فکرهای غلط درباره سلامتی بدن

سلامتی بدن بستگی به این فکرهای اشتباه ندارد خوردن دارو و مسکن که برای افراد بعد از غیر قابل تحمل شدن توصیه می شود کاملا دروغ و اشتباه می باشد چاق شدن باعث کند شدن سوخت و ساز بدنتان نمی باشد و مطالعه در نور کم چراغ هیچگاه به بینایی شما آسیب نمی زند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فکرهای غلط درباره سلامتی بدن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : بـــاور‌های زیــادی وجود دارد که سال‌ـهــا در میــان مردم جا افــتـــاده و افراد کمـی به درست یا غلـــط بودنــشان فکر میـ‌ــکـنــند. به همه ما گفـتــه انــد که اگــر در نور کم مطــالـعــه کنیم، چشــممــان ضعیف میــ‌ـــشود یا اگر از توالـــت فرنــگی عمومی اسـتـــفـــاده کنیم باکتـــریـ‌ــهــا و میــکـــروب‌ـــهــا به ما حمـــلــه میـ‌ـکــننـد. در ایـــن مطـلـب به شما می‌ـگوییـــم کدام یک از این اطـــلـاعــات مفــیـــد هســتـــند و کدام را بایـد برای همـــیـــشــه فراموش کنـــید.

بیشتر مردم فکــر میـ‌ــکـنـند ایــن یک حقـیـقــت اســـت. هرچـنــد به نظر میــ‌ـرسـد جای شکـی نیـسـت، اما تحـقـــیــقـــات چیز دیگـری نشان می‌دهـــد. در واقــع میوه‌هـــا و سبزیـــجات منـــجـــمد به انــدازه محـــصولات تازه موادمغــذی دارنـد، چون در اوج رسـیــدن بسـتـه بنـدی میـ‌شوند.

صبـــر کنید درد غیرقابل تحمل شود، بعـد مســـکـــن بخوریـــد

معـــلوم نیـسـت این حرف از کجــا آمـــده، امـــا یک اشـــتــباه عمومی است. برای خوردن قرص مســـکن، صبر نکنیــد تا زمـانـــی که نتوانید درد را تحمــل کنـیـد . وقتی احساس میـ‌می کنـــید درد شروع شده یا حتی قبـــل از شروع درد‌ـهــای مزمن باید مســـکــن بخوریـــد.

هرچه سایزتان بزرگـــتر باشد، سوخت و سازتان کنــدتـر می‌ــشود.

مردم فکـر می‌ــکـننـــد اگر کســـی اضـــافــه وزن داشته باشـــد، سوخت و ساز بدی دارد. دانشــمنـــدان ایـن باور را رد کرده انـــد. افـــراد چاق سوخت و ساز بهـــتر و سریع تری نسـبـت به افراد لاغر دارنــد.

مطـــالـــعه در نور کم چشــم را ضعیــف میــ‌کند

بدیهی است که مطـالعـــه در نور منـاســـب راحــتـــ‌تــر اسـت، امـا لزوما به این معنـــا نیــسـت که مطـالــعـــه در نور کم به بیـــنـایـی آســیب میـ‌ــزنـــد. این یکــی از رایـجــ‌تــرین باور‌ــهای غلـــط است. نور کم تمرکـــز را برای چشم‌ــها سخـــت می‌ـــکنـــد، اما بینــایــی را ضعیــف نمیـــ‌ــکـــند.

 

نور کامـــپیوتر به چشـــمـ‌ها آســـیــب میــ‌ـزنـد

تصور زندگی مدرن بدون کامـــپــیوتر غیرممکــن اســت. اما همـــه حداقــل یک بار ایــن را شنـیده ایــم که کامـــپـــیوتر برای چشـمـ‌ــها ضرر دارد و روی سلـــامت کلـی بدن تاثــیر منـفـی میـــ‌گـــذارد. خوشبخـتــانـــه در واقـــعیـــت مانــیــتور کامپیوتر پرتو‌هـای بسـیار کمــی از خود ساطــع می‌کـند که نمــیـ‌ـتواند به سلـامــتی آسـیب برســاند. ایـــن پرتو‌ها با چشــم‌هـا هم کاری ندارند.

شامـپو و نرم کنـنـــده به از بیـــن بردن موخوره کمک میــ‌کـــند

هیـچ شامـــپو یا نرم کننــدهــ‌ای نمـیـ‌ـــتوانــد موخوره را درمان کند، حتــی اگر گرانــترینـشــان را هم بخرید. همـه این محصولات مراقبــتـــی مو میـ‌ـــتواند به طور موقت مو‌ها را نرم و ابـــریـشمـــی کنــنــد. تنهـــا راه حل ایـــن مشـــکـــل قیـچی اسـت.

مرد‌ـــهـا هر هفـت ثانـیــه یک بار دربــاره روابط جنـــســی فکر میـ‌کـنــنــد

اگـــر مردان واقعا هر هفت ثانیــه در این باره فکــر می‌ــکـردنـــد، واقعـــا چطور میــ‌توانسـتـند کار، ورزش و حتی زندگـــی عادی کنند؟ قطعا این یک افـــسانـه اســت. اگـرچـــه مردان بیشتـر از زنان در این باره فکــر می‌کــنـنـد، امـا قطـعا هفــت ثانـــیــه اغـــراق است.

بدن انـســان نسـبـت به آنــتی بیوتیـــک مقـاومت میـــ‌کــند

ایـن باکــتــری است که مقاومت میـ‌ــکـــنـد نه بدن انســان! به همــین دلیل اگــر زیــاد یا طولانی مدت آنــتــی بیوتیک مصــرف کنیــد اثـــرش را از دســت می‌ـدهـد.

