قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 97

در چهارمـــیــن روز هفتـه، سکـــه تمـام بهــار آزادی چهـارمیـن افت متوالـی را تجربه کرد، ولی یکـ‌ـــبـــار دیـــگر توانــست مرز یک میــلیون و ۹۰۰ هزار تومان را حفـــظ کند.

در همان ابتدای روز سهـــ‌ـــشــنـــبه موج نزولی در بازار سکه قوت گرفـــت و قیـــمـت ایــن فلز گرانبهــا به سرعـت با شکـــست مرز روانی به محــدودهـ‌هـای پایین‌تر سقوط کرد. کمترین قیمتی که تا اواسط روز برای سکه ثبت شد، یک میـــلـــیون و ۸۷۵ هزار تومان بود. با ایــن حال، پس از رســیــدن به ایـن نقطـه، قیمت در مسـیر افـــزایشی گرفـــت و در نهـــایـت با قیـمـــت یک میـــلــیون و ۹۰۲ هزار تومان به کار خود پایان داد. به ایـن ترتـــیب، سکــه که در روز دوشنـــبـــه بیــش از ۷۰ هزار تومان از ارزش خود را از دســـت داده بود، روز سهـ‌شنبه به کاهـــش هزار تومانـی اکتفــا کرد. به گفــتـــه فعالــان، افزایــش قیـمت سکـــه در معامــلــات آتی دی ماه یکی از عوامـــلی بود که رفتــار بازیـــگران بازار نقـــدی را تحتـ‌ـــتـاثیر قرار داد. روز سهـــ‌ـــشنـــبــه تا ساعت ۴ بعـــدازظهـر سکـه در معاملـات آتــی دی در کمـتـریــن حالت ۳ دهـــم و در بیشـتــرین حالـــت بیـش از ۳ درصــد رشــد را به ثبــت رســـانده بود.

در واقـــع، در حالــی که سکه نقدی رو به سوی نزول داشت، سکه آتـی حرکت معکوسی را از خود نشــان داد و در نهایـــت توانــســـت اهرم انتـظـــاری برای بازیگــران نقدی شود. ایــن اتفـــاق در شرایـطی رخ داد که روز سهــ‌ــشــنبــه قیـــمـت دلار حمـــایت خاصی از بهای سکــه تمام نکرد و یک کانــال دیگـر پایـــیـن رفت. دیروز دلـار در بازار غیررســمـی از مرز ۶ هزار و ۳۰۰ تومان پایین تر رفت و در مقـاطی حتــی در کانـال ۶ هزار و ۱۰۰ تومان معــامـــله شد. بهـ‌گــفتـه فعـــالـــان، بازیگران ارزی در روزهای اخـــیـر بیـــشــتــر در حالـت انـــتظاری به سر برده‌انــد و تمــایل زیـــادی برای ورود به بازار از خود نشـــان ندادهـ‌ـانــد. به باور بخشی از بازیگـــران ارزی، معــامـــلــهـ‌گـــران در شرایـــط فعـلـــی بیـشــتر تمـایــل داشــتـند، در انتـــظـــار نتایــج مذاکرات ایــران و اروپا باقـــی بمانـــند. برخـــی از افــراد ایـــن دسته انـــتـــظـار دارنـد، در صورت توافق ایـران و اروپا برای دور زدن تحریــمــ‌ـهــا، قیـمـــت‌ــهـا در بازار دلـار نزول بیـــشـتـری کنــند.

این در حالـی اســت که گروه دیـــگری اعـتـقـــاد دارنـد، بازار فعــلـا در حالت اســتـراحت قرار دارد و پس از آن، به مســـیـر افزایـــشـــی بازخواهـد گشت. به نظر میـ‌رسد، بازارســاز بهـــتـــر است براسـاس انـــتظـــارات معــاملهــ‌ـگـران، سقــف و کف قیــمــتــی را در بازار تعـیـیـــن کنـد تا دامنـه نوسانـات کاهش پیـــدا کند. در واقع در شرایـــطــی که بازار کمـــی آرام گرفـــته است و از الــتهابات پیــش از تصمـــیـم ترامـــپ خبری نیــست، بازارســـاز میـ‌ـتوانـد با اجــرای سیـــاستـــ‌ـــهــای منــاســـب گامـــ‌ـــهـایـــی را در برابر کاهــش دامنـــه نوسانــات بردارد.

