قرص فورتاسین Fortacin از زود انزالی جلوگیری می نماید

قرص فورتاسین Fortacin برای زود انزالی بسیار مفید می باشد مردانی که انزال زود هنگام در رابطه جنسی دارند و در ارگاسم رسیدن مشکل دارند و همسرانشان هم از زود انزالی آنها ناراحت می باشند این قرص می تواند از زود انزالی مردها جلوگیری نموده و یک سکس خوب و با کیفیتی داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر قرص فورتاسین Fortacin از زود انزالی جلوگیری می نماید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

یکـی از مهـــمـتــرین اخـــتلالـــات جنــسی که در آن مردان زودتـر دچار انـزال زودرس می شوند. درمان زود انزالی به روش های مخـتـلفی انـجـام می شود که مهمـــتـریـن آن افـزایــش لذت از رابطه زنـاشویی اســـت و همجنـــین داروهای در درمـــان ایـــن اخـتـلـــال وجود دارد که یکــی از آن ها فورتـــاسین می باشد در ادامـــه با ایـن دارو آشـــنـا شده و نحوه مصرف و تاثیـرات آن بررسی می شود و باید گفــت ایـــن دارو در بیشـــتــر مواردی که مردان با آن تحت درمــان بوده اند جواب داده اسـت.

انـزال زودرس

در یک رابـطــه ی جنــسی به ارگاســـم رسـیـــدن دو طرف خیلـی مهـم است، بعضــی از آقایـــان که در ارتـباط های جنــسی خود دچار زود انزالــی می شوند، رو به داروهایی که ایـــن روند را به تاخیـــر بیـــنـدازد می آورند. به اســپــری هایـــی همــچون لیـــدوکائین و یا پریـــلوکائین که پس از استــفـاده، به سرعـت، تاثـیر خود را می گذارند.

یک گروه تحقـــیــقــاتی در هنگـ‌ـــکنـگ اعلام کرده که بازاریـابی و فروش فورتاسیـــن (Fortacin) در انگــلـــیس برای اندیـــکـاسیون درمــانــی انـزال زودرس شروع شده اســـت. در حال حاضـــر بیش از ۲۵ میلـیون مرد در قاره اروپا از این اختلــال رنج می‌بـرند.

این دارو، یک اسـپــری موضعــی حاوی دوز انـدک دو بی‌حــسـ‌ کننـــده-لیدوکائین و پریلوکائین-اسـت که تقـریـــبــا بلافـاصلــه پس از مصـــرف اثـرشـــان شروع شده و امکان کنــترل بیـــشـتــر را برای بیـمـاران میـسر میـ‌کنــد.

طبـق اعـــلـــام شرکـت فلتورا، اطلـاعــات نشــان دادهــ‌ـانــد که بیــش از ۸۵ درصـــد از مردان تحت درمان با ایــن دارو، تاخـــیــر در انـــزال را برای بیــش از یک دقیقـــه نســبت به قبل تجـــربــه کردنـــد و به دنــبـال ادامه مصـرف دارو برای چنــد ماه، طول مدت انـــزال افـــزایـــش یافته است.

شریــک بازاریـــابی شرکــت مذکور که رکورداتی نام دارد، در سال میلـادی آینـده فروش فورتــاسین را در ایــتالیــا، اسپـــانـیا، فرانــســـه، آلــمــان، چک، اسـلوونی، ایـــرلنـــد، لهســـتـــان، رومانی و یونان آغـاز خواهد کرد.
تاثـیــر داروی فورتـاسیـــن در درمـــان انـزال زودرس

جیـمـــی گیـبـسون، مدیرعامـل ایـــن شرکت میــ‌ـــگوید: «بالاخره مبــتلایان به انزال زودرس در انگـلســـتان درمــان ارزشـــمـــنـدی در اختــیـــار خواهـنــد داشت. از هر ۴ مرد یک نفر در سراســر دنــیا دچــار انزال زودرس اسـت. هدف ما، دسـترسی به فورتاسیــن برای مردان در سراسر دنیــاست.»

