فیلم و عکس پورن دلیل علاقه به رابطه جنسی آنال برای مردان

فیلم و عکس پورن دلیل علاقه به رابطه جنسی آنال برای مردان

فیلم و عکس پورن دلیل علاقه به رابطه جنسی آنال برای مردان

یـکی از دلـایــلی که مرد را به سوی رابطه جنـــسی از پشـــت میـــ‌ کشانــد، عدم رضـــایـت مرد در به ارگـــاسـم رسانـــدن همـســـرش است. مرد از این موضوع ناراحـــت است و بنـابـرایـن تمـایل پیــدا میــکنـــد که از پشت نزدیــکــی کنـــد. در چنـیـن شرایـــطی زن می‌ توانـــد با محــبـــت به شوهرش کمـــک و او را راهــنـمــایـــی کند تا او با لمـــس و بازی با انـدام های حساس جنـسـیـــ‌ ؛ سریــعـ‌ تر آماده شده و به ارگاســـم برســد.

مردهـا بیشتـــر دنبـال رابــطه مقـــعـدی هســتـنـد به ایــن دلیــل که از راه چشـــم تحریک میـــشوند . یعــنـی کافـــیـست باســن همـــسر برای آنــهــا صحنــه تحریــک کننده باشد. ولی خانم ها ایـــن طور نیــستــنـد. آنـهــا نوازش و لمـــس را بر تحـریــک به وسیـــله آلت یا باســن ؛ ترجیـح میــ‌ــدهـنـد.

ایـــن‌که برخی مردهـــا به نوع خاصی از رابــطـــه جنـــســـی ماننـــد رابـطــه مقــعـــدی علاقـــه دارند جزء مســایــل شخصی و اخــتــصــاصی اســـت و شاید یک نوع انتخـــاب در لذت جویی جنـــسی اســـت . پس میتوان گفــت هر فردی از یک نوع نوازش و یا رابـطه جنسی لذت میبرد.

به نظر اکثر کارشناسان ، بیشتر مردانی علاقمند به رابطه آنال سکس و پشت با زنان هستند که دچار مشکلات اخلاقی و یا اعتیاد به تماشای فیلم های پورنو و مستهجن و سکسی دارند .

آنها در کلیپ ها و فیلم های پورن صحنه های ساخته شده همراه با سناریو و داستان توسط بازیگران حرفه ای را مشاهده میکنند و در نتیجه فکر میکنند لذت جنسی بیشتری در این رابطه وجود دارد .

تمـــایــل برقـــراری رابطـه جنسی مقعدی در خانم ها بســیار پایـیــن اســـت. به این دلیـــل که رابـطـه مقـعــدی برای زنان از نظــر زیـســـتی و فیـزیولوژیـــکی دردر ناک است. اگر زنـــی تمایـــل به ایــن رابطه داشـته باشــد شاید به خاطــر این اســـت که احساس می‌کنـد شوهرش لدت میبرد و درد را به جان می‌خـرد تا همتــای جنـــس اش لذت ببرد.

الـبــته زنـانـــی هم هستنــد که برای تســـخـــیر مرد و در بازرســی داشتـن او به ایــن نوع رابطه تن میدهــنــد، شاید شریک جنس اش ؛ او را نسبـت به سایــر زنــان و دخــتـــران ترجــیـح دهد.در یکی از جلـــسات درمانی مشــاوره دوران نامـزدی ؛ خانـم مراجــعه کنــنده ای ؛ تنــهــا انـگـــیــزه پذیرش رابطه مقعـــدی با همــتــای جنــســـی اش را صرفا تابو شکنـی و ایــنــ‌ــکــه فقط رفتـاری تجـــربه کنـــد که برای دیـــگران قبـیح و زشـت اســـت. از نظر او انجــام دادن رابــطه مقـعــدی یک برانـگـیزانــنـــده عالـی بوده اسـت.

برخی زنان تن دادن به ایـن نوع رابطه را شاید کهـنـگــی رابطه های قدیـــمـی «رابطه جنـــسی از طریق واژیـــنـــال» و تکــرار مداومت در پوزیشـن های خســتـــه کنـنده و پاســـخ به یک کنـــجکـــاوی جنـســـی میدانــســتنـــد که هم برای خود او و هم شریـــک جنسی اش تجربه جنسی تازه باشــد.

از موارد گفــتـه شده که بیــانگر تجربیات زنـــان مراجــعـه کننـده به مشــاوره مشکلـات جنـسی بوده اســت ؛ یک اصـــل را بایـد خاطر نشان کرد زن ها قابــل احـــتــرامـند و چه بهـتـــر اســت که بپـذیــریم رفتار و اعـمــال زنان در زنـــدگی به دور از خود بیـنـــی و خود خواهی بوده و شایـــد دگـــر خواهــی مادرانـه و افـراطــی آن ها ایــن موجودات مهربـان برای تداوم یک زندگـــی آرمانـــی به هر کاری وا می دارد. باید مراقب بود لذت جویی جنسی تنـــها هدف زنـــدگـی نیست.

ضررهای رابطه جنسی مقعد و از پشت با زنان و دختران

جدای از نظر شرعــی اصول بهـداشـــتی رابـطـه مقـعــدی مهـــم اســت. از نظـــر پزشکـــی احـــتــمــال ابــتلــاء به بسیــاری از عفونت ها و بیماری ها برای زن و مرد و به خصوص زن با رابــطـــه جنســی از مقعد وجود دارد:

۱- احــتـمــال خراش برداشتن و خون‌ریزی‌ حلــقه خروجی جداره مقـــعـــد به دلـــیــل عدم قابلیت ارتــجـاعی و انعطاف پذیری مانند واژن وجود دارد. هم چنـــین احــتمال خراش برداشتن و خون‌ریـــزی‌ نوک آلـت تنــاسلی مردان نیـز به دلیـل عدم وجود محـیـــطــی منـاسب برای حرکت رفت و برگشـــتی وجود دارد.

۲- زخم های دیواره مقعـد ناشـــی از رابــطه جنــسی شاهـــراه بزرگی برای ورود باکــتریهـــا و ویروس های‌ خطرنــاک به داخل جریـــان خون هســـتـــنـــد.

روش های رابـطـــه مقـعــدی با زنـان (عوارض و خطـــرات رابطــه از پشـت)

۳- در صورت آلوده بودن هر یک از شرکــای جنـــسـی، ریـــســـک انـتقـال ویروس ایدز و سایر بیمـاری های آمیزشی که از طریـق خون انـتـــقــال می یابنـــد، در تماس جنـســی از راه مقـعد بسیار بالــا می‌بــاشد.

۴- تکـرار رابــطـه مقـــعدی میـــتواند موجب ایـــجاد بی اخـــتـیــاری مدفوعی شود، به این دلیل که ایـن عمل موجب تضـــعــیف ماهیــچـــه های اســـفـــنـگتـر شده و ماهیـــچه قدرت اولیه خود برای جمـــع شدن و پیـش گیری از خروج مدفوع را از دست میـدهـــد.

۵- لذت واقـعـی جنسـی برای یک زن ؛ واژن و رابــطـــه جنــسی از طریق ان اســـت . بنـــابـــراین رابـطه مقـعدی زمـینه را برای دورشدن زن از لذت واقعی و رفـــتن به سمـــت بی میلــی را فراهم می‌کـــند.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.