قرص های جدید ضد بارداری که تاثیر مردانه زایی ندارند

قرص های ضد بارداری باعث می شوند شما دیگر باردار نشوید ولی سعی نمایید زیاد از قرص ضد بارداری استفاده ننماییدچون باعث می شود شما برای همیشه نازا شوید خاصیت قرص های ضد بارداری به این ترتیب می باشد که اجازه نمی دهد رحم تخمک گذاری نمایدتا اسپرم مرد شما را باردار نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر قرص های جدید ضد بارداری که تاثیر مردانه زایی ندارند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ه گزارش سایت دانستن: قرصـــ‌ــهای ضدبارداری گاه ماننـد شمـشــیـرهــای دو لبـه عمــل میــ‌کنند و مصرف نادرســت آنهـا می‌ـــتواند با افزایــش خطـــر سرطان سیــنـه، اضافــه وزن، سقـــط جنـــیــن بعـــد از قطـع قرص و … همراه باشد. از طرف دیـگـــر بسته بودن فضــای جامـعه باعث شده بسیـــاری از خانــمـ‌ـهــا بدون مراجعـه به متخــصـص زنـان به انـــتـــخـــاب خود ایــن داروها را از داروخانه تهــیــه و مصــرف کنـند که کاری عقلـــانــی نیــســـت، پس اين مطلــب را بادقـت بخوانيد.

قرص‌ــهــای جدیـد اثر مردانه‌ــزایـی ندارند

قرصـــ‌ـهای ضدبـــارداری از 2 بخــش هورمونی کاملا متفاوت تشکـــیـل شده‌ــانـــد. ماده موثر آنــهــا اتـــینــیـــل استــرادیول اســت و قسمــت دوم آنــها از پروژســـتـــرون تشـــکیــل شده اســت. از آنجــایی که بخش اتیـنـیل استرادیول معمولا در همـه قرصـ‌هـا ثابـــت است، قرصـ‌ـها برحـســـب اینـــکه حاوی چه مقـدار از این ماده باشند به قرص‌ـهـــایی با دوز بالـا یا پایــیـن تقـســـیـم‌ـــبـنـدی میــ‌ـشوند. قسمت پروژسترونی قرص‌هـــا هم قابل تغـیـــیـــر است و انواع مختلـفی دارد. برخــی از آنهـــا اثر ضد هورمون مردانــه و برخـی دیـگر اثر مردانهـ‌زایی دارنــد.

اکـثر قرصـــ‌های ضدبـــارداری که در گذشـته اسـتــفاده می‌ـــشـــد دارای اثر مردانهـــ‌زایــی بودند به جز چنـد قرصی که اخـــیـرا وارد بازار شده‌ــاند ازجــملــه یاسمـین، یاز، دیـــان و مارولون. مکانـیــســم اثـــر بیـشـتـــر قرصــ‌ـــهـــای ضدبارداری از طریق توقف تخـــمــک گذاری اســـت امـا بخش پروژســـتـــرونی قرص نیـــز باعـث کاهش ضخـامت لایـه داخـلی آنـدومتــر میـ‌شود. ایـن حالت باعث می‌شود اگـر هم تخـــمـکـــ‌ـــگـذاری انجام شد جنـیـــن به راحـتی داخـل رحم ننشـیـــنــد. علـاوه براین، کاهــش ضخــامـــت لایـــه داخــلـی رحـم باعـــث مرتـب شدن عادت ماهانـه و کاهـش خونریزی ماهــانـه می‌شود.