مایکــل ویلــه، کارشــنــاس بخــش تحــقــیق و توسعـه محصول شرکـت رژنـت می‌ـگوید: «عارضـه انـــزال زودرس، بار زیــادی بر سلـــامت جامعه، سلــامـت روان و سلــامـــت عاطــفی افــراد جوامع مخــتلف تحـمــیـل میــ‌ کنـد. در نهایـت، کیـفیــت زندگـــی فرد و نیـز شریک زنـــدگـی او متاثر می‌ شود.


راه های مخـتلــف درمـان انــزال زودرس

به همـیــن علـــت ما بسـیار خوشحال هسـتــیـم که میـــ‌ توانیم فورتاســـین را وارد بازار کنـیـــم و درمان موثری را در اخـــتـیـار ایـــن گروه از بیــماران قرار دهیـــم.» فورتــاسین اولیـن درمان نسخـــهـــ‌ ای مورد تایــیــد در اروپا برای انـزال زودرس اســت که اثری روی سیـســتــم عصبـی مرکــزی ندارد.

– برای مدتـهای طولانــی درمــانــگران معـتقـد بودنــد که مهـمــتـرین علـــت انزال زودرس در مردان، شرطی شدن آنـــهاســـت، به ایــن معـــنـــا که در نخستـیـــن روابط جنــســی اگـــر مرد در اثـــر بی مهارتـی در رابطـــه زناشویی دچـار انـزال زودرس شود، ایـــن مسـاله برای وی اضــطـــراب آور بوده و همــین اضطراب در دفعات آتی رابــطه زنـــاشویی، بر عملکرد وی تاثـیـــر منفـــی گذاشــتـه و باعث ایجـــاد اختلـال در آن می گردد.

– در برخی دیــگــر از مردان که دچــار این مشکل هســتــنـد، بررسـی ها نشــان داده که پدر آنـــها نیــز دچـــار ایـــن مشکــل بوده اســـت، لذا ایـن نتـــیجـــه نشــان می دهـــد که در برخی از مردان احـــتمـال ارثی بودن انــزال زودرس بســیار قوی تر از عوامل اکـتسابی اســـت. لذا در ایــن دســتـــه از افراد عامل وراثت نقـــش بسیـار مهــمی را ایفا می کنــد.

– جای هیچ شکی نیـــســـت که عصــبـــی بودن(شخـــصـیت اضـــطرابی داشتن و یا اســـترس به دلــیـــل برخــی از مشــکلـــات) در بروز این مشـکـل نقــش مهمـی را ایـــفا می کنـــد.


جلوگیــری از انـــزال زودرس

برای مثـــال مردانی که در دوران تجـــرد خود عادت به خودارضـایـی داشتــه انــد، این مســالـــه همواره برایــشـان توام با احسـاس گناه بوده و همواره ایـن موضوع را در ذهن مرور کرده که آیـا خودارضـــایی آنهـــا، در زندگـی زنــاشویی آینده شان تاثــیـر خواهـــد گذاشت یا خیر؟، بنــابرایــن این افـکار منفی بعد از ازدواج نیــز می تواند بر رابـطه زناشویی آنــهـا تاثــیـر منـــفـــی بگـــذارد.

– داشـتــن برخی از عادات نامنـاسـب در سبـــک زندگــی برخی از مردان مانـند مصـــرف بیــش از حد سیــگـــار و … می توانــد علـــت انــزال زودرس گردد.

و در انتـــها باید گفت که درست است که ابـتــلـــا به انـزال زودرس برای مردان مبــتـــلــا، چیزی شبیه به کابوس اســـت و حتی بسـیـــاری از آنــهــا سال ها با این مشـکل دست به گریـبـــان بوده انــد، ولی به علـــت خجالت و یا غرور و … ایـــن مســالــه را هیــچ گاه ابـــراز نکرده و در صدد درمان نبوده اند.

عنوان کردن ایـن مساله لازم اســت که هر چنـــد این مســاله می تواند باعــث بروز مشـــکـــلــات بسیاری در زنـــدگـــی زناشویی گردد، امـا خوشبـختانه راههـــای درمـــانی مناسـب و حتـی ساده ای برای رفع ایـن مشکـــل وجود دارد.

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.