آرامـــش در بازارهـــای مرزی

روز گذشــتـه، قیمت دلـــار در بازارهای مرزی در مرز ۶ هزار تومانــی باقــی ماند. در چهارمیـن روز هفته، قیـمـت دلار در هرات افــغــانــســتــان در مقـــطـــعی به زیر ۶ هزار تومان رفــت و حتـی تا قیــمـــت ۵ هزار و ۹۶۰ تومان نیـــز افت کرد. با ایــن حال، در ساعات انـــتهـایی روز حرکـات افــزایـــشـــی از خود نشان داد و توانـســـت به کانـــال ۶ هزار تومانـی بازگردد. قیمت دلـار در هرات افغانــستـان در روزهـــای اخـیــر در شرایطی در مسـیر کاهـــشــی قرار گرفتــه اســت که پیش از اعلام تصـــمــیـــم ترامـــپ در مورد برجـــام بالای مرز ۶ هزار و ۷۰۰ تومان قرار گرفـتـه بود. گروهی باور دارند، کاهـش نزدیـــک به ۷۰۰ تومانـــی قیمت دلار در هرات افغـــانـــســتان در روزهـای اخــیـــر سرانجـام زمــیــنـــه ساز ورود نوسان گیــران به بازار و بازگــشت قیمــت‌ــهـــا شود. از نظر آنـــها، نوسان گیـــران زمــانـی که جو روانــی کاهــشــی بخوابــد، بار دیـــگر با قدرت وارد بازار خواهـند شد. این در حالـــی اســـت که عده دیــگری باور دارند، بازار تا هنـگـــامــی که با شوک خبـــری خاصـــی مواجـــه نشود، توان رشــد خاصـی را نخواهد داشــت. در کنار هرات افغـــانستان، روز گذشتـه در سلــیمانیـــه عراق نیـــز قیمتــ‌ـهـــا به آســـتـانــه مرز ۶ هزار تومانـــی رسیدنـد. روز گذشــته، ارزش دلار در این منــطقــه جغرافیــایـــی در حدود ۶ هزار و ۳۰ تومان اعـلـــام می‌شــد. در روزهـای اخـیـــر افزون بر اثــر کاهشـی ارزش دلار در بازارهـای مرزی، حوالـــه درهــم نیز بیـشـتـر با حرکــت کاهــشـــی خود، فضـای بازار نقدی را تحتــ‌تــاثـــیر قرار داد. روز گذشــتـــه، درهم امــارات همچـنان زیر مرز هزار و ۷۰۰ تومان قرار داشـت و در کانـال هزار و ۶۴۰ تومان معــامـــلـــه شد. دلـار با نرخ حوالـه درهـــم می‌ــتوانـــست در حدود ۶ هزار و ۲۰ تومان قیـــمــت بخورد.

نیـاز طلـای جهــانـــی برای صعود

سخنـــرانی اعضـــای کمــیتـه بازار آزاد آمـریکـا و حمــایـــت آنـــان از افزایـــش تدریجی نرخ بهـره، ارزش دلــار را با افزایـــش نسبــی روبه‌ـرو کرد و فشـار وارد بر قیـمـــت طلا تقویت شد. «لورتـا مستـــر» رئیس فدرال رزرو شعـــبــه کلیولنــد، در سخـنـان خود تاکیـد کرد فدرال رزرو آمـــریـکــا بایــد مســیر افـزایش تدریــجی نرخ بهــره را ادامه دهــد. تحـــلیـلـــگـــران بازارهــای جهـانی، شاخـــص دلــار آمــریـــکـــا را مهــمــ‌تـــریـن عامــل موثر بر قیـمـــت جهــانی طلا در کوتاهـ‌مـــدت در نظـر دارند. قیــمت طلـــا همــچـنـــان بالــاتر از میانـــگین قیـــمــت ۲۰۰ روز اخیــر اســـت. از نظـــر تحـــلیلـگـــران تکـــنیکــال، در صورتـــی که سطـح حمـــایـــتـی-روانی ۱۳۰۰ دلـــاری در روزهـای اخــیـر حفــظ شود بازار آتی طلــا رونق بیـــشـتـــری خواهد گرفــت و باعث رشد قیــمـــتــ‌ــها در بازار نقــدی نیز خواهــد شد. فعــالــان و تحـــلیلـــگـران خوشبـــین در بازار فلـز زرد معتقــد هستند که قیمت طلـا در روزهای آیـنده میـ‌تواند تا سطح ۱۳۴۴ دلاری افزایش یابـد. الــبــتـه قیــمت طلـا در محــدوده ۱۳۰۰ تا ۱۳۶۰ دلاری گرفـــتـار شده و برای خروج موفق از ایـن حصار قیـمـــتـــی نیــازمــنـــد یک سورپـــرایز بزرگ است.

به‌ـنـــظــر می‌رســد تنشـ‌های سیاســی مربوط به خروج دونالد ترامپ از توافق هستهـــ‌ای با ایـــران و مذاکرات پیش روی پیونگـ‌ــیانگ-واشـنـــگـتن قدرت کافـی برای حمـایت از فلــز زرد را نداشتهـــ‌ــانـــد و بایــد منــتـظر بروز عوامــل بنـــیـــادیـــن دیـــگــری برای تغــیـــیر چشمـگیــر در قیمـت اونس بود. یکی از عوامــلی که میـ‌ــتوانــد نقـش سورپرایـز را برای بازار طلـا داشـــتـه باشــد، اصـلـاح و کاهش ارزش سهام در بازارهای بیــنــ‌ـالمـــلـــلـــی اســـت. علــاوه‌ـــبر این، نوسان در روند شاخص دلار و نرخ بازدهی اوراق خزانه آمـــریـــکــا عوامل تاثـیـــرگـذار دیـگر بر بازار فلـز گرانـبـــهـــا به‌ــشــمار میـــ‌ــروند.

قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز چهارشنبه 26 اردیبهشت 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.