قدرت اجنه و ارواح و پناه بردن به آنها از نظر اسلام و مراجع شیعه

قدرت اجنه و ارواح

قدرت اجنه و ارواح و پناه بردن به آنها از نظر اسلام و مراجع شیعه

آیــا انـســان میـ‌توانـد با جن رابــطــه داشـته باشــد؟
قرآن مجیـد وجود جن را تصــدیـــق کرده اســـت و ویژگیهـــای زیــر را برای او برمی شمـارد:

1. جن موجودی اســت که از آتش آفــریـــده شده، بر خلاف انســـان که از خاک آفـــریده شده است.

2. دارای علـــم ، ادراک، تشـخیـــص حق از باطل و قدرت منـطق و استــدلـال اســت.

3. دارای تکلیــف و مسئولیـت اسـت.

4. گروهی از آن ها مؤمــن و صالح و گروهی کافـرنـــد.

5. دارای حشر و نشـــر و معادند.

6. قدرت نفوذ در آسمانـــ‏ـها و خبرگــیری و اســتراق سمـع داشتــند و بعـــداً منـــع شدند.

7. با بعــضی از انسـانـ‏ها ارتبــاط برقـرار می کردنـد و با آگاهی محـــدودی که نسبــت به بعـضی از اســرار نهـانی داشتند، به اغوای انسانــ‏هــا می پرداخـتــند.

8. میـان آنــهـــا افـرادی یافـت می شوند که از قدرت زیادی برخوردارند، همان گونه که میـــان انـسان ‏هــا چنــین است.

9. قدرت بر انجام بعضـــی از کارهـای مورد نیاز انـســـان را دارند.

10. خلقت آنهـا روی زمیـن قبـل از خلقت انـســـان ‏ها بوده اســت.

11. در داستان حضـــرت سلــیــمـــان علیـــه الســـلام وقتــى عفریـــتــى از جن مدعـى مى ‏شود که می توانـد تخـــت بلـقیـــس را به نزد سلیمان آورد پیش از آن که از مجلسش برخیـزد، حضرت سلیـمـان آن جن را تکــذیب نمـىـ‏ کنـد؛ اگر چه در قرآن نیــامده است که آن جن تخت را آورد.

از مجموع ایــن آیات اسـتــفاده می شود که جن یک موجود خیـــالـــی نیــست و یک موجود واقـعی مادی اســت که ارتباط با او امکـان پذیر است و عده ای هم با او ارتــبــاط برقـرار کرده انـد. اگـرچــه از روزگاران قدیــم بین انسـان و جن، شیوه ‏هـای مخـــتلـفـی از روابـــط تصور می شده است، امـــا ما تنها شیوه ‏هـایـــی را که در روایات معـتـــبــر آمده اســت می توانیـــم بپذیـریم.

در ایــن جا به بعـــضـی از گونه ‏هـــای ایــن روابـــط که در قرآن و روایـــات و سخنان دانشـــمـندان ذکر شده، اشــاره می کنـــیـم:
ألف: پنــاه بردن به جن؛ در قرآن مجــید آمده: “و همـــانا مردانی از انــس به مردانـــی از جن پنـاه می بردنـد، پس به سختی ‏هــای ایشان می افــزودنـــد”.
رسم عرب چنـــیـــن بود که هرگـــاه به بیــابان هولنـاکی می رســـیدنـد، به جن آن وادی پناه می بردنــد. اســـلــام ایـــن کار را نهـــی کرده و پنـاه بردن به آفـــریـــنــنــده ی جن و انـــس را امر فرموده اســـت.

ب: تسخــیـــر جن؛ تســـخیــر جنـــیـــان و به خدمــت گرفتـن آن ها، گرچه ممــکـن است اما میـــان فقـــهــا در باره ی این که آیا چنــین کاری جایـــز است یا نه؟، بحــث اسـت. قدر مسلم آن اســـت که ایــن کار نبـایــد از راهـــی که شرعــا حرام است صورت گیـــرد یا باعث آزار و اذیت آن ها شود و نیز نبـایــد به کارگرفـتـن آنهـا برای کارهای نامـشـروع و حرام باشــد زیـــرا انجام کار نامـــشــروع، حرام اسـت چه با واسطه باشـد یا بی واسطـــه.

از آیت الله الـعــظمی خامنـه ای؛ در باره ی حکـم مراجعـــه به افرادی که از طریـق تسـخیر ارواح و جن اقـــدام به معالجـــه مى‏ کنند، با توجه به ایـن که یقــین وجود دارد که آن ها فقــط کار خیــر انجــام مىـ‏ دهند، سؤال شد، ایـــشـــان جواب فرمودنـد: ایـــن کار فى نفســـه اشـکال ندارد، مشروط بر این که از راه هایــى که شرعـــاً حلـال هســتند، اقــدام شود.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.