فوتبالیست های ایرانی که دوست دختر بازیگر دارند

فوتبالیست های ایرانی که با بازیگران دختر ایرانی رابطه جنسی و عاشقانه ای دارند و همه این رابطه های عاشقانه با هم دارند و با هم در جایی این بازیگران دختر و فوتبالیستها را دیده اند برخی از فتوبالیستها با دختران بازیگر ازدواج نموده اند و برخی هم به رابطه خود پایان داده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فوتبالیست های ایرانی که دوست دختر بازیگر دارند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ماجـرای ازدواج فوتبـالیـــســـت ها و سیـــنـمـاگــران یک ماجــرایــی اســت که هزار رو داردکه از بیـن ایـــن هزار رو یک رویش دیده می شود و ۹۹۹ روی دیـــگـر مخـفـی می مانــدامـا امـــروزه در فضای مجازی برخــی از ۹۹۹ روی پنـهان آشـــکــار می شود که ابـــتـدا ماجـــراهـــادوستـی سپس عشـــق و در آخــر اگـر خدا بخواهد ازدواج اســت در ادامه ماجــراهـــایــازدواج فوتبالیـــسـت ها و سیـــنــمـــاگـــران را بخوانـــیـــد.
ازدواج فوتبـــالیسـت ها و سیــنــماگــران

ماجرای ارتبـــاط و ازدواج فوتبالیسـت‌ــهـا و سیـنــمـاگـــران ، منــشوری اســت که هزار رو می‌ـتواندداشــته باشـد که یکــ‌رویش دیـده می‌ــشود و ٩٩ـ٩ روی دیگر ناپــیداسـت.در ادامـه ماجرای ازدواج فوتبالـــیــست ها و سیــنــمــاگـــران را بخوانـیـد

فوتبـالــی‌ــهای قدیمـــی تعریـف می‌ـکــنـنـد که پرســپولیــس در سالـ‌هـــای قبل از انقلــاب تکـــستارهـ‌ای داشت به نام صفـــر ایرانپـاک. بازیکنـی که هنوز که هنوز اســـت سلــطـان گلـــداربـی نامــیـده میـ‌شود و روی هفــت گلــی که به تاج آن روز زده بود، هنوز گلزنی نیامـدهــکـه این هفت گل را ارتـــقـــا دهــد. روزی روزگــاری همــیـــن بازیـــکــن ظاهــرا به خواست یکـــی ازنـشریـات پرطـــرفدار و جنـجـالی دهـه۵٠ برای چاپ روی جلـــد آن نشـــریـه می‌ـــنشــیـــندکـنار ستاره سیــنــمـای آن سالـــ‌هــا، شورانـــگیـز طبـــاطــبایی، تا عکــسـی بگـــیــرنـد از دو تکـــسـتـاره دو دنیای کاملـــا متــفــاوت فوتبـــال و سیـــنـما. عکــسـی که خیــلـی هم محـبوب می‌ــشود.

امـا فردایــش وقتــی صفـــر پا به باشــگـــاه می‌ـگــذارد؛ علی عبده مالــک و رئیس و همه‌ـــکاره پرســپولیــســاو را که می‌ـــبیـــنــد، میـــهـــمانـــش میـ‌کنـــد به یک فحش چارواداری و یک سیـلـــی محکـــم؛ که ایـنــچه کاری بود که کردی و پرستـیــژ باشــگــاهــت را زیـــر سوال بردی.


الـــنـــاز شاکــردوست و علـیـرضا حقـــیـقی

آن سوی داستـان هم بوده. هنـرپــیشه جماعت، هنـرمنـد جماعت، سیـنــمـــاگـــر جماعتــکــه آن روزهـــا فوتبــالیــ‌ـها را داخل آدم حســاب نمـــیــ‌ـــکردنـــد که. سیـنـمـا حتـی آن سینمــایـــآبــگوشتی که امـروزه فیلـمــفارسی خوانـده می‌ـــشود هر چه باشد برای خود موجودیـــتفـرهـــنــگـــی و هنـــری قایـــل بود و برای رهـروانــش فخر فرهـــیـخـــتـگـــی. آنان را چه به فوتبـــالــیجمـاعت؛ که تنـــها کاری که ازشـان برمیـ‌ــآیـــد توپ بازی است و دویدن دنبــال توپ؟بلــه برادر جان؛ چنین حکایـاتـــی زیـاد میـــ‌ـگوینــد.
ماجرای ازدواج فوتبـالیــسـت ها و سیــنمـــاگـران

