فیلم وحشتناک گردن زدن زن  عرب در ملاعام 18+

زن فاحشه عربی که در عربستان با چند مرد عرب رابطه جنسی داشت در ملاعام به شکل وحشتناکی سرش را از تنش جدا نمودند این زن فاحشه به رابطه جنسی در دادگاه عربستان اعتراف نمود و باعث شد سرش را از بدنش در وسط خیابان جدا نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فیلم وحشتناک گردن زدن زن  عرب در ملاعام +18 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: فیــلمبـرداری از مراســم گردن زنـــی در عربـــستان غیـرقـانونی اســت و مجـازات قضایی به همــراه دارد؛ امـــا یک گردشگـر خارجـی موفق شد با تلفن همراه خود و از فاصــلـه‌ای دور که خود را پنهـــان کرده بود، فیـلــم کامـل مراســم گردن زنــی بوسیــله جلـــاد سعودی را ضبط کنـــد. ایــن گردشــگر فیلـم اعدام را در اخـــتـیـــار “علی دوبایـســی،” فعـــال عربســتـانی قرار داد و او نیـز فیلم را در شبکـــه یوتیوب گذاشــت.

وی همچـنین با توجه به آلـام خانواده ایــن قربـــانیان، به تعـهـــدات بین المــلــی دولت سعودی، بالـــاخــص تعـهــدات منبعـــث از کنوانســیون وین حقوق کنسولی 1963 که هر دو کشور جمـهوری اسـلامی ایــران و عربـــســتـــان سعودی در زمـــره اعــضـــاء آن بوده و به آن متــعــهد می باشـند، اشـاره نمود و خواسـتـــار اقـدامـــات مقتـــضـی دولت ایـــن کشور برای جلوگیـــری از تکــرار نقــض تعهـــدات حقوقی بیـــن الـــمـــللی دولت سعودی نسـبــت به اتبــاع جمــهوری اسلـامی ایــران گردید.

کاردار سعودی اعـــلام کرد که در اســـرع وقت نظـرات و اعــتـراض دولت ایــران را به دولت متبوع خود انتقال خواهـد داد.

امــروز رسانه ها از اعــدام 3 شهورنــد ایـــرانـی به اتـهـــام قاچــاق مواد مخـدر در عربـــستــان سعودی خبـر دادنــد.

خبــر اعدام ایــن 3 ایـــرانی در حالــی منـــتشر می شود که افکار عمومی ایران همچنـان از مرگ تعــداد کثیری از ایرانـــیــان در فاجــعــه منـا خشــمــگین است و برخـی از حاجیان ایـــرانی، همچنان سرنوشتـــی نامـعلوم دارنــد.

در این فیـــلـــم اعدام سه مرد نشان داده می شود که زمـان اجــرای حکـم و اتهام اعــدامی ها مشـــخـــص نیـســت. مراســم گردن زنـی در انــظــار عمومی اجــرا می شود و سه متهــم درحالــیکــه چشمانـشان بســتـــه شده است روی زانوها نشــسـتـــه اند. چند افـسر پلـیـــس عربــستـــانی نیــز در تمام طول اجـرای مراســـم در کنــار متـهـمان ایســـتــاده اند. چند مقـام سعودی نیـز در فیــلم دیده می شوند که یکی شمــشـیـــر نقـــره ای منحنی شکلی به دست دارد. جلـــاد به انـدازه ای در کار خود مهارت دارد که با اولین ضربــه شمــشـــیـــر سر متـــهم را به طور کامـل از بدن جدا می کنـد.

جــلاد خون باقـیـمانــده بر روی شمـشیـــر را پاک می کند و به سراغ متـــهـم بعدی می رود؛ اما سر نفـر دوم با ضربـــه شمشــیر جلـاد کاملــا از بدنش جدا نمـی شود. در تمــام طول برگزاری مراســـم اعــدام صدای جیغ زنان و هیـاهوی جمعـــیت به گوش می رسد.

دیده بان حقوق بشـر اعلام کرد عربستـــان از ابتدای سال 2015 دســت کم 144 نفر را گردن زده اســـت، حال آنــکه این آمار برای تمام سال قبل از آن 87 نفـر بود. اکـثـــر اعدامــی ها به جرایـــمی در ارتباط با قاچـاق مواد مخــدر متـــهــم شده انــد. مقـامـــات سعودی توضیحــی دربــاره افزایـش گردن زنـی ها ارائه نداده اند؛ امـا احـــتـــمالـا گسـتــرش فقـر در شبـه جزیــره، کارگـران خارجـی را به انـــجــام اعــمال خلاف قانون وادار می کند.

در ادامه فیلم مراســـم گردن زنــی در عربـــستان را ملاحظـه می کنـیـــد.

فیلم وحشتناک گردن زدن زن عرب در ملاعام 18+

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.