فواید خوابیدن با عشق خود و کسی که عاشقش هستید

خوابیدن در کنار معشوقه و عشق باعث می شود شما به بیماری مانند آلرژی و حساسیت دچار نشوید افرادی که همیشه بیمار هستند این کار را امتحان نمایند مطمنئا فواید خوابیدن در عشقشان را با احساسات بسیار زیبایی تجربه خواهند نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فواید خوابیدن با عشق خود و کسی که عاشقش هستید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش دانستن: دانـــشـمــنــدان 10 مورد از مزایـای سلامتی خوابـیدن کنـار همـــســـر و کسی که عاشـــقــش هســـتید را توضیح می دهنـــد ؛ خواب به اندازه غذا، آب و هوا برای سلـــامتی ضروری اســـت. کارشـــنــاســـان می گوینـــد اگر شما در کنار همـــســـرتــان بخوابـــید، باعث تقویت سلـــامــتی شمـا می شود.خوابیدن کنــار همسر

علیـــرغــم خروپف، پتو کشیدن، لگد زدن های ناخواستــه و مجموعه ای از اخــتــلالات شبـانـه، ده ها تن از محــقــقان پیـــشنـهــاد کرده انـد که به اشتراک گذاری تختــتان با همــسرتان مزایای بلـــند مدتــی دارد ، مزایا و فوایدی که در ادامه ایـــن بخش از نمـنــاک خواهــیم گفـت.


مزایای خوابــیــدن کنـــار همــسر

برخـــی از مزایای سلــامـتی خوابـــیــدن در کنـار همـــســرتــان:

در ایـــنجا 10 مورد از مزایای سلامـتــی خوابـیـــدن در کنار همــســـرتان را آورده ایم:

1. کمــک می کند تا سریعتر به خواب بروید:

آیــا ایـــن وضعــیت برایــتـــان آشنــاست؟ در تخت تنهـــا هستـــیــد و ذهـــن شمــا شروع به چرخــیـدن می کند. مغــز شما دوباره فعـال می شود و شروع به فکر کردن می کنـید. تنظـــیم کردن ساعت خواب، خوابیــدن را برای شما سخـــت تر می کنـد و مغـــزتان را تحـــریـــک می کنـد.

هنــگامــی که تختــتان را با کســی که دوستــش دارید به اشـــتـراک می گذارید، آرام می شوید، زیـرا خوابــیــدن با همســرتان به شمـــا حس امنــیــت می دهد. هنـــگامی که بدن شمـا آرام اســـت، در عرض چنــد دقیقــه می خوابــید.

2. سطح استرس را کاهـش می دهـــد:

آنـدرا پیـترسون در مجـله وال استریت، نوشت که زمــانــی که شما تخـــتـــتـان را با همسـرتـــان به اشـــتـراک می گذارید، سطح کورتیــزولتــان کاهـــش می یابـد. اکـــسیــتوسیـن آزاد می کند، که به نام هورمون عشــق شنـاخته می شود، موجب کاهـش اضـطراب می شود.

هنـــگـامی که سطـح اسـتــرس شمــا کم است، خطـر ابـــتــلا به بیمـاری های قلبـــی، سرطان و سایـــر بیمـاری های شدیـــد مزمــن را نیـز کاهش می دهید.

3. التـهـاب بدن را کاهـــش می دهـد:

پیـترسون، همچنــین می گوید هنـگـامی که در کنــار همــســرتان خواب هستـیـــد، سطـــح اســترس کاهـش می یابـــد، و همچنــیـــن سطــح سیـتوکین ها در بدن نیز کاهـــش می یابد. سیــتوکیـــن ها باعث الـــتـــهــاب و درد بدن می شوند.

از این رو، وجود یک بدن گرم دیگر در رخــتـخوابتـان ایـــن مشــکـــلـــات فیـــزیکـی را نیز از بین می برد. چه کسـی به قرص مسکـــن نیاز دارد، هنـــگـامـــی که از آغوش درمــانـــی استــفـــاده می کنـد؟ !

4. فشـــار خون را کاهش می دهد:

محـققان دانـشــگاه کالیـفرنیـــا شمالــی، آزمــایش خواب و صمیــمـــیـت را با 59 زنی که تجـربــیـــات آغوش گرفــتـن از همـــسرشان را داشــتــه اند، را انـــجـام داده انــد. محققان پس از تجزیه و تحلیـل سطـح اکـســـیتوسین و بررسی فشــار خون آنـــها، دریـافـتــنـــد، افـرادی که دارای بالـاتـرین سطـح اکســـیتوسیـــن هسـتــنــد، پاییــن تریـــن فشــار خون را دارنــد.

