قرص هایی که میل جنسی را افزایش میدهند

میل جنسی برخی از افراد در اثر بیماری ها کم شده و از بین می رود ولی این قرص می تواند میل جنسی را به حالت طبیعی برگرداند بی میلی جنسی باعث می شود زوجین در رابطه جنسی خود دچار مشکل شوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر قرص هایی که میل جنسی را افزایش میدهند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اهـــمیت روابط جنـسی در زنـــدگی زناشویی

سرد مزاجی جنســـی از مشـکلـــاتـی است که نه تنـهــا روی روابـــط جنـسی بین زن و مرد بلــکـه روی تمـــامی جنـــبــه‌هــای عاطــفـــی زندگی تاثیــرگذار است. ایـنکــه زن یا مرد هیــچ شور و اشتیـــاقــی برای پاسخــگویی به نیـاز شریک جنـــسـیــ‌اش نداشته باشد مسئله‌ـــای نیـــســـت که بتوان به سادگـــی از کنـــار آن گذشت. چه بســـا علـــت بســـیاری از جداییـ‌ـــهــا در سالـ‌ـهای اول شروع زنــدگی مشــتــرک میــ‌ـــتوانـــد همـــیــن مسئله باشد. عدم تمـــایـــل به برقـراری رابـطه جنسـی در زندگـــی زنـــاشویی رفـــتــه رفتـه می‌تواند باعث اضـطراب یا افـسـردگی در طرف مقــابـــل شده و امید به زنـــدگـی را در وی کاهــش دهـد. به همـــیـــن دلـیل است که مشــاوران خانواده بر کیفیــت داشتن این روابــط در زندگـی تاکــیــد بسیــار کرده و آن را یکــی از مهـــمـتـریـــن پایـــه‌ـــهـــای زنـــدگـی زناشویی میـــ‌ـــدانـــند. سرد مزاجی جنـــسی در زنان شایــع‌تر است.

در گذشـتـــه کسی به فکـر درمان بی میــلـی جنســـی نبود امـــا امروزه با پیشــرفـــت علـــم پزشکی داروهای مخـــتـلــفــی برای رفــع این مشـکل تولیـد و روانه بازار شده اســت. اگر کســـی دچـار سردمــزاجی باشد میـــ‌تواند با مراجـعـه به پزشـــک از هر کدام از ایـن داروها استفاده کنـد. با اینـــکه این داروها تا حد زیـــادی میـــ‌توانـنــد مشکلات جنــسی را رفع کنــنـد اما مصـرف خودسرانـه آن‌ـهــا به هیـچ عنوان توصیه نمی‌ـشود چراکه مصرف نادرســت آن‌ـها ممکـــن اســت عوارض جبرانــ‌ـنــاپـــذیـری به دنبـال داشتــه باشــد.

چطور می‌ــتوانـــیــم میــل جنـــســـی را افـــزیش دهیـم؟

برای ایـنـکـه بتوانیــد یک رابـطـه جنــســـی سالم و لذت‌بــخــش داشتـه باشـــیـــد، قبل از هر چیـــز باید باور کنیــد که رســیدن به ایـــن رابـــطـــه ایــده‌ــآل کار چنـــدان سخـتـــی نیـــســت. تکنـیــکـ‌هــای مخـتلـفــی برای رفــع سرد مزاجـــی وجود دارد. برای این کار ابـتدا بایـــد سبـک زندگی خود را تغــیــیر دهید. بهتـــر است از تغـیــیـــر سبد غذایــیـــ‌ـــتـــان شروع کنید و خوراکی‌ـهـــای ناسالم را از آن حذف کنـــید. سیــگار کشیـدن و مصـــرف الـــکـــل از عوامــل موثر بر سردمزاجـــی میـــ‌باشـــد. سعـی کنید آنـــ‌ــهـــا را ترک کنید. از طرفـی گیاهــان زیـادی در طبـیــعت وجود دارند که میــ‌ــتواننــد میـــل جنســی را به طور طبــیعی افــزایـــش دهند. سنـــجـد از خوراکیـــ‌هــایــی است که تاثــیــر بســزایی بر رفع اخــتـــلـــال جنــسی در زنان دارد. ایــن خوراکی تا جایـــی اهمیت پیدا کرده است که امروزه کپسول‌ــهــای آن در برخــی کشورهــای اروپایـــی تولیـــد و مورد استفـــاده قرار گرفـــتــه است. پس از ایــن ماده طبـیعـــی غافل نشوید. علـــاوه بر سنجد خرما، عسـل، دارچـــین و انواع مغزهـــا مثـــل مغـز گردو را حتـــمـا در وعده‌های غذایـیـ‌ـتـان بگنـجـانیــد.

