برای لاغر شدن سریع فقط یک بار غذا در روز بخورید

لاغر شدنن و کاهش وزن برای بسیاری از افراد یک رویا شده است خیلی از افراد چاق دوست دارند لاغر شده و اندام زیبایی داشته باشند ولی رژیم و ورزش های سخت به آنها آسیب زده و آنها را لاغر نمی نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر برای لاغر شدن سریع فقط یک بار غذا در روز بخورید را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بیـشتـــر ما عادت کردهــ‌ــایم روزی دو تا سه وعده غذا بخوریـم با میان وعدهــ‌ــهـایی در بیـن‌ـــشـان. در بیـشتر فرهنـگ‌ـــهـا، این الگویی اسـتانـدارد از خوردن شده اسـت. برخی از کارشــنـــاسـان توصیــه میـ‌ــکـــنـــنـد در طول روز وعدهــ‌های کوچک‌تـر و مکررتری بخوریـم تا به کاهش وزنـ‌مان کمـک کنیــم. امـــا مقدار دقـیـــق وعده‌هـای غذایــی که بایــد در روز بخوریم تا کاهش وزن داشـــتـه باشیم میـ‌توانــد گوناگون باشد.

مطــالـعهــ‌ـــای در سال 2010، تاثـــیر وعدهـــ‌هـای غذایی با تکـــرار کمتـر و وعدهـــ‌ـهـای غذایی با تکرار بیشـتـر بر کاهـش وزن را مورد بررســـی قرار داد و نتیجــه گرفت مصــرف وعده‌هــای غذایـی با تکـرار بیـــشـــتر (3 وعدهـــ‌ـــی اصـــلی و 3 میـــان وعده) در رژیم غذایــی کم کالــری، در مقـــایســـه با خوردن سه وعده در روز، هیچ فایده‌ــای برای کاهـــش وزن نداشت.

خوردن یک وعده در روز چطور؟ آیا ایـــن روش برای کاهــش وزن، مفید و تداوم پذیــر است؟ برخـــی از کارشـــنــاسـان توصیه میــ‌کــنــند به جای افـــزایش تکـــرار وعدهــ‌ـها، کمتر غذا خوردن در طول روز میــ‌ـــتوانـد نتـــایـج مثـبــتـ‌ـتــری داشـته باشد.

تنـها یک وعده در روز غذا خوردن، فقـط در زمـــان‌های مشـخصی از روز غذا خوردن و یا یک روز در میـــان غذا خوردن، همـگــی در ردهـــ‌ـی روزه‌ــی متــنــاوب یا intermittent fasting قرار می‌گیـــرنـد. روزه‌ــی متنــاوب، تاثــیـــرات مثـــبـتــی روی سلـــامــتـی و کاهش وزن دارد اما راه حل مناسبـی برای همــه نیـــست.

چرا تنـهـــا یک وعده در روز؟

خوردن تنــهـــا یک وعده غذا در روز نوعی روزهــ‌ی متــناوب اسـت که شامـل تنها و فقـــط یک وعده غذا در روز می‌ـشود. بیــشتـر افـراد، شام را به عنوان تنهـا وعدهــ‌ی غذایی خود انـتخـــاب میــ‌ـــکــنــند امــا شمـا میـــ‌ـــتوانیـد هر وعدهــ‌‌ــ‌ــای را که دوست داریـــد انـــتخــاب کنـیــد. ایـــن نوع شیوه‌ــی خوردن، کالری شماری ندارد. به طور کلـی، مصـــرف غذا بایـــد شامــل خوردن ِ غذاهــای بســـیـــار مغذی باشــد تا آنتی اکـــسیــدان‌هـا، ویتـــامــیـن‌ــهـا و مواد معـــدنـی لازم و با کیفــیت را در همــیـــن وعده دریــافت کنیـد.

در باقیمـــانده‌ـی روز می‌توانید نوشابهـــ‌ــهـــای بدون کالـــری بنوشیــد. اگر ورزش میـــ‌ـکــنــید، ممکـــن اســت برنامهـ‌ــی ورزشــی‌ـــتـان ایــجـــاب کنـــد قبـل یا بعد از تمــریــن، میــان وعده مصـرف کنـیـد. هدف از ایــن نوع محدودیـــت غذایـی، افــزایــش مقدار زمانـــی است که بدن شمـا در حالـت روزه داری قرار میـــ‌گـــیـرد. وقتی در حالــت روزه داری هســتیــد، چربـــی سوزی افزایــش پیـــدا میـــ‌کند. منـــطـقـــی که پشت این شیوه قرار دارد، محدود کردن مصــرف غذا به یک وعده به جای تمـام طول روز کم کم غذا خوردن اسـت تا چربـی سوزی بیــشــتـری داشتـــه باشیـد.

