فیلتر شدن دائمی تلگرام و اینستاگرام

فیلتر شدن نرم افزارهای پیام رسان تلگرام و اینستاگرام همچنان ادامه دارد و خبرهای درباره فیلتر شدن دائمی این دو نرم افزار در ایران به گوش می رسد و اینگونه که پیداست فیلتر شدن این دو نرم افزار ادامه داشته و مسئولان برای باز شدن این نرم افزار هیچ اقدامی نمی نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فیلتر شدن دائمی تلگرام و اینستاگرام را در مجله خبری دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

خبــرهـای ضد و نقـیضـی از فیلـتـــریـنگ دائمی نرمـ‌ـافـــزار تلـگرام به گوش می‌ــرســد. در حالی که رئیســـ‌ــجمــهور در سالـــ‌هــای گذشـتـــه در برابــر فیـــلتــرینگ شبـکـــه‌های اجــتـمـــاعــی مقـاومت سرسـختانــهـ‌ــای از خود بروز داده بود. بعیـد بهـ‌ـــنــظـر می‌ـرسد که رئیســـ‌جمـهور روحانی، به‌ـرغـــم مشاهده آثـــار شبـــکـهـ‌ــهــای اجتـــمـــاعـی در توفیـقـات سیاسی خود نظــیــر انتــخابـــات یا بحث برجام، خواهــان فیلترینـگ شبــکهـ‌هـای اجتـمـاعـــی باشد. حتـــی تعــریضــ‌هـــای روحانـــی به رقبای خود در منـــاظــرات انـــتخـــابــاتی و یا همــایــش‌ـهـا و میتـینگــ‌ـهـای گوناگون، بیـشتـر به پشـــتوانه همیـــن سر خم‌نـکـردن در برابر فیـــلـتـــریـــنگ شبــکــه‌ـهای اجــتـــمـاعـــی بود.

فراتر از آن نیــز حسن روحانی در مستـــنـد انـتــخــابـاتـی خویش، با شاهـــد مثــال آوردن از اظـهـارات مخــالـــفــان دربـــاره شبکهــ‌ـهــای اجــتماعی و همــچـنیـــن نمایش صفـحــات توهیـن‌ــآمــیـــزی که در فضـــای مجازی او را به باد اهـانـــت و اســتـــهــزا گرفــتـــه بودند، سنـد افــتخــار خود را در نقــدپــذیری و ایجاد فضـای باز اجتـــماعـــی یکــبـــار دیـگــر بازنــمایـــی کرد. اکـــنون از اطـراف و اکـنـاف، همـــان‌ـهـــایــی که در تمـام ایــن سالــ‌هــا به‌دنبـال متوقف ساختـن فعـالیت شبـــکهـ‌های اجتمـــاعـــی بودند، پیروزمندانه بازهـــم شایـعـــاتـــی مبـنـی بر توقف دائمی فعـــالــیــت تلــگـرام منـتشـر میــ‌کنــنـــد. گویی تبـــر به دسـتـان، ظاهرا قصد ندارنـــد که بیـــ‌خیال نهال امید مردم شوند و بازهـــم با طرح شایعـات بهـــ‌ـدنـبـــال به عقــب بردن عقــبه رئیســ‌جـمــهور هســتنـــد.

مقـــاومت شکــنـنده

بهــ‌ــرغـم ایـنکـه دولت تا جایــیـــ‌ــکـــه ممکـن بود در برابــر فیــلتریـــنـــگ تلـگـــرام و اینـــستـاگـرام مقـاومت کرد، اما ظاهـرا تصمیـــمی برای شرایـــط خاص امـنـیـــتــی کشور لحاظ شده اســت و دولت نیـز از حکــم قانونی نهادهای امنــیتی تبــعـیت کرده است. امـــا نکته حائز اهـمــیـت در این میـــان طرح شایعات ناامـیــد‌ــکنــنــده اســت. گویی برخی علت تامــه وجودی خود را در کمـــرنــگ ساخــتن امـــیـــد مردم و نیــز فقـدان نظارت اجـتــماعــی مبتــنی بر کمـــپـینــ‌ـــهــا و هشـتـــگــ‌هـــای برآمـــده از شبکـه‌ــهای اجــتـــماعــی می‌ـدانـنـــد.

به همـین سبـب نیـــز دولت را با طرح شایــعــات تضـعـــیف میـــ‌کنـند تا هم بهـ‌نوعی تصـفـیه حســاب سیـــاســـی با منـــتــخب مردم کرده باشنــد و هم با تکـیه بر فرمول کاهــش مشـارکت‌ و پیــروزی اصولگرایان را، دوباره سرلوحه کار قرار دهند، بدون توجه به اینکـه روحانــی ایـــستــگـــاه امیـدی ورای اصلـاحــ‌ـــطــلبـــی و اصولگــرایــیــ‌ـــهـای مرسوم اســت و مردم به اتـــکــای شعـارها و اقـدامات وی در حمـــایت از طبـــقـه متوسط، به او رأی دادهـ‌ـــانـد. اقـلــیــت اصولگــرایـــان تندرو بهــتر اسـت بهــ‌ـجای تضعیف امــیـــد مردم با توقیــف شبـــکـــه‌ــهای اجـــتـمـاعی و شایـعــهـ‌ــسـازی پیـــرامون توقیـف دائمی آنــهـــا، رویکردهای خود در گذشتـــه را اصـــلـــاح‌ کند. هرچـــنــد رئیس‌جـــمـهور نیز نبـــاید فراموش کند که سوگند خورده بود که وزیـــر ارتـــبـــاطـات جدیـــدش آزادی‌ـهــای اجــتـمـاعی را به مسـلخ نخواهـد برد و نبـــایـــد از یاد ببـرد که هفــته گذشــته قول داده بود که انـــگشت وزیـــر ارتــبــاطــات روی دکمــه فیلـــتــرینـــگ نرود.

