لاغر کردن شکم | سوزاندن چربی دور شکم

چربی شکم بسیاری از افراد می تواند دچار مشکل نماید این افراد دوست دارند از همه روش ها استفاده نموده تا چربی شکمشان را از بین ببرند ولی برایشان خیلی مشکل می باشد که از رژیم های غذایی همیشه استفاده نمایند شما باید از روش های زیر استفاده نمایید تا لاغر شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر لاغر کردن شکم | سوزاندن چربی دور شکم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: قـــدیم‌ـترهــا وقتی کســی شکــمـــش جلوتر از خودش میـ‌رفـت همه به او توصیه میـــ‌کـردند «دراز و نشــسـت برو که چاره دردت فقـط درازونشـــســـت اســـت!» مدتـی بعد بازار کمــربــندهـای لاغـــری حســـابـــی داغ شد و هرجــا که می‌رفـتـــیـم، می‌دیــدیم کسی یک کمـــربند ویبراتور به خود بستــه و همـــین‌طور می‌ـــلـرزد تا شایــد شکـمـــش کوچک شود.

الـــبته در دنیـای پیشــرفته امـــروز هر روز یک روش به عنوان روش لاغـری شکم معرفی می‌ـــشود و با معــرفـــی روش‌های جدیدتر، شیوه‌هـای قدیمــیـــ‌ــتـر به کل فراموش میـ‌ــشوند. به ایــن ترتیب کمـــربـــنـدهــا هم فراموش شد و شیوه‌هـای عجــیب و غریـب‌ـــتر از LPG و RF گرفــتـه تا تامـــی‌ـــتـــاک و لیـــپولیز به بازار آمــد تا به مردم کمـــک کند شکـم‌هایـشــان را کوچک کنـــنـد. برای آشـــنـایی با همه این راهـ‌ها، از ورزش‌هـــا تا رژیـمـ‌ها و جراحـیـــ‌ــها سراغ دکتر محـــمـــد هاشمـی، متـــخصـص تغـــذیـه و رژیم درمـانـی و امین‌ـــا… قنـــبــری، مدرس تربیــت بدنـــی دانــشـگـــاه آزاد اسـلامـــی رفـتـــیـــم و در ایـن مورد سؤالاتی پرســـیـــدیـم که در ادامـــه خواهید خوانـد.

چاقی شکـــمــی یعـنی چه؟

در کل چاقـــی به 2 دسته چاقی عمومی و چاقـی موضعـــی تقسیـــم میـــ‌شود. چاقی عمومی بر اســاس نمایـه توده بدنی (BMI) تعییـن میـــ‌ـــشود و چاقی شکـمی هم بر اســـاس حد نصـاب معیـــنـــی که برای دور شکم تعـــریف میــ‌ــشود که اگر فردی از آن حد نصاب دور شکـــمــش بیــشتر باشـد، دچار چاقـــی شکمـــی اســت.

در کتاب‌ـهـای مرجـع، 2 عدد به عنوان حد نصـــاب تشــخـیــص چاقی شکـــمـــی معـین شده: 88 سانتیــ‌ـــمـتـــر برای خانمـــ‌ــها و 105 سانــتــیـــ‌مـــتــر برای آقــایـان. البـــتــه در سال 88 پژوهش‌ــهـــایـی مبـتنی بر جمـــعـیــت ایــران انجــام شد که در نتیـــجه آن عدد 95‌سـانتـی‌متر برای هر دو جنـس زنــان و مردان ایـرانـی بهـ‌ـــعنوان مرز چاقی شکـــمــی تعــیــیــن شد. امــا به طور کلی درمــان قطعــی چاقـــی، چه چاقـی عمومی و چه چاقــی موضعــی، کاهـــش وزن اسـت و کاهـــش وزن تنـهـــا از راه رعـایـت رژیم غذایی و ورزش کردن به نتـــیـــجه میــ‌ـــرسد.

