ماساژ جنسی برای شهوتی شدن زوجین قبل از سکس

ماساژ جنسی برای زوجین قبل از سکس بسیار موثر می باشد شما می توانید از این راه همسرتان را شهوتی نمایید و بیشتر از رابطه جنسی خود لذت ببرید اگر نمی دانید از کجا شروع نمایید در این مقاله ما نقطه های حساس بدن زن و مرد را به شما شناسایی می نماییم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر ماساژ جنسی برای شهوتی شدن زوجین قبل از سکس را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

آموزش ماساژ جنســی بدن و سایــر انـــدام ها
به گزارش سایت دانستن: ایــن ماســـاژ به هردوی شمــا کمک میــکنـــد تا از استرس و خستـــگی کار روزانه خلـــاص شوید و از یکدیــگر لذت ببرید.برای شروع ماساژ جنــسی ،شمـــا باتوجه به علایق خود میـتوانید محــیــط اطــراف را با اســـتــفـاده از نورچـــراغ خواب وموزیک آرام آماده کنـــیـد.فراموش نکنـــید که پیـام گیرتـلــفن خودرا هم روشن کنـید تا بعـدا”ـــصـدای زنـگ تلفن مزاحـــم کار شمـــا نشود!
بعـداز آماده شدن شرایط بدون معطـلــی ماساژ جنــسـی همــسر را شروع نمـــایـــیــد.

-برای شروع ماساژ ابتــدا صورت او را نوازش کنیـد تا اضـــطراب و خســتگی او برطـرف شود.
-ماســاژ گردن و شانه و پشـــت به رفع دردهای عضلــانی کمک میــکند.
-شما میـــتوانید ازاو با ماساژ دسـت وپا پذیرایی کنیــد.
-ماساژ سراســربــدن از فرق سرتـا انـــگـــشــت پا بســیـار تحریک کنـنده اســت.
-شمــا میتوانــیــد بعضی جاهــای بدنــش را به نرمی و با ملایمت وبعـضــی جاهای دیـــگـــررامحــکــم و با فشـــارماساژ دهید.
-بسـیاری از زوجها که بعـــد از کار روزانه خســته بوده و میلــی به انـجام رابطــه جنــسی ندارند بوسیلــه ماسـاژ جنــسی، بخوبی تحـــریـک و آماده انجــام رابطه جنسی میشوند.ازطـــرف دیــگرمـــاساژ جنـسـی ارتـــباط و اطـمــینــان میــان شمـــا را بیشـتـر میسازد.
-در هنگام ماساژ جنـســی باید به عکــس الـعمل کلــامی و بدنــی همــسرتان خوب توجه کرده و با توجه به میزان رضـایـت و نیاز او به ماسـاژ سایرقسمــتهــای بدنـش ادامه دهـد.
-همــیــشه بدن همــسر خود را باعشــق و حسـاسـیــت لمس کنــیـــدو بیاد داشـــتــه باشیــد که یک ماسـاژموفق فقـــط با لمـس عاشقانــه انـجـام میــشود.
چنــیـن تصور کنیـد که عشـق و علاقــه از قلــب شمـــا به دســتــهـــایتان منـــتقل و از آنــجا به بدن او هدایــت میــشود.

اصول ماســاژ جنســی و شهوانی:
۱- بهــتـــر است ماســاژ روی یک پارچه نرم و لطـیف و روی زمـیـــن انــجام شود.تخت خوابهـــای فنــری برای اینکــار مناســب نیــســـتـنــد.
۲- برای انجـام ماساژ باید محیـــط شما راحـــت و امــن بوده و نگــران آمـــد و رفـت سایریـن ومزاحمت دیگران نباشـــیـد.
۳- دســتهای خود را تمیـز شستـــه و آنهـا را گرم کنیــد.
۴- مواظـــب باشید که روغن ماســـاژی که استـفـاده میــکنـــیدخیـلی گرم یا خیـــلی سرد نبـــاشــد.
۵- ساعت مچـــی انگـــشـتـــر و زیورآلـــات خود را خارج کنیدتــا به پوست او آســیبی نرسد.
۶- همیـــشه اول روغن ماسـاژ را روی دســتــهای خودریختـــه بعد به بدن همسرتــان بمـالـید.گاهــی اگر روغن یا لوسیون ماساژ را مســـتـقـــیـــمـــا” روی بدن بریــزید آزاردهـنده خواهـد بود.
۷- از شروع ماسـاژ تا پایـــان آن هیــچوقت هردو دســت خود را باهم از بدن او برنـــداریــد.
۸- همیشه با نرمـــی و صرف وقت ماســاژ دهید و هیچــگاه عجله نکنـــیـــد.

