رابطه عاشقانه را با این روش ها ماندگار نمایید

رابطه عاشقانه را میوانید با صمیمیت خود ادامه دهید و همیشه از با هم بودن لذت ببرید بیشتر افراد دوست دارند همدیگر را تغییر دهند و بیشتر اینگونه رابطه ها همیشه منجر به جدایی می شود شما باید همدیگر را آنگونه که هست قبول نمایید از با هم بودن لذت ببرید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رابطه عاشقانه را با این روش ها ماندگار نمایید را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در ابتدای رابـــطه همــه‌ی آدمهـــا فکــر می‌ــکنند رابــطهــ‌ـــشـــان همـیـــشــگـی خواهـد بود. زنــدگی واقعـی متاسـفـــانـه یا خوشبـخــتـانـه در گذشــت زمان همـه چیز را در جای خودش قرار خواهد داد. اما راهــهــایی وجود دارد که بتوانــیـد بفــهــمـــیــد آیا رابــطهــ‌ـی شمـا مانـــدگـــار خواهـد بود یا نه.

در ایـن مطـلب عوامــل و نشــانـــه‌هـایی را به شمــا میـ‌ــگوییم که با آنهـا می‌توانـید پیش بیـنــی کنـــیـد با طرف مقابــلـــ‌تـان زندگـــی شاد و ماندگـاری خواهیـــد داشت یا خیــر. البتــه یادآوری می‌کنیــم که لازم نیــسـت تمام این نشــانهـــ‌هــا را داشته باشید تا به ایـــن نتیــجـه برســـیــد که رابـــطــه‌ی شما همــیـشگــی است.

موقعیــت اجــتمـــاعی و خانوادگــی تقریبــا یکســانــی داریـد

در شروع یک رابــطه ایـــن تفـــاوت‌ـهـا معمولا نادیــده گرفـــته می‌ـشوند زیـــرا گرم ِ عشق و عاشـــقـی هستـــیم و متوجه تنـاقضات و ناهمــجوری‌ـهـا نمیــ‌ـشویم. اما به این واقـعــیــت فکـر کنـــیــد که طرف مقــابـــل شمــا در خانوادهـــ‌ـای کامــلـــا متـــفــاوت با خانوادهــ‌ی شمــا بزرگ شده یا حتی در مورد جزئی‌ـتــرین مسائل زنــدگــی نیـــز نگرش متفاوتی با شما دارد و به همـین علـت همدیـــگـــر را خوب درک نمـیـــ‌کـنــید. الـــبـــته کســـانــی که میــ‌خواهـنــد با هم باشـند باید یاد بگیـرند که چطور از همدیگـر چیزهـایـی یاد بگیــرنــد و با هم سازش و هماهـــنگـی ایجاد کنند امــا خیـــلـی بهتــر اســت که از لحـــاظ خانوادگـی و اجـــتـــمــاعی تا حدودی مشـابــه باشید.

شوخی‌ـــهــا و بذلــه گوییــ‌های‌تـان مشابــه‌انـد

اگر بدانـــیـــد شوخی‌های همــســـرتان معمولا در چه موردی است و او نیز عاشــق شوخی‌ـهـــا و بذلـــه گوییـ‌هـــای شمـــا باشــد جالـــب نیــسـت؟ گاهی حس شوخ طبـعی کمـک بسـیار زیـــادی به یک زندگی خانوادگی سالم میـــ‌ــکنـــد. بنابراین اگر از این جهت تشـــابـــهات زیـــادی با طرف مقابلـ‌ـتـــان داریـــد پس به احـتمـال 90 درصد زندگـــی شاد و موفقــی با هم خواهیـد داشــت.

شیوه‌هــای تربیـتــیـــ‌تـــان در مورد بچهــ‌ها یکـــسـان اسـت

وقتی یک زوج تصــمیـم می‌ــگیرند بچه دار شوند یعنی رابطـــه‌ــشان به یک ثبات رســـیده اســت. اما ایــنــجـا ممکـن اسـت مشـــکلـات پنــهـــانی وجود داشته باشـد؛ مثلـا شایـــد شمــا فکر کنــیـــد یک بچـــه کافـیـــســت امـــا همـــسرتان اصـــرار داشـتــه باشد که دو فرزند داشتــه باشـــید یا ممکــن اســـت در مورد شیوه‌ــهای تربــیتـی بچــهـ‌هـا اختـــلاف نظــر داشتـه باشـــیــد. بهــتر است قبـــل از جدی شدن رابـطــهــ‌ـــتان در ایـــن مورد گفتـگو کنــیـــد تا بدانید بعـــدا چه بایـد بکنیـد.

عقـایـــدتــان در مورد مسائل مالـــی و اقـتـــصـــادی یکســـان اســت

آنهــایــی که عادت نکردهــ‌ـاند برنـامـهـــ‌ـای برای دخــل و خرج خود داشتـــه باشنــد خیـــلی به سخــتـــی میـ‌توانند زبان مشـــتـــرکـی با آنـــهــایی پیـــدا کنـند که هر خریـدشــان را با برنـامه و تفــکـــر انجــام میــ‌دهند. موضوع مالــی و اقــتصادی مسئلهـ‌ـــی بسـیار حســـاس و ظریــفی اسـت و به همـین دلـــیـل بهــتـر است با کسی زنــدگـــی کنـیـــد که نگرشـــش در این مورد با شما همسو باشد، در غیـر اینصورت مسائل مالـــی، موضوع بیـــشتـــر جر و بحـــثــ‌هــای‌ـــتان خواهــد بود.

