فوت پسر بچه در اثر بی تفاوتی پزشک و پرستاران

پسر بچه ای که به دلیل تنگی نفس شدید والدینش به بیمارستان بردند با بیمارستان خالی از پزشک مواجه شدند که در اثر سرمای شدید بیمارستان حال پسر بچه بدتر شده او دچار سرماخوردگی شد ولی پزشک او با بی اعتنایی گفت که حالش بسیار خوب می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فوت پسر بچه در اثر بی تفاوتی پزشک و پرستاران را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید .

به گزارش مجله خبری دانستن : پـســرک هشت سالـــه که به‌ دلـیـل سرماخوردگــی به‌ بیــمارستـان انتــقـال یافتـه بود پس از ویزیــت و تزریق دارو، ناباورانـه درآغوش پدرش جان باخت.

محمــدکــاظـــم صالـحــی پدر آرتـــیــن هشت سالـــه دربــاره مرگ دلــخــراش فرزنـــدش با چشــمــان اشـکبـــار گفـت:
تقریـباً حدود ساعـت چهـار صبـــح دوشنبـــه نهم دی، پسرم وهمسرم را بهـ‌ دلـیـــل سرمـــاخوردگی به بیمـــارســـتانی
در شهـرستـان نورانتقال دادم. پس از پرداخـــت هزینه به پذیـرش بیمارســتــان، همــراه فرزنــد
و همـــسرم با اتاق خالــی پزشک کشـــیـک مواجه شدیم، تا اینــکــه پزشـک را بعــد از چنـد دقیــقه درحالـی در ایــستــگاه پرســـتـاری اورژانس پیـدا کردم که خواب بود. وی پس از بیدار شدن، فرزنـــد و همسرم که هر دو سرما خورده بودند، معـایــنـــه و برایشـان دارو تجویز کرد. پس از تهــیـه دارو و تزریق دو آمــپول به فرزندم راهـــی خانـه شدیـم،ــامـــا بعــد از نیـم ساعــت «آرتــیـــن» دچارتنـگـــی نفـس شد که دوباره ما به بیمــارســتان بازگــشــتیـم و به جســـتـــ‌و‌جوی پزشــک پرداخـــتم تا فرزنـــدم را معـــاینـه کنـد.


پســربـچه جان باخته در بیمارســـتان شهر نور

پزشک بعد از معایــنـه گفت؛ پســرم با مشکــلی در مجـرای تنــفسی مواجه شده و باید توسط پزشک متـخــصـص،ویزیـت و معـایـــنـه شود. پرستار با متخـــصـص اطـــفــال که آن شب کشیـک بود تماس گرفت. متـــأــســفانــه ۲۵ دقیقـــه طول کشیـد تا پزشـک متــخصص اطفال در بیـــمـارســـتـان حضور یابد. در ایــن مدت ۱۳ بار از تیـــم درمـــانــی در خواسـتکردم تا به وضعیت فرزندم رسیـــدگـی کنند، چرا که آرتیـــن در نفـس کشیدن بشـــدت مشــکـــل داشـت، اما دریــغ از حتـــی یک بار توجه پزشـک یا پرستاران اورژانــس.متخـــصـص اطفال حدود ساعت ۵:۲۵ دقیـــقـــه بربـــالـیــن فرزنـــدم حاضــر شد و با وجود ایـنکه آرتــیـــنتنــگـــی نفـس شدید داشت و شرایط خوبی نداشـــت خیـلی سطـــحـــی فرزنــدم را معایـنـه کردو دسـتور بستـــریــ‌اش در بخش اطفـــال را داد. همچـنـــیــن گفـــت که وضعیت جســمــانی آرتیـــنزیاد وخیم نبوده و نیـاز به انتقال به بیـمارسـتان تخـصصـــیــ‌ــتــر نیســـت. سپـــس بدون تجویزدارو یا هر کاری که مشـکـــل فرزندم را حداقل تا حدی برطـــرف کند، اظـــهــارداشــت که صبـــح برای معایـــنـــه مجـــدد خواهــد آمـد.

ماجــرای مرگ پســـربـچـــه در بیـــمـارسـتـــان شهـر نور

این درحــالی بود که به جرأت میـ‌ــتوانم بگویم تنـها یک دقیــقــه برای معــایـــنــه آرتیـــن زمــان گذاشــتو مابـــقــی زمان را سرگـــرم دســـتور بستری بود.و زمـانـــی که من در حال پیگـیــری پذیرش پســرم برای بسـتـری شدن بودم، یعـــنـــی ساعت ۵:۳۲ دقـــیقــه بیمارستـــان را ترک کرد.

بعد از خروج پزشــک، پرسـتار بخش اورژانس گفـــت؛ فرزنـدت را بغل کن و به بخـش اطفــال منـــتـــقــل کن که بعـــد از پنــج دقیقه انـتــظار در راهرو بخـــش اطفـال، پرستــار ما را به اتــاقــی راهـنمـایــی کرد و دســـتگـــاه بخور سرد به اتاق آوردنـد. من و همــســرم لوله دستگاه را طبـق دســـتور پرستـار جلوی صورت بچـــه نگـه داشـــتــیم که نه تنــها هیـــچ علـائم بهبودی در آرتـیـــن حاصل نشـــد بلکـــه تنگــی نفــس حادتـر شد و هر لحظــه حال آرتـیـن وخیمــ‌ـــتر می‌ـــشـد.

بلافاصله از پرسـتــار و پزشک در خواست کمـــک کردم اما متأـــســـفـانــه دراوج نابـاوری و بهـت زدگی،  ساعـت ۶ صبـــح فرزندم در آغوشم جان داد. بعـــد از دو دقیـقـه تعــدادی پرســـتــار و پزشک در بخش اطــفــال حاضــر شدند تا عملـــیـات احـیـــای پزشـکــی را انجام دهــنــد، امـــا دیــگـــر فایـدهــ‌ای نداشـــت. متـأــسـفانه تیم درمــانی پیــکـر بی‌جان فرزنـدم را به صورت نمــایـــشـــی روی تخـــت به همـــراه سرم و چنــد پرستار و پزشک به بخش‌ آی سی یو بردند، به طوری که میـ‌ـــتوان گفـت حدود ساعــت ۶:۳۷ دقـیـقـه صبــح جســـد فرزنـدم را زیر دوربــیـــن بخش برده و دوباره روی جســد بیـــ‌ـــجــان فرزنــدم به‌ صورت نمــایـشی عمـلـیـــات احــیـــا را با حضور پزشـــک انجـام دادند. سرانـــجام حدود ساعـت ۸:۳۰ دقیــقـــه صبــح اعلـام کردنـــد که فرزنــدم فوت کرده است. بلــافـاصــله بعـد از ایـــن حادثه به مراجع قضــایــی مراجـــعـــه و علـــیـــه تمامــی تیـم درمانی بیـمارســـتــان شکایـــت کردم که موضوع در حال پیـگیــری اســـت.

فوت پسر بچه در اثر بی تفاوتی پزشک و پرستاران

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.