روشهای انجــام ماساژ جنـســـی:
۱- با اسـتـفـــاده از کف هردو دســـت بدن طرف مقــابل را دایــره وار ماساژ دهـــیـد.ایـن دایـــره را از مرکـز به خارج بکـشـیـــد و روی قســمــتهــای استخوانـی بدن زیـــاد فشار ندهیـد.میتوانـیـد ماساژ را با نوک انـگــشــتــان یا کف دسـت انجــام دهیـد.همــیـــشـه بدن او را به آهســتــگی ماســـاژ دهـیــد.
۲- همســر شمــا به شکــم دراز میــکـــشــد وشمـــا روی رانـهــای او مینـــشـیــنـــید.کف دســت خود را روی باسن او گذاشـــته انـــگـشـتــهــا را بطرف بالا(سرش) نگـــه داریــد.حالا با فشــار بدن خود دستتــان را روی پشت او بطرف سرش بالـــا ببریــد .هنـگامـیـکـه به گردن رسیدیـــد دســـتها را بطرف شانه ها ببریــد.شانـه و بازو را بمالیــد و از آنـجـا به سمت باسن بروید و دوباره از اول شروع کنیــد.
۳- در یک طرف او بنشــیـــنید و دسـتـهـــا را دوطرف ستون مهـره ها بگذاریـــد و کمـــر او را به طرف لگـــن و ران بمــالید.اغـلب مردان و زنــان از این نکـــته شکـــایت دارند که از لحاظ جنـــســی به رضایت کامـــل نمیرسند بدون آنـکــه از خودشـــان بپــرسنــدآنــها از رابـــطــه جنســـی چه میـــخواهـنـد وچرا به ارتــباط جنســی نیـــاز دارنـــد.
در اولین قدم شمـــا بایــد بدن خود را بخوبی بشنـــاسـید.بدن خود را لمـس کرده و آنــرا نوازش کنید تا بفـــهمـیــد که چه میـــخواهــید.بیاد داشتـه باشــید که عشق و علـاقـــه فقـط در لمـــس مکــانــیکــی بدن خلــاصه نمــیشود.
در حیــن رابـطـــه.جنسی شمـــا میتوانـیـــد با صدا وتغـــییـر قیـافه خود طرف مقـــابـل را راهـــنـمــایــی کنیـد یا ایـــنـکه دست او را بگیریـــد و روی قسمتهایــی از بدنتان بگـــذاریــد که از تحـریــک آنهـا احـــســاس لذت بیشـتری میــبــریــد و به این ترتیب همســرتـــان را راهنــمــایـــی کنــیـــد.
مواقعـی هست که گفتـــار کاربردی ندارنـــد و شمــا بایـد با رفتـارتـــان با طرف مقـــابل ارتــباط برقـــرار نمـــایید.انـــســان نیـــازفـــراوانـــی به لمـس دارد و همین موضوع اهمــیـت ماساژ جنــســـی را برای زوجهـــا بیشتـر میســازد.گاهی همیــن لمـــس بدن و ماســـاژ جنـســـی علـــاوه بر لذت زیـــاد حتی ممـکـــن است به ارگاسم نیــز منـجــر شود.
فضـای محیـط پیــرامون نقش مهمــی در میزان رضـــایـت شمـا از رابطـــه جنسـی دارد برای همین بهـــتر اسـت:
-شمـا معـمولا” اتاق خواب خود را مطابق فانــتزی های ( تخـــیـــلـات جنــســی) تزیــین میـــکنیــد.
-یکــی از مهــمترین نکـات محــیـط اطراف مسئله نور و روشنــایـی اسـت.
-میتوانید از آباژور یا چراغ خواب با نور کم اســتــفاده کنـــیـــد.
-لامـپـهـــای پرنور و همـــچنین تلوزیون و هر وسیــلـــه پرسـروصدای دیـــگــری را خاموش کنـیــد.
-بهـــتر اســـت یک موزیک ملـایــم نیـــز پخــش کنـیــد.
-نوع پوشش و حتی رنـگ لبـاس شمـــا میـتوانـد برای طرف مقابـــل حاوی پیام و نکتــه خاصـــی باشـد.
-برای راحتی بهـتـر است لبــاس نرم و کوتاه و به رنگ روشن بپوشیــد.