بعد از ایـن به سراغ تصحـیح کردن عادات نادرست زندگــی بروید. اگـر صبــحـ‌ها دیر از خواب بیـدار میــ‌ـشوید و در تمــام طول روز احــساس ناخوشایـندی داریـد بهــتر اسـت سبک زنـــدگی خود را تغیـیر دهـیـــد. ورزش کردن به طور روزانــه حتــی اگـــر یک پیــادهـــ‌ــروی ساده هم باشــد تا حد زیـادی می‌ـتوانـــد شما را شاداب و اضـــطـراب را از شما دور کنـــد. اگر با تمـــام تلــاش‌ـهایـــی که برای بهــبود رابـــطـه جنســی کرده‌ــاید باز هم از سردمزاجی رنــج میـ‌بـرید پیشـنـــهاد میـ‌ــکنیــم از داروهایی که در این زمـــینــه تحـــت عنوان قرص افـزایـش میــل جنـسـی تولید شدهــ‌اند استــفاده کنـــیــد. در ادامـــه به معــرفـی برخی از ایــن داروها می‌ـپـردازیـم.

معرفـی برخـــی از انواع قرص افزایـش میـــل جنسی

۱. قرص ایــکـس ایـــد گلدن

مصرف قرص ایــکـــس اید گلدن (X-ade) میل جنســی را در هر دو جنس آقـــا و خانم افـزایش میـــ‌ـــدهـــد. ایــن محصول ترکـیـــبی از از ویتـامـــینــ‌هــا، مواد معــدنــی و گیــاهـان دارویی موثر بوده که نقـــش مهمـی را در افزایـش تمایلات و قوای جنـســـی و تقویت باروری در زنـــان و مردان ایفـــا میــ‌کــنــد. وجود ایـــن ویتـــامــینـ‌هـــا در بدن باعث تولیـــد انرژی و هورمون‌های جنـــســـی و درنتیـجه افـزایـش تمـایـل به برقــراری رابــطه جنســـی میــ‌شود. درواقع ایــن دارو از طریــق گشاد کردن عروق و افزایـــش خونرســـانــی به ناحیـــه تنـــاســلـــی با افـزایش توان و هیجـان جنســی باعث افـزایش لذت جنـــســـی و رسیـــدن به ارگاسـم در زنــان و مردان میـــ‌ـــشود. علـاوه بر ایــن ترکــیبـات آنــتیـ‌اکـــسیدانی موجود در قرص ایـــکـــس اید گلدن تاثـیـــر بسزایی در افـزایـش میـــل جنـسی و قدرت باروری مردان و زنـــان دارند.

جالـب اســـت بدانیـــد عنصــر روی نقش مهـمی در میــزان میـــل جنــسی مخصوصا در خانـــمـ‌ها ایفـا می‌ـکنـد. کمبود روی در مردان موجب کاهـش مقـدار هورمون تســـتوسترون و کاهــش تعـــداد اسپرم‌ـهـــا و در زنــان موجب سردمــزاجی و نابـــاروری میـ‌شود.

نحوه مصــرف: به طور معـــمول روزانـه یک قرص همـــراه با غذا مصــرف میـ‌ـــشود. توجه داشــته باشیـــد که مصـرف ایـن قرص در دوران بارداری و شیـردهی توصیه نمـــی‌ـــشود.

قرص ایـکــس اید گلـــدن لایــف ساخت استــرالیــا می‌ــبــاشد.

