قانون جالب برای زنان که در کشور آلبانی مرد شده اند

زنانی که در خانواده آلبانی مجرد می مانند تبدیل به مرد می شوند این زنان در یک مراسمی قسم می خوردند که تا اخر عمرشان ازدواج ننمایند و مانند مردان خانه و ملک شخصی داشته باشند با مدل موهای کوتاه و لباس مردانه در انظار عمومی حاضر می شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر قانون جالب برای زنان که در کشور آلبانی مرد شده اند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : در کوه‌ـــهای دورافــتاده آلـــبـانـــی شمـــالـی روستـــاهـایـــی وجود دارد که در آن زنـان مثل مردان زنـــدگــی و کار میـ‌کـنــنــد. موهای آنــ‌هـا کوتاه است، شلوار مردانه میــ‌ـپوشنـد و نامـ‌های مردانـــه دارنــد. آن‌هـــا بین مرد‌ـها سیـگار میــ‌کــشـــند، با خودشان اسلــحه حمل می‌ـــکنــنــد و شغـــل‌ـهـــای مردانه مثل چوپان و راننــده کامیون دارند. امـــا آن‌هـا دوجنـــســه یا مبدل پوش نیــســتــنــد. بلکه زنانی هستـــنــد که زنـدگـی مردانه را در پیش گرفتـه اند نه به خاطر اینــکــه جنســیت خود را بیان کننـد بلکـه برای ایـــنکه از سیـستـم مرد سالـاری ظالمـانـه فرار کنند.

امــا چنـیـن امــتــیــازی هزیـنه هایی هم دارد. این زنـان بایــد قسم بخورند که تا آخر عمـــر مجـــرد بمانـنـد. در تاریخ مدرن، زنـان کوه‌ـــهـای دورافـتاده شمال آلـبانی، مثل هرجـــای دیگـــری حقوق بسیـار کمی داشتند. آنـــ‌ـها نمیــ‌ــتوانسـتـــنــد رای دهـــند، بسیاری از شغلـــ‌ها را داشـتـه باشـــنـد، زمـــیـن بخـــرنــد یا وارد بسیـاری از موسســـات شوند. به آن‌ـهـــا ارث نمــی‌ــرســید، نمی‌توانـــسـتند کار کنـند و در آمد داشـته باشـند، ساعـت داشته باشنــد یا با صدای بلنــد حرف بزنـــنـــد. ایـن قوانین باستانــی و آداب و رسوم اجــتمـــاعــی پنـج قرن است که در ایـــن منـــطـقـه از آلبانی وجود دارد. طبق ایـن قواعد زنـان اموال شوهرانشـــان محسوب می‌ـــشوند. ازدواج آنــ‌ــهـا هنگام تولد یا در اوایــل کودکی تعـــیــیـــن و تثـــبیــت می‌ـــشود. هنــگـامـی که زنی واجد شرایـــط ازدواج می‌شود از خانــه والـدیــنـــش به خانــه شوهر رفـتــه و مراقـــبت از شوهر و بچهـــ‌ــهــا و خانــه داری تنها وظیفـــه او می‌ـشود.

وقتــی بزرگ یک خانواده میــ‌میرد و هیــچ مرد وارثــی وجود ندارد، زن مجرد خانواده می‌ـتواند نقـــش مرد را به عهـده بگیــرد و بزرگ خانواده شود. او در مقابل دوازده نفـر از روستـــایـیان یا بزرگــان قبـــیلــه قسم می‌ـــخورد مجـرد بمـاند و نمـــی‌ـــتواند هرگــز زیــر قولش بزنــد و از آن زمــان اسـت که مرد میــ‌ـــشود.‌ میـ‌توانـــد شلوار بپوشد، ملــک داشــته باشـــد، شغــل مردانـه داشـتـه باشـــد و همـه حقوق و مزایـــای مردان را داشتـــه باشـــد.

طی سال‌ها زنان به دلایل مخـــتـــلفـــی این عهـد را بســته انـد. برخی از آنـ‌ـها برای اجــتـــناب از ازدواج از پیش تعـــییـن شده بدون رسوا کردن خانواده داماد منــتـــخـب و برخی دیگـر برای اعـلام اعـتراض و استقــلال ایــن کار را می‌کــننـــد. هرچـند این زنان ممکن اســـت هرگــز لذت زنـانـــگی را تجـــربـه نکـــنـند و تمام عمـــرشان بدون همسر و بچـه باشنــد، اما آزادی که به دســـت می‌ــآورند برای آنـــ‌ها ارزشش بیـــشتـر است.

در چنـــد دهــه گذشتــه آلــبانــی پیــشرفـت قابـل توجهــی در زمیـــنـــه حقوق زنان داشته، اما هنوز مدرنیـــته به بسیـــاری منــاطق دورافـتاده شمال کشور نرسیـــده است. عکـــاس آمریــکایــی «جیــل پیتــرز» به این منطقه سفـر کرده تا از زنانـــی که مرد شدند عکــاســـی کنـد. به نظـــر میــ‌رســـد تنــهــا صد نفـر یا کمـتــر از چنــین زنانی باقــی مانـده باشد. هرچـــه مدرنیــته بیـــشــتـــر وارد ایــن منـــاطـق روستـــایـــی میـــ‌شود، ایــن رســم هم منــسوخ می‌شود.

قانون جالب برای زنان که در کشور آلبانی مرد شده اند

قانون جالب برای زنان که در کشور آلبانی مرد شده اند

قانون جالب برای زنان که در کشور آلبانی مرد شده اند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.