بازار داغ فیلتر شکن های رایگان به دلیل فیلتر تلگرام

تلگرام برای همیشه فیلتر شد ولی همه ایرانیان برای خود یک فیلتر شکن تهیه نموده و با فیلتر شکن رایگان و پولی فیلترینگ را دور زدند این فیلتر شدن نرم افزار تلگرام باعث شده است هر ایرانی یک فیلتر شکن داشته باشد و از محدودیت ها عبور نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  بازار داغ فیلتر شکن های رایگان به دلیل فیلتر تلگرام را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : استفاده از تلگرام با فیلترشکن , زمانی نوارهای موسیقی ممنوع بود ولی مردم گوش می‌دادند.
زمانی داشتن ویدئو ممنوع بود ولی مردم فیلم ویدویی می‌دیدند. امروز، ماهواره ممنوع است ولی مردم می‌بینند. فیس بوک فیلتر است و مردم می‌روند. توئیتر فیلتر است ولی مردم و البته مسؤولین توئیت می‌کنند. حالا تلگرام هم فیلتر شده ولی مردم سر می‌زنند و کانال‌ها هم به روز می‌شود.

مردم با فیلترشکن‌های خود تقریبا تمام این فیلترها رو دور می‌زنند. هر ایرانی یک فیلتر شکن، واقعیتی است که بعد از فیلتر شدن تلگرام با آن روبرو هستیم.

سوالی که مطرح می‌شود این است آیا واقعا فیلتر و بستن جواب می‌دهد؟
آیا مردم وقتی ویدئو ممنوع شد دیگر فیلم ویدئویی ندیدند؟ آیا وقتی نوارهای موسیقی آن ور آبی ممنوع بود کسی گوش نداد؟ آیا حالا که ماهواره ممنوع است کسی نمی‌بیند؟

پاســـخ ایـــن سوالـــ‌ــها واضـــح اســـت. تقریبا تمام کســانـی که موبایـــل به دسـت دارنــد در حال چک کردن تلـگرام هســتنــد.برای خیـــلــی، انگار نه انــگـار که تلــگرام فیـــلـتــر شده است.

در دنـیایی که جهان به کوچکـــی یک موبایل اســـت؛ فیلتـر جواب نمی‌ــدهد. مردم با فیلتــرشـکن به سراغ تلــگرام می‌ــروند.
فیـلــتـــر کردن تلـگــرام باعث شد، فیلـتـــر شکـــن‌ـــ‌هـــا دست به دست شود. از بچهــ‌ـــهــای مدرســـه تا خانــمـــ‌ـــهـای خانــه دار به دنبــال فیلـتـــر شکــن هسـتــنـــد.

مردم اگـــر از تلگرام هم دست بکشند به سراغ پیام رسان های دیـــگر میـ‌ـروند. تلـگـــرام نشـــد، یک شبکـــه دیگـــر.

اســتـــفـــاده از تلـگرام با فیلــتــرشـکـــن بعــد از فیــلتــریـنـــگ

تلگــرام امــروز مهـــمـ‌ـــتریـــن رســـانــه تاثیــرگـــذار در ایـران است. تقـــریبـا تمــام جامـعه ایـــران با این پیام رسـان سروکار دارد
و از آن اســـتفاده میـــ‌کند. برخی حتــی نان خود را از ایـــن شبکه اجتمـاعی در می‌ـآورند.

بســـیـــاری از رســانـه‌هـا در تلــگرام کانــال دارنـد. بسیـاری از رسانـــه ها، خود تنـــهــا یک کانـال هسـتـــنــد.
بخشی از مســـؤولان کشور حرفــ‌ـهــای خود را از طریق کانال‌ـــهای تلـگرامی با مردم میــ‌ـزنـــنـد.

به زبـــان ساده تلگرام بخشـــی از زنـــدگی روزانه مردم شده است.

تلگرام کمـک بســیـــاری زیادی به افزایش سطـح آگـاهـی مردم کرده است. ماجـــرای زلـزلــه را به یاد بیـاوریــد.
بســـیـاری از مردم از طریـق کانالــ‌هــای تلـــگرامی متوجه زلزلـه و راهـ‌های ایــمـــن بودن در برابـر آن شدنـد.
یا گم شدن چنـد بچه در سال گذشتـــه.
عکـــس ایـــن بچـهـــ‌ــها دست به دست شد تا شاید کمکی باشــد برای پیدا شدن این کودکــان معــصوم.

این پیـــام رسـان کمک بســـیـــار زیــادی به اشـتغـال جامـــعـــه کرده است.
زمانـــی فردی اگر می‌خواست کالایی را به مردم ارائه دهد حتمـــا بایـد مغــازهــ‌ـــای تهـیه میـــ‌ــکــرد و پول تبـلیـــغـــاتـی می‌داد.
حالا امــا به راحتــی با زدن یک کانـــال کالای خود را به مردم ارائه می‌ــدهـند
و هزینـــه تبلیــغات در فضــای مجازی به ویژه کانال های تلگـــرامــی نیـز نسـبــت به تبــلیغـــات در فضــای رئال، به مراتــب کمتـــر است.

به راحـــتی میـــ‌ـشود از طریـق تلگرام فرهـنـگ سازی کرد.
گســـتـــردگی ایـــن پیـــام رسان امـــروز از کوچکـــ‌ـــتـــریـــن روستـــاها تا بزرگ‌ـتـــریــن شهـــرهـــاســت.
پس چرا باید خود را از ایــن نعمــت بزرگ محــروم کرد واجـازه نداد با رفتارهـــای درســت زمـــیـــنه فرهنگ سازی در جامـعه را فراهم کرد.

برخـی مسئولان حوادث اخـیر را از چشـم تلـگــرام می‌‍بـینــند. بســـیـاری دیـگـر هم بر ایــن باور هستــنـــد
که نبایـد به خاطــر یک گنـــاه، چشـم خود را بر تمام خوبی‌ــهــای این پیــام رســان ببـندیم.

در پایـان باید به این نکــته اشاره کرد که کســی با کنتــرل مخـالـف نیـســت.
همـانطور که در تمـام جهان روش‌ــهــایی برای کنتــرل شبکهـــ‌ــهـای اجــتـــمـاعـــی وجود دارد اما فیلـــتــر …

بازار داغ فیلتر شکن های رایگان به دلیل فیلتر تلگرام

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.