در مورد کارهـــای خانـــه هم عقیــده هسـتـــیـــد

برای اینــکـه در موقعـیــتی قرار نگــیـرید که زنـدگیــ‌ـتـان به علـت وظایــف تقـــسیـم نشـده به جهـنــم تبدیـــل شود بهــتـــر است پیـــش از ازدواج به طور واضح در این مورد گفـــتـگو کنید. اگــر یک کمـال گرا هســتــیـد که محـیـــط زنـدگی و همـــهــ‌ـی وسایـــلـ‌ــتـان را منـظــم و مرتـب نگـه می‌ـداریـــد امـا همـســـرتـان برای پیدا کردن لبــاســ‌ـهـــا یا وسایــلش در کمد و اتـاقش همــیـشه مشــکـل دارد، پس باید در مورد ادامـهـ‌ی این رابــطـــه جدیــ‌تـــر فکر کنیـــد. آیـــا میـ‌توانیـــد دعواهــای پایـــان ناپـذیـر در مورد شلوغی و بهـــم ریخـتـگــی خانــه را تاب بیــاوریـد؟

درمورد رابــطه جنسی و زناشویی عقـــاید مشـــتـــرک داریـد

این دیگر ساده و مشــخــص اســت و نیازی به توضیـح ندارد؛ بهــتر است مدتی صبر کنیـد تا سرخوشیـــ‌ــهـایـ‌ عاشــقـــی از حرارت بیـــفــتد و سپس ببـینـیـــد تمـــایــلــات و نگــاه‌ــتـــان در مورد مســـائل جنـسی چقــدر با هم جور اسـت.

الویتـ‌ـهــای یکســانـــی در زنـدگی داریـــد

خیـلـی سخت است که دو نفـــر با الویتـ‌ـهای متـفــاوت با هم زندگی کنــنـد. اگـر همسر شمـــا دوست داشته باشــد بیشـــتر وقت خود را در موسســه‌های خیـــریه و … بگذراند و مسـافـــرت یا گردش الویتی برایـش نداشـــته باشــد اما شمـا ترجیح بدهیـــد از وقت آزاد خود برای تفـــریح و استـــراحـــت استـــفــاده کنـید به مشـــکــلاتـی برخواهـید خورد که به نفــع رابطــه‌تـــان نیـســـت. ایـن موضوعی است که پیـــش از جدی شدن رابطــه باید حتمـــا آن را بررســی کنــیـد.

هر دوی شمــا آمـــاده‌ــی یک آینـــدهــ‌ی مشـتـــرکـــیـــد

اگــر شمـــا برای شروع زنــدگـــی مشتـرک و تشکـــیل خانواده آمـادهـــ‌اید امــا طرف مقـــابلـ‌تان ایــن زمــان را به تاخـیـــر میـ‌انـدازد و بحث ازدواج را پیــش نمیــ‌ـکـــشـد، احـتمـالـا بایــد منـتـظر شرایــط ناامـــیـــد کنــندهــ‌ای باشـــیـــد. در شروع یک رابــطــه بهتــر اسـت نگـاه دقـیق‌ــتـــری به طرف مقـــابل خود داشـتـــه باشــیـد و ببـــیـــنـــیـــد آیـا الویت‌ها و ارزش‌ـهـــای مشترکـــی با شمـــا دارد، آیا همان چیـــز‌ـهایی را می‌ـــخواهد که شمـا میـــ‌خواهــیــد؟ اگـر جواب مثـــبـت اسـت پس میـــ‌توانید بدون تردیـد و دلـهـره رابــطه را شروع کنید.

وقتی با هم هستـید به هم ابـــراز علــاقـــه می‌ـــکـنیــد و از با هم بودن لذت می‌بــریـــد

وقتـــی مدتها از شروع رابـــطـــهـ‌تـان می‌ـگـذرد ممـــکــن اســـت فکر کنــید دچـار یکنواخـــتـی شده‌ـــاید بنـــابـــراین خیلـی مهم است که برای توجه و ابراز علاقـــه به همدیـــگــر بیشــتر وقت بگذاریــد. مثـلـا با هم به سیـنـمـــا بروید، یک شام دو نفــره‌ی عاشقـــانـــه بخوریــد یا به یک پیـــاده روی فرحـبــخــش عصرانـه بروید، هر فعالـــیتی که هر دوی شمـا را شاد و راضــی کند خوب اســت.

سعی نمـــیـــ‌ـــکـــنـیـــد یکـدیـگر را تغـیـیر دهـــید

ایـــن توصیه مخــصوصا برای آنهایـــی است که در شروع آشنـــایـی و رابطــه فکر میــ‌ـکنــند: «من از ایـن ویژگی او خوشم نمیـــ‌آیـــد امـــا می‌ـتوانم تغـــیـــیـرش دهـــم!» نمـی‌ـتوانید! شاید بتوانـیـد تشویقش کنید که تا حدودی تغـــییر کنـــد امــا اگــر چیزی هســت که واقعـا دوست ندارید و فکـــر میـ‌ـــ‌کـــنـید بعــدا خواهـید توانــست تغـیـیـــرش دهیـــد سخــت در اشـتبـاهــیـــد، این رابـــطه را اصلـــا شروع نکنید! چه احســـاسی خواهــیـد داشت اگـر یک نفر دیگـــر تلاش کند شمــا را به یک آدم دیـــگـر تبــدیل کند؟

رابطه عاشقانه را با این روش ها ماندگار نمایید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.