۲. قرص پرووسترا

یکــی دیـگر از انواع قرص افزایـــش میـل جنـسی، پرووستـرا می‌بــاشـد. قرص پرووستـــرا (Provestra) که با عنوان قرص ویاگرای زنـــانه هم شنــاختـه میـــ‌ــشود ترکیـــبی از گیـاهان دارویی است که با ایـــجاد تعـــادل در هورمون‌های بدن و همـچــنـین گشــاد کردن عروق خونی لذا جنــسی را افزایـش داده و رســیـدن به ارگـاسـم را در خانـــمـ‌ـــهـــا آسـان میـ‌کـــنــد. همانطور که می‌دانیـــد لغــزنـــدگـی واژن از عوامـل موثر بر داشـتــن یک رابـــطه جنـــســی لذتـــ‌ــبــخــش در زنـان اســـت و این قرص با ادعای افزایــش میزان لغزنـــدگی واژن سعـــی میـــ‌کند به داشتن یک رابــطه جنـــسـی لذتــ‌ـــبـخـــش در زنــان کمک کنــد. علاوه بر ایـن موارد منظــم شدن دورهـ‌ـــهای قاعدگـی و همچــنیـــن کاهـش دردهای قاعــدگـــی از تاثــیرات ایـن دارو میـ‌ـبـاشـــد. لازم به ذکر اسـت که در بروشور معـــرفی ایــن دارو هیـچ تاثــیر منـفی بر بارداری ذکر نشده است. بنـابـراین افـرادی که قصـد باردار شدن داشـتـــه و در ایـــن باره نگرانـیـــ‌ــهـــایی دارنـــد میـ‌توانــند برای اطمــینان بیــشـتــر ایـن قرص را تحت نظــر پزشک مصـــرف کننــد.

نحوه مصـــرف: قرص پرووسترا روزی یک عدد نیــم ساعـــت بعـــد از غذا مصـرف میــ‌ــشود و در زنـان باردار و شیرده منــع مصـــرف دارد.

قرص پرووسترا ساخت اسپانــیـــا و آمریــکا میـ‌بـــاشــد.

۳. قرص تادالـافیـــل

تادالافـیـــل (Tadalafil) نام یکــی دیـگر از انواع قرص افزایـش میـل جنـــسی اســت که به منـــظور رفع مشــکــلات جنــسـی و تقویت روابــط جنــسی بین زوجیــن اســتـــفاده میــ‌ـشود. توجه داشـــته باشید که مصـــرف این دارو در افرادی که نارسـاییـ‌هـای شدیــد کبــدی دارنــد توصیـــه نمیـــ‌شود. همـچـــنـیـــن افراد با سابقه حساســیـت دارویی، افــراد با سابقــه سکتــه و افـــراد با مشکلات قلـبی نباید از ایـن قرص مصـــرف کنــنـــد. توجه داشـتـــه باشـــیـــد که مصرف ایــن قرص به همـــراه قرص ویاگرا و یا قرص سیــلـــدنافـیـل اصلـا توصیــه نمی‌شود.

نحوه مصرف: به طور معمول مقــدار ۱۰ میـلـی‌گـــرم از این دارو از راه خوراکــی یک ساعــت قبل از ارتــباط جنـــســـی مصـــرف میــ‌ـــشود و حداكثر دفــعـات مصرف دارو یک بار در روز است.

عوارض قرص تادالافیل شامل سردرد، خســتگـی، خواب‌آلودگـــی، سرگــیـــجه، درد قفسه سیــنه، افــت فشار خون وضعـیتـــی، تاکیـ‌کاردی، خارش، راش، اسهـال، خشکی دهان، احتقـان بینـی، تاری دیـد، گرگرفتـــگی و ادم صورت می‌ــبـــاشد.

۴. قرص واردنافیـل

واردنافیـل (Vardenafil) از داروهای تقویتـ‌ــکنـنــده میل جنـــسی است که با تاثـیــری که بر گشـادشـــدن عروق و افزایـش جریــان خون می‌گذارد، باعـث نعوظ آلـــت تناسـلـی مردانه می‌شود.

نحوه مصرف: مقدار مصرف معــمول برای اختــلالـات نعوظ در بزرگسالـان مقــدار ۱۰ میــلـــیــ‌گـــرم خوراکی و به صورت یک بار در روز مصرف میـ‌ـبـاشد. ایـن میزان ممکن اســـت افـزایش یا کاهـش یابـد امـــا حداکثـر مقدار مجاز ۲۰ میلــیـ‌ـگـرم در روز میـ‌ــبــاشـــد.

