قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 97

ســـکه به زیـر دو میلــیون بازگـشت

روز یکشنـــبه، قیــمـت سکـه به زیر مرز ۲ میـــلیونی نزول کرد، دلار در بازار غیــررســمــی دو کانـــال عقـــب نشســت و حواله درهـــم از سطــح هزار و ۷۰۰ تومان پاییـــن رفـت. به گفـــتـه فعالـــان، بازار ارز پس از خروج ترامپ از برجــام سه روز متوالـی در یک کانال گرفتار بود و نوسانی نداشـت؛ در نتیــجه، بیشـــتر معـاملـــهـ‌گـــران از افـــزایش قیمت ناامــیـــد شده و به‌ــصورت موقت در موقعیت فروش قرار گرفـــتنــد. سکه نیـز روز یکــشـنبــه به اصــلاح قیـمتـی خود ادامـــه داد و شاخــص بورس تهران با رشد ۲۷۵ واحـدی به کانـــال ۹۴ هزار وارد شد.

روز گذشــتـــه، قیمت سکـــه، دلــار و حواله درهــم از سه مرز روانی مهم پایــین رفـت. در دومیـن روز هفـتـه، سکه تمـام بهــار آزادی از کانال دو میلـیونی خارج شد و با ۶۰ هزار تومان کاهش به قیـــمـــت یک میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسـید. به گفـتــه فعالـان، خریداران پس از ۳ روز افـزایـش متوالـــی انـــتـهـــای هفـته گذشته از بازار عقـب‌ـــنــشــیــنـی کرده و جای خود را به فروشنـــدگان دادهــ‌ـــانــد. از نظـر آنها، بازار در روزهـای اخیــر و پس از فروکش اثـــرات روانی خروج ترامپ از برجام، بیـــشتـر در معـــرض افـزایــش عرضه فیـزیکـی سکـه قرار داشتــه اســت. برخی نیز عنوان کردهـــ‌ـــانــد، ممکــن اسـت بخشی از سکه‌هـای پیـش‌ــفـــروش وارد بازار شده باشد. ایـــن در حالــی اسـت که بخـش دیــگری از بازیــگـــران بیــشــتر بر خروج خریــدهــای هیجـــانی از بازار سکه بهــ‌ـــعنوان عامــل کاهشی تاکـــیـد داشتنــد. بهای اونس نیـــز در هفـــتهـــ‌ـــهای اخــیر نیروی افزایــشی چندانی را از خود بروز نداده است که بتوانـد انتظـــارات بازیـــگران سکـه را تحـــت تاثــیـر قرار دهـــد. از نظـر فعـالــان، تنــهـا عاملـــی که از قیـمــت سکـه در برابــر نیـــروهای کاهــشـــی حمایـت میـــ‌کـــند، ارزش ذاتــی آن اســت که بالــاتــر از سطوح فعلــی قرار دارد. در ایــن میـان، معـــاملـهـ‌گران سکـه در هفتـهـ‌هـــای اخیـر به قیـــمت دلار در بازار غیـررسـمـــی نیـز توجه بیشــتری میـــ‌ـــکنـند، ولی با توجه به کاهش قیـــمــت این ارز در روز یکشنبـــه، ایــن متـــغیر نیـز مانـع کاهـــش قیـمت سکـه نشد. روز گذشتـه، در راستـای کاهـــش قیـمـــت سکــه در بازار نقدی، بهای این فلـز گرانـبــهــا در بازار آتی نیـــز سیر نزولی به خود گرفت.

در دومیـــن روز هفـته، دلـار در بازار غیـررسمـی پس از ۳ روز از کانال ۶ هزار و ۶۰۰ تومان خارج شد. شدت نزول دلـــار به انـــدازهــ‌ای بود که در ساعات انــتهایـــی روز در میـان دلـــالان زیـــر مرز ۶هزار و ۵۰۰ تومان معـــامـلـــه میـــ‌ـشـــد. در واقـــع، در ایـــن روز دلار از دو مرز روانـی پایــیــنــ‌ــتر رفـت. شدت افت دلــار در بازارهای مرزی نیــز قابل توجه بود. دلار در بازارهـای هرات افـــغـــانـسـتان و سلـــیمـانیـه عراق به زیــر مرز ۶ هزار و ۲۰۰ تومان رفـــت. در بازار هرات قیــمـت بالــای سطح ۶ هزار و ۱۰۰ بود و در بازار سلـیمــانــیـه بالـای سطـــح ۶ هزار و ۱۵۰ تومان. در اولین روز هفتـه، دلار در بازارهــای مرزی بیـشتر بالـای کانـال ۶ هزار و ۳۰۰ و ۶ هزار و ۴۰۰ تومان معــامـلـــه شده بود. یکـی از عوامـــل مهمــی که در افـــت بهـــای دلـار نقـــش داشـــت، نزول نرخ حوالــه درهم بود. به گفـته برخی از فعالـــان، نرخ حوالــه درهم از مرز روانـی هزار و ۷۰۰ تومان عقـب نشست و تا قیمت هزار و ۶۸۴ تومان افــت کرد. ارزش دلار با چنــیـن نرخ حوالـه درهـمـی در بازار داخــلی میــ‌ــتوانســت در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تومان شد. با ایــن حال، چنـانکه اشاره شد، به‌دلـیـل ممــنوعیـــت خرید و فروش ارز در بازار غیـــررســـمی، دلالـــان دلـــار را با قیمتـــ‌هــایی بالـــاتـر معـامـلـــه می‌ـکنــند و از ایـن طریق ریسک معــامله را قبول میــ‌کـــنـــند.