چند نکـتــه مهم در مورد ماساژ محـرک جنـسی:
۱- با انـــگشت اشــاره ومیــانـــی خود ماننـد یک مداد به سراسـر بدن اوبکشــیـد.
۲- قســـمـتـــهای تحــریـک کنـنده بدن مثل آرنج و داخــل رانهـــا را غلغلک بدهیــد.
۳- انگشت خود را مانند روش اول روی بدن بکـشــیـد ولی ایـــن بار انگشـتتـــان را مرتب از روی بدن برداشـــته و دوباره روی آن بگذاریـــد و نقــطـــه نقطـه جلو بروید.
۴- با لبهایــتـــان سراسـر بدن او را ببوسید.
۵- انگشتان خود را مثـــل حالـــت راه رفــتــن پرنده روی بدن او بحــرکت آوریـد.
۶- با نوک انگـــشـت ولی با فشــاری بیـشـتـــر از حالـــت شمـاره یک بدن او را لمس کنید.
۷- پوست او را بیـــن انـگــشتـان خود گرفته و خیـــلـــی آرام و بنـــرمـی نیشگون بگــیرید.
۸- پوست او را بیـــن انـگـشـت شســت و چهـــارانـگشـــت دیــگرجمـــع کرده و بدون ایجـــاد درد بگــیریـد.
۹- موقع نیــشــگون گرفـتــن به آرامـــی و بدون ایجـــاد درد پوست را بپـــیـــچـانـــیـد.
۱۰-با نوک انـگشت به نرمـی مانـنـــد یک پر بدن او را نوازش کنـیـــد.
۱۱- با کف انـگـــشتـان خود بدن او را از بالا به پاییـــن لمس کنـــید.
۱۲- مثل حالـت بالا انــگــستان خود را به شکل دایـــره حرکت دهید.
۱۳- گاهی بدن او را با پشـت انـــگـشت نیـز نوازش کنــیـد.
۱۴- با دو انگــشتتان دو خط فرضــی موازی و ممـــتــد روی بدن بکشـــید.
۱۵- با انگــشــتان خود یک حلـقـــه دور پوست او ایجـــاد کرده و ایـن حلـقه را بحرکت در آورید.
۱۶- دو انگشت خود را به شکـل نعل اســـب یا حرف یو گرفــتـــه و با آن بدن را ماساژ دهــیـــد.
۱۷- با انـگــشــتـــان خود مثـــل حالتـی که روی کی بورد میزنـیـد روی بدن او بزنـــیـــد.
۱۸- قســـمـــت باسن و کفــل های او را نوازش کرده و بمالید.
۱۹- گاهـــی با کف دست روی رانـهـــا و سیـــنه او آرام ضربــه بزنـــید.
۲۰- با کف دســتتـان شانه و سینه ولگـــن وزانوی او را بمالیـــد.
۲۱- با دست تمام بدن او را نوازش کنــیــد.
۲۲- با ناخن به آرامــی روی نواحـی مختلف بدن او بکـشـــیــد.
۲۳- گاهی با نوک چهــار انگـــشتـتـــان با هم او را ماســـاژ دهـــیـــد.
۲۴- با ناخـــن به نرمـــی روی پوست او خطهـــایــی بکــشید.
۲۵- با پشت دست و ناخن هایتـان بدن او را نوازش کنــید.
۲۶- ناخــن شســت را روی یک سیـنـــه و ناخـن بقـــیـــه انگــشـتان را روی سیـنــه دیــگـــر قرار دهیــد و به آرامـــی فشار دهید.
۲۷- با ناخـن دایره های بزرگــی روی سیــنه او بکـــشـــیـد.
۲۸- با چهر انگــشت دســت خود مانـنــد یک برس به نرمی روی بدن او بکـــشـیـد.
بیاد داشـتــه باشـــید که کارهـای فوق را هر دو طرف،ــچه زن و چه مرد،میتوانـــنـــد برای همـســـر خود انــجام داده و لذت ببــرند.

