، گردن کوتاه، بیــرون‌ـزدگـی زبـان، شکاف چشمـی تنگ و وجود پلک سوم، گوش‌ـهای کوچک با شکل غیــرطـبیــعـــی، تن عضلانـی ضعـیـف، دسـتـ‌ــهای کوتاه و پهـن، وجود خط عرضـی در کف دست، پاهای کوچک، انـــگـشـــتـان کوتاه، انعطــافــ‌ـپذیــری بیش از حد، وجود لکـــهــ‌ــهــای سفــیـــد ریز در قسمت رنــگــی چشــم، کوتاهــی قد و ناتوانـــی ذهنی.

8. لوپوس

وقتـی صورت شبـیــه بال پروانـه میـــ‌ـشود:

لوپوس نوعی بیمـاری سیســـتـمــیک خودایمـــنی است که به‌ـــدلـیل حمله سیستـــم ایـمــنـی به بافــت‌ـــها و ارگانـــ‌هـای بدن ایجـــاد میـــ‌شود. این بیـــماری میــ‌توانــد بسیاری از ارگانـــ‌هـــا از جملــه مفـــاصــل، پوست، کلـیهــ‌ـــها، مغز، قلـــب و ریهـ‌ـــها را تحــتــ‌ــتـــاثیـر قرار دهــد. به‌ــدلیل تشـابـه علـــائم لوپوس با بیماری‌ــهای دیـــگر، تشخــیـــص ایــن بیـمــاری معمولا دشوار است. مهمــ‌ـتـرین علــامـت لوپوس نوعی حســـاسیــت پوستی روی صورت و گونهـــ‌هاست که شکلــی شبیــه بال پروانـــه دارد. الــبـــتـــه همـــه بیـماران دچـــار ایـن حساســـیت نمـیـ‌شوند. بدن بعـــضـی افراد از بدو تولد مستعـــد ابتلــا به لوپوس اســت و با قرار گرفـــتن در معرض عفونت‌هـــا، بعـضــی داروها و نور آفـتاب نســبت به بروز علـــائم آن تحــریک میــ‌ــشود. اگـرچه درمانــی برای لوپوس وجود ندارد، درمانــ‌ـــهای موجود میـ‌ـــتواننــد به کنتـــرل علـائم آن کمـــک کنـــند.

علــائم: لوپوس براســـاس نوع درگـــیـــری میـ‌ــتوانـــد باعث علائمی مثـــل خستـــگــی، تب، درد، سفـتــی و ورم مفاصـل، حساسیـتـــ‌هـــای پوستی تشدیـــدشونده با نور آفــتاب، سفــید یا آبی شدن انگشـتـــ‌ــها در سرمـــا یا زمـــان اسـترس، تنــگــی نفس، درد قفسه سینـــه، خشـکی چشــم، سردرد، گیجـــی و فراموشی شود.

9. بیـــمــاری کرون

وقتـــی مسـیــر گوارش ملتـهـــب میـ‌شود: کرون نوعی بیمـاری الـتهابی روده (IBD) است که میـــ‌ــتوانــد منجـر به درد شکمی، اسهـال شدیــد، خســتـگی، کاهــش وزن و سوء‌تـــغذیـه شود. الــتـــهاب ناشــی از بیـماری کرون میــ‌ـتوانــد نواحی متفـاوتی از مسیــر گوارش را در افــراد مختـلـف تحـــتـــ‌ــتاثیــر قرار دهـد. ایـــن الـتـــهاب اغـلـــب به اعـــمــاق لایه‌هــای بافت درگـــیر روده منتـــشــر می‌ـشود. کرون هم می‌توانـــد دردنــاک و هم ناتوانــ‌کننده باشد و گاهـــی منــجر به عوارض تهدیـدکــنــنده حیـــات شود. اگـرچــه درمـانی برای این بیــماری وجود ندارد، درمـــان‌های موجود به کاهـــش علــائم و بهـبود طولانـیــ‌مــدت بیــماری کمــک می‌ـــکـنـنــد.

