فیلتر شدن نرم افزار تلگرام برای همیشه

تلگرام نرم افزار محبوب ایرانیان از طرف سازمان فیلترینگ محدود شده است که باعث اختلال در بسیاری از سایت ها و شرکتها رخ بدهد هنوز جایگزینی برای این نرم افزار در ایران وجود ندارد خیلی از افراد از فیلتر شن برای رفع فیلتر تلگرام استفاده نموده اند خیلی از افراد بیکار شده اند ئو هنوز فیلترینگ تلگرم ادامه دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تلگرام برای همیشه فیلتر شد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : فـیلتـــر کردن تلـــگـــرام راهـ‌ حلـــی برای مشکل رسـانــه‌ای در ایران نیـــســت؛ بلکه ادامـه سیاسـتـــ‌ـــهایی اسـتکه از صد ‌ســال پیــش شاهـــد برخورد با فنـاوری‌های جدید بودهـــ‌ایـم و همواره نیـز این سیـــاست در زمان بدی به دلیـــل شکـســت عقـبـــ‌نــشیـنی کرده اســت.»

«شاید با فروکشـــ‌ کردن اعـــتراضات اخـــیر یکی از مهم‌ـتریـــن مســـائلی که دغـــدغــه عمومی شود،سرنوشت شبـــکـــه اجتـــمـــاعـــی تلـــگـرام اســت؛ شبکه‌ای که علــت اصلی رشــد آن ضعف بنـــیـان‌ــهـای رســانــهـ‌ــای در داخل کشور استو اگـــر چنیــن ضعــف مفرطی وجود نمـــی‌ـــداشت، به ‌طور قطـــع تلگـرام تا ایــن حد محــبوب و مورد استـقـــبـــال و کاربـــرد واقع نمیــ‌شــد. بنــابرایـن فیلتر کردن تلـگرام راهـ‌ حلی برای مشکـل رسانهـــ‌ـای در ایران نیـســـت؛

بلکه ادامه سیـاســت‌ـهــایـــی است که از صد ‌سـال پیـش شاهـد برخورد با فنـاوری‌هـــای جدید بودهــ‌ـایم
و همواره نیز ایـن سیـاســـت در زمان بدی به دلـیل شکــست عقــبـ‌نـشـــیـــنی کرده است. از همان زمانـــی که شبکـهـ‌هــای اجــتـــمــاعی در فضای مجازی وارد زندگی اجــتـمـــاعـی مردم شدنـد،یک وضعـــیـت تناقضــ‌ــآمـــیزی را شاهد بودیـم. با فیــلتر کردن تلـگرام یا حتی شبـــکـــه‌های دیگــر ایـن وضعـیـت تناقض‌آمـــیز حل خواهد شد ولی به یک وضعـــیــت تنــاقـض‌آمـــیـز بدتری دچار میـــ‌شویم.

وضعـیت تنــاقــض‌ـــآمـیز اولیـــه از ایـنجا بود که آزادی رسانـــه یک اتفـــاق صوری و عادی نیـــسـت.
در واقع آزادی رســانـه، برای جامــعـهــ‌ای است که به تبـــعـات ایـن آزادی نیـز ملتـــزم باشد.
پاسـخـگویی و شفــافیت از الــزامات آزادی رســـانه اسـت. مسئولیـــت‌پـــذیـری تولیـدکنـــنـدگان پیام نیز از شروط آن اســـت ولی ما شاهد آزادی شبکهـ‌ـــهــای اجــتــمـاعــی بودیــم و تلــگـــرام دهـ‌ــها میلـیون عضو در ایران داشـــت.

ولی موارد دیگر از جمـلــه مسئولیـت‌پـذیری افراد در بیان نظـر و خبـــر و تحلـــیل یا پاسـخـــگویی
و شفـــافــیـــت حکومت در حد انتظار محقــق نشد لذا با فضـای رســانهـ‌ـای غیر مسئولانه مواجـه شدیـم
که در اثر آن مردم بهــ‌ سرعـت به هر چیز بدبــیــن و معـتــرض شدنـد. ضمن آن که شبـکـهـــ‌ـهای اجتمـــاعی بهـ‌ ویژه تلـــگـــرام امــکـان ارتباطـی بزرگـــی نزد هر نیـــرویی را فراهـــم کرد
که ساختـــار غیـر پاسخـــگو و غیـر شفـاف قادر به مقــابله با تحرکــات احتـمـالی ایـن گروه‌هـا نخواهـد بود.

در حاشیــه فیلـــتــر کردن تلــگرام

اگر تلـگـــرام و سایـر شبـکـــهــ‌ـها بستـه شود و با فرض آنـ‌ که فیلــتریـــنــگ موفق هم باشد،
تضاد مزبور حل میـــ‌شود ولی تضاد و تنـاقض بزرگ‌ـتـــری به وجود میـــ‌ــآید، زیـرا علـــت اصلـــی
محدودیـت رسـانهـ‌ای این اســـت که ساخـتـــارهــا نمــیـ‌خواهــند شفـاف و پاسخگو باشند
و همـــیـن امر موجب سقوط بیشـــتـــر آنها در فساد و ناکــارآمــدی میــ‌شود و بهـ‌ سرعت
آنــهــا را به ورطه سقوط میـ‌ـکشاند. ضمـــن آن که به لحـاظ عمـــلـی نیــز قادر به جلوگیـری
موثر از توسعه فناوری و دســـترســـی مردم به آن نیســـتـــنـــد و این تجربه ملـموسی در مورد ماهواره و ایـــنــترنـت است.