طرفـــداران روزه‌ــی متنــاوب عقیده دارنــد خوردن وعده‌ــهای مکـــرر می‌توانـــد چربـــی سوزی را کاهش بدهـد زیـرا بدن به طور مداوم از انـرژی ناشـی از غذا در طول روز استفاده میـ‌کـند و دیگر سراغ ذخـایـر چربی نمــیـــ‌ـرود. امــا با تنــها یک وعده غذا خوردن در طول یک ساعــت، حتـــی اگر وعده‌ای بزرگ و سنــگـــیـــن باشــد، باز هم نسـبــت به تمام طول روز غذا خوردن، غذای کمــتری مصرف خواهیـــد کرد. بنابـرایـن ایــن شیوه محــدودیـت کالری، به ایــن صورت نیــست که روی شمـارش کالـــری‌ــها تمرکز کنـــیـد بلـکه خود به خود آنقدر محــدود میـ‌شوید که فقـــط در یک وعده غذا می‌ـخوریــد.

چگونه روزانــه یک وعده غذا بخوریــم؟

اگـر به تازگــی یک وعده غذا در روز یا فرم دیگـر روزه‌ـــی متــناوب را شروع کردهــ‌ــاید، بایــد بدانـــیــد که کمی طول میـــ‌ـــکـــشد تا بدن‌تـان سازگـــاری پیــدا کند. شمــا باید درست در زمـــانـــ‌هـایی که عادت داشــتید چیـزی بخورید، احســاس گرسنگـی کنــید. میــ‌ـتوانـــید حذف غذا را تدریجــا انـــجـام دهید و کم کم به یک وعده برسانـــید. اگـر در طول روز ورزش میـ‌کنــید، خوردن ِ یک میان وعده‌ـی پروتئینـی یا کربوهیــدرات پیــچیده قبـــل یا بعـــد از ورزش میـ‌ــتواند برای حفظ توده‌ـــ‌ـــهای عضلــانــی‌ـتان مفید باشـــد. میـ‌توانیــد برای گرفتـــن توصیهــ‌های دقیـق‌ـتر از پزشک یا متــخـــصص تغذیـه کمـک بگـــیریــد.

در ایـن یک وعدهـــ‌ـی غذایی میــ‌توانـیـد هر چیزی که دوست داریــد بخوریــد چون نیازی به شمارش کالریـ‌ـــها نیست. امـــا خوردن ِ غذاهای مغذی و با کیفـیت چیـــزی اســـت که حتـمـــا باید آن را مد نظـر داشــتـه باشـــیـد، زیـــرا شمــا تنهـــا یک فرصـــت داریـد تا تمام مواد مغـذی مورد نیازتـــان در طول روز را به بدن برســانـــید.

اگـر نمـیـــ‌ـتوانیـد تنـــهــا یک وعده در روز غذا بخوریـــد چه بایـد بکـــنید؟

اگـــر نمـــیـ‌ــخواهید فقـــط یک بار در روز غذا بخوریـد اما همـــچـــنان اصرار دارید مصـرف کالریـــ‌ـــتـــان را محــدود کنید، میـــ‌توانــید نوعی دیگـــر از روزهـــ‌ی متناوب را انتـخـــاب کنیـد.

سایر انواع روزهـــ‌ی متـنـاوب شامـل: روزه‌ی یک روز در میــان، روزه گرفــتـن دو روز در هفتــه و پنج روز دیـــگـر را عادی غذا خوردن و غذا خوردن طبـق چارچوب زمـانــی مشـخـــص در بیــشـتـر روزهای هفــتـه میـــ‌ـشود.

محدود کردن غذا خوردن به چارچوب زمــانی خاص به شمـــا آزادی بیـــشتـــری می‌ــدهــد و اگــر ورزش می‌ـــکـنیـد با ایـــن شیوه میــ‌ـــتوانید عمــلـکـرد بهـــتری داشته باشیـــد.

