قانون های کلیدی در طراحی دکوراسیون داخلی

طراحی داخلی دکوراسیون را می توانید از ایده های مختلف الگو برداری نمایید تا خانه ای بسیار زیبا با دکوراسیون مدرن داشته باشید بیشتر افراد نحوه چیدمان اصولی را بلد نیستند و این باعث شده است که دکوراسیون خانه را جذاب طراحی ننمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر قانون های کلیدی در طراحی دکوراسیون داخلی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: چه شمـا تازه فعالیـــت خود در دنــیــای طراحی داخـــلـی را شروع کرده باشیـــد یا ایـنــکــه مدتهاست که در ایـن حوزه فعال هستیـد، یک موضوع وجود دارد که همه ما بر سر آن توافــق داریـــم: همیـشـــه خوب است که مقدمـات را رعایت کنیم. با در نظـر گرفـتن این نکـــته، امــروز سه قانون در طراحــی داخلـــی را با هم مرور می کنیم که نحوه تزئین دکور اتـــاق ها در خانـــه شمــا را به کلی دگــرگون خواهــد ساخت.

پیش از اینـــکـــه بخواهــید بگویید، «مگر قوانیــن برای ایــن ساخـتــه نشده انـد که زیــر پا گذاشـــته شوند؟»، بهـــتر است که ابتــدا مطـلب را به طور کامـــل بخوانـیـد. ایــن قوانین، اســتانــداردهایی طلـایی هستنـد. ابتـــدا ایـن قوانـــین را مطـــالـــعه کنــیــد پیش از ایـــنکه بخواهــیـــد آن ها را برای همیشه کنار بگـــذارید. مطــمئن هســتـیم که اگر به آن ها پایبنــد باشـیـــد، به آسـانی تفـــاوتی که در طراحـــی داخلـــی شمـا به وجود می آورنـــد را مشــاهــده خواهـید کرد.

قانون عمودی 3/3

قانون عمودی 3/3 جدیــدتـــریــن قانون در لیســت ما اســـت که یک طراح به نام مارک مک کاولی مفــهوم آن را در کتــاب خود به اسم «رنـگ درمانــی در خانـــه: راهــکــارهـــای واقعی برای افزودن رنـگ به زنـــدگـــیـــتـــان» مطــرح کرده اســـت. مثل بسیــاری دیـگـــر از ترنـدهـای کنونی، ایــن قانون نیز بر اساس تمایـل همیـشگی ما در تلـفـیــق محیط بیرون با زیبایـی های داخلــی ایجــاد شده است.

مفـهوم مک کاولی به این شکل عمل می کنــد: اگر طبـیـعت موقعیــتــی چارچوب دار بود، تاریک ترین رنگ ها به سمــت زمــیـن یافت می شدند (چمن های تیـره، سنگ ها و گل و لای را تصور کنیـد). تُـن رنگ های معتدل درختان و زندگــی گیاهـــی در وسط قرار می گرفتند. آســمان دارای تُن رنگ روشن در بالای چارچوب قرار می گرفــت.

در ایـــن دیدگاه، طراحی داخـــلی شیـک و زیـــبا نیز تقـــریــباً به همیـــن شکـــل عمـل می کند، به طوری که رنگ های تیـره در پاییـــن، رنگ های معتـدل در وسط و روشن ترین رنـگ ها در بالـا قرار می گیـــرند. ایـن قانون می تواند نقــطــه شروع مفیـــدی برای کسانی باشد که سعی دارنـد پالتـــی رنگی در اتاق تشــکیل دهنـــد. ایــن قاعـــده هم با رنگ های رنــگــارنگ و هم با رنـــگ های تک رنگ خوب عمــل می کند.

قانون 10-30-60

بعــد از ایـــنــکـه تصـــمیم گرفتــیـد از چه رنـگ هایـــی اســتــفـــاده کنید، وقت آن رســـیده که تعـــیـین کنیـــد آن ها چه نقـشــی در طراحـــی شما ایـــفا می کنند. در ایـــنـجاست که قانون 10-30-60 وارد عمـل می شود. با ایـن قانون، شمــا در نهـــایت رنــگی غالب، رنـــگــی ثانویه و رنگــی تأــکیــدی انــتــخـاب خواهید کرد.