مرزی بین فوتبـــال و سیـــنمـا بود؛ امـــا هر چه زمـان گذشـــت و طرفـیـن به کارکـــردهای‌ـــشـانـــانـدیشـیـــدند ترک خورد و کم‌ــرنـگ و کمــ‌رنـگــ‌تـــر شد. حالـا شایـد پنـج قرن بعد از آن سیـلیــآبـداری که صفرخـــان نوش جان کرد تا دیـگـــر هوس نکنـــد با ستاره‌ـــای عکـســ‌ـبــازی راه انــدازد؛

جمـــاعــت فوتبـــالـی و سیــنمــایـــی چنان جیـــک و پوک‌ــهای آشــکــار و نهـانی دارند و چنـان جوندر یک قالب شدهــ‌انـــد که بیــا و ببیـن. حالــا دیـــگـــر در ضیـــافت فوتبالی‌هـــا اگـــر چشم بچرخانـــیفـقـــط و فقط ستاره میـــ‌ـــبینی که نشـــســتـه و منتظـر اســـت فوتبـــال بازی پیـــدا شود و بچیــنــدش.سینمـــایــیـــ‌ها هم در گعده‌ــهاشـان حتـــمـا چند فوتبــالیـــست را زیـــنتـ‌الـمـــجـــلـس دارنــد که به رفـــقــافخـــر بفـروشند که بیـا و ببـیـــن که فرهاد لنـــگی سوراخ کن را ما پیش خود داریم مثـلـــا.

بلـــه برادر جان؛ چنـیـن حکـــایــاتــی زیاد داریم ما امروز. اصــلـــا بگـذریــم از ایـــنـ‌ــکه امروزه روز، هنــرپـــیـــشـــه‌ایـــداریـــم که فوتبـالـــیـــست بوده و دویده و عرق ریــخته و گل زده تا بیایــد و در تلویزیون بازی کنــدو بعد هم راه به سیـــنــمــا باز کنـد. امــا فوتبالـیـــسـتی که هنرپـیــشــه بوده باشد؟ حاشـا.
داســتـان فوتبـــالـــیــســـت‌هـــا و سیــنـمـــاچی‌ـها‌

یک از‌ـهـــزار رو

داســتـــان ازدواج فوتبالیــست ها و سینـــماگران هزار روی دیـــگر هم دارد؛ که این روزهــا نهـصـد و نودو نه تای آن را در این فضـــای مجازی می‌بیـــنیـم. ماجرای دوستی اســت و عشق و در ادامـهــاگر خدا بخواهـد ازدواج. فوتبال بازهـای امروز که آن فوتبـــال بازهای نیم قرن پیـــش نیـــســتنـدکه اگــر کسـی ادعـا میـ‌ـــکرد ننه هشــتــاد سالــهـ‌ـشـــان را از صد متری دیــده لات بازیــ‌ـشان گل کنــد

و دست به قمـه و قداره ببـرند. فوتبالیــسـت‌ــهــای امـــروز همـه عضــله نیسـتــنـد و از مخــ‌شان هم کار می‌کــشــندو میـ‌ـــداننـد که حاصـل ضرب شهـرت و پول خودشـان و طرف می‌ـــتوانـد شهـرت و پول‌شـــان را نه دو برابـــرکـه صد برابــر کنـــد. چنـیـن میـــ‌شود که همـه جا پر میــ‌ــشود از سینــمایـــی‌هـــا و فوتبالـیـــســتـــ‌هایی که درکــنار هم جنــجال می‌ســازنـــد و عکــس و فیـلـم بار میــ‌گـذارنــد و در آخر هم اگـر کارشان به فرجـــام نرســید؛راه حاشـا باز اسـت و ادعای پرونده‌ــسازی پاپــاراتــزی‌ــهـا و الــبــتـــه برای کم‌ـروتری‌ــهاشـــان هم: عدم تفـــاهــم.

نخـــســـتیـــنــ‌ــهــا

آن اول‌ـهـــا وقتـــی فوتبالـــیستـی با هنرپـیــشـهـ‌ای ازدواج میـ‌ـــکـرد؛ نه ایـن‌کـه کار بدی کرده باشــد؛نه؛ امـــا نمـیـــ‌ــدانــم به چه دلیـــل دوست نداشــت ایـــن موضوع را در بوق و کرنـــا کند. ماجرای فقـیهــهــسلـطانـــی و جلـــال امـــیــدیان را که یادتـــان نرفــتـه؟ یک رابطـه تروتمــیــز و زیـــبـا؛ که یک هزارم روابط امـــروزیـــهـم رویش مانور داده نشـد؛ الـبـته شایـد چون نه فضـــای مجـازی آن روز فضای مجـازی امروز بود،ـنه فقـــیهـه سلـطـانی ستـــارهــ‌ـــای چنان پررنگ و نه جلـال امــیــدیـان فوتبـالــیستــی که بشود عکــس یاتـــیتر یکش کرد. امـا بیــ‌ـــتـــردید افتـــخــار نخـــستیـن بودن را در ایـن عرصـه باید به آن دو داد.