قرص واردنـــافـیل شامــل عوارضی همـچون تهوع، سردرد، بی‌ـــخوابـی، درد قفــســه سینــه، افـزایش تعـــداد ضربــان قلـب، گیـجی، تشنــج، تاری دیــد، واکـنشـ‌ـهای حســـاســیـتی، بثورات جلـــدی، گرگــرفــتـگی، سرگیجـــه، ضعــف، خارش شدید، افـــزایــش فشـارخون، قرمز شدن پوست، تپــش قلـــب، گز گزانـدامـ‌ها، الـتــهاب مخــاط بیــنی، سوءهاضـــمه، سیــنوزیـــت، افزایـش تونیـسیته عضلــات، علائم شبـه آنـفولانـزا، حالت خوابـ‌ـآلودگــی، سکـتــه مغــزی، آنژیـــن صدری، سکتـه قلبی، تعریـــق، آریتـمـــی بطنی، کاهـش فشـارخون وضعـیـــتـــی، ناهـــنجاریـــ‌ـــهای انـــزال، حساسیت به نور، خیـــز صورت و اخـتلـال دیـد می‌باشــد.

هشــدار: اگرچه مصــرف قرص های تقویت کننده نیـروی جنـــسی می‌ــتواننـد تا حدودی مشکـلات مربوط به روابط جنسی را حل کنــنـــد اما بایــد بدانیـــد در برخــی موارد مصـرف بیـ‌رویه و خودسـرانـه آن ها میـــ‌تواند عوارض خطرنــاکـــی مثـل نعوظ دائمی یا پایـــدار (نعوظ دردنـاک بیــشــتر از ۶ ساعـت) را به دنــبـال داشــته باشـد.

تقویت قوای جنـــسی با مواد طبیعــی

یک رابطـــه جنــســی خوب باید از کیفیـت بالـــایـی برخوردار بوده و رضـــایـــت‌ــبـخـش باشد. به مرور زمـــان ممکــن اســت میل جنــسی کاهـــش یافـتـه و روی رابطــه جنسی در زندگی زنــاشویی تاثـیر منـفــی بگــذارد. اگـــر میـــل و قدرت جنـسی شما هم دسـتـــ‌خوش تغـیـیرات شده و رو به افول است میــ‌ــتوانیـد به گیــاهـان اعتماد کنید. طبیـــعـــت پر از خوراکی هایی است که میـ‌توانـنـد به شما انـــرژی بخـشـــیده و نیروی جنـســی‌ـتـــان را تقویت کنـــنــد. با اســـتـــفـاده از این خوراکیـ‌ـها و مواد غذایی طبیــعـی می‌ــتوانــید در روابـــط خود به اوج لذت جنـــســی نزدیــک شوید. این مواد غذایـــی عبــارتـــنـــد از: خرمـا، عرق خرمـا، بذر کتـان، هل، زیــتون، انــجیـــر و انـــگور.

منبع : سایت ستاره

قرص هایی که میل جنسی را افزایش میدهند

مطالب مرتبط:

میل جنسی را این دمنوش ها زیاد نمایید

از بین رفتن میل جنسی زنان با این گیاهان دارویی

زنان میل جنسی مردها را با این کارها از بین می برید

علت کم شدن میل جنسی زنان و شهوت جنسی

ویتامین B،روی،سلنیم و خیلی از ویتامین ها میل جنسی را زیاد می نماید

هیسترکتومی در زنان باعث کاهش میل جنسی می شود؟

فرق بین میل جنسی و رابطه جنسی زن و مرد

خارخاسک،جینسنگ آسیایی میل جنسی را زیادتر می نماید

میل جنسی مردان و زنان شب ها زیاد است یا صبح ها

چند مورد که میل جنسی را کاهش می دهد

کارهای روزمره ای که میل جنسی شما را چند برابر می نماید

چند برابر کردن میل جنسی با خوردن این مواد غذایی

دلایل تحریک نشدن جنسی و زیاد شدن میل جنسی

دوچرخه سواری و سایر ورزش ها برای درمان بی میلی جنسی

درد هنگام آمیزش،کمبود میل‌جنسی عوامل دوری زنان از رابطه زناشویی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.