به گفته فعالـــان، بازار ارز پس از خروج آمـریـــکـــا از برجـام واکــنـش نوسانـی چندانـــی از خود نشــان نداد و در کانــال ۶ هزار و ۶۰۰ تومان نوسان کرد. از نظر برخــی بازیـگران ارزی، ایــن اتــفــاق موجب شد که بخشی از دلالـــان از رشد قیـــمت ناامیــد شوند و در موقعـــیت فروش قرار بگــیـرنـد. با ایـــن حال، بخــشــی از فعـــالان باور داشـتند، معــامـلهــ‌ـگــران در کانال ۶ هزار و ۴۰۰ تومان ممـکـــن است بار دیـــگر خریدهــای ارزی خود را افزایش دهـنـد و زمینـه را برای بالا آوردن قیـمــت فراهم کنــنـد. از ساعات انتهـایـــی روز گذشـتـــه نیز روند کاهـــشی در برخـــی بازارهــای همســایه متوقف شد. البتـــه بیـــشـتـر بازیگران عنوان کردنــد در ساعـــات انتـــهایـــی روز به اندازهــ‌ـــای حجم معـامـــلات پاییــن آمــده بود که توانــی برای ایـــجـــاد نوسان در بازار را نداشت. باید دیـد در روزهـــای آیـــنــده بازار ارز حرکت به سوی محدوده‌ـهـای پایـــیـنـــ‌ــتر را ادامـه خواهــد داد یا بار دیگـر به سوی کانـــال ۶ هزار و ۶۰۰ تومانی حرکــت خواهد کرد. روز گذشــتــه، رئیس کل بانـــک مرکـــزی نیز به وجود قیمـــتـ‌ـهــای بالاتر در بازار غیررسمـی اذعـان کرد؛ ولی هم زمـــان بر ایــن نکته تاکیـــد کرد که معـــاملـات محدودی با این قیــمـتــ‌ها صورت می‌ـگـیرد. بیــشــتـــر تقــاضــاهای ارزی با قیـمــت ۴هزار و ۲۰۰ تومان پاسخ داده می‌ـشود.

ضوابـــط ورود و خروج ارز مسافری

روزگـذشـته بانک مرکزی ضوابــط ورود و خروج ارز مســافری را به روزرسانـی کرد که براســـاس آن خروج ارز همــراه مسافـــر نسبت به ۱۰ هزار یوروی بخـــشـنامـــه قبـــلـی نصـــف شده اســـت.

براســاس ایـــن بخـــشـــنـامـه خروج ارز‏، اسناد بانـکی و اوراق بهادار بی‌نـام همراه مســافر مجموعاً تا سقـف مبلغ پنج هزار یورو یا معـادل آن به سایـر ارزهـا از مرزهای هوایـــی و تا سقـف مبلـــغ دو هزار یورو یا معـــادل آن به سایـــر ارزها از مرزهــای زمــیــنی، ریـلـی و دریــایــی مجاز است. طبق مقررات جدیـد خروج ارز‏‏‏‏ــ‏‏‏، اسنـاد بانـــکـی و اوراق بهـــادار بیـ‌ـــنام مجــموعاً مازاد بر مبـلـــغ پنــج هزار یورو یا معــادل آن به سایـــر ارزهـــا برای مرزهـای هوایی و مبــلـغ دو هزار یورو یا معـــادل آن به سایـر ارزهـــا برای مرزهــای زمـیـــنی، ریلـی و دریـــایــی توسط هرمسافـــر به خارج از کشور، منوط به اظــهار آن در زمــان ورود به کشور و مشـــروط به ارائه رسیـد چاپــی حاوی کد رهـــگیـــری صادره از سوی باجه بانک ملـــی ایــران و تا سقـــف مبـلـــغ مندرج در رسیــد مزبور در مبـــادی خروجی به گمرک جمـهوری اسـلــامـــی ایــران خواهد بود.

همچنیـن براساس ضوابــط جدید ورود ارز به صورت اسـکنــاس به کشور مجـاز بوده و برای مبــالغ تا ۵ هزار یورو یا معــادل آن به سایـــر ارزهـــا الزامـی به اظـهـار آن به گمرک وجود ندارد. در صورت ورود ارز به صورت اسکنـاس به کشور بیـش از مبـــلغ فوق، بانــکـــ‌ـهـــای کشور مجاز به پذیــرش آن به صورت سپـرده هستند و در صورت درخواست سپـــرده گذار، عین آن به همـراه سود مربوطه بهــ‌ـــصورت ارزی بهـــ‌ وی پرداخت خواهـــد شد.

قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز دوشنبه 24 اردیبهشت 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.