فیلم مایا ببر مازندران و عکس چهره های معروف در این فیلم

فیلم مایا ببر مازندران فیلمی بود که نفیسه روشن در این فیلم با چند ببر وحشی به نقش آفرینی پرداخت فیلم مایا ببر مازندرانی بازیگران معروف مانند سیاوش خیرابی و نفیسه روشن در این فیلم به ایفای نقش پرداختند که بسیار فیلم پر فروشی بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فیلم مایا ببر مازندران و عکس چهره های معروف در این فیلم  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بـاید به شجاعـت نفـــیسه روشن آفـرین گفـــت که در فیلم سیــنـــمـایـی مایـا ساخــته هادی رحیمــی خواص و به تهــیـه کنـــنـدگـی داریوش بابـــایـــیان، بدون هیچ جلوه ویژه ای همبـازی یک ببــر بنـــگـــال شد.

چطور شد در فیلـم «مایـــا» بازی کردید؟

حدود سه سال پیـش به طور خیلی اتـــفـــاقــی از طریـق دوستــان فعـال محـیط زیست با ببری از نژاد بنـــگال آشــنــا شدم که 20 روزه بود. او مادرش را از دست داده بود و در باغ وحش مشهـــد نگــهـــداری می شد. در این سه سال از هرفـــرصتـــی برای رفتــن به مشـــهد و دیـــدن مایــا اســتـــفــاده می کردم که ایــن مسـاله باعــث شد یک ارتـبـــاط عاطـفی و وابـستــگـی روحی میان ما ایــجـــاد شود. سال گذشتـــه که برای حضور در یک مراســـم خیـریه به مشــهد رفتم، کارگـــردانـی به نام آقای هادی رحــیمـی از ایـن علـــاقه و ارتــبــاط مطلـع شد و گفت «چه ایـــده جالبـی». همانـجـا پیــشــنـــهـــاد داد که از این ارتـــبـاط اســـتـفـــاده کند و زنـدگـــی آخریــن ببر مازنـــدران را بسـازد. متاسـفانه ما ببر مازنـــدران را برای همـــیشه از دســت داده ایم و تنهــا گونه ببری که در ایــران داریـــم، ببـر بنگــال اســت. صدور مجوزهـا و پیـش تولید هم شش ماه طول کشیــد و سرانــجام آذرماه سال گذشــته فیــلـم در شبه جزیــره میانکاله مازنــدران کلید خورد تا ایـــن که مدتی پیـــش فیـــلم آمــاده شد و روز جمـــعــه در پارک پردیســـان و در ساختمـــان اصلــی حفاظـت محـیـــط زیســت کشور برای اولین بار و طی یک اکران خصوصی به نمایش درآمــد.


نفیـــسه روشن در کنار ببــرهای کوچولوی بنــگـــال

کمــی هم از کار کردن در ایــن پروژه بگوییــد.

گروه تولیـــد که همگـی خوب و حرفه ای و کاربـــلـــد و مهربـان بودنــد و بخوبی توانســتند از پس ساخت یک فیـلــم بسیـار سخت برآینــد. کار کردن با سه قلـــاده ببــر در سن های مختـلـــف ـ سه ماهه، سه سالـــه و پنــجــسـاله ـ واقـــعــا کار دشواری است. پیش می آمد که گروه صدا و تصویر مدت ها و در شرایـط بد آب و هوایـی منــتظــر می مانـدنـــد تا بتوانـــند یک لحظه کوتاه را شکار کنـــنـــد.

چرا از سه ببــر استـفــاده شد؟

چون قصـه مربوط به دخــتـــری به نام مهربانوست که ببـر کوچکـــی را پیــدا می کند و طی چنــد سال با او همــراه می شود. برای نشان دادن رشــد این ببـــر و گذشـت این چنــد سال، از سه ببـر مخـــتـــلـــف اسـتـفـاده شد.


عکس نفــیـســـه روشن و ببر بنـــگـــال

من اگر بازیـگر بودم، حتــی با دریــافـت صد میــلـیون تومان هم حاضــر نبودم با یک ببر همبازی باشم؛ شمــا چطور با سه ببــر کار کردیـــد؟!