نحوه ماســـاژ گردن
گردن را چگونه ماساژ دهـــیـــم ؟
شب ها گردن را با کرم ماســـاژ دهید، به این ترتیب که مقداری کرم را با سر انگـــشتان روی گردن بگذارید و دست را از پایـــیـــن به طرف بالا به شکـل ضربـه های آهـســتــه ای حرکـت دهیـد. یکـی از بهــترین و آسـانــتــریـن کرمـهـــای خاص گردن را می توانـــیـــد از مخـلوط مساوی لانولین و کره کاکـاپو بســازید. لانولین و کره کاکـــاپو را در ظرفـی بریــزید و روی بخـار آب کمـی حرارت دهــیــد تا ذوب شود و بهم بیـامــیــزید. کرم بدست آمده را شبها روی گردن بمـالـــید و صبـحها بشویید. روغن بادام زمــیـنــی و یا روغن ذرت نیمـــگـــرم هم برای ماسـاژ گردن منـاسـب است.
کرم تقویت کننــده پوست گردن را به ایــن شکل بســـازیـد:
یک قاشـق غذاخوری کره کاکـــاپو، یک قاشق غذاخوری لانولیـن، نصف فنـجـان روغن بادام زمـــیــنـــی یا روغن ذرت، چهار قاشق غذاخوری آب.
روغن ها را درون ظرفـــی به آرامی حرارت دهیــد تا ذوب شود، سپس آب را به آن اضــافه کنـــید و هم بزنــیــد. ماده بدسـت آمده را در ظرفی غیـــر فلــزی بگـــذاریـد. هنگـام اســـتــفـاده مقــداری کرم روی پوست گردن پخش کنید و از پایـــین به طرف بالا، پوست گردن را ماساژ دهـیـــد.

نکـتــه:
در هنـگـــام ماساژ گردن بسیار مراقـــب باشید که به مهـــره های گردن آســیب نرســد و یا حرکـــات شمـــا ناگــهانــی و یا با فشــار ناگـهـــانی بر روی مهره های گردن نبــاشـد.

نحوه ماساژ کف پا (آموزش از دکتــر مهــرداد منـــصوری)
ماسـاژ پا یکــی از راه های احســـاس آرامش در پا و گاهـــی کل بدن است. ماســاژ میتوانـــد موجب افـــزایش جریان خون پا شود. ایســـتادن و راه رفـتن به مدت طولانـــی میتوانـد موجب فشارهـای زیادی به فاشـیـــار کف پا شود که موجب احساس خســتگی و یا درد در پا میـشود. ماساژ پا میـتوانــد در برطــرف کردن این احساس خستـــگـی و درد کمـــک کند. در زیـــر چند نمونه از ماساژ هایــی را که برای کف پا استـــفاده میــشود ذکر میکــنـیم.
روش اول ماســـاژ کف پا : با یک دســت پنجـه پا را میــگـیریـم. با دست دیگر طوری پا را میــگـــیــریـــم که کف انگـــشــتـان در زیر کف پا قرار گرفـــتـه و شســت بر روی پا قرار بگـیــرد و سپـــس همـــیـــن دست را از پنــجـه به طرف مچ پا میـکـــشــیــم و فشـار ملایمی به پا وارد میکــنــیـم.

روش دوم ماساژ کف پا: با دو دسـت پنـجـه پا را میـــگیــریم بطوریــکـــه انگـــشـــتان دو دســـت در زیـــر پنجـــه و شســت هر دو دســت بر روی سطـح پشتی پنــجـه پا قرار بگیـــرنــد. فشـــار کمــی با دستـــهـــا به پا وارد کرده و دســـت ها را در جهــت مخـالف هم به طرف خارج میـــکـــشیــم بطوریکه سر متاتـــارس ها مثـــل بادبـزنی که باز مشود از هم دور کند. این کا را 10-5 بار تکــرار میـکنـیـم.

روش سوم ماسـاژ کف پا: با دو دست طوری کف پا را میـــگیـــریم که کف انـگشـتان بر روی پشت پا قرار گرفـتـه و شست ها بر روی کف پا باشنـــد. سپــس در حالــیکـه با شسـت هایـمــان کف پا را فشار میـــدهیم آنــها را از هم دور کرده و به طرف لبــه پا میـــبریم. ایـن کار را ابــتـــدا در قسمت پاشـــنـه انـجام میدهیـم و در دفعــات بعد کم کم به طرف پنجــه میـرویم.

روش چهارم ماساژ کف پا: با یک دست پنجه پا را گرفته و با پاشـنـه دسـت دیـگر فشــار مداومی را به کف پا از پنـجه تا پاشنه وارد میـــکـــنیم.

روش پنجــم ماساژ کف پا: به هر قسمت کلـــفـت شده و برجـســتـه یا دردناک در کف پا، با انـگشـت شست بطور دایـــره وار فشــار وارد میـکنــیم. فشــار بایــد عمقـــی باشد ولی نه آنقـــدر زیـــاد که ایــجاد درد کند.

ماساژ جنسی برای شهوتی شدن زوجین قبل از سکس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.