فقــیـــهـــه سلـطـانـی و جلـال امیــدیان

ارتبــاط و ازدواج فوتبالـــیـست ها و سیــنمــاگران

سکهـــ‌ــهــزار رو

ایــن سکــهـــ‌ــهـزار رو دارد و هر بار با یک رویش طرفیـم. یک روی ارتـبـاط فوتبـــالیســـت جمـــاعـتو سینمــایی جمـاعــت میــ‌ـــشود رابـــطــه قوچی تیــمــ‌ملی با ساره بیات؛ که یعنی ایـــن فوتبـــالـیستمــیــ‌ـرود با خواهـر یک بازیـگــر ازدواج میـ‌ــکــند و بعــد میـــ‌بـــیـنیــم خودش و همسـرش هم مثــل یک بازیـگـــر توی دیــد رســـانهــ‌هــا قرار میـ‌گـیــرنـد.

یک رویش می‌ـشود جار و جنـــجـــال و درگیری و دســتگیری. از آن نوع که یکـی دو‌ســـال پیــشــخوانـــدیـم دربـاره بازیــکـن معــروف فوتبــال (ش.ر) که به همـــراه بازیگـــر زن سیــنــما به نام (ب.ب) در پارتـی شبانه لواسان دسـتـــگیـر شده بودنـد.

رابـطه همکارانـــه یک مربـــی خوش‌مشرب با یک بازیــگــر خانم مشـهور که فعالیتـ‌هایـــی آشکــارو نهـان در منـــاطـــق شمـالــی تهران دارنــد؛ روی دیــگـــر ایـــن سکه اســت. رابطــه همــکارانه‌ــای کهــدرنــهـایــت به ایـن‌جـا ختـــم شد که جنــاب مربـــی زن و فرزنـــد را رهــا کرد به امــان خدا؛ که سیــنــماجـــذابـــ‌ـــتر بود‍! رابـــطه عاشقــانـــه تکذیبـ‌ـــشده هم یک روی ایـــن سکـــه اسـت. مثـــل رابطــه و ازدواجـقـــریبـــ‌الوقوع علیرضا حقـــیقـــی و الـنـــاز شاکــردوست؛ که هم تکـــذیب شد و هم منـــتشـرکــنــندگـان خبـــر، تهدیـد به شکایـــت شدند.

یک رو هم ماجراهای فوتبـالـــیـستـی با یک خانم بازیـــگـــر که فوتبـالیست صدای عشقـش را بااســپیکــر گوشی برای دوستان در رختـکن تیم‌ـشـــان پخش میـ‌ــکــرده و می‌خـندیـده و حالا گفـــتـه‌اندکه خانم بازیگر گفـتــه به هر قیمـتــی از او انـــتــقام خواهـــد گرفــت.
ماجـــرای مهــدی طارمی و سحر قریـشـــی

امـــا داســـتــان مهدی طارمی و سحر قریشـــی همـچون داستان لیـــلی و مجنون همه‌گــیر شد.داستــان از آنـ‌ـــجـا آغـاز شد که یکـــی از دوستـان سحـــر قریـشی که به بهـانه دیـدن بازی پرسـپولیـــسـدر برابـر الهـلال به امــارات سفـــر کرده بود؛ به بهـانـــه تولد سحـــر قریـشـی پســتی گذاشت که ایـــنپـست توسط مهدی طارمــی لایـــک شد! ایــن موضوع شایعـاتــی را که در این مورد وجود داشــت،شدت بخــشید و وقتی چنـــدی بعد ویدیویی نیـز از ایـــن دو چهــره پخش شد؛ سیلـــی بود که دیگــر نمـی‌ـــشد جلویش را گرفــت.


