قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز پنجشنبه 27 اردیبهشت 97

سکه در ماهـ‌ـــهای اخـیر به راحـتـــی مرزهای روانـــی را پیــاپی شکـســـت و در مقــطـــعی حتی به بالـــای مرز ۲ میلـیونی سرک کشــید. روز چهــارشـنبه، سکــه سرانــجـــام پس از ۴ کاهـش متوالـــی،یک بار دیگر طعم افزایش را چشیـــد و با افـزایـــش ۱۸ هزار تومانی به قیــمـت یک میــلـــیون و ۹۲۰ هزار تومانـــی رسید. به گفـــته شمـاری از فعالـان، مقــاومت سکـــه در مرز روانــی یک میـلـــیون و ۹۰۰ هزار تومان مهمــ‌ــتریـــن عاملــی بود که خریداران ایـن فلـز گرانـــبـــهـا را در بازار افـــزایش داد. سکـه روزهـای دوشنبه و سه‌ـــشنـبـــه در برابـر نزول به زیر این مرز روانـی از خود مقـــاومت نشان داده بود، امــری که جســارت خریـداران را بالـــا میـ‌ـبرد. در روزی که سکــه رشد کرد، قیــمت دلــار نیز در بازار غیـــررســـمـی کمی تعــدیل شد و در کانـال ۶ هزار و ۲۰۰ تومان قرار گرفت.

براساس گزارش بلومبـرگ به نقل از شورای جهانـــی طلـا، تقاضــا برای طلا در ایران، سال ۲۰۱۳ به بالـــای ۱۲۷ تن رسـیـــد؛ رقمــی که در دهـــه دوم قرن بیســت و یک در ایـــن کشور بی‌ـسـابـقــه بود. پس از ایـــن سال، تقاضـا در مسـیـر کاهشــی قرار گرفـــت، به ‌طوری ‌کـــه در سال ۲۰۱۶ مصـــرف طلا تا عدد ۴۵ تن عقبـــ‌ــنــشـیـنــی کرد. ایـن میـزان ۶۴ درصد کمتــر از سال ۲۰۱۳ بود. با این حال، از سال ۲۰۱۷ بار دیــگـــر تقـــاضا برای طلـا در ایران بالــا رفـت و به۶۵تن رسیــد. البته این میـــزان تقـــاضـــا همــچــنـان بسیـار کمــتر از سالـ‌ـهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بود که تقاضا در ایران بالـــای ۱۰۰ تن قرار داشت. گزارشـی در مورد مصرف کل طلـــای ایـران در سال ۲۰۱۸ ذکر نشده اسـت، ولی گزارش شورای جهـــانی طلــا حاکــی از آن اســت که تقاضـای سکــه و شمش نیز در ایــران در فصل اول سال ۲۰۱۸ به بیــشـــتـرین رقم از فصل اول ۲۰۱۵ رســیـــده اسـت. میزان تقــاضا در فصـل اول ۲۰۱۸ بیــش از ۹ تن بوده اســـت؛ کارشنـاسان نظــرات متفــاوتی در مورد افزایش تقــاضــا در بازار طلـــا داشتـــه‌ـاند. گروهی تنش‌های پیــشـــ‌ــآمده در روابــط بیـــن ایران و آمریکا را زمـــیـــنـــهــ‌ــســاز افـــزایش تقاضـا عنوان کردهــ‌ـانــد. ایـن دسـته دو نظــریـــه مختـلــف دارنـــد؛ گروهی باور دارنــد مردم به واسطـــه ایـن تنشـــ‌ـها احـتــیــاط کرده و اقدام به خریـد طلا کرده‌اند. گروه دیگـری معـتـقدند، ممـکـــن است سیـاست گذار خریــدهای طلـــای خود را افزایــش داده باشـــد. به باور این دســـته از کارشـــنـــاسان طلـا «ریـــهـ‌ـزمــان جنگ» است؛ در شرایـــط فعـلی و دنـیـای امـــروز، جنـــگ تنــهــا بهـ‌ــصورت نظــامــی وجود ندارد و ممـــکن اســت یک کشور درگـیر جنگ اقـــتصــادی شود. از نظر این کارشــنــاسـان طلــا دارایــی امـــن زمــان ناامـنی و جنـــگ‌های اقتـصـــادی اسـت و ضمــن حفظ ارزش خود به راحــتی میـــ‌ــتوان آن را نقــد کرد.