‌فــقط شکمـ‌ـتــان را دوست نداریـد؟!

زیـبـــایی یکــی از جنبـــه‌هـای انــگـیزه‌ساز است که افـــراد را برای کوچک کردن شکم ترغیب میـ‌کنــد. درمــان چاقـــی موضعــی به خصوص درمان چاقـی شکمـــی یکی از راه‌های مکمــل درمان چاقــی محسوب میــ‌ــشود نه روش‌ـــهای اصـلی؛ درواقـع هر فردی که برای از بینـــ‌بـــردن چربــی‌ــهای شکـــمـی اقدام میـ‌کنــد، از رژیم گرفـــتن و لاغـری عمومی معـاف نمیـ‌شود.

این اصول اسـاسی را همــه افراد باید به خاطر داشــته باشـنــد. امــا روش‌ـهایـــی که افـــراد برای از بینـ‌ــبــردن چاقی شکـمــی (وسایــر چاقــیـ‌های موضعـــی) به کار میـــ‌ــبــرند، به 2 دســـته روش‌ـهای تهـــاجـــمـــی و روش‌های غیـــر‌تــهاجمی تقـســـیـــم می‌ـشود. روش‌ـهـای تهـــاجـــمـی عمـدتا روش‌هـــای جراحـی از جمـــله آبدومیـنوپلـــاستی، لیپولیزر، لیـپوساکـشـن و… اسـت که افــراد با پذیرش ریسک جراحی تحــت نظر جراح اقـدامی تهـاجمی روی منـــطقـــه شکــم انــجـــام میــ‌ـدهد و سایز کم میـ‌ـکــنـــد که در ادامـــه توضیـــح مختـصــری در مورد هرکـــدام از آنهــا میـ‌ـخوانیـد.

روش اول: ليزر‌ـلـــيپوليز

در روش لیـــزر لیــپولیـــز ابــتـــدا انــدام موردنـــظــر به‌ـــصورت موضعـــی بی‌حس و سپـــس سوراخ های يك تا 2میـلــی‌ـــمـــتــری روی پوست ایـــجاد می‌ـــشود و یک فیـــبر نوری باریک وارد قسـمـــت زیـــرین پوست می‌شود. لیـــزر از طریق این فیبـر بهـــ‌بـافت موردنظر تابیـــده میـ‌شود. در اثر تابــش اشعه لیـزر، چربــیــ‌ـــها به‌صورت نیمه مایـع درآمده که پس از آن می‌توانـــد در بدن جذب یا با فشـــار از بدن خارج شود.ایــن روش در چاقیـ‌ـــهـــای خفــیف و موضعی کاربرد دارد و در ایــن زمــینـه میــ‌توانـــد جایگزین عمـــل لیپوساکشـن شود؛ در چاقـــیـ‌ـهـای شدیدتر برای ازبیـن بردن لایـــه‌ـــهای سطحی چربــی از لیــزر استفاده میـــ‌شود ولی ازبــیـن بردن لایـه‌های عمـیق چربـی نیـــاز به انجام عمل ساکــشـــن دارد. اســـتــفـاه از لیــزر لیــپولیز تنــهـــا دررفع چاقـــی‌ــهــای موضعـی درانـــدام‌ــهایی مانــنـد غبـــغــب، بازوها، پهـلوها، ران‌ها و شکم توصیــه می‌شود.

روش دوم: ليپوساكـــشن

در روش لیپوساکـــشن چربیـ‌ـهای بدن برداشــتــه میـ‌شود تا ظاهر فرد متناســـب‌ــتـر به نظر برسد. معمولا این روش برای برداشـتـــن چربی های ران، شکـــم، باســن و حتی صورت مورد استـفـاده قرار می گیرد و فقط چربیــ‌ــهــای زائد و تجـــمع یافتــه در ایـن نواحـی را برمـــی‌دارد. لیـپوساکــشـــن برای از بین‌بردن چربـیـ‌ـهــای موضعـــی در قســمتـ‌‌هایــی اســـت که با ورزش یا رژیـم غذایـی از بیــن نمـــی‌ــ‌ــرود، یعنـــی برای کاهـــش وزن استفـــاده نمــی‌ـ‌ـشود.

