فواید ختنه کردن پسران با روش های مناسب ختنه

ختنه کردن پسران یکی از کارهای ضروری و لازم در زندگی مردان و پسران می باشد ولی اگر ختنه از روش های تارست باشد برای فردی که ختنهشده است بسیار خطرناک می باشد در غیر این صورت باید از روش های بهداشتی و اصولی پسران ختنه شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فواید ختنه کردن پسران با روش های مناسب ختنه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : يكــي از دغدغهــ‌ـــهايي كه در نخـــستـين هفـتهـــ‌هـــاي تولد نوزاد پسر، خانواده‌ را به خود درگير مي‌ـــكند ختنــه كردن اســـت. سوالــ‌ــهاي بسـياري ذهــن اين خانواده‌ــهـا را به خود مشغول مي‌كنـد. خوشبختانه در کشور اسـلـــامی ما ختنـــه برای تمـــامـــی پسـران انـــجام میـ‌ــشود با اين وجود بســـياري از خانواده‌هــا درست در بزنـگاهــي كه بايد نوزادشـــان را براي ختنــه آمـــاده كننـــد با چرايي‌ــهــاي مختـلـفــي روبه‌ـرو مي‌شوند ، چه زمــانـــي براي ختـنـــه پسرم اقدام كنـم؟ كدام پزشـك تبحـر بیشتـري دارد؟

چقـــدر احـتــمال بروز خطــا در ختـــنــه توسط پزشـك وجود دارد؟ مبادا پسرم آسيب ببيند؟ اين پرســـش‌ها در كنار ترسـي كه در برخـي از خانوادهـ‌هــا به دلـيل ناآگاهي از ضرورت ختـنهــ‌ـكـــردن وجود دارد، موجب مي‌ـــشود ختــنـــه در زمانـــي كه بايد و شايد اتفـــاق نيفتد و والدين در سنـين بالـاتـر براي ختــنه فرزنــدشان اقــدام كننــد.

اين در حالي اســـت كه تاخــير در ختـنه فرزنـــدان پسـر يا ختنه نكــردن آنهــا مي‌ــتواند عوارض و اختـلــال‌ــهـايي را براي‌ـــشـان به دنـبال داشته باشد. در همـین رابطه دکتر علی‌ـاصغـــر حلیـمــی، متخــصص کودکــان و استـــاد دانشــگاه علوم پزشــکـی شهـــیــد بهشـتی توضیـح میـــ‌ــدهـــد تا نگرانــیـــ‌ــهای والدیــن برطرف شود و با آگـــاهی اقدام به ایـن کار کننــد.

از ختــنه بيشـــتـر بدانيد

ختنه عمـلی اسـت که در آن پوست اضــافه سر آلـت تنـــاســلی برداشته می‌شود و با وجود آنـکه در کشور ما اعتقادات و توصيهـــ‌هـــاي مذهــبی عامل اصــلی انجـام آن بوده، شده اما امـروزه از ختنـه بهـ‌عـــنوان يك جراحـی علــمـــی ياد مي‌ـشود و حتــی در بسیاری از کشورهــا با وجود آنکه از نظر مذهـبی نیــازی به ایـــن کار نیـــسـت امـا آن را انـــجام می‌ــدهـنــد و مثـلـــا در آمــریکــا 80 درصد نوزادان پسر ختنه میــ‌ــشوندو در ایــران نیـز حدود 95 درصـد از پسران ختــنه می‌شوند.

ضرورت ختنـــه پسران

کودکـانـــی که ختـنـه می‌ــشوند احتمــال عفونت ادراری در آنـهـــا نسبت به کودکـانـــي كه ختنـــه نمـي‌شوند 15 برابــر کمـــتر است. تحقيقات نشان داده كه با انـجــام ختنـه احتـمال ابــتـــلـــا به سرطان آلـت تناســـلــي در سنــين بالــا به مراتب کمـــتـــر مي‌ـــشود. ضمن آنـکــه اين جراحـي ساده و سرپــايي احــتمال انـــتقال عفونت‌هــایـــی که بعـد از ازدواج ممـکن است از طریق رابـطه زنـــاشويي ایـــجاد شود را کاهش مي‌ـدهد. همچــنــیـــن احتــمال انـــتـقـال عفونت ایـــدز نیز به ایـن ترتــیـب کمـتـر میــ‌شودبنـابـــراین باتوجه به ایــنکـــه عفونت ادراری در کودکان زیـر 6 ماه بیـشـــتر است، توصیه مي‌شود ختنـــه در سنـین پاییـن انـــجـام شود.

