مایع منی مردان موجب تحریک تخمک گذاری در زن می شود

مایع منی مردان در تخمک گذاری زنان تاثیر مثبتی داشته و باعث می شوند که در حین سکس وقتی مایع منی در داخل رحم ریخته شد تخمک گذاری هم انجام شده  زنان زودتر حامله شوند اگر شما بتوانید سکس با کیفیت و نزدیکی ایده آل داشته باشید همسرتان خیلی زود حامله خواهد شد در ادامه جزئیات بیشتر مایع منی مردان موجب تحریک تخمک گذاری در زن می شود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در تحقـــیقاتی که به تازگی توسط گروهی از دانـشــمنـدان انـجـام شده است، پروتئینی در مایـع منـی مردان شناســایـــی شده است که مغــز زنان را تحت تاثـــیر قرار داده و موجب تحــریـــک تخمک گذاری می شود. همـچنیـن این مولکول، رشــد، نگـــهداری و بقای سلول های عصبــی را تنـظیــم می نمــایـــد. مایع منی توسط غدد جنـســـی مردانـه تولیــد می شود. این تحـــقــیـق نشــان داد که غدد جنسی مردان مقـــادیـــر فراوانـــی از نوعی پروتئین را سنـتز می کنند که اثــر مسـتـــقـــیــم بر تخـمــک گذاری و باروری زنان دارد.

محـققان به این نتـیجـه رســیـــدند که این پروتئین که پروتئین الــقـا کنــنـده تخمـک گذاری (OIF) نامیــده شد، در همــه گونه های پســـتــانداران وجود دارد.در ادامــه مطــالـعـــه، آنهـــا پروتئین OIF را با بســیاری از پروتئین های دیگـر بدن از جمله فاکـــتور رشـد عصــبـی (NGF) که به طور طبـــیــعــی در سلول های عصـبــی وجود دارد، مقایسـه کردنـد. نکــته جالـب این بود که پژوهشگــران متوجه شدند که ایـــن دو پروتئین کامـلــا مشابهـــنـــد و نکـتـه جالـــب تر ایـــن که نقـــش و اثـرات فاکتور رشــد عصــبی (NGF) در زنان، تاکـــنون مشـــخص نشده بود.

اگــرچـــه ممـــکـــن اســت پروتئین OIF یا NGF در جانوران مخـتلـــف، وظایـــف متــفاوتی داشــتـه باشد، امــا در این تحـــقــیـــق مشــخص شد که ایـن پروتئین در همه پستـانداران از جمـــلـه لاما (نوعی شتـــر بدون کوهان در امــریکای جنوبی)، گاو، کوالـا، خوک، خرگوش، موش و همـچنــین انـــســـان یافت می شود و نقــش مهــمی در تولیــد مثــل پســتــانــداران ایـــفا می کند.

پروتئین OIF یا NGF موجود در مایع منی، مانــنـــد یک پیام هورمونی عمل کرده و از طریق هیـپوتالـــاموس و غده هیــپوفیز زنـان، ترشـــح هورمون های ویژه ای را تحریـــک کرده که به تخــمــدان پیــام می دهـــنـــد و در نهـایت یک یا چنـد تخـــمــک آزاد می شود.نتایج ایـــن مطـالعـه، افـــق های تازه ای را برای درمــان نابــاروری، پیـــش روی متــخـصــصان قرار داده اســت.

مایع منی مردان موجب تحریک تخمک گذاری در زن می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.