لنزهای رنگی چه خطراتی برای چشم شما دارند

لنزهای رنگی ممکن است خطرات زیادی برای چشم شما داشته باشد پس با دقت از این لنز ها استفاده نمایید چون عوارض شان جبران ناپذیر می باشد با لنز رنگی داخل استخر نشوید و در معرض هوا قرار نگیرید خیلی از افراد با لنز شب ها می باشند که این کار بسیار خطرناک می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر لنزهای رنگی چه خطراتی برای چشم شما دارند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: اگــر حتی یكــ‌ــبـــار بخواهـیـــد از لنــز چشـم اســـتـفـــاده كنـیـــد بایــد ایـــن مطـــلــب را بخوانیـد. تمام نكــتـهـــ‌ـــهـایی كه در دل ایـــن مطــلـــب است می‌توانـد سلـامت چشــمــان شما را از برخی خطـرهــای جدی حفظ كند. یك تكـه پلاستــیــك شفـــاف بیـــ‌ـــرنگ یا رنگی، تكه‌ـــای كوچك كه در چشـم شمـــا قرار میــ‌ـگـیـرد و باعث میـــ‌ـشود وضوح بیـنـــایـــی شمـــا افزایـش یابـد یا رنگ چشمانـــ‌ــتــان تغــیـیر كند؛ حالـــا بســیاری از انسـانـ‌ـهـــا از لنزهای تمـــاسـی چشـمـی برای اصلـاح مشكلات بیـنایی خودشـان یا صرفـــا به دلــیــل زیــبایی اســـتـــفـــاده میـــ‌كنــنــد امـــا شایـــد مشـكـل اینجــاســت كه اســتفـــاده از این لنــز آنقـدر راحت اسـت كه گاه از یاد میـ‌ـبریـــم كه باید خیـلــی مراقـــب آنـــهــا و چشـــمـ‌ــهـایمــان باشــیم. در این مطلب به مواردی اشـــاره می‌ــكـــنیم كه تمام كســـانی كه از لنز اســـتفـــاده می‌ــكنـــند باید در مورد آن دقـــت كنـنـــد.

زمـانـی كه لنـــز را داخـل چشم‌ـتــان میــ‌ــگذاریـد یا خارج میـــ‌كـــنید

راستــش را بخواهــیـــد ایــن زمانـــ‌هـــا را میـــ‌توان لحــظات طلـایـی برای میـــكــروب‌ـهایـــی دانـــســت كه منـتظـر ورود به چشـــم شمـــا هستنـد. شمـا انـــگــشتـ‌تان را داخـــل چشمــ‌ـتان می‌ـــكنیـــد و اینگونه فرصـــت ورود میكــروب‌ـهـا را به محیــط چشم میـ‌ـــدهیـــد. قبـــل از تمــاس با لنـز دســـتـــ‌ـــتان را كاملا بشوییـــد (و اگـر می‌ـــتوانید ضدعـفونی كنیـــد). اگــر هم به طور مرتـب از لنـــز استـفاده می‌كـنیــد بهـــتـــر اسـت ناخـنــ‌ــهایـتـــان را كوتاه كنـیـد تا ناخـــنـ‌هـای بلنــد و تیز شما سطـح لنزها یا سطــح پلـــك و چشـمــ‌تـــان را خراش ندهد. از آب معـمولی (یا آب جوشیـده) برای شسـتـ‌و‌شوی لنزها اســـتفــاده نكنید و حتما از محلول‌ـــهای مخـصوص نگهداری لنـز استــفــاده كنـیــد.

وقتی مدت طولانـــی لنــزها را داخل چشـــم‌نـگـــه میــ‌ـداریـد

درواقـــع علت مخـــالـــفـت بسیـــاری از چشــم‌ــپـزشــكـــان با لنزهـا همیـن اسـت كه استفاده‌ـــكنـــندهـ‌هـا گاهی فراموش میـــ‌ـــكـــنـند آنهـــا را از چشـــمــ‌شـان خارج كننــد (یا تنـــبلی مانع آن میـــ‌شود) امــا یادتــان باشــد لنـــزها مانـع رسیدن اكــســیـژن به چشمـــ‌ــهـا میـ‌شود. اگــر لنـــزهـا را شب از چشم‌تان خارج نكـنید خطر ایجــاد زخـــمـــ‌ در قرنیـــه شمـا به شدت افـــزایش میــ‌یـــابــد. این زخـمــ‌هـا گاه میـــ‌تواند منـجـــر به كوری شود.

