قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

روز شنـــبــه، سکه تمام بهار آزادی پس از ۳ افــزایــش متوالی، طعم اولیــن کاهـــش را چشــیـــد. در بازار موازی نیز دلــار سومین روز کم نوسان در کانـــال ۶ هزار و ۶۰۰ تومان را سپری کرد. در اولیــن روز هفــتـــه، سکــه ۴۰ هزار تومان از ارزش خود را از دســت داد و به قیمـت ۲ میـــلیون و ۴۰ هزار تومان رسـید. به گفتـــه فعـــالـــان، معامـــلـه‌ــگـران روز شنـبـــه با احـتــیاط بیشتری رفــتــار کردنــد و ترجـــیـح دادنـــد چندان در موقعـیــت خریــد قرار نگـــیــرند.

در این شرایــط، عدهــ‌ــای از معامــلهـــ‌ـگـــران به دلـیــل توقف روند افـزایــشی، در موقعـیــت فروش قرار گرفـتـنـــد و بخشی از سکـــهــ‌ـــهای دپو شده را عرضـــه کردند. به گفــتــه فعـالـــان، سومین آرامـش بازار ارز پس از خروج ترامـپ از برجـام نیــز در انتـــظـارات معامــلـه‌ـــگــران سکـه تاثـــیر داشت. الـبــته خریدهـای سنگین گذشـته و احتـمال ورود سکـهــ‌ــهای پیـش فروش به بازار دو عامل دیگری بودند که در رفـــتار سکـه بازان اثر داشــتـنــد. بخـش دیــگـــری از معامـلهـــ‌ـگـران باور داشــتـــنـد، بازار پس از ۳ روز افــزایـش نیاز به اســتراحت داشـت تا جهت خود را پس از یک وقفـه پیـــدا کنــد.

روز شنـــبه، دلار در بازار غیـــررسـمــی همــچنـان با کاهـش حجـم معاملات مواجـه بود و کشـــش عبور از کانـال ۶ هزار و ۷۰۰ تومان را از خود نشان نمیـــ‌داد. البته معــامـــلـه‌ـــگــران همـزمــان در برابـر خروج دلــار به زیر مرز ۶ هزار و ۶۰۰ تومان مقاومت میــ‌کـــردنـــد. حجـم معـامـلات در بازار ارز بسـیــار محدود بود و بیشتـــر بازیـگـران در خریـد و فروش ارز احتـیـــاط زیـــادی میــ‌ـکــردند. غیرقانونی بودن خریـــد و فروش ارز در بازار و برخوردهــای انتـــظامـی باعــث بالــا رفتــن احـــتیـــاط شده بود. در این میان، عده زیـــادی از بازیـــگـران ارزی باور داشـــتند، ریـسک معاملـــه در بازار داخـــلـی موجب شده اســـت که ارزش دلــار در تهـران بالــاتـر از بازارهـــای مرزی باشد. در واقــع معـــاملـه‌ـگـران هزیــنهـــ‌ای را بهـ‌ـــصورت یک قرارداد ناگفـــتـــه روی دلـار معـاملــه شده در بازار داخلی محاسبــه میـ‌ــکـــننـــد. در حالی که ارزش دلـار در بازار غیـررسـمی داخـلــی در کانـال ۶ هزار و ۶۰۰ تومان قرار دارد، این ارز در بازارهای مرزی هرات افـــغانستــان و سلــیـــمانیـه عراق در کانال‌های پایین تری نوسان میـــ‌کنـد. روز شنـبه، دلـار در منطقـه سلـیـــمـــانــیه عراق در میانـه کانــال ۶ هزار و ۴۰۰ تومان قرار داشــت و در هرات افـــغــانســـتان در انتـــهـای کانال ۶ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش میـ‌ـرفـــت. روز گذشــتـه نرخ حوالــه درهــم در ابـتدای روز در مســـیر افزایشی قرار گرفـت و به کانــال هزار و ۸۰۰ تومان نزدیـک شد؛ ولی هر چقــدر به ساعات انــتــهایی روز نزدیـــک شدیـــم، قیمـــت در مسیر کاهـشی قرار گرفت و در نهـــایــت با نرخ هزار و ۷۳۳ تومان به کار خود پایـــان داد. با این نرخ، ارزش دلار در بازار داخلی میـــ‌توانـــست در میانــه کانال ۶ هزار و ۳۰۰ تومان باشد. به ایــن ترتــیب، میـــ‌توان گفـــت، معـــامـلـهـ‌گـران بازار داخـــلـی به دلـیـــل ریــسـک خرید و فروش، قیـمــت دلــار را بالـاتر از ارزش واقعــی به فروش می‌ـرساننـــد. نکـته مهمـ‌ـــتر آن اســـت که مردم عادی حتــی بعــضـا با قیــمتـ‌های بالاتـــری از دلــالـان غیررسمی اقـدام به خریـــد کرده‌انــد. در واقــع دلالان در میــان خود دلـار را با قیمــت ۶ هزار و ۶۰۰ تومان معــامـله میــ‌کــنــنـــد، ولی نرخ فروش آنهـــا به مردم عادی متـــفاوت بوده و حتی بعضا به بالـــای ۷ هزار و ۳۰۰ تومان رفــتـه اســـت.