ویتـــامین ث از سرمــاخوردگـــی و آنـفلونزا جلوگیـری میــ‌ـکـنــد

بیشـــتـــر مردم توصیه میـــ‌کنـــنــد به خصوص در فصول سرد لیـــمو و سایـر منـابع ویتـــامـیـن ث را بیـــشتـر مصــرف کنیـــم. ویتامیــن ث به سیــســتــم ایمـنی بدن کمــک می‌کـــنـد، امــا نمــیـ‌ــتواند از سرماخوردگــی یا آنفــلونزا جلوگیری کنـد.

بعــد از حمام انـگـــشــتــ‌ـها چروک میـ‌شوند، چون رطوبت را جذب میـ‌کـنـنـــد

تا حالا به این فکـر کرده اید که چرا انـــگـــشـــت هایـــمان بعـــد از حمام چروکیده میـ‌ـــشوند؟ اگـــر فکر می‌ــکنــید به دلیل جذب رطوبت است اشـــتبــاه می‌ـکنیـد. ایـن چروک‌ها نتـیـــجـــه انقــبـــاض عروق خونی زیر سطـح پوست هستـنــد که یک واکـنش خودکار سیـستم عصـــبی اسـت.

آنـــتی بیوتیک سرمــاخوردگــی را درمــان می‌ـکنــد

هرگــز از آنــتی بیوتیـکـ‌ـها برای درمــان سرمــاخوردگی عادی استــفاده نکـنیـد. چون اصـلـا جواب نمیــ‌ـــدهنـــد. سرمــاخوردگــی در اثـر ویروس ایجـاد میـــ‌شود، اما آنـــتی بیوتیک‌ها با عفونتـــ‌ــهای باکتریـــایی مبـارزه می‌کنند.

اگـر کسـی یک چیـــز سمــی بخورد، بهـــتـر است استــفـراغ کنــد

برخــی افراد وقتی دچار مســمومیت غذایــی میـ‌شوند، بعد از اســتفراغ حس بهتری دارند. امـا اگـر چیــز سمــی بخوریـــد، قبــل از مشورت با پزشـــک به زور استــفـراغ نکنیــد. بیـشـتــر سم‌ها اسیدی یا قلـــیـایـی هستنــد که ممکـــن اســت به گلو بیشتـر از معده آســـیب بزنـــنـد.
لیسیـدن زخم خطـری ندارد

اگـــر عادت داریـــد به زخــمتان زبـان بزنـیـد، دیـــگــر این کار را تکــرار نکــنــیـــد. وقتــی یک بریدگی کوچک را میـــ‌ـلیســـید، همـه باکــتری‌ـــهای زبانتان را به بافت آسیب دیـــده انتـــقال می‌ــدهید.

هنگـام حمله قلبـــی درد شدیــدی احــسـاس میــ‌ـــشود

بسیاری از ما فکر می‌ـکنــیـم که هنـگام حمـله قلــبــی درد شدیدی در قفـسـه سینـه احـــسـاس میـ‌شود. امـا در واقع اکثــر حملات قلــبی بدون هیچ نشانه‌ای رخ می‌ـدهند و کسانی که دچـار آن شده انـــد درد خفیـــفی را شبـــیــه دندان درد گزارش کرده انـــد.

در اثر سرما آنـفـــلونزا می‌ـگــیریــم

همه ما ایـن را شنـــیده ایم که فلـانـــی آنفــلونزا گرفـت، چون هوای بیـرون خیلی سرد بود. امــا این یک اشــتــباه رایـــج است، چون هیچکس به خاطـر سرمــا آنفـــلونزا نمی‌ــگــیـرد. سیــستـم ایـــمـنـی ضعیــف شمـاســت که نسبت به ویروس‌ـها بســیار آســـیب پذیر اســت. هوای سرد فقــط می‌تواند بیـماری را بدتر کنــد.

موادغذایی ارگانــیـک فاقــد آفــت‌کش و مغذیــ‌ــتر هسـتـند

ایـن روز‌ـها اسـتــفاده از محصولات ارگــانیک مد شده اسـت. مردم فکر میــ‌کــند در محصولات ارگــانـیـک از هیـچ آفــت‌ـــکــشی استفاده نشده و ارزش غذایــی بیـــشتــری نسبت به سایر محصولات دارند. امـــا در واقـع موادغـذایـی ارگانیـک هم حاوی آفــت‌کـــش هســـتـند. کشـاورزان اجــازه دارند از آفـــت‌ــکــش‌هـای ارگانـــیک استـــفاده کننــد که گاهـــی بیشـــتر از آفتــ‌کش‌های شیمــیــایــی به محــیــط زیــسـت آسـیـــب میـ‌ـــزند.

زنـان در بارداری کنـــد ذهــن میـ‌شوند

ایـــن باور اشــتــبــاه است چون در واقـــعـــیت مغـز زنان باردار بهتر از قبل کار میـــ‌ـــکند. امـا معــلوم نیـست این حرف اولیــن بار از کجــا آمـده اســـت.

ماست به سیسـتم گوارشی کمک می‌ـکـــنـــد

ماسـت حاوی باکـــتری های زنده اسـت اما در مورد خواص شگـــفـــت انگیز آن اغراق شده اســت. حتــی بدون ماسـت هم بدن شمـا پر از باکــتـری های مفـیـــد اســـت. اما ماســـت حاوی مقـدار زیادی قند مضــر نیــز هســت.

فکرهای غلط درباره سلامتی بدن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.