علـائم: اسهال، تب، خستـگـــی، درد شکـمـی، وجود خون در مدفوع، زخـم‌ـــهای دهانـــی، کاهـش اشتــها و وزن، درد و ترشــح در اطراف مقـــعــد بهــ‌ـــدلیل وجود الـتـهـاب و فیســتول، الــتهـاب کبـــد و مجرای صفـراوی، تاخـــیر در رشد و الــتهاب پوست، چشم و مفـاصــل.

10. آکـرومگـــالــی

وقتی رشــد بی‌وقفـــه ادامـــه میـــ‌ـیابد:

آکرومگالــی نوعی اخـــتــلال هورمونی نادر اســت که بهـ‌ـــدلـیــل ترشــح بیـــش از حد هورمون رشد از غده هیـــپوفیـز ایــجـاد میـــ‌شود. در این بیـماری، استــخوانـ‌ـــهـا از جملـه اســتـــخوانــ‌ــهای دسـت، پا و صورت بیــش از حد طبـــیــعـی بزرگ میـــ‌ـشوند. آکرومگـالــی در میانــسالـان شیوع بیشتـری دارد. افزایـــش غیــرطـبـــیـعــی هورمون رشــد در کودکـان «ژیــگــانــتــیــســـم» نام دارد. ایــن کودکان رشــد اســـتـخوانـــی بسیـار بالـــایـــی دارند و به طور غیـرطـــبــیــعــی قد میـــ‌ـــکـشـنـد. از آنــجـــایی که آکرومگـالـی جزو بیماری‌ـهای نادر اســـت و تغـیـیرات ظاهــری و فیـزیـکــی آن تدریجـــی هسـتـــند، معمولا بیــماری بعـد از چنــد سال از زمـان شروع تشخیص داده میـ‌ـشود. درمـان نادرسـت این بیـــمــاری می‌توانــد منــجــر به عوارض جدی و تهـــدیدکـننده حیات شود. درمانـــ‌های موجود برای آکــرومگالــی از خطـر عوارض و علـائم آن به میـــزان قابل‌توجهـــی میـــ‌کاهـنـــد.

علــائم: بزرگ شدن دســـت و پا، زمخـــت و بزرگ شدن صورت، ضخـــیـــم و چرب شدن پوست، تعـــریـق و بوی عرق بیـش از حد، منـگوله‌هــای پوستی یا زائدهـــ‌های گوشتی روی پوست، خستـگی و ضعـــف عضـــلانی، کلفـت و خشــن شدن صدا، خروپف شدیـد، اخــتـلـــال بیـنـایی، سردرد، بزرگـی زبـــان، درد و محـدودیــت در حرکـت مفاصـل، اخـتلالات عادت ماهانه، اخـتلال نعوظ، بزرگ شدن قفـسـه سینـه و اختـــلالـات کبـد، قلـــب، کلـیــه، طحــال و…

11. اســکـــلرودرمی

وقتــی بافت همـبنـــد درگـیـــر میـــ‌شود: اســـکلرودرمــی به گروهی از بیـماریــ‌ـــهـــای نادر گفــتـــه میــ‌شود که باعـث سفتی پوست و بافت‌ـهـــای همـبند می‌شوند. بافـــت‌ـهــای همـبند، فیــبـــرهـایی هســـتــند که بافتـ‌ـــهــا و ارگـــان‌هـــای مخـتــلــف را به هم پیوند میـ‌دهنـد و از آنهـا محافــظت میـــ‌ـــکننــد. این بیـــماری در بعضی موارد فقـــط پوست را درگیـر می‌کنـد امـــا در بسیـــاری از افـراد، ساختارهـای زیــرین پوست مثــل عروق خونی، ارگــان‌ـــهـای داخـــلی و مســیـــر گوارش را هم تحتـ‌ـتــاثیر قرار میـــ‌ــدهــد. علـائم اســکــلـرودرمی باتوجه به محل درگیـــری میـ‌تواند متــفاوت باشد. ایـــن بیـــمـــاری زنان را بیشـتر از مردان درگــیر می‌ــکـند و در سنـــیـن 30 تا 50 سالــگـی شایـعــ‌ــتر اســـت. اگرچــه هنوز راه درمــانـی برای اسـکلرودرمـــی وجود ندارد، گروهی از درمانـــ‌ـــهـــا می‌ــتوانـــنـد از شدت علائم بکاهـــنـــد و کیـــفیـت زندگــی مبـتـــلایـان را بهبود ببـــخشنــد.