آنـــهــایی که نباید قرص بخورند

مصـرف قرص‌هـــای ضد بارداری به مدت کوتاه برای مثـــال 3 تا 6 ماه معــمولا مشــکلـی ایجـاد نمـــی‌ـکــنــد. بهــتر است همیشه از قرصـ‌هـایی با دوز پایـیـن از جملـــه یاسمـین، یاز، مارولون، دیان 35 یا نوع ایرانــی آنــهـــا مانــند سیپـروترون کامـــپاند یا LD اسـتـفاده شود. اگـــر این داروها در فرد جواب داد دیـگر نیـازی به اســتــفـــاده از قرص‌ــهــای قوی مثل HD وجود ندارد. قبل از تجویز قرص بایــد سابـقه خانوادگـی فرد پرسیـــده شود که نبـــایــد دیابت و فشـــار خون داشتــه باشد، وزنــش خیلـــی بالــا نباشــد، بهـتـــر اســـت سیگار نکـــشـــد و سابــقه بیمـاری فلبــیـت یا لخــتـه شدن خون هم نداشتـــه باشد زیرا این قرصــ‌ها می‌توانند باعث افـــزایش لخــتـــه یا ترمـــبوز در بدن شود به خصوص در افــراد مبـتلـــا به فلـــبــیــت میـ‌ـــتوانــند منجـــر به سکــتـه مغـــزی، سکتـــه قلبــی یا ترومبوز در پاها شوند.

همـچـنین فردی که قرص ضدبـارداری میـــ‌ـخورد و برای مثـال دست یا پایش می‌شـکـنـــد و مجــبور می‌ــشود مدتی بیـ‌حرکت باشد بیشـتر در خطـــر ترومبوز قرار دارد تا فردی که قرص مصــرف نمـــیـــ‌ـکند. علـاوه برایـــن کســـانـــی که میـ‌ـــخواهـنـــد عمل جراحــی شوند حتمــا بایـد از يك ماه قبــل مصـــرف قرص را قطـــع کنــنـــد چون ممـــکن اســـت احـتـمال ترومبوز بعد از جراحـی در عروق شان زیـــاد شود.

از روز دوم قاعــدگـی بخوریــد نه روز پنـــجم!

هورمون‌ــهـــای کنترلـــ‌کنــنده تخمکــ‌گذاری (FSH و LH) توسط هیـــپوفیـــز ترشح میــ‌شوند. قرص‌ـــهای ضدبارداری با بالا بردن سطـــح هورمون‌ـــهــای زنـــانــه باعـــث می‌ـــشوند بدن تشخــیص دهـــد چون به انـــدازه کافی هورمون زنـــانـه وجود دارد پس نیـــازی به ترشــح 2 هورمون اصـلـی FSH و LH نیســت بنابرایـن سطح آنـــها بسیـــار کاهش پیــدا می‌ـــکنـد و تخـمک گذاری متوقف میـ‌ــشود. برای توقف تخمـک گذاری تاکـید می‌ـــشود قرص‌هـــایـی که جدیـدا در بازار هســتـــنــد از جملــه یاسمــیـن، یاز و مارولون حتـمـا از روز دوم عادت ماهـــانـه میــل شوند چون این داروها یک مقـدار ضعــیف‌ــتر هســـتـــند و شروع مصــرف از روز پنجــم شایـــد یک مقـــدار دیـــر باشد.

متاسفانــه دیــده شده که حتـــی داروخانـــهـــ‌ــها به عادت قدیـم می‌ـگویند از روز پنجــم قرص میـل شود درنتـیـجــه بعضی بارداریــ‌ها با وجود مصـــرف قرص اتــفـــاق می‌افـتد که میــ‌ـــتوانــد خطرنـــاک هم باشـــد. قرصـ‌هــا اگر از روز پنجـــم خورده شوند باید درمـــاه اول از یک وسیـلـه پیــشگیری دیــگـر هم استفاده کرد اما اگر از روز دوم خورده شوند از فردای آن روز قرص تاثــیـرگــذار خواهد بود. اگــر هم شک و تردید داریـد میـ‌توانــید در ماه اول از یک روش جلوگیــری دیــگـر هم استفــاده کنیـد. لازم به ذکـر است که مصرف هیـچ قرصــی بعـد از روز هفــتـم عادت ماهانـه دیـــگر تاثیــرگذار نخواهـد بود.