به‌ طور قطــع میـان ایـن دو موقعیـــت تنـاقـــضـ‌آمیـز دومی خطــرنــاکـــ‌ـتر اســـت ولی بهــتـــریــن راه خارج‌ شدن
از موقعیت و ساختار تناقضــ‌ـــآمیـز است؛ به ایــن معنــا که به آزادی رسانـــهـ‌ـهـا احتــرام بگــذاریم و با تقویت رسانه ملـی و رســمی کشور مسئولیت‌ـــپذیـری را به دامن نظام رسـانـهـــ‌ــای مورد اســـتـــفاده مردم بیاوریـــم و به تنــاسـب نیـز شفــافـــیت و پاسخگویی را در کل ساختـــار مدیــریت کشور شاهـــد باشیم. تکـــرار عبور از راهـــ‌های شکـسـتـــ‌ـــخورده شایـــسـتـــه جامــعـــه ایــران نیسـت.

علــت فیـلـتر کردن تلــگــرام

به‌ طور مشـــخـــص بایـد گفـــت که تلـگـــرام حتی به پدیدهــ‌ـــای فراتـر از آن چه که گفـــتـه شد، تبدیل شده اسـت.تلـــگرام ماهواره نیـسـت که با زدن آن بتوان نفــس راحـتی کشـیـــد. تلـــگرام به نوعی در لایهـ‌ـهــای گوناگون جامــعــه و زنـــدگی مردم نفوذ کرده است. اول از همه بقای شرکــتــ‌ــهــای عرضــهــ‌ـــکـنــنـده ایـــنـترنــت به مصرف آن وابستــه اســـت که با فیلتر‌ شدن ایـــن شبکـــه‌ــهــا، ایـن شرکــتــ‌ــهـــا به سوی ورشـــکـسـتــگـــی خواهنــد رفـــت. به علـــاوه تعــداد زیادی از مشــاغــل از طریـق ایــنـــتـــرنـت و تلـگـرام به دنیـا آمـــده و به حیات خود ادامه میـــ‌دهـــنــد که حذف آنـها برای اقتـصــاد نیـز پر درد سر اســت. بسیــاری از امور جاری میـــان افـراد از این طریــق انـجـام میـــ‌ـشـده است که راهـ‌های جایـگزیـــن پرهزینه خواهــد بود.

در کنار ایـــنـها تقاضـا برای فیلـــترشـکن بهــ‌ سرعت افزایــش خواهــد یافت و اگــر فیـلـتـــرشــکن را نوعی مخالـــفت با هنجار رســـمـــی اعــلـــامـ‌ شده بدانــیـم،ایـن مسألـه برای جامـعـــه اصلا مناسب نیست که مردم آن در پی اســـتفـاده از فیلترشکن باشـند. به علاوه اگـر به زودی فنــاوری مناسبـی در دستــرس مردم قرار گیـــرد که بتوانـنـــد فیلـتــریــنگ را نیــز خنـــثـی کنـنــد،تنهـــا چیزی که باقی می‌ــمانـــد، اثرات منـفـی ایــن تصــمیــم و افزایـــش فاصـلـــه بیــشتـر با حکومت اســت.نکتـه دیـــگر ایـــنـــ‌ که هر فنـاوری سود و زیـانـی دارد؛ نمی‌ـتوان به صرف زیـانـ‌ـــهایـــش آن را رد کرد.

منافـــع بسیار آن را هم باید مورد ملـاحظـــه قرار داد. مردم مشکلــی ندارند که برای مدت معینــی،محدودیـــتــ‌ـــهایــی در دســتــرسی به تلـــگـرام یا شبـکــهـــ‌ــهـــای اجتــمـــاعــی به وجود آید، طبعـــا رعایـت مصـــالـح ملـی در ایــن راه مهـم استولی تداوم آن، هم مردم را عصــبـانی و ناامــید و هم ساخــتـار مدیریتی را ناکـارآمدتر میـــ‌کــندو هم ایـــن که این محدودیتـــ‌ــهـا به‌ سرعت به دلـیـل پیـشـــرفتـ‌ـهـای فنــاوری بلــاموضع خواهد شد.
فیــلـــترینــگ دایمی کاری بیـــهوده اســت. تلــگرام منــشأ ایـن وقایـــع نبود بلـــکه آن را نشان داد،پیــش از آن که به مرحـــله بازگــشتــ‌ــنــاپـذیری برســد. در نبود تلــگرام خود را از شناخت واقـعــیـت جامــعه محـروم کردهـــ‌ــایـم.بنـابـراین بایــد قدردان رســـانـــهــ‌ـای بود که موجب نشـــان‌ دادن این بحـران شد نه بر عکـس.»

 

فیلتر شدن نرم افزار تلگرام برای همیشه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.