واکنـش به خروج طلــا از ایــران/ ۲۰۰ تن طلا در خانـه ایــرانـــی‌ـــهـا خاک می‌ــخورد

دبـیـر انـجـمـن طلا و جواهر درخـصوص نوسانات بازار طلـا درایران مدعــی شد که اکـــنون طلـــا جایـــگـزیـــن ارز شده اسـت و هرعددی که قرار بوده ارز از کشور خارج شود امـــروز طلا خارج می‌ــشود.

محــمـــد کشـتی آرای عضو هیأت مدیره اتـحادیــه طلـــا و جواهر درگـفـتـ‌و‌گو با «ایران» درپـاسخ به ایـن سؤال که آیـــا خروج ذخایر طلــا از کشور را تأـیـیـــد میـ‌کــنـــیـد؟ گفــت: با قاطــعـیت اعلام میــ‌کنـــم که چنین اتــفــاقی نیـفـتـاده اســـت. وی با اشــاره به اینکــه همــ‌اکـــنون بازار شایـــعات و اخـــبـــار غیررسمی داغ است، افزود: گاهی اوقات بهــ‌ـــدلـیــل پایــیـــنـــ‌تـر بودن نرخ طلا در بازار داخـلی نسـبـــت به بازارکـــشورهـای خارجی زمیـنه خروج طلـا از کشور فراهــم میــ‌شود، اما طی ماه‌ـهــای گذشـتــه همواره قیـــمت طلـــا در بازار ایران گران تر از سایــر کشورهـــا بوده اســـت و به همــیــن دلیــل خروج طلــا صرفه اقـــتـــصادی ندارد. به‌ـگـــفتـــه وی همـ‌ـاکـنون نرخ طلا در ایـران درمـــقـایـــسـه با اونس جهـــانــی بالـاتـــر اسـت. براساس گفتـــهـ‌ـــهــای کشـــتی آرای، طبـــق برآوردهـا تا حدود ۲۰۰ تن طلــا درخانهــ‌ها و دردسـت مردم وجود دارد که با تحویل سکهــ‌های پیـش فروش شده این رقـم افـزایش خواهـــد یافــت. بنابـرایـن با درنــظـر گرفـتــن جمـــعـیت ۸۰ میــلـــیون نفـــری کشور هر ایـــرانــی به طور میـــانگـــیـــن ۲.۵ گرم طلا دارد. وی ادامـــه داد: نگـــهداری طلـــا در خانـه ریشـهـــ‌ـــهـــای فرهنــگـی دارد و برهمیـــن اســـاس در سایر کشورهــا خریــد و نگهــداری آن در خانـه موضوعیـــت ندارد، چراکه روش‌های مخـتـلــفی برای سرمایـهـ‌ـــگـذاری وجود دارد. عضو هیأـت مدیــره اتـــحادیـــه طلـا و جواهـر درپـایـــان درخــصوص نوسانـــاتــی که در بازار سکه و طلــا رخ داده اســـت، اظهـــارکـــرد: همواره نوسان قیــمتی جزء جدانشــدنی طلاست و ایــن درحـالی اســـت که در بازار ایــران درکنـار اونس جهـانی، تغیـیـرات قیـــمتی ارز نیـــز در قیمـت طلا تأثیــرگـــذار اســت.