فردی که برای ایــن کار انتـــخاب میــ‌ـــشود، باید انتـــظــارات واقعی (نه دور از ذهــن) از ایــن روش داشتـه و شرایط زير را نیـــز داشتـــه باشــد: وزن او کمـی (یا تا حد متوسط) بالاتــر از وزن نرمــال مورد نظر باشـد (با توجه به قد شخـص)، پوستـــی محــکــم و الاستــیـــک داشــته باشــد، سلـامــت عمومی خوبی داشــته باشد، چربیـــ‌هــای تجمــع یافتـــه به رژیم غذایی و ورزش پاســـخ نداده و با این دوروش قابل برطرف شدن نبــاشــد. الـــبته از شیوه‌هــای جدیـدتر لیپوساکشـن می‌ـتوان به بادی کانـتوریـــنــگ و بادی اسکــالپــیــنگ و نیـز لیپوساکشن RF اشاره کرد. بادی‌ـــکـــانتوریـــنـگ و بادی اسکـــالــپـــینگ صرفا برای افــرادی موثر اســت که چربــی بسیـار محـدودی دارنــد و فقـط برای فرمـــ‌ـدهی بدن موثر اسـت؛ مثـلــا اگـر دوست داریــد شکـــمـــ‌ـتــان را ششــ‌تـــکـــه کنیـد، میــ‌ـــتوانید سراغ این روش بروید.

روش لیپوساکشــن RF هم همـان لیپوساکـشـن با امواج رادیویی اســـت که با اســتــفـاده از انـرژی امواج دوقطبی تودهـ‌ـــهــای چربـــی را قبــل از خارج کردن بشــکـــند. این نوع از جراحـــی پلــاســـتیک به طور خاص برای رهـایــی از شر چربـــی‌ـهای شکمی بســیار مناسـب اســـت، زيرا میـــ‌ـتواند هم چربی‌های سطحی را برداشــته و هم چربی‌هایـــی که در لایه‌ـهــای عمیق‌تــر بافت‌هـا جای گرفـــته، از بین ببــرد. با ایــن حال همـــچنان نبایــد توقع داشــت که ایــن روش هم بتوانـــد چاقــیــ‌ـهای زیــاد شکـــمی را از بیـن ببـرد.

روش سوم: آبــدومیـنو‌پـــلاســـتـــی

عمل جراحی آبــدومینوپلــاستـی به 2 روش کلـاســیـک (TummyTuck) و پیــشرفـته (لیپو آبــدومینوپلاسـتــی) انجام میـــ‌ـشود. مثـــلـا خانـمــ‌ـــهـــایی که به دلــیل زایـــمـان، شلی پوست و عضلات جدار شکـم یا به دلـــیـــل کاهـش شدیـد وزن ناشی از رژیــمــ‌ـــهــای سخـــت غذایی لاغـر شده‌ـاند یا با عملـــ‌ــهـــای جراحی کاهـنده وزن مانــنــد کوچک کردن یا بای‌ــپــس معده یا رودهـ‌ـها دچار لاغری و شلـی شده‌ــانـــد و گاهی افراد چاقی که شلی چربــی شکـــم و پوست اضـافی دارنــد، کانــدیـدای این عمــلــ‌های جراحی زیبـــایی هســتنـد. نکـــتــه مهم این اســـت که فرد به وزن ایــدهــ‌ـــآل خود رســیــده باشد و سپس تحــت عمـــل جراحــی قرار بگیـرد. چون اگــر بعـــد از عمل جراحی، کاهش وزن قابـــل توجهی داشـتـه باشـــد مجـددا شلی پوست و افــتـادگــی شکـم ایجــاد خواهد شد. پس بهـــتــر اســت وزن فرد طی ماه‌هـــای اخـــیـر ثابت بوده و تصمــیم به لاغری دوباره نداشـتــه باشد.