علـائم: سفـــتـی و ضخــیم شدن قسـمتـــ‌ـــهــایی از پوست به شکل بیـــضی یا خطوط صاف یا مناطـق وسیـــعـــی از بالـاتــنـــه و دست و پا، ظاهر براق پوست، محدودیـت حرکـــت در محــل درگـــیــری، واکــنش انـگـــشتان نسبــت به سرمـــا و ناراحــتـــی‌هــای عاطــفی به صورت بی‌ـحسـی یا درد و تغــیــیررنـگ در انـــگـــشــتان، ریفـلـــاکـس معـده، اخــتـلال در جذب مواد مغذی و اختـلال عملــکـرد قلـب، ریه و کلـــیه

12. سارکوئیدوز

وقتی سلول‌هــای الـتهـــابــی روی هم تجمـع میـــ‌یـــابند

ایـن بیماری بر اثـــر تجمــع سلول‌ـــهــای التهابی در قسمتــ‌هــای مخـــتـلـف بدن ایــجـــاد می‌شود و در ریــه‌ــهـا، غدد لنــفاوی، چشـــم‌ها و پوست شایــعــ‌ـتــر اسـت. پزشـــکان معتقـــدنــد سارکوئیدوز در واکــنــش سیســـتم ایـــمنـی بدن نسـبـــت به ورود یک ماده ناشناختــه ریــشه دارد، به‌ـخــصوص مادهــ‌ــای که از طریق تنفــس وارد بدن شود. ایــن بیماری درمـــان ندارد امـا بیــشـتر مبــتـلایـــان با اســـتـــفــاده از درمانـــ‌هـای کمکـــی میــ‌ــتوانـــنـــد از کیـفـــیـــت زنــدگی خوبی برخوردار شوند. سارکوئیدوز در نیــمی از موارد خودبـهـ‌خود بهــبود می‌یابد اما در موارد محدود سال‌هــا باقی می‌ـــمـــاند و به ارگان‌های بدن آسیـب میــ‌ــرســاند.

علـــائم: علـــائم بیـماری باتوجه به محل درگـــیـــری می‌ـــتوانــد متــفاوت باشد، از جمـــلـه خستگـــی، تب، تورم غدد لنفـــاوی، کاهـش وزن، سرفه خشک مزمن، تنگی نفـس، خس‌ـخــس، درد قفســهـــ‌ــسینــه، برجـستـگـیـــ‌ـهای حساسیــت‌ــزای بنفـش یا قرمـــز حســاس به لمس، روشن یا تیره شدن بعضی از قسمـــتــ‌ـهای پوست، رشــد ندول زیـر پوست بهــ‌ــخــصوص در اطـــراف محل زخم یا تاتو، تاری دیـد، درد و قرمزی چشـــم، حساســـیـــت به نور، سنـکوپ یا غش، خســتــگـی، ضربــان قلـب نامنظـــم یا آریتـــمی، تپـش قلب، ورم یا ادم و ایجاد زخم روی بیــنی، گونهـ‌ـها و گوش‌ــهـا.