همانـطور که از اسم این قانون مشـخـص اســـت، رنــگ غالـب شما 60 درصـــد اتـاق را پوشش می دهـــد. از آنــجایـی که ایـــن رنـــگ نقــش مهــمــی در طراحی شمــا ایفـا می کنــد، بهتر است که خنثـی ترین گزینـــه خود را به عنوان رنــگ غالـــب انـــتــخاب کنـــیــد. رنـــگ غالــب انتخــابــی منــاســب برای چیـــزهایی مثل رنـــگ دیوار شمـــا و پوشش کف اتــاق اسـت. سپس، رنـــگ ثانویه شما می توانــد کمــی برجســتـــه تر باشد و معـــمولاً برای مبـلمـان منـــاسب است. در پایـــان، رنـگ تأکـــیــدی شمـا برجـــسـته تریـــن انتخــاب شماست و می توان آن را در اکســـسوری ها مشــاهده کرد.

تصویر زیــر را به عنوان نمونه در نظـــر بگـیـــرید. از آنـجایی که رنگ سفـیـــد بیــشتــر اتـاق را در بر گرفـته، پس به طور مشخــص رنگ غالب اســت. زرد خردلـی که در صنــدلـی ها و بالش های تأـکـــیـــدی مشــاهـــده می شود، انـتخــابی مناســـب به عنوان رنــگ ثانویه اسـت. دیوار تأکـــیدی به رنـگ آبی بدون شک برجـســـته ترین رنگ اتـــاق اسـت.

قانون سه تایی ها

بعـــد از ایـــن که رنگ ها را تحـــت کنـــترل درآوردیـــد، وقت آن رسیده که نگــاهی به اکــسسوری های خود داشته باشیــد. اگـر یک توصیـــه در مورد اکسسوری ها بخواهــیـم به شمـــا ارائه دهیم، ایــن اســـت که هر وقت دچار تردیـــد شدید، از قانون سه تایـی ها استــفـــاده کنــیـــد.

دستـــه بندی ها با اعـداد فرد می توانـد دلبــســتگـی بصـری بیـــشــتری نســـبــت به دســـتــه بنــدی های اعـداد زوج ایــجـــاد کنـــد. به طور خاص، عدد سه می تواند عددی ایـــده آل برای دسته بنـــدی ها در مقایســه با اعداد یک، پنـــج و یا حتـــی هفت باشـــد چرا که عدد یک ممکــن اســت بیـــش از اندازه ساده به نظـــر برسد در حالــی که اعداد پنـج و هفــت کمـی شلوغ به نظـر می رسنـــد.

وقتـی آیــتـم های مورد نظـر برای دسـتــه بندی های خود را انـــتخـــاب می کنـیــد، حتـــمــاً سعــی کنید که هم به اندازه کافـی با یکــدیگر متـــفــاوت باشـــند تا دلبـســـتـگی بصـری ایــجاد کنــنــد، و در عیـن حال وجه مشترکــی داشتـــه باشـنـد تا با هم متــنــاسب به نظر برسند. به عنوان مثــال، تصویر زیر را در نظر بگـیرد. با ایـــنـــکـه تمام اکســـسوری ها شکـل های متــفــاوتی دارند، ولی از رنـــگ یکــســانـی برخوردار هسـتــند.


زمانی که مطـــمئن نیــستـیـد چگونه طراحـــی خود را شروع کنـــیـد، بعـــضـــی وقت ها بســیـــار مفیـــد اســـت که به سراغ مقدمات بروید. با در نظر گرفتن این نکــته، سه قانون طراحی داخــلـی را به شمــا معـــرفی کرده ایـم که می توانـد به شمـا کمــک کند تا تعــادل را در هر نوع طراحی به وجود آوریـــد. بدون توجه به اینکـه روی چه اتـــاقی کار می کنـــیـد یا ایــنـــکـه سبـک و سلیقــه شخـــصـی شمـــا چگونه اســت، بد نیست که ایــن قوانــین را امــتـــحــان کنـــید.

شمـا در مورد ایـــن سه قانون طراحی داخـــلی چه فکری می کنــیــد؟ آیـــا خودتان هیچ قانونی سراغ داریـــد که بخواهید به آن ها اضافــه کنــید؟ نظرات خود را با ما در میان بگــذارید.

قانون های کلیدی در طراحی دکوراسیون داخلی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.