كدام روش را انـــتخاب كنيم؟

2 روش برای ختنـــه وجود دارد؛ یکی روش جراحی و دیـگری حلـقـهــ‌ که الــبته هر کدام از ایـــنها عوارض مخصوص خود را دارند. بنابرایــن افرادی که ایــن کار را انجـام می‌ـدهند بایــد میـــزان مهارت خود را در مورد انــجـــام هرکدام از روش‌ها بدانند و یک روش را انتخاب کنـند. در روش جراحی، پزشــک ابـتـــدا در پوست جلوی آلــت تنـاســلـی شکاف کوچکی ایـجــاد میـــ‌ــکـــنـــد، بعــد پوست را به عقـــب می‌ـکـــشد و با حفظ 2 میــلی‌ــمتــر پوست اضــافی بخــیه میــ‌ـشود. در روش حلـــقه، به کمــک یک حلــقــه پوست مانند بنـــدنـــاف خشــک شده و بعـد از چند روز میـــ‌افــتد.

عوارض هر روش چيسـت؟

یکی از عوارضـی که در مورد ختــنــه میــ‌توان به آن اشاره کرد خونریزی اســت که در روش جراحـــی بیشتــر اتـــفــاق می‌ــافـتد. گاهی ممکن است در زمـــان ختــنه با بی‌احـتـیــاطی بخــشـی از سر آلـــت نیز بریده شود که این نیـز در روش اول بیــشتر دیده می‌شود. گاهی نیز ممـکــن است چســبــنــدگـیـ‌ـــهــای بعــد از عمــل اتفاق بیـــفــتـد و کودک را از لحــاظ ادرار دچـار مشـــکل کند. در روش حلــقه نیز ممـکـــن است پوست به انـدازه کافـــی برداشــتـه نشود یا برعکــس به مقـدار زیــاد برداشـته شود یا با جابه‌ــجـا شدن حلقه در ادرار کودک فشار ایـجاد شود.

بیهوشی یا بیــ‌حســی!

با ایــنکــه هر 2 روش جراحـــي و حلـــقـه با بیـهوشی عمومی و بیـ‌ــحــسی موضعــی انــجام میـــ‌ــشوند ولي بهــتـرین حالــت ایـــن اســـت که بیـــهوشی عمومی اتـــفـاق بیفـتد زیرا در ایــن حالت کودک آرام خوابیـده و پزشـک بهـــ‌ـراحـــتی و با تمرکــز میــ‌توانـد کارش را انجـام دهد.

در بیــ‌ــحسی ممـکــن اسـت کودک بتـــرسـد، گریه کنـد، حرکت کند، اضطـراب داشـتـه باشـــد و علاوه بر تاثیر روانی بد، درنتیجـــه عمل نیـز ممـــکـــن است اخـتــلال ایـــجاد کند. به طور کلـی برای کودکــان کمـتر از 2 ماه معـمولا از بیــ‌حـــســـی اســتـفــاده می‌ـشود و برای کودکــان بالای 6 ماه میـ‌ــتوان روش بیـــهوشی را انتخـــاب کرد.

زمــان منـاسـب برای ختنه

در مورد زمـــان مناسب برای ختــنـــه کودک اخـــتـلـــاف‌نظـرهـایی وجود دارد. برخــی اورولوژیـــســـتـــ‌هــا و جراحــان عمومی و اطــفال معــتقدند که ایـــن کار بایـد بعد از 2 سالـگی انــجــام شود اما متـخصصــان اطفــال، هفــتــهـ‌هــای اول تولد را منـاســب میـــ‌ـدانـــنـد. میـــان برخی متــخصـــصــان اطفـال نیز اين ديدگــاه مطـــرح اســـت كه بهـتر اســـت ختنـــه را بعد از30 روز‌ـگـــی کودک انـــجام داد. امـــا آنــچه اهــمـیت دارد این اســت که بهتر است ختنـه تا قبل از 18 ماهــگـــی انــجــام شود زیرا احــتـمال عفونت ادرار در این زمان زیـاد است و در صورتی که ختــنه انـــجـام نشود، ایــن احـــتــمال بالـاتر هم میــ‌رود.

عارضـــه‌ـــاي كه قابل درمان است

یکی از عمده خطــراتی که در عملـــ‌ـهای غیـرحـــرفـهــ‌ـــای ختـنــه به وجود میــ‌آیــد، بستـــه‌شـــدن کامل مجاری ادراری اسـت که معــمولا درنـــتــیـــجــه اســـتفاده از بخیهـــ‌ـــهـای بســیـــار درشـــت ایـــجـــاد میــ‌شود. در صورتـــی که مجـــاری ادراری پس از عمل جراحــی ختـــنــه تنــگــ‌ـــتر شود، علائم آن معمولا به صورت درد شدید در مثـانـــه بروز پیدا می‌ـکند؛ امـــا در صورت مسـدود شدن، عوارض در همـــان 24 ساعت اول بروز میــ‌ـکــنـد بنـــابـرایـــن تا 2 هفتـــه بعـد از ختـنـه بایــد بررسـی شود که تنگـــی مجرا اتفـاق افتـــاده یا نه.