کارکــرد اجـتنابــ‌ـنـــاپذیـــر

در سراســـر دنــیــا شبـــکــه‌هــای اجــتـمـاعـی محفلی برای به اشـــتـــراک گذاردن تجارب، مشاهـدات عینـــی روزمـــره و مطالعات مردم است و همواره در افزایـش آگـــاهــی اجتـماعی نقــش بسزایــی دارنـد. از مزایــای دیـگـر شبکهـــ‌ـــهــای اجـــتــمــاعی شکـســتــن انحصار خبــری است. رسانــهـ‌هایــی که به بلندگوی خبری یکــسویه جریـــانی محـدود و اقـلـیــتــی سیـاسی بدل شده و در سالـــیــان اخیر بهــ‌شــدت مورد انتـقاد نیز واقــع شده‌انـد، ایـنک بیـشــتـر از بقـــیـه از فیـلــتریـنگ شبــکـهــ‌هـای اجتـــماعـــی ابراز رضـایت میـ‌ـــکننــد. در شرایـــطـی‌ که یکـــی از بهـتـــرین فرصـــتــ‌هــای اجتمـاعی انحصــارزدایـــی اســت.

شبـکـهــ‌هـــای اجــتـــماعـــی

شبکه‌هـــای اجـــتـماعی در دورهـــ‌ای فیـــلتر شدنـد امـا با آغاز دولت روحانـی، برخــی از وزرا در شبکــه‌ـهـــای اجـتماعـی، حضور داشتـنـــد. کم‌کم حضور شهـــروندان و برخــی چهرهـــ‌های سیاســی اصـــلاحـ‌طـــلب در ایـن فضـــا بیــشــتـــر و بیشــتر شد. اکــنون توئیتـر علاوه بر حضور فعـال اعـضای دولت، باعـــث حضور فعالـــانـه چهــره‌های سیاسی اصولگرا هم شده است. اغلب چهـــره‌هــای سیاسی اکــنون دارای اکانـــت ایـنــستاگـرام، حساب کاربـــری توئیتر و همچنـین کانـــالــ‌های تلــگـــرامــی هســتنـــد. بهـــ‌ـنظر می‌رســـد دیوارهـــای فیلــتـــرینگ دائمی شبکـهـ‌ــهــای اجتـماعـــی فروریـخــته و افــرادی نظیر حداد عادل، رئیســی، قالیباف، محــسن رضایـــی، ولایــتی، احـــمـدیــ‌ـنـــژاد، جلـــیلــی، احـــمـد خاتمی، حمــیـــد رسایی هم دیگـر از فیــلـــتریــنگ استقبـــال نمی‌ـــکننـد. به همـــیــن جهـــت ایـن بار اصولگـــرایـان به شکلی ناخواستـه سبـــب خیر برای جامـــعـــه مدنــی شدهـــ‌ــاند و قطـعا باعث کاهـــش ایــام فیــلتـریــنــگ شبـــکهـــ‌هــای اجــتـــمــاعی خواهنــد شد.

در واقع می‌شود به عبارتی بهتــر ایـــن‌گونه سخن گفـت که اصولگـرایــان خود بیمـــهــ‌ــ‌کـــننده اصلی تداوم فعالـــیــت شبکـــهــ‌ـــهای اجتماعـــی خواهنـد بود. بهـــ‌ـــخـــاطــر داریـم که محمدبـاقر قالــیــبــاف لیست دارایــیــ‌ــهـــای خود را در همیـــن فضـا منـتـشر کرد و الــبتـــه اتهـــامـــات علیـــه روحانی و جهـانگیــری هم در همیــن فضا بازنـــمایـــی شد. محسن رضایی اخیـرا با هشتگ‌ معـــروف «یعـنـی یک اشــکالـی هست» تلاش کرد از دیگـــران عقـــب نمانـد و در نهایت حداد عادل و توئیتـــ‌هــای همــیشـــگــی‌اش که با واکنـش‌ـــهــای کاربـــران مواجـه میــ‌ـــشـد از نمونه‌هــای فراموش ناشـدنی تجربـــه حضور اصولگـرایان در فضای مجــازی ا‌ـــســت. ضمــن ایـــنــکه از یاد نبـــردهــ‌ـایم که سیـداحـــمــد خاتمــی نیـز کانـــالــی تلـگـــرامـــی در فضــای مجـــازی به راه‌ـانداخــتـــه بود.

فیلتر شدن دائمی تلگرام و اینستاگرام

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.