(می خندد) من که با مایا از بچگـــی آشنـــا بودم، امــا به هرحـــال کار با حیوانات آن هم درنـدگان ریـــسک بالایی دارد. به هرحـال بازیـــگر اسـت و صورتش و اگر هرکـــدام از این ببرهـا یک چنـــگ به صورتـــم می انداخت، وضعــیت نگـــران کنـــنده می شد. البتـه من مطـمئن بودم که مایـــا هیـــچ وقت چنــین کاری نمـی کند. ایـن تصور ما انــسـان هاســـت که فکـر می کنـیم حیوانات وحشی هسـتــنـــد، اما گاهی خوی وحشـیگــری در انســـان ها هم می توانـــد وجود داشـــته باشـد. هر وقت حاشـیــه آســـایش و امــنیت ما دچار خدشــه شود، ما هم خشـمگیــن و پرخاشـگر می شویم. حیوانـات اگــر احسـاس امـنــیت داشـــتـــه باشنـد، هیـــچ وقت رفتــار غیرطـــبـیـعــی از خود نشــان نمی دهـــنـــد.


عکس نفـــیــسه روشن در نمـایی از فیـــلـــم مایـا

خاطـره بامــزه یا احیــانــا وحشتـنـاکی در حین فیــلمـبرداری داریـد؟

ببــر پنجســالـه ای به نام الــبرز که در کار حضور داشــت، طولش به انـدازه یک خودروی پرشیا بود و وزن خیــلــی زیـادی هم داشت. در یکی از صحنـــه ها برادرم که فیــلـمـــبـردار پشــت صحنه بود و یکی دیـگر از اعـضـای گروه فیــلـمـبـــرداری، در ارتــفـاع پنـــج متـــری قفـس مشـــغول فیلــمـــبـرداری بودنـــد. درواقــع در جایـی قرار داشــتـــند که هیـــچ کس فکـر نمـی کرد، خطــری آنــها را تهــدید کند. برادرم و همکارش چشمـشان پشت ویزور دوربیـن بود و اصــلـا متوجه نزدیـک شدن البــرز نشدنـد. اما در عرض فقــط چند ثانیه ببر سنـگــین وزن، خودش را به ارتفــاع پنج متری و بالای قفس رسـاند. البـــته خوشبـختـانـه با حضور بموقع مربی ببــر، اتفــاق بدی نیـفتــاد و همه چیز ختم به خیــر شد. با وجود رفــع خطـر، تا مدتی همه از ایـن اتفاق شوکه بودند. بجز ایـــن، باز هم خطـــرهایی از بیخ گوش گروه فیـــلم گذشت، امــا ما این خطـرها را به جان خریدیـــم تا هشـدار دهیم اگر ببر مازندران را از دســـت داده ایـم، برای حفظ یوز ایرانـــی تلـــاش کنیم که در حال انـــقراض اســـت. بهتــر اســت الـــان به فکـــر باشیـم تا 50 سال بعد فیــلـم حسرت باری دربــاره یوز ایــرانی نسازیم.

 


عکــس نفــیسه روشن و ببر بنـگال در فیــلـم مایا

هنــرمندان محــبوب و شنـــاخـــتـــه شده، چقـدر می توانــند هشــدارهــای تاثـیرگــذار و آگاهـــی بخـشـــی درباره وضعیـــت محیـــط زیـــست و زیـســـت جانوری به مردم بدهـند؟

قطـــعـــا حضور و مشارکـــت و فعـالــیـت هنــرمنــدان درایـــن زمــیــنه بســیــار تاثیــرگذار اسـت و آنــهــا براساس وظیـــفه و مسئولیــت اجتـمـــاعـی که دارند، بایـد در این زمــیـــنـه ها اطــلاع رســانــی کنـــنـــد و به مردم پیام بدهـند. همـیـن چنـــد وقت پیش بود که عکسـی از یک فوک دریای خزر را در صفـحــه شخـصی ام در اینـــســتاگـــرام به اشتـراک گذاشـــتم و با بیش از هزار کامنت روبه رو شدم مبـــنـی بر این که آیا دریای خزر هم فوک دارد؟ معـتــقـدم ما در زمینه شناخـت محـیـط زیست کشورمـان و انقراض گونه های مخـتـــلـــف جانوری دچـار فقــر فرهـــنگی هســـتـــیــم و نیـــاز به اطلـاع رسـانــی داریــم.

فیلم مایا ببر مازندران و عکس چهره های معروف در این فیلم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.