بسـیـــار مهم است که بدانیـــم عمل جراحی آبـــدومینوپلاستــی و لیپو آبــدومیــنوپلــاستـــی هیــچـ‌ـــکــدام برای کاهـش وزن انـــجام نمـیــ‌ـــشوند و این عمـــلــ‌ـهـا تنـــهــا برای کاهش سایز و تنـاسب‌ــانـدام هســتــند و حداکثـر وزنـــی که بیمــار از دســـت میــ‌ــدهــد بین 3 تا 4 کیـــلوگرم خواهد بود.

روش چهـارم: رژیـم غذایـــی خاص

درکــل هیـچ رژیــم خاصی برای کوچک کردن شکم یا هر جای دیــگـر بدن به طور اختــصاصــی وجود ندارد! بعضـی‌ـهــا می‌گویند سیب شکـم را کوچک میـ‌کنـــد و به همــیـن دلــیل رژیــم سیــب می‌گیرنــد و چند روزی را فقط با خوردن سیب می‌ـگـذرانـــنــد! اما رژیمـــ‌ـــهای ایــنـچــنیــنــی اصلــا وجود ندارد! یعـــنی هیچ رژیـمی وجود ندارد که با رعـایت آن بتوان یک نقــطه از بدن را کوچک کرد چون اصلا چیــزی به اسـم رژیـم هوشمـند وجود ندارد که بتواند فقـط منـطقه خاصی از چربــیــ‌های بدن را هدف قرار دهــد! ایــنــکه میــ‌ــشـــنویم با خوردن فلـان خوراکــی فقط شکم کوچک میـــ‌ــشود یا با رعایـت فلان رژیـــم لاغــر می‌ـــشوی امــا صورتـت اصــلـا لاغــر نمـــیـ‌ــشود، هیـــچ‌کـدام حقــیـــقت ندارد و فقط ادعا هستــنـــد.

روش پنـجم: كویتـیشـن/ RF/ مزوتراپـــی/ كرایولیپولیز/ ShockWave /LPG

روش‌های لاغری موضعــی غیــرتــهــاجـمـــی هم وجود دارنـــد که از آن جمـلـه می‌ـــتوان به کویتـیشن، RF، LPG، مزوتراپی، کرایولیــپولیز و Shock wave اشـــاره کرد که برخی از ایـــن روش‌ـــها موثر و برخـــی دیگر ناموفق است، زیرا انــتـخاب بیـــمار برای هر کدام از ایـــن روش‌ـــها یک ملـاک تعـــیـــیـنـــ‌ـــکننــده در موفقیـت آن اســت؛ در واقع هر کدام از این روش‌ـــهـا برای عده‌ای از بیماران می‌ـــتواند موثر باشد و اســاسا این روش‌هـای غیـــر‌ــتــهــاجـمی لاغـری موضعی برای افـــرادی مفــیـــد واقــع میــ‌شود که فقــط اضافه وزن دارند و کسانی که دچار چاقی هستـــنـد و نمــایـــه توده بدنــیـ‌ـــشــان بالـاتـر از 30 اســـت، غالـبا ایـــن روش‌ـها برایشان توصیـــه نمی‌ـــشود. در ادامــه مطلب توضیـــح مخــتـــصـــری در مورد هرکــدام از شیوه‌های گفته شده خواهیـــد خوانـد.