خیز شمــش و سکــه در فصــل اول ۲۰۱۸

میزان تقاضا برای شمـــش و سکـــه در فصل اول سال ۲۰۱۸ به بالــای ۹ تن رســید. ایـن در حالی بود که این میـــزان برای فصــل اول سال ۲۰۱۷ تنهـــا نزدیــک به ۳ تن بوده است. در فصل دوم ۲۰۱۷ میزان تقاضا برای سکــه و شمــش به ۵ تن رسـیـــد و در فصل سوم با افزایـــشـــی یک تنی به ۶ تن رسیــد. تقاضـا در فصــل آخر ۲۰۱۷ کمی بیش از ۵ تن ثبـــت شد. به ایـن ترتـــیـب، مصــرف شمـــش و سکه در فصل اول ۲۰۱۸ از بیـشــترین میزان تقاضای فصــلــی آن در سال ۲۰۱۸ حدود ۵۰ درصـــد بیـشــتر بوده اســت. آخــرین بار در فصل اول سال ۲۰۱۵ تقاضا برای شمـش و سکــه در سطــح بالاتری نسبـت به فصل اول سال ۲۰۱۸ قرار داشــت. در آن مقطـع زمانـی تقـــاضـــا بالای ۱۴ تن بود. بیـشـتـریـن میزان تقـــاضای شمش و سکـه از سال ۲۰۱۰ نیز در فصــل دوم سال ۲۰۱۳ به ثبـــت رسیــد که تقــاضا به بالـــای ۲۰ تن رفـت.

در آن مقاطع زمـــانــی، به دلیل تحریـــم‌ـهای اقــتصادی و نفتی، تقـاضــا در بازار بالــا رفــته و هم زمان قیمت سکـه و طلــا اوج گرفـــتــه بود. بر اساس گزارش بلومبـــرگ میــزان مصـرف کل طلـــا (شمــش، سکــه، زیورآلــات و..) در ایران نیز از سال ۲۰۱۷ افـزایــشی شد. میـــزان مصرف طلـــا که در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۱۲۸ تن بود، در سال ۲۰۱۴ به ۷۴ تن رسیـــد. روند کاهــشی مصرف طلا در سالـ‌ــهــای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ادامه یافـــت، به‌ـطوری‌کــه در سال ۲۰۱۵ عدد ۶۷ تن برای میـــزان مصرف طلـا ثبـت شد و در سال ۲۰۱۶ ایـــن رقــم تا ۴۵ تن کاهــش را ثبـت کرد.روند کاهشی مصــرف طلــا در سال ۲۰۱۷ با ثبـت عدد ۶۵ تنی متوقف شد. با توجه به ایـــن ارقام میـــ‌ـــتوان گفـت میــزان مصــرف طلـــا در سال ۲۰۱۷ نسـبت به سال ۲۰۱۶ افـزایش ۴۲ درصدی را نشان می‌ـــدهـد، هر چند که همـچــنــان نسـبــت به سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ درصــد کاهـش را نشـــان میـــ‌دهــد. تغییــر رفتار مصرفـ‌ـکـنــنــدگــان طلـــا در ایران به عوامل مختلفـی نســبـــت داده شده اســـت. در این میـــان، برخی توجه مردم به طلـــا را به تنشـــ‌ـهـــای موجود به روابـط بیـــن ایران و آمــریکا نســـبت داده‌ــاند. یکـــی از تحـلـیـلـــگران بلومبرگ نیـز از احتــمال کاهـــش واردات طلای ایران خبر داد. از نظــر وی، واردات طلای ایران معــمولا از دو کشور ترکــیه و امارات صورت می‌ــگیـــرد. با این حال، جریـــمه یک بانـک ترکـــیه‌ــای در سال گذشـتــه توسط آمــریــکا می‌ــتوانـد منــجـر به کاهـش واردات طلا به ایران شود.

سقوط آزاد طلا

دلـــار آمــریـکا بالاخـره طلـا را به زیر مرز حمایــتی ۱۳۰۰ دلـاری روانه کرد. فلــز زرد ظرف چند هفـته گذشــته بارهــا مقـاومت شدیــدی نسبــت به نزول از قیــمت ۱۳۰۰ دلـــاری از خود نشان داده بود؛ اما سهــ‌شنــبــه شب تحت‌فـــشـــار شدید شاخص دلـار و رشــد بازدهــی اوراق قرضـه آمـــریـکا برای اولیـنـــ‌ــبــار در سالـ‌ـجاری میلـادی به زیـر سطـح ۱۳۰۰ دلـــاری سقوط کرد.

همـزمان با افـــت اونس فلز گرانـبـهـــا، شاخص دلار آمــریــکــا به بالـــاترین ارزش خود در سال ۲۰۱۸ میــلـــادی رسیـد و از ۴۷/ ۹۳ واحــد عبور کرد. تقویت دلار آمـــریکـا نســبــت به سایـــر ارزهای رایـــج در بازار ارز جهــانی، به‌ـدلـیل افزایش بازدهــی اوراق خزانـه با سررسـیـــد ۱۰ ساله بود. بازدهـــی ایــن اوراق با لمــس نرخ ۰۸/ ۳ درصـــدی، بیـشتـــرین سوددهی از سال ۲۰۱۱ میـلادی را برای خود ثبـــت کرد؛ به ایــن ترتیب، سیگنال تقویت شاخص دلــار در بازارهای جهــانـی مخابــره شد و طلـای جهـانـی که به صعود امــیــد داشـت، به قیـــمـــت ۱۲۸۸ دلاری نزول کرد.

قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز پنجشنبه 27 اردیبهشت 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.