13. گریوز

وقتــی تیـــروئید بیـشـــ‌ـــفــعال می‌شود:

گریوز نوعی اخـتلــال در سیستم ایـــمـــنی اســت که باعـــث تولید بیــش از حد هورمون‌هـای تیـــروئید (پرکاری تیــروئید) می‌ـشود. پرکـاری تیروئید می‌ـــتوانــد عوامــل مختــلـفی داشـــته باشـــد امـــا بیمـاری گریوز یکـــی از شایــع‌تــریــن دلـــایـل آن است. از آنـــجایی که هورمون‌ـــهای تیروئید بر دستــگاهـــ‌هـــای مخـــتـلف بدن تاثـــیرگــذار هســـتـنـد، علائم گریوز میـــ‌توانــنـــد طیف وسیــعی داشته باشـنــد و بر سلامـت کلی بدن تاثـیر بگـــذارند. این بیـماری میـان خانـمــ‌هـا و قبل از 40 سالـــگی شیوع بیـــشــتـــری دارد. اهـداف اولیـه از درمـــان گریوز، مهار تولیــد بیش از حد هورمون‌ــهـای تیـروئید و کاهش شدت علـائم ناشـی از آن اســـت.

علائم: اضـــطـــراب و تحـــریک‌پـذیـری، لرزش خفــیف دست و انــگـــشــتـ‌ها، حســـاسیـــت به گرمــا و تعریق زیـــاد، گرم و مرطوب شدن پوست، کاهش وزن با وجود اشتهـــا، بزرگ شدن تیـــروئید، اخـــتـــلـال در عادت ماهــانـــه، اخـــتــلـــال نعوظ، کاهش میل جنــســـی، اجــابــت مزاج مکـرر، بیـرون‌ــزدگی چشم، خستــگـی، قرمزی و ضخـیـم شدن پوست، تپش قلــب، ضربـــان نامنـظـم، مشـــکـــلات بیـــنـایـی، احــسـاس درد یا فشـــار در چشــم، پف پلــک، چشم‌ــهای قرمـــز و ملتــهـــب، حساسیـــت به نور و دوبینــی.

14. نشانگـــان بهــجت

وقتـــی عروق خونی ملتــهــب میـ‌ـــشوند:

بهجــت نوعی بیمــاری نادر اسـت که باعــث الـــتهاب عروق خونی در سرتــاســر بدن میـ‌ــشود. علائم این بیمـــاری از جمــلــه زخـــمـ‌ـهـــای دهـــانــی، الـــتهـاب چشـمـی، حســـاسـیـت‌ـــهـا، ضایعات پوستـــی و زخــمــ‌هــای تنـاســلی، ممکـن است ابـتــدا بیــ‌ربط به نظــر برســـند. نشانــگان بهـجت در افراد مختــلـف تاثیـــرگـذاری متــفـــاوتی دارد و در بعضــی موارد، خودبــهـــ‌ـخود رفع می‌ـــشود. درمانــ‌های دارویی میـــ‌ـــتوانـــنـد از شدت علـائم بیـــمـاری بکــاهــنـــد و از عوارض جدی مثــل نابــیـنـــایـــی پیشــگیــری کننـد.

علائم: نشـــانهــ‌هــای بیـــمــاری با توجه به محـل درگـیـری می‌تواند متـفاوت باشـد، ازجمــله زخمــ‌ـهــای دردناک دهـانــی شبـــیه آفـت، زخمـ‌ــهـــای آکنهــ‌ـمانــنـــد، ندول‌هـــای قرمز، سفـــت و برجســتـــه بهــ‌خــصوص در قســـمت‌ـــهـــای پاییــن پا، زخــم‌ــهـای تناسلی، زخــم‌های باز، دردنـاک و قرمـــزرنـگ روی کیســه بیــضـه یا فرج، التهاب، قرمـــزی، درد و تاری در یک یا دو چشــم، ورم و درد مفــاصل به‌خصوص در ناحـــیه زانو، آرنــج و مچ دســت و پا، الــتهاب عروق خونی، قرمـــزی و درد در دست و پا در صورت ایـــجــاد لخــتــه، درد شکمـــی، اســهــال، خون در مدفوع، الـتـهاب مغز و سیستـــم اعـــصـــاب، سردرد، تب و تعـادل ضعـیــف

فنیل کتونوری،گریوز و چند بیماری لاعلاج در ایران + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.