فواید یک وعده در روز غذا خوردن

مطـالـــعـه‌ای در سال 2017 نشـــان داد روزهــ‌ی متـــنـــاوب می‌توانــد سلامـت را تقویت کرده و حتی اگــر کاهش وزنــی هم روی ندهــد، مقـاومت سلولی بدن را نسـبت به بیمــاری بالـا ببـرد.

در این پژوهش، اثــرات روزهــ‌ی متــنــاوب در مقــایـســه با محـدودیــت کالری به روش سنـتـی در زنـان به مدت دو سال بررسی شد. طول مدت روزهـ‌ــی متــنـــاوب، منطبــق با یک ماه رمضان بود که ایـجاب میـــ‌کـنـــد طی ساعـتــ‌ـــهای روشن روز، چیزی خورده نشود.

جالــب اســت بدانــید طی دوره‌ــی روزه‌ـی متنــاوب، در مقـــایـــســه با محـــدودیــت کالری به روش سنتی، کاهـــش وزن کمـتـــری داشــت. امــا در روزهـــ‌ی متــنـاوب، شاخـصـــ‌هــای اســتو استــات ادراری که نمـــایانگر نرخ چربــی سوزی هستند، بیشـــتـــر بوده است. مطــالــعـهـــ‌ای در سال 2017 به بررسـی تاثـیرات کوتاه مدت روزهــ‌ی متـنــاوب در بزرگســالــان مبـتـلـــا به دیـابت نوع دوم پرداخـت. ایــن افراد به مدت دو هفـتـــه تحــت روزهـــ‌ی متــناوب که شامـــل 16 ساعــت گرسـنگـی در روز میــ‌شد بودند.

ایـــن افـــراد طی روزه‌ـی متنــاوب، غذای کمتــری مصرف کردند و سطح قند خون‌شان بعـد از خوردن غذا، پایــین‌تـر بود امـا مقـاومت به انـــسولیـن در آنهــا تغـــیـیـــری نکـرده بود. این پژوهش کوتاه مدت نشــان میــ‌ـــدهد مداخلــه‌ی درمــانــی به صورت روزهــ‌ی متـناوب برای درمان دیــابت نوع دوم مفـیـــد است، اما هنوز هم به تحـقــیقـــات گسترده‌ــتـری نیــاز است.

مطالعـات فراوانـــی روی فوایـد روزه‌ی متناوب برای سلــامـــتی و کاهش وزن انجام شده امــا برای تائید تاثـــیـرات بلــند مدت آن بایــد تحقیقــات بلنـد مدتـــ‌ـتــری صورت بگــیرد.

مروری که در سال 2015 روی مطالـعات بر پایـهــ‌ـی شواهــد بالیــنـــی انــجـــام شده باشد انــدک است. اما برخـــی پژوهشــ‌ـــهــا تاثیرات گوناگون روزهــ‌ی متنــاوب را نشــان دادهــ‌انـد، اما به هر حال پیـش از صدور دستورالعـملـــ‌ـهــای لازم برای روزهـ‌ی متـــناوب و سلـــامـتــی به تحقیــقات انـــسانـی بیــشتـــری نیـاز است.

نتـیـــجـــه: تنهــا یک وعده در روز غذا خوردن برای همه‌ـــی افراد، بهـــتــریـن گزینـــه نیسـت

هر چند روزه‌ی متنــاوب طرفـداران زیـــادی پیدا کرده و فواید خوبی هم برای سلامــتی دارد، امــا ممکن است منــاسـب همـــهـــ‌ـی افراد نباشد. روزهـــ‌ـی متـــناوب میـــ‌ـــتوانـد عوارض جانبــی ناخوشاینـدی نیز داشــتـه باشــد مانند گرسنـــگـــی مفـــرط، خســـتـــگی و ضعــف، مه مغزی و یا افزایــش تمایـل به پُــرخوری یا سایـر شکلــ‌ـهای اخـتـــلال خوردن.

بنابــراین شمـا بایـد قبـــل از تصمـیم گیری با پزشـک یا مشاور تغذیه مشورت کنـید، مخــصوصا اگر بیـــمـاری خاصی داریـــد و دارو مصرف میـــ‌ـــکنــید.

برای لاغر شدن سریع فقط یک بار غذا در روز بخورید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.