زمانـــی كه دارو مصرف میـــ‌ـــكــنـــیــد

قطـعــا اگـــر بخواهــید قطـــرهــ‌ای در چشـم‌ــتـان بریــزیـد، لنـــزها را خارج خواهیـد كرد امـــا آیـا میــ‌دانیــد مصرف برخــی از داروهای خاص ممكن اســـت با وضعــیـت لنز شمــا ربط پیـدا كند؟ مثــلـا اگـر قرص‌ـــهای پیـشگیری از بارداری مصـــرف كنـیــد چشـمـ‌ــهـا به دلـــیـل اسـتروژن موجود در ایـن قرص‌ها به لنـــزها حساس‌تر خواهـد شد. همـــین‌طور این قرصـــ‌ـــها میـــزان اشك ریــزش را كاهـــش میـــ‌دهــنــد و ایـنگونه چشـــمــ‌ـــهــا خشكـ‌ـــتر و امـــكـــان آسـیـــبـ‌ آنـها با لنز بیـــشتـــر می‌ـشود. قرص‌هـــای ضدحـسـاســـیـت و آنـتی‌ـهـــیستامــیـــنـ‌هــا هم چشـم را خشـك میـ‌ــكــنـــند و برخـی داروهای ضدآكــنه میــ‌ــتوانند باعـث ایـــجـاد احـســـاس خارش در چشـم دارای لنــز شوند.

وقتی محــلول‌ـــهـــای نگهـدارنــده مشكل‌ســاز میـــ‌شوند

محــلول‌ـــهـــای نگهـداری لنــز در انواع و اقـسـام شكل‌ها و اســمـــ‌هـــا و فرمـ‌ـــهـــا در دســترس هستــنــد امـــا حواســـتان باشد كه مواد نگــهــدارنـده موجود در ایـــن محلول‌ها فاســـدشدنی است؛ پس هرگـــز از محــلول‌ـهای تاریــخـــ‌ــگـــذشتــه اســتـــفاده نكـــنــیـــد. چنـــین محصولاتـــی میـ‌ـتوانـد مشـــكلـات جدی را برای چشـــم ایــجاد كند. درضـــمـن اگر محـلول نگهـدارنــده لنز خود را با نوعی دیگــر عوض كردیـــد، بدانیــد كه ممكــن اســـت چشمـــ‌تــان نســبت به نوع جدید واكـنش نشـان دهـــد. درضــمن هرگز محـــلول‌ـــهای نگــهدارنده را در ظرفــ‌ــهــای دیگـــر نریـــزیـد و درب ظرفــ‌ــهـــای حاوی آنـهــا را باز نگـــذارید زیــرا این كارها احـتمـــال آلوده شدن آنها توسط انواع و اقــسام میكـروب‌ــهـا را بهــ‌ـــشـــدت افـــزایش میـــ‌دهد.

زمـــانی كه چشــم‌های شمــا بسیار خشك میــ‌شوند

از آنـجایــی كه لنــزهــا كاملــا سطح روی چشم را می‌ـــپوشانــنــد و مانع از رسـیدن اكســـیـژن می‌ـــشوند، بسیــاری از استفـــاده‌ــكـننــدهـــ‌ـهای لنــز گهــگاهــی خشـكـــی چشـــم را تجـربـه خواهند كرد. این خشـــكـــی چشم ممكـن اسـت در برخی شرایط خاص (مثـــلـا سوار شدن در هواپـیـــمــا، بودن در آب و هوای كامــلا خشـــك، مصـــرف داروهای آنـتــیـ‌ـــهـــیـــستامـــیـــن و…) شدیدتـــر هم شود. بهـــتـــر است تمـــام كسانـی كه از لنزهای تمـــاسی استفـــاده میـ‌ـكنـــند، همـیـــشـــه یك یا چنـد بستـه قطــره اشـــك مصــنوعی با خود داشته باشند تا در ایـن مواقـع از آنـــهــا اســـتـــفـــاده كننـد.

زمـــانی كه آرایش میـ‌ـكنـیـد

كیف آرایـش شما و محــتویات آن، پر از وسایلـی اســـت كه میـــ‌توانـند باعـــث حساسیت و تحـــریك چشم شوند. یادتـان باشد كه هرگـز وسایل آرایشــی خودتان را به كســی امــانـــت ندهید و از لوازم آرایشـــی فرد دیــگری هم اســتفــاده نكـنــیـــد. درضـــمن هرگـــز به چشم متورم، حساس و دچار اشكــ‌ریزش یا دردنـــاك، ریمــل و سرمـه نزنـــید و از مداد ابــرو و خط چشــم استفـــاده نكـــنیــد.

درصورت اسـتفـــاده از لنز از ریـــمل واترپــروف استــفـــاده كنیــد. اگر هم از محـــصولات دورچـشم اســـتفــاده میـــ‌ــكـنیـــد حتــمـــا از مرطوب‌ـكـــنـنده‌ـــهای با پایـــه آب كه از نوع «كم حسـاسـیــت» باشـنــد اسـتفـاده كنـید.

