قتل وحشتناک دو پسر ایرانی در سفر کریسمس به ترکیه

دو پسر ایرانی که برای تعطیلات کریسمس به ترکیه رفته بودند در هتل آپارتمانی خانه اجاره نمودند که دو پسر از ترکیه هم در این آپارتمان زندگی می نمودند پسران ایرانی به دلیل تمیز نکردن اتاقشان با صاحب خانه دعوا کرده بودند که در این دعوا و ضرب و شتم پسرهای ایرانی جان خود را از دست دادند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر قتل وحشتناک دو پسر ایرانی در سفر کریسمس به ترکیه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : مـــخـــفـــی کردن جسـد هم‌ـخانـــه در یخچال , دو جوان ایــرانــی طی درگـــیری با هم‌ـــخانه‌ـ‌شــان در بالکـسیـــر ترکـیـه او را به قتل رسانــده و جســدش را سه روز در یخچال مخـــفـــی کردند. عامـلان جنایـت هنــگام دفن جســد دســتـگــیر شدنـــد.

ماردیـــن در شهـــر بالکــسـیــر ترکیه زنــدگـی می‌ـکرد و کارش نانوایی بود. او ۲۶ شهــریور امـــســـال یکـبـــاره ناپـدیـد شدو خبری از دو همــ‌خـــانـه‌ ایـرانـی او به نامــ‌ــهـــای امـیرحــســیــن و محـمد نبود. پدرش که نگــران حال فرزنــدش بود به ترکیـــه سفر کرد. او سراغ پسـرش رفت امــا از صاحبخــانه شنــیـد از او خبـــری ندارد و دو هم‌ــخانـهــ‌ـاش هم با برداشـتن وسایلشـــان رفـته‌ـانـد. پدر ماردیـن بعــداز جسـت‌وجوی فراوان دو همــخــانه او را یافت امـا آنـــهــا مدعی بودند از پسـر نانوا خبری ندارند.

مرد میانـسال که به ماجــرا مشـکوک شده بود نزد پلـــیـــس ترکـیه رفــت و همـــراه آنهـــا به خانه اجارهـ‌ـــای پسرش رفـــتــنــد.ماموران پس از ورود به آپـــارتــمان با وسایل به هم ریــخــته خانــه روبهـ‌ـرو شدند. وقتـــی در یخچـال را باز کردنــدبا رد خون روبه‌ــرو شدند. همیــن سرنـــخ کافـــی بود که احتـمال دهند بلـایـی سر جوان ایرانی آمده اسـت.

ماموران به دو هم‌خانه او مشــکوک شدنـد و در تعــقــیــب‌شان بودنــد
تا ایــن که یک روز بعـد، مردی با پلیـــس ترکیـه تمـــاس گرفت و گفت در اطراف شهر،
متوجه دو مرد در حال دفن جسدی شده اسـت. ماموران به محلـــی که او گفـتــه بود اعـــزام شدنـد و در جست‌وجوی محل موردنظـر، جسد مردی جوان را یافــتند که معلوم شد متـــعــلق به ماردین اســت.

جســـد او به سردخانـه پزشکــی قانونی شهر بورسا منـــتـــقــل شد. شواهــد نشان می‌ـــداد
او به قتــل رسیـــده و چند روز از مرگـــش میــ‌گـذرد. ماموران با تحــقیـق از شاهد ماجرا پی بردنــد، دو همـ‌ــخانـــه مقـتول، جسـد را دفـــن کرده بودنــد.

ماجـرای مخـــفی کردن جسد هم‌ـــخـــانــه در یخچـال

با کشف این سرنخ، دو همخانـــه ماردین بازداشت شدند. امیرحـــســیــن در بازجوییـ‌های پلیـــســی به قتـــل جوان ایـــرانی با همـدسـتی دوستش اعتراف کرد. او مدعی بود چون مقتول از او خواســـتــه خانـــه را تمــیـــز کند،با وی درگــیر شده و با مشت به سرش کوبیـــده که وی بیـ‌هوش شده و سرانـجام فوت کرده است.عامل جنـایـت و همــدســـتش، پس از ایــن جنایت جســـد را داخل یخچـــال گذاشته و سه روز بعد دفــن کرده‌انـد.

آنـــها روانـه زنـــدان شدنـــد و پدر جوان کرمانــشاهـــی با تحویل گرفتـن جســـد فرزنـدش او را برای خاکســـپـــاری به زادگـاهش منتـــقــل کرد.

قصــاص میـ‌ــخواهـــم

دیـــروز پدر مقـــتول به دادسرای جنایی تهران آمـــد و با طرح شکـایتی خواستار انتقـــال دو متـــهـم به ایــران و محــاکمـه آنـهـــا شد.

در نبود بازپرس شعبــه سوم دادســـرای جنـایی تهـران، بازپرس شعبـه ششـم دادسرای جنایی پایـــتخت
به ایـن پرونده رسـیدگـــی کرد و قرار شد از پلــیس ترکیـه دربــاره علت مرگ جوان ایرانـــی اســـتــعـــلـــام شود.

پدر میانــسال مقــتول به جامـ‌جـــم گفت: پسـرم پنــجمــین فرزنــدم اســت.
او در شهــرمـان کرمانــشاه با خودرویش مسـافـــر جابـــهــ‌جــا میـ‌کـرد. دو سال پیش برای کار به ترکــیـه رفت
و در یک نانوایـی کار می‌ـــکرد. چند ماه قبــل از قتـــل، با دو همخـانـه‌ـــ‌اش آشـــنا شد و حتـــی کمک کرد آنهــا کار پیـــدا کنـــنـد.

وی افزود: شهـــریور امسال با او حرف زدیم که بعـــداز آخـرین مکالمـه‌ـمان تلـفــن ماردیــن خاموش شد
و دیگر پاســخ نداد. زمـانی که به ترکیــه رفـــتـم و پرس و جوکردم، معـلوم شد او به قتـــل رســـیـده و دو همــخـانــهــ‌ــاش عامـل جنــایت هســـتـنــد. از آنها شکـــایـــت کردم که متــهـمان به زنـــدان افـتـادنـــد.چنـــدی پیش هم آنهــا در دادگــاه ترکــیـــه محـــاکـــمه شدنـــد. امــیرحســین ـ عامل اصـــلـی جنــایــتـ به ۳۰سال حبـس و همـدستش به ۱۵ سال حبـس محکوم شد.

پدر مقتول ادامـــه داد: آنها مرتـــکب قتـــل پســرم شده‌اند، از هردویشان شکایــت دارم و برای آنهـا قصــاص میـ‌خواهـم. پســـرم به آنـــها لطف کرد و برایـــشان کار پیدا کرد، اجـازه ماندن در خانـــه‌ـاش را داد اما آنها به او خیــانت کردند و جانش را گرفتنـد.

قتل وحشتناک دو پسر ایرانی در سفر کریسمس به ترکیه

قتل وحشتناک دو پسر ایرانی در سفر کریسمس به ترکیه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.