قرص‌ـــهـــایـــی برای زمـــان شیردهی

در زمــان شیردهی باید از قرصــ‌های ضدبارداری متفـاوتی اســتفـــاده كرد. ایـــن قرصـ‌هـــا میـــنــی پیـــل نام دارند و فقـط حاوی پروژستــرون هسـتــند و بایــد هر روز سر ساعـت میـــل شوند زیرا سطـح هورمون‌ــشان بســـیار پایـــین اسـت تا در شیردهـــی اختـلـالی ایـــجـاد نکـــنــنــد. مکــانـــیــسم اثر آنـهـا فقـــط با نازک کردن لایـه داخـلی رحم و ممانعـــت از لانـــه گزیـنی اســـت بنـابرایـــن خیلـــی نمــی‌ـتوانــند جلوی تخـــمـکـــ‌ــگذاری را بگیرنـد و فقط در 6 ماهـــی که خانم به طور کامـل شیـر می‌ـدهـد موثر هستــند.

یعنی اگـر کسـی شیرخشـک به کودکش بدهد تاثیـــر آن بســـیــار کمـــتـر می‌شود و بهـتـــر اســت از روش دیـگـــری همـزمان اســتفاده کنــد. سایـر قرص‌هـای ضدبـــارداری نیـــز بهتـــر اســـت هر روز سر ساعت خورده شوند امـا یک مقدار جای مانور هم دارنــد. برای مثـال اگر فرد هر شب سر ساعــت 9 قرص میـ‌ــخورد و یک شب آن را فراموش کند و فردا صبح یادش بیـفتـد می‌ـــتواند قرص فراموش شده را میل کنـــد و شب سر ساعــت 9 طبــق روال عادی به مصرف قرص ادامه دهـد. امـا اگـــر بیـشـــتر از 2 روز فراموش کند دیگر فایده‌ای ندارد و بایـد آن ماه همـــزمـان از یک روش جلوگیری دیگر نیز اسـتـــفـاده کنــد.

بعــد از 3 ماه آزمـــایـش چربی و قنـــد خون بدهـــید

این داروها گاهـی اوقات سردردهای میــگـرنـی را تشــدیـــد میـــ‌ــکـنند یا حتــی به وجود میـ‌آورند زیـرا پروژسـتـــرون باعث احـتبــاس آب در بدن می‌شود. استروژن موجود در قرص نیـز گاهـی اوقات باعث بزرگ‌ـتر و دردناک شدن سیــنـهـ‌ـــهــا می‌شود. اگــر بیمــار می‌ـخواهـــد قرص را طولانــی مدت مصــرف کنــد حتمـــا باید 3 ماه بعــد از شروع مصـرف، سطــح چربـــیـ‌ـهای بدنش از جملـــه کلــستــرول و تری‌ـــگلــیـــســـیـرید و همچنیـن قنـد خونش را انــدازه‌ــگــیــری کنـد زیـــرا این قرص‌ــهـا در تعداد کمـی از افراد میـ‌توانــد باعــث افزایش چربـــی‌ــهـــا و قند خون شوند که اگر این مشکـلات با رژیــم غذایـــی همزمان، اصــلـــاح نشوند بایـــد مصرف قرص قطع شود.

فقـط برای موارد اورژانـسـی!

قرصــ‌ـــهای اورژانـــسی یا «Morning-After Pills»در گذشــتــه بیــشـتـر از نوع HD بودنـد، درحــال حاضر قرص‌ـهـــای پروژسترونی به نام لونژیــل موجود هستنــد که فقط پروژســترون دارنــد. طریقـــه مصرفـــ‌شان هم به ایــن صورت اســت که يك عدد بعد از رابــطــه جنسی و يك عدد 12 ساعـــت بعـــد خورده میــ‌شود. ایـــن داروها فقط در 72 ساعــت اول بعــد از مقـاربـــت قابل استـفاده هستند و هرچـــه زودتــر مصـــرف شوند تاثیرگذاریـــ‌شان هم بیشتـر است. مصــرف ایـــن قرصـــ‌ــها بایــد محدود باشــد چون درصـــد موفقیت‌ــشــان در حد 85 درصـد است و اصــلا جلوی تخمـک گذاری را نمـــیـ‌ـگیـرنـد بلــکه سطــح هورمون را بالا میـ‌بـــرند و بعـد سطح هورمون دوباره پایـیـــن آمــده و یک قاعـــدگي اتـــفاق میـ‌ــافـــتد، درنتـیـجـــه بارداری رخ نمـــیـــ‌ــدهـد. بهـــتر اسـت خانـــمـ‌ــهـایــی که رابطه دارند ایــن قرص را در منــزل داشـتــه باشـــنـد تا اگر کانـدوم پاره شد یا خوردن قرص ضدبارداری فراموش شد بتوانــنـــد از آن اســتفاده کنـند.