یادتــان باشـد كه مرطوب‌ـــكــنـــنـدهـــ‌ـها، كرم‌ــها و فونداسیون‌ها با پایه روغنی و كرمی میـ‌ـــتوانـد حسابـی چشمـ‌ دارای لنـز را تحریك كند و موجب آزار شود. یك نكته مهـم در مورد لنــزهـا و آرایـش چشـم: اگـر از لنــزهای نرم (soft) اسـتفـــاده میــ‌ــكــنـید قبل از آرایش چشـــم‌ـهـــا لنز را در چشـــم‌ـتــان بگـــذارید امـــا اگــر از لنزهای منــعطف با قابـلـــیت عبور گازها اســتفـاده می‌كنـــیـد، اول چشمــ‌ـهـایــتان را آرایـش كنید و بعـد لنز بگــذاریــد. اما در مورد هر دو نوع لنـــز، اول آنهـــا را خارج كرده و بعد اقـدام به پاك كردن آرایــشـ‌ از چشم و دورچـشم خود بكـنـــید.

زمــانــی كه به آرایشــگاه میــ‌ـــروید

سالنــ‌ـــهـــای زیــبـــایـــی و آرایشگـــاهــ‌ــهـا پر از ذرات معلــق در هوا هسـتنـد كه ناشـــی از اسپریـــ‌هــا و سایــر مواد شیـــمیــایـــی اســـت كه در هوا پخش می‌ـــشوند. بهـتـــریـــن كار ایـن اســـت كه وقتی به آرایشـگــاه می‌روید، لنزتـــان را با خودتان نبریـــد و از عینـك اســـتفاده كنیـد امـا اگر مجبور هســـتــیـد لنـز بگــذارید هم اگر میـ‌ــتوانـــیــد در محــیــط آرایــشـگاه عیــنـك به چشم بزنــیـد تا از تمــاس بسیــاری از ذرات معــلق در هوا با چشــمــ‌ــتـــان جلوگیـری كنیــد. درضمـــن یادتان باشد كه اگـــر لنز در چشم دارید وقتی زیر سشوار نشستید، تا میـــ‌ـتوانـــید پلـــك بزنید.

زمـانــی كه در هوای آزاد هســـتـیـد

ذرات معلق در هوا، به‌ـــخـــصوص آلــایندهــ‌هـا میـ‌توانـــند چشـــمـ‌ـهـا را تحریك كنــند و میـــزان تحریــك در چشمــ‌هایی كه لنـــز دارند بیشـــتر اســـت. ذرات معــلق، گردوخاك، غبـــار هوا و دود نمونهـ‌هـــایی از مواد آزاردهــنـده هســتنـد. اگــر میـــزان آلودگـــی زیاد باشد چشم با مكانـــیسم اشك‌ـــ‌ریـزش سعی میـ‌ــكنـــد از خود دفاع كنـد و این برای كسـانـی كه لنز دارنـد بســـیار سخـت است. در هوای بســـیــار آلوده بهــتراست لنزهـایـــتان را خارج كنید و با عیـنـك بیـرون بروید (البته بهــتـریـــن كار این اسـت كه در چنین هوایــی بیشـــتــر در محیـــط‌ـــهـــای سربســـته یا دارای تصـــفـیه هوا، باشـیـد).

زمـــانی كه به اسـتـخـر میـ‌ـــروید

قطـــعـــا با عینك،ـ‌ شیـرجه زدن داخل اســـتـخر لذتــبخــش نخواهـــد بود امـا ایـــن را هم یادتـان باشـــد كه پریـدن داخـل آب پر از كلـــر (یا حتـــی دارای برخی آلودگـیـ‌ـــها) با لنـــزی به چشم از آن هم بدتـــر است. اگــر می‌توانـــیـد بدون لنز شنـا كنـیـد، اگـــر هم می‌ـتوانید عیــنـكـــ‌ـــتــان را با بنــدی ببنـــدید كه از چشــمــانــ‌تـان جدا نشود. در ضمـــن بهـتـر اسـت تا یك ساعــت پس از شنا كردن، لنـــزهــا را در چشمان‌ـ‌ـــتـان نگـذاریـد.

زمانی كه سیــگـار میـــ‌ـكشـیــد

افراد سیـــگاری می‌ــدانـــند كه روشن كردن هر نخ سیـگـــار، آســـیــبـی اســـت كه به سلــامــت خود وارد می‌كننـــد اما آیـا میـــ‌دانید افــراد سیــگــاری كه لنــز در چشـــم دارند 8برابــر افــراد غیـرســـیـــگــاری در معرض خطـــر زخـم قرنیـه و عفونت چشــمی هسـتنــد؟

لنزهای رنگی چه خطراتی برای چشم شما دارند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.