روش ششـم: دراز و نشــست

واقعـیـــت این اســت كه انـجام تعـداد زیـــادی دراز و نشســت، چربـی شكم را از بیــن نمیـ‌بـرد و این ورزش امروز منسوخ شده اسـت و جایش را به انواع شکـم کرانچ داده اسـت اما بهـتر است بدانیـــد ایـن تفكــر كه فقـــط با انــجام ورزش خاصـــی می‌ــتوانـــیـــد چربــی‌ـــهایی كه در نقطــه خاصی قرار دارند از بیـــن ببـریــد، یك افـســانه اسـت و بارهـا غلــط بودن آن اثبات شده اســـت. در واقع ورزشـــ‌ــهای شكــمی‌ــتنـهــا عضلات دیواره شكــم را استوار و محكـم میـ‌ـــكند و با شكل‌ـگیری و اسـتوار شدن عضــلات شكـــم، ظاهـــر شكـم بهــتـر میـــ‌ـشود.

روش هفــتـــم: هولاهوپ

هولاهوپ حلقهــ‌ــ‌ـ‌ــای رنـگــی است که کودکان با آن حرکـــاتـی مثل طنـاب زدن، چرخـاندن دورکـمر، دســـت یا پا و شیرینـــ‌ـکـاریــ‌ـــهـــای دیگـــر(!) انــجــام می‌ـــدهـنـد که البـتـه بزرگـســالــان بهـــ‌ــخــصوص خانمـــ‌ـــها نیز از آن اســـتـفــاده می‌ــکنـــنــد بهـــ‌ـخصوص که این وسیله در کلـاس‌ــهای ایــروبیک هم مورد اسـتــفــاده قرار گرفتـه اسـت. استفـاده از هولا هوپ نیاز به زمـــان و مکان خاصی ندارد، حتـــی در خانه و در بین کارهای روزمـره می‌ـــتوان آن را انجام داد.

هولاهوپ‌ـهای جدید از قطـــعات جداگـــانه‌ای ساخـتـــه شدهــ‌ـانــد که مانــند پازل در هم می‌ـــروند و هرکس به تناســـب دورکمرش میـ‌ـتواند قطــر این حلـــقــه را زیاد و کم کند. همچــنین سطـــح داخــلـی برخـی از هولاهوپ‌ـها عاجــ‌ـدار شده است. ایـــن عاجــ‌هـــا کمــک میـ‌کــند حیـــن چرخاندن آن به دور بدن ضربهــ‌ــهای متوالــی به چربــیـــ‌ـــهــا وارد شود و باعـث بهــتر سوختـــن ایـن چربی‌ها می‌ــشود. الــبتـــه ایـــن کار هم بدون رعایت رژیم غذایــی منـاســـب مثل آب در هاون کوبیـدن است و در طولانــی مدت فقط ممــکن اســـت عضـــلــات بدن کمی ورزیـدهــ‌ــتـر شوند امـــا چربیـ‌ــسوزی خاصی صورت نمیـــ‌ـــگــیـــرد!

روش هشــتــم: كمـربــند و گن لاغـــری

وسایــلـی مثـل شکمــ‌بندهــای لاغـری به تنهــایـــی هیـــچ تاثــیـری در تنــاسب اندام شما ندارنــد. اگـــر فکر می‌کــنـــیـــد اســـتفـــاده از این دستگـاه‌ـها به تنـــهـــایـی برای کوچک کردن سایز انــدامـ‌ــهـای مخـــتلـــف بدن کافــی اســـت، سخت در اشـــتـــباهـید. ایــن قبیـل وسایـل تنهـا کمک ناچــیـزی برای رســـیـــدن به هدف مورد نظر شمـا هسـتند. به منـظور کوچک شدن شکـــم، لایــهــ‌های چربـی موجود در اطراف شکـــم بایـــد از بیــن برود و از آنـــجـــا که این دستگـاهـ‌های ابـــتـکــاری قادر به انـجـــام این کار نیـســـتند، اســـتفــاده از آنها به تنـهـایـی کافـــی نیست.

لاغر کردن شکم | سوزاندن چربی دور شکم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.