خطر سقط جنــیــن

برخـی افـــرادی که برای مدت طولانـی از قرص‌ــهـــای ضدبــارداری اســـتفـاده میـــ‌کننـد بعــد از قطع قرص دچـــار عادت ماهــانـه نشـــدن یا آمـــنوره بعـــد از قطـــع قرص میــ‌شوند زیــرا یکـی از مکـانیـسـمـ‌های اثر قرص‌ها بالا بردن هورمون شیـر یا پرولاکتین اســت. قاعـــدگـي‌ـــهــا معمولا بایــد چند ماه بعد از قطع قرص برگردند و اگـر برنـگـــردند یعـنـــی تخمـکـــ‌گـذاری انـجام نمی‌ـشود و شانس بارداری کم میــ‌ـــشود. در ایــن صورت فرد بایــد حتــما از لحـــاظ هورمونی بررســی شود. اما اگـر قرص برای مدت کوتاه استــفـاده شود معمولا ایــن حالـت رخ نمیـ‌دهـد. مصــرف طولانــی‌ـمـدت باعث می‌شود ضخامـت آنـــدومتـــر آنـقدر نازک شود که گاهـــی اگـر بارداری هم اتـــفـاق بیـــفـتـد منــجــر به سقط میــ‌شود.

بالای 40 سال با احتـــیاط

معـمولا بدن همـــه افــراد به قرصـ‌ــهـــا یکــســان جواب نمـــی‌ــدهـــد. ممـــکــن است یک نفـــر بیشتــر با یاز سازگاری داشـته باشد و فردی دیـــگر با یاسـمیــن یا دیـــان و … بنابــراین باید قرص‌ـــها را امتحان کرد. در هر صورت بهــتـر اسـت در مرحله اول از داروهای جدیـد مثل یاز، یاسمــیــن، دیان، مارولون و … استـفاده كرد و بعــد اگر مشــکــلـی بود نوع قرص را عوض کرد. لازم به ذکــر اســت که سیـــگــاریـ‌ـهـای بالای 35سال بهـــتـر است اصـلا از قرصــ‌ــهـای ضد بارداری اســـتــفـاده نکـنـند. همــچــنــیـــن در افــراد بالای 40سال باید خیلی با احــتـــیـــاط تجویز شوند.

بیــشـتــر از 4 سال مصـرف نکنـیـد!

اسـتـفــاده از ایـــن قرصــ‌هـا به مدت طولانـی و بدون توقف اصـــلــا توصیــه نمـــی‌ــشود. همـانـطور که ذکــر شد ایـــن قرصـــ‌ـها حاوی هورمون اتــینیل استـرادیول هســتـند. در واقـع گروه اتـــینـیلی که به این اســـتــردیول اضـــافه شده اســـت باعـث می‌ـشود هورمون به مدت طولانــی در بدن باقـی بمـانــد، یعـــنی اگـر قرصـــی امـــروز قطع شود چنـد ماه طول میـ‌ـــکشــد تا کل دارو از بدن خارج شود و از آنجـــایـــی که ایـــن هورمون میـــ‌ــتواند تحـریـکــ‌ـــکـــنـــنده سرطـــان سیــنه باشد توصیـــه میـ‌ــشود قرص با فواصل 3 ماهــه اســتفــاده و يك ماه توقف یا 6 ماهه اســتـــفاده و 2 ماه توقف مصرف شود. درکل اســتــفـاده از قرص بیشـــتر از 4 سال به خصوص به طور ممتد خیـلـــی توصیه نمــی‌ـشود.

قرص های جدید ضد بارداری که تاثیر مردانه زایی ندارند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.