دکـتــر دیوید هامـیــلـــتون، نویســـنده “چرا مهـربـانـــی برای شمـــا مفـــیـد اســـت”، به دیلـی میـــل در باره پیـامـدهای آزمـــایـــش اش می گوید:ایــن هورمون به نظر می رسد مانــند داروهای آنـــژین ( برای تورم و درد) طبـیـعــی کار می کنـــد، زیرا کمک می کنــد تا تنگی رگ های خونی کاهــش یابــد.

 


ایجاد آرامـش با خوابـیدن کنار همسر

5. شرایـط ایـــده آل خواب را تقویت می کنـــد:

درجــه حرارت بدن شما پایـیــن می آیــد. هنـگامی که بدن شمـــا خنــک شود، گرمای بدن همسـرتان کمـک می کنـــد تا شمـــا آرام و راحـــت بخوابــیــد.با توجه به ناتــالـی داوتویچ از بنیــاد ملـی خواب، به اشتراک گذاشتن پتو با همـــسرتان باعث گرمـتر شدنــتان می شود.

خوب اسـت که شرایط ایـده آلــی برای خوابــتان را با ترکـــیـب مناســبـــی از گرما و سرمــا داشته باشیــد.

6. خواب کافی به شما انرژی می دهــد:

هنگامــی که شما شرایـط عالـــی خوابیــدن با همـسـرتان را داشتــه باشید، بهـــتریـــن کیفیـــت خواب را دریـافـت خواهید کرد.بنـــابراین، با خلق و خوی بد و یا سردرد از خواب بیـدار نخواهــیــد شد. به جای آن، می توانـــید منتـظر انـرژی مثبت بیـــشتـــری در روزتــان باشــید. ذهنـتان نیــز پاک و با طراوت خواهــد بود، تا افــکــار مثــبــت را دریــافـت کنــیـد.

7. سیـــسـتم ایمنی را بهــبود می بخشـــد:

اگـر رخـــتخواب خود را با همـسرتــان به اشتراک بگـذاریـد، گاهــی اوقات ممکــن است به عشـق ورزیـدن منـجــر شود، که این کار می تواند سیــستـم ایـــمـنـــی بدن شمـا را نیـــز تقویت کنـــد ،

به گفتـــه کارشـــنـــاســـان دانـشگـاه پنسیلوانـیــا، زوجهایـی که به طور منــظــم در رختخواب عشق ورزی دارنـد، شانس بیشـــتری برای مبـــارزه با آنــفولانــزا یا سرماخوردگی دارند، زیــرا آنتـی بادی های بیشـــتری را تولیـد می کنـند و بدنــشـان سالـم تر می ماند.

8. روند پیـــری را کاهـش می دهد:

یک روانــپـزشـک اسـکاتــلـنــدی در کتـــاب “اســـرار جوان مانــدن” نوشته اســـت خوابـــیـــدن و عشق ورزیـدن منـظم با همـسـرتـــان شمـــا را 10 سال جوان تر نگـــه می دارد. علـــاوه بر ایـن، هنـــگـــامـی که سطوح اســتـرستان پایــیـن باشـــد، بدن شمـا به طور طبــیـــعـــی جوانــتر می شود.

9. شما با همــســـرتان همگام می شوید:

زوج هایی که همـــان زمان به رخــتخواب می روند و می خوابنـد (و احتــمــالا همــان زمان از خواب بیـــدار می شوند) ساعت های بدن شان مثل هم اســت ، آنهـا ساعــات همـــدیگــر می شوند. طبـق یک مطــالعــه که در مجــلـــه مریـــتال و فمیلـــی تراپی نوشته شد، این همـاهـــنــگــی می تواند نشـان دهد که زوجیــن چقدر از رابـــطه خود راضی هستند.

 


فوایــد عالــی خوابیدن کنــار همـــسر

 

10. نزدیـــکی فیزیکــی در هنـــگام خواب باعث بهبود رابـــطه می شود:

مطالــعـــه دیـگــری از دانـــشــگــاه هرتــفوردشایـر به بررسـی تأثـیـــر تمــاس فیزیـــکـی در طول خواب در میـان 1000 زوج پرداخت. متوجه شدنـد ، کســانـــی که با فاصـلـــه 2.5 سانتیمــتــری از یکدیگـــر می خوابنـد، بدیــن معـــنی است که همـدیــگــر را در آغوش گرفــتــه اند و خیلـــی نزدیـــک بهــم خوابـــیـده انـد، که به طور کلی یعنی رابـــطــه خوبی دارند ؛ حداقــل 86.5% زوج ها در این مطـــالعه، ظاهرا در ایـــن موقعـیـت می خوابـــیــدنــد.

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.