مهــدی طارمـی و سحـر قریـشـــی

حالـــا دیــگـر می‌شود گفت انـتـــشار فیـــلم کوتاهــی که از بازارهای ساحلی قطر گرفته شده بودو به آنـهــا منتسب شد، زندگـی ایــن دو سوپراســـتار را وارد ابعـــاد جدیـدی کرده اســت. ایــن قبـلـــاز هر چیــز تأیـــیـــدکــننـــده خبـــری میـ‌ـتوانـد باشد که چند ماهـــی بود سر زبانـ‌ـها بود و حتـــی روزنــامـــهخبــر ورزشی نوشته بود که «طارمی از مسئولان باشگــاهـش خواســته برای یکـی از بازیگـرانـزن سیـــنـــمــای ایران که او را نامــزدش معرفی کرده، ویزای اقــامت در قطر بگــیرند». آن زمان گفـتـهشد چنین چیزی صحت ندارد و رابطـــه این دو ستــاره اصلـــا جدی نبوده و با انـتـــقــال ستـــاره فوتبـــال بهــقـطـر، ارتــباط آنـــها قطـع شده است. حالـــا به نظـــر میـ‌رســد ایـن ماجـــرا از همـــان ابتـــدا هم جدی بودهو بایــد ترانه مبــارک بادا را بهـــ‌ــزودی برای ایـــن دو ستـــاره بخوانـــیم.


سردارآزمون و هستـی مهـدوی

دوستـانه

داســـتـان ارتـــبـاط فوتبال و سیـنـما الــبته همهـــ‌ـــاش هم به رابـــطه عاطفــی و ازدواج ربط ندارد؛ مثلــا سردارآزمون عموما با هنـــرمـندان همـ‌ـســن و‌ سال خود مطـالـبی را در اینـستــاگرام رد و بدل می‌کـــند و با امیـــر جعفـری،ـهســتـــی مهــدوی، محـــسن تنابـنده، احمـــد مهــرانــ‌ـــفر، ریــما رامیـــن‌فــر و … عکــس‌ـــهــای پرشمـــاری را منــتــشــر کرده اسـتــیـا اشکان دژاگـه که عمدتا با خوانــندگـــان ایرانی خارج از کشور ارتباط دارد و در ایـــنســتـــاگـرام تصاویر خود را با آنـــهـــاتـبادل می‌ـکـند. کسانــی مانـــند یاس یا امیـــرحســـیـن مقـصودلو (تتلو) …
مهدی طارمـــی مهاجـــم تیــم فوتبال الـــغـرافه

مهــدی طارمـــی به پرســپولیــس چراغ سبـز نشـان داد

مهدی طارمــی در که در نیم فصل دوم لیــگ برتـر هفـــدهـم از پرســپولیس جدا شده بودبـه تازگی با درج نام پرسپولیـس در ایــنـستاگرامـش به نوعی به صورت غیر مستــقـیمبه پرسپولیـس برای فصل آینده چراغ سبز نشان داد.

مهـدی طارمی که با انتقـال و بازگـــشت جنـــجــالــی از تیم ریـــز اسـپور باعث محرومیـتپرســـپولیس از پنــجره نقل و انتقالات شده بود و خودش نیز ۴ ماه محرومیــت را تحـمـل کرد،ـــراهی باشـگـاه الـــغرافه قطـر شد. الــبــته قرار داد او هم پس از پایــان فصـــل با قطــری ها به پایان می رســد.

برخـی ایـــن اقـــدام مهدی طارمــی در درج نام پرســـپولیـــس در ایــنستاگـــرامـش را مبـــنی بر تمــایـلــنــداشـتن به تمـدید قرارداد با الــغــرافه قطـــر و بازگـشـــت به پرسپولیس می دانند و الـــبــته باید دیدمهـدی طارمــی به دلیــل ایــنـــکه جام جهـــانـی در پیـــش اســت و احتمـــال پیـشــنهاد های اروپایـــی نیـــزبرای محتـــمـل،آیا راضی به بازگشت دوباره به پرســـپولیـــس می شود؟

طارمـی از جمله بازیـــکـنـــانی اســت که ۲ فصـل آقــای گلـی را به همـــراه پرســپولیــس در لیگ برترتـــجربــه کرده اســت و پس از جدایـــی از سرخپوشان تهـــرانـی نیــز علــی علیپور زوج او در خط حمـله توانست این عنوان را تصـــاحــب کنـــد.به نظــر می رســـد طارمی که در ابتدای راه پیـــشرفــت قرار دارد و پیـــشـنهـاد های اروپایـــیرا به پرسپولیــس ترجـــیـح بدهـد اما اگـر پیـــشنـــهـــادی برای او نرســد ،پرسپولیــس گزینه بعدی او خواهــد بود.

فوتبالیست های ایرانی که دوست دختر بازیگر دارند + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.