خروج طلـا صرفه ندارد

همـــچنیـن عبـادالـه محـــمـدولی عضو انـــجـمن طلا و جواهر نیز درایـــن باره به «ایران» گفت: خروج طلـــا از کشور زمــانـــی اتــفاق می‌ــافتد که فاصـــله قیمـتی زیادی میان داخـــل و خارج ایـجـاد شود که به‌دلــیل بالـا بودن نرخ‌هــا در بازار ایران این موضوع صرفه اقـتـصــادی ندارد. بهــ‌ــگـــفــته وی در سالـــ‌هـــای گذشـتــه و برخـی از مقـاطــع که نرخ طلـای داخلــی ارزان تر از خارج می‌ـشـد به صورت محدود شاهـد خروج طلا از کشور بودیـــم. دراین بازهـــ‌ـــهای زمانـی خروج هر کیلو طلـا بیـــن ۳ تا ۴ میـــلـیون تومان صرفـه داشــت. وی همچــنـیــن با بیان اینکه خروج طلـــا با ریســک بالایـــی نیز همراه اســت، افــزود: برهمـیـــن اسـاس در یکسال اخــیــر شاهـد خروج طلا از کشورنـــبودهـ‌ـــایـم.

ایـن عضو هیــأت مدیـره اتـــحادیــه طلا و جواهر در ادامه با بیان ایـــنکـه جمـــعـیــت ۸۰ میلــیون نفری ایران بازار بزرگــی برای صنعـــت طلا و جواهـر ایـجـــاد کرده است، اظــهـــار کرد: هم‌ـاکــنون بخـــش عمده مردم ایــران برای مصـــارف زیور‌ــآلـات یا سرمایه‌ـــگـــذاری طلـــا خریداری می‌ـکـنند و با محــاسـبـه ایـــنکـــه هر خانوار ایــرانـی بیــن ۱۰ تا ۵۰ گرم طلـــا داشـتــه باشــد بزرگی این بازار مشـــخص می‌ــشود. محمــدولی همـــچنـین با اشاره به سرمـــایــه عظـیـــمــی که در قالب طلــا در خانهـــ‌ـهـا باقــی مانــده است، پیــشــنـهـاد داد: درصورتی که بتوان از ایــن سرمایـــه بزرگ در جهت حمایـــت از بخش تولیــد بهره برد، تأثـــیــر بســـیار زیادی در رونق اقـــتصـــادی کشور خواهـــد داشت.

وی توضیـــح داد: در کشور تایلـــند تولیدکـــنندگان صنـعت طلا که سرمایـه در گردش ندارند با دریافت طلا از دولت بدون سود به فعالیــت میــ‌پــردازند و همیــن عامـــل باعث رونق ایــن صنـــعـــت در ایـن کشور شده اســـت. به گفتــه وی، این درحالی اســت که هم‌ـاکـنون در ایران صنـــعت طلا و جواهــر با یک دهـــم ظرفـیــت واقـــعـــی خود فعــالـیـــت میـــ‌کـنـد و درصورت رونق آن اشتـغـالزایی قابـل قبولی نیـز به همـــراه دارد.

قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز یکشنبه 23 اردیبهشت 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.