قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز شنبه 22 اردیبهشت 97

در آخـرین روز هفـتــه، دلار روز آرامـــی را پشتـــ‌ـــســـر گذاشـت ولی سکـــه توانـــسـت به مرز ۲ میـلیون و ۱۰۰ هزار تومان نزدیـــک شود. روز پنــجــ‌شــنبه، شاخص بازار ارز در بازار غیررســـمـی تکان چندانی را ثبت نکـــرد و در محــدوده باریک ۶هزار و ۶۳۰ تا ۶ هزار و ۶۵۰ تومان نوسانات خود را به ثبــت رســـانــد. برخلــاف بازار ارز، سکـه تمام بهـــار آزادی با افـــزایش ۹۰ هزار تومانـی مرز دو میـلیونی را شکسـت و به قیــمــت ۲ میـلیون و ۸۰ هزار تومان رسـیـد. اکـنون سکـه ۲۰ قدم با مرز روانی دوم یعـــنی عدد دو میلـــیون و ۱۰۰ هزار تومانی فاصـلــه دارد. سومیـــن افـزایــش متوالـی سکــه، زمـینــه ثبت بازدهـــی ۶ درصــدی ایــن فلــز گرانـبـــهـــا را در هفـتـــه گذشتـه فراهم کرد. سکـه ۲ هفته پیــش نزدیـــک ۱۱ درصـد افــزایـــش را به ثبت رســانده بود.

فعالان سکـــه، ۳ عامـــل مشخـص را در رشـد قیمـــت فلز گرانـبهای داخلی موثر دانـــســـتنــد. اولیــن عامـــل، ورود حجم کمــتــر از انـتـظار سکـــه‌هـــای پیـشـــ‌ـــفــروش شده به بازار بود. در واقـع برخی فعـالان، عنوان میـ‌ـکردند، حجم عرضه فیــزیکـــی سکــه در بازار چنـــدان زیـــاد نبود و همــیــن موضوع این تصور را در میان معاملهـ‌گـران ایـــجـاد می‌کــرد که سکــه‌های پیـش‌فــروش کمتری وارد بازار شدهـ‌اند. عده دیــگـــری باور داشتــند، به‌صورت مقطعی اثر انتظـاری تحویل سکـه‌های پیش‌فروش و ورود آنهـا به بازار خوابیده و همـــین موضوع جسارت خریـداران را بالــاتــر برده اسـت. البــتـه دیدگـــاه سومی نیــز در میـان برخی بازیگران سکـه وجود داشـــت. از نظــر آنهــا، معامـــلــه‌گران بزرگ امــکـان دارد سکـــه‌ــهـــای تحویل گرفته را وارد بازار نکـــرده باشـــند تا با افـــزایش خریدهــا سعـی کنــنـد قیـــمت‌ـها را بالـــاتـــر ببـــرنـــد. هدف آنها از ایـــن تاکـتیک فروش سکه‌ــهـــای پیـــش‌فـــروش در قیـــمــتـــ‌ـهـای بالاتـر عنوان شده اســـت. به گفته یکی از فعالـان، جوسازی روانـی پیـرامون اخبــار یکی از عوامــلـی بود که این دستــه از معامـــله‌ـــگـــران را در بالا بردن قیــمـــت یاری کرد. عامـــل دومی که تقـاضـا برای خریــد سکـه را بالا برد، به ارزش ذاتــی آن مربوط بوده اســت. گروهی از فعـالـــان باور دارنـد، معـامله‌گـران سکـــه دو عامـــل را در تعیــیـن ارزش ذاتی سکــه در نظـــر گرفتـــه انـــد: اولی مالیـات ارزش افزوده و دومی قیمــت دلـار در بازار غیـــررسـمـــی. براساس گفـتـــهـــ‌ـــهــای تحلیــلــگــران با در نظـــر گرفـــتن ایـــن دو متـــغـیـــر ارزش ذاتــی سکه به بالای دو میــلیون و ۲۰۰ هزار تومان میـــ‌ـــرســد و همیـــن موضوع در انــتـــظارات برای خریــد سکه موثر واقــع شده اسـت.

عامــل سومی که در رشد قیـــمت روز پنـــج‌ـشنبـــه اثـــر داشـــت، تحرکات معــامـــلهـ‌ــگـــران آتی بود. به گفتـــه فعــالــان نگـاه معـــاملهــ‌ـــگران نقـــدی در روز آخر هفته بیـــشـــتر به موقعیـت‌ــگـیـــری معـــامـــلـــهـــ‌گران آتی بود. افزایش خرید و قیـــمت‌ـهــا در آن بازار، معامـلـه‌گـران نقـــدی را با خود همراه میــ‌ــکــرد. تحـت تاثـــیر چنــیـــن عوامـلـــی سکه تمام بهـــار آزادی در مقطــعــی از روز پنج‌شنـبـه از مرز ۲ میـــلــیون و ۱۰۰ هزار تومان نیز عبور کرد، ولی هرقــدر به ساعـــات انــتــهایـــی روز نزدیـک شدیـــم، روند نزولی شد و در نهایـت فلــز گرانـــبـهـــای داخــلــی در کانـــال دو میـــلیون و ۸۰ هزار تومان به کار خود پایـــان داد. گفــتهـــ‌های برخــی حاضـران در بازار نشانـــگر آن بود که در ساعـــات انتهایــی روز نیز حضور نیــروهای انــتـــظامـی در منــطـقــه سبــزه میـدان بیشتر شده بود.در روزی که سکه تمــام بهـــار آزادی از مرز روانـی دو میــلیونی عبور کرد، دلــار توان حرکـــت‌ـــهای افزایـشـــی را خود نشـــان نداد. روز پنـــج‌ــشنبه دلار در منـطقـــه مرزی هرات افغــانــستان عمـدتـــا در کانال ۶ هزار و ۳۰۰ تومان نوسان کرد که اخـــتلـاف چندانـی با روز چهارشنبـــه نداشــت. در بازار داخـــلی نیز دلـــار گرفــتـــار میـــانـــه کانــال ۶ هزار و ۶۰۰ تومان باقـی مانـد. گفــتهـــ‌های فعـــالــان حاکی از آن اسـت که روز پنـــج‌ـشــنبـــه حجم معامـــلات در بازار غیررسمــی ارز به شدت پایین آمـــده بود و کمـــتــر کســـی تمـایـــل یا جسـارت خریــد و فروش را داشــت.

قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز شنبه 22 اردیبهشت 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.