در صورت ایـــجاد تنــگی، پمـادی تجویز میــ‌ـــشود و بعد از مدتـــی پزشــک با وسیلهــ‌ـای امـــتــحان میـــ‌کند که مجرا باز شده يا نه. اگــر این درمـان موثر نبـاشـــد، بایـد متخصص اورولوژی کودک را معــاینــه کرده و اقـــدام به درمـان کند. امـــا به طور کلـــی معــمولا بعـد از یک هفتــه مشــکـلی وجود ندارد و بهبود انــجـام می‌ـشود.

کار را به کاردان بســـپاریـــد

خوب اسـت بدانیــد که ختنه را بايد فردی انـــجام دهد که تبـحــر دارد و اگر توسط یک غیـرمـتـخصـص انجــام شود عوارض زیادی به دنـبـال خواهد داشت؛ ازجـمله عوارضـی که می‌ـــتوان به آن اشــاره کرد استــفــاده بیــش از حد داروی بیهوشی است که می‌ـــتوانــد باعــث ایــجاد شوک و تشنج در کودک شود و از آنـجـــا که این قبیل کارهـــا ممـــكن اسـت در فضایــی دور از امــکانـات بهداشـــتـی انــجام شوند، در صورت دستــرسی نداشـتن به بیـــمــارســـتـان ممکــن اســت جان کودک به خطــر بیـــفتد.

چه زمان بایـــد عجـله کرد؟

در مورد برخـی از کودکـــان به هیچ عنوان نبـــایـــد تعلـل کرد و بايد خیلی زود ختـــنه را انجـــام داد. کودکـــانـی که به شکل مادرزادی بزرگــی کلــیــه دارنـد یا برگشـت ادرار از مثــانه به کلـیه در آنــهــا وجود دارد ازجملـه ایـــن افـــراد هستنـد زیرااز آنــجا که احتمال عفونت در ایــن کودکان زیـاد است توصیـــه میـــ‌ـشود هرچـــه زودتر ختنه انجـــام دهند.

چه زمــان ختـــنــه نبایـــد انجام شود؟

همـــانــقــدر که انـــجـام ختنـه در پسربـــچه‌ــهـــا به‌شــدت توصیه میـ‌شود، برخـــی اوقات هم ختنه نبایــد انجـام شود. اگر نوزاد آلــت کوچکــی داشـــته باشد یا سوراخ سر آلـــت نابــجا باشد که به اصطلـاح به آن هیپوسپـادیـاس می‌ــگویند یا اگــر نوزاد انــحـــراف آلت تنـاســلـــی داشته باشـد، نبــایـد ختـنـه انــجــام شود. دقیـقا به همین دلـــیـــل است که توصیه میــ‌ـــشود نوزاد بلافـاصلـه ختـنـــه نشود و حداقـــل یک بار بعد از ادرار و معــایــنه دقـــیـق توسط پزشک ایــن عمـل انجام شود.

بعد از ختـنـــه بايد بدانيد

آلــت تنـاسـلی کودک بعــد از ختــنــه قرمز و متورم می‌ــشود و تا ۲۴ ساعت هم ممکن اســـت خونریـزی داشـــتـه باشــد به همـیــن دلیــل بایـد پوشک نوزاد را به محض کثـیف شدن تعویض کنـــیـــد، ناحـیه مورد نظر را هر روز با آب شستـ‌وشو دهـید و از یک پماد آنتــیـــ‌بـیوتیـک به مدت 3 تا 4 روز اسـتـفاده کنیـــد. بایــد محـــل ختـــنــه با گاز تمـــیز پوشیــده شود، اما این گاز نبایــد به محـل ختنه بچســـبـد چون میــ‌ـتوانــد تنـــگی و عوارض دیــگری ایـجاد کند. حواس‌ـــتان باشد که تا بهــبود کامـــل نوزاد او را حمام نبرده و از صابون، پودر یا لوسیون برایش اســتفــاده نکنید. اگـــر خونریــزی یا ترشـحـات از آلت تناسلی ادامــه پیـدا کرد، سر آلـــت تناسلـــی آبی یا سیـاه شد و جریان ادرار کاهش پیــدا کرد حتـــمـا باید با پزشـــک خود تماس بگــیـرید.

فواید ختنه کردن پسران با روش های مناسب ختنه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.