فیلم تجاوز به زن شوهردار باعث ادامه زنای محصنه شد

فیلم تجاوز به زن شوهردار

فیلم تجاوز به زن شوهردار باعث ادامه زنای محصنه شد

مردی به مأــموران گزارش داد که پسرعمویش همـــسر او را مورد آزار و اذیـت قرار دادهـ‌ است.

ایـن مرد در شکایـــتی که به پلیس ارائه داد، گفت: مدتـی قبــل پسـرعمویم از شهــرستـان به تهـران آمد تا کاری پیدا کرده و زنـــدگــی‌ـــاش را سروسامــان دهـد. از آنـــجـــا که او پســـرعــمویم بود، من او را بهــ‌ــعـــنوان میهـمــان در خانه‌ام پذیـــرفتـم .

امـا مدتــی بعــد متوجه رفـتـــارهـــای مشکوک او و همـــسرم شدم و برای اینکـه متوجه شوم چه رابـطهــ‌ای بین آنهـــاسـت، در خانــه دوربـــیـــن کار گذاشـــتــم و متوجه شدم همسـرم و پسرعـمویم با هم رابــطــه دارنــد.

وقتـــی موضوع را به شوهرم گفتم، او برایم توضیح داد چه اتـــفاقــی افـتــاده ‌است و گفــت پســرعمویم در همـــان روزهــای اول که به خانـــهـــ‌مـــان آمده، او را مورد آزار و اذیت قرار دادهــ‌ است.
با توجه به شکـایت این مرد بود که همســـر او مورد بازجویی قرار گرفـت

او گفــت: وقتــی پسرعـــموی شوهرم به خانـه ما آمــد، یک روز من را هل داد و روی تخـــت انداخت و به شدت مورد تجاوز جنسی قرار داد و بعد در حال تجاوز ازم فیلم گرفت و بعـد از آن با همان فیلـــم من را تهـــدیـد میـ‌کـرد.

او هر بار با تهدیـد با من رابـــطـــه نامشروع برقـــرار می‌کـــرد و بعد دوباره از آن رابــطــه فیـــلــم‌ـبــرداری می‌ـکرد و من همــیــشـه از ترسم مجـبور بودم به خواسـتـــهـ‌اش تن دهــم و فکـر میــ‌ـــکـنــم فیـلـــمـــ‌ـــها را هم در شهـــرمان پخـــش کرده ‌است.

با توجه به دو شکـــایـــتـی که علــیـه مرد جوان مطـــرح شدهــ‌ بود، پرونده او به اتـــهـام تجــاوز به شعبه هشتـــم دادگـاه کیـفری استـان تهران ارسـال شد و پرونده دیـــگرش درخـــصوص انتشار فیلـــم مسـتـهجــن در دادگاه عمومی مورد رســیدگـــی قرار گرفـــت.

پرونده بعد از رســـیـدگی منـــجر به برائت متهم شد؛ او گفـــت فیـلـــمی منتـــشـــر نکرده و هر آنــچه در مورد او گفـــتـــهـ‌ـانــد، دروغ است؛ سپس با اعتـراض دو شاکـــی پرونده، دادگـاه تجدیـــد نظر آن را مورد بررسی قرار داد که در ایـن مرحلــه نیــز اعتراض وارد دانــسته نشد.

امـــا پرونده متـــهـم در دادگـاه کیفــری اســتـان تهــران همــچــنان در حال رسیــدگی اســـت. روز گذشتـه او یکـــ‌ بار دیــگـر در دادگـاه حاضـر شد و ادعــا کرد کاری نکردهـــ‌ و فیـــلم‌هـا همــه دروغ اســـت؛ با این حال متــهم برای ادامـه تحــقیقـات با قرار بازداشت روانـه زنــدان شد.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.