مایع منی مردان برای خانم ها مفید است یا نه ؟

مایع منی در سکس از آلت تناسلی مردانه و زنان ترشح می شود تا رابطه جنسی لذت بخش تر باشد مایع منی برای زنان و دختران با بررسی های دانشمندان بسیار مفید می باشد و باعث می شود به بیماری افسردگی دچار نشوند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مایع منی مردان برای خانم ها مفید است یا نه  را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

ورود و مطـالعه ایــن بخـــش توسط افراد زیــر 18 سال یا مجــرد ممــنوع می باشد.

محــققان و پژوهشگران علوم بهـداشتــی همواره بر آن بوده اند تا کلیه عوامل موثر بر افـــسردگــی را کشـــف وبا ارائه راهـــکـارهـــای درمانــی موثر آرامش و شادی رابه زنـــدگی افـراد بازگـردانـــنــد.

تاثــیر مایع منـی بر زنان از انجـایی که قربـــایـنـان افسردگـی را بیشـتـر زنان تشــکـــیل داده انـــد یکی از حوزه های پژوهشـــی در درمـــان افـســردگــی بررسی رابطه بیــن مایع انـزال مرد و کیــفیت حالـات خلقــی زنان در هنــگام انـجـــام رابــطـه قرار گرفـتــه اســـت.

به اعتقـاد برخــی از محــقــقـــان زنـــانــی که در هنگـــام انجام رابـــطـــه جنــسی امـــکــان دریــافــت مایـع منی را در بدن خود بطور مســـتقـــیم و بدون کانـــدوم داشــتـــه انــد کمتر علــائم افـســردگی از خود نشـــان داده انـد لذا میـتوان استـــنباط کرد جذب مایع منـــی در بدن زن پیــامــدهـای مثـــبت روحی خلـــقی میـتوانــســتـــه ایـجـــاد کرده باشد.

منـــظور از مایع منـی توده آبکـی شیــری رنــگـــی است که از غدد و بخــش های ارگـــان جنســی ترشـــح و در هنگام انزال از مجـــرای ادار مرد خارج میـــگـــردد .

برخـی ترکـیـــبـــات مایع منی شامل:

تستـسـتـرون ، اســتروژن ، پرولاکــتیــن ، هورمونهـای تحــریک کننده فولیـــکول و .. میـــبـــاشنـد که بسیاری از انهـا قابــل جذب در بدن زن هسـتند ( بنــزیـگــر ۱۹۸۳ ) که از میان آنهــا تســـتـــســـترون و اســـتروژن قابــل جذب درواژن زن هستـــند ( ریـــگ ، ۱۹۷۷) و گفـــتـــه شده تستستــرونی که در واژن ریـخــته میشود سریـعتـر از تستـســـترون بر سطـــح پوست جذب میگردد ( وستـــر ۱۹۸۰) به منظور بررسی رابطـــه بین مایـــع منی و افـــســردگی ، تیم تحقیقاتــی دانـــشگـاه نیویورک در آلـــبــانـــی از ۲۹۳ دانشجوی دخـتـرداوطلـت دعوت به عمـــل اورد تا مورد آزمــایــش قرار گیــرند .

از این جامــعـــه آمــاری سوالـاتـــی در مورد تعـــداد دفـــعات رابـــطه جنسی ، نوع رابطــه ، استفاده یا عدم اسـتفاده از کانـدوم ، آخریـن انـجام رابــطــه جنسی ، پرسیــده شده و متـعاقـبـــاً تست افــسـردگـــی ” بک ” از انـهـا به عمــل امـــد.

نتایج تحـــقـیــق نشان داد دخترانـــی که برای انجــام رابطـه جنسی از کاندوم اســـتــفــاده کرده بودنــد بیـشـــن از افرادی که بدون کانـــدوم مبـــادرت به سکــس داشتنـد علـائم افسـردگـــی از خود نشـاند میدادنـد

از سویی احــتـمــال انجـام رفتارهـــایی چون خود خودکـشــی نیــز در دخـتـــرانی که سکــس بدون کانـــدوم داشـتنـد کمتر از دخترانی که با کاندوم سکـس داشـتـــنـد گزارش شده بود.

نتـیـــجـه دیگـر ایــن تحـقـــیـق نشان داد دخـــترانی که بدون کانــدوم سکـس داشتــند بطور متوسط دو برابر دسـتـه ای که از کانــدوم برای سکس استـفــاده میــکـرنــد سکس می داشتـنـد.

نظـر ناظــران این تحــقـــیــق بر این اسـت که اگــر چه شایـد رابطه قطعـــی بیـن وجود مایع منـی در واژن و بهره وری از پیامـــدهای شیــمیایـــی آن در بدن جهت مقـابـــلــه یا کاهــش افـــســـردگـی نتوان تصور کرد و عوامـل دیــگری در کنار ایــن عامـــل دسـت انـــدر کار یا مداخلــه گر میـتوانند باشـنـــد لیکــن نتایــج خود ایـن تحـقیق نیــز قابـل تامل میـتواند باشــد.

واضــح اســـت که تنــهـــا علـــت کم بودن افـســردگی در زنانـی که سکس بدون کانـدوم دارنـد الـــزاماً تاثیـرات مایع منی در بدن انـــهــا شایـــد نباشـد و سایر فاکـــتورهـــای مداخـــلــه گر در ایـــن راســـتا باید مورد بررسـی قرار گیرند.

لذا تحقیقات بیشتـری در ایــندســـت در حال انـــجــامنـد تا با امــکــان کنـــترل سایــر عوامل مداخـلــه گر، به قطــعـیت تاثیر مایـــع منــی در بالـــابـــردن حالــات خلقـــی زن بتوان ایــمان آورد.

از سویی نبایــد خطرات انتقال بیـــماری های مقاربتـی را در فرایـنــد انجــام رابطه جنـسی بدون کانـــدوم از نظر دور داشــت علــی الـــخـصوص درانـــجـــام روابــط جنسـی با شریک جدیــد که از سلامت زنـدگــی جنسی هنوز اطـــمینان حاصـــل نگردیـده است.

انجام رابـطـه جنســـی بدون کاندوم میـتوانـد پیــامـــدهــای منـفـــی بیـــش از نتــایـج مثـبــت ببار آورد. مضــافـاً به ایـنـکه گفته شده حضور مایع انـزال در واژن برای زنانی که زمیـنـــه سرطان رحم دارند تحـریک زا و مشکـــل آفریـن میـــتوانــد قلـــمـداد گردد.

تاثیر منی در کاهـش تهوع

انـــدر فوائد ورود مایع منــی مرد در بدن زن بد نیســـت اشـاره ای نیــز بر خاصیت ” ضد تهوع گونه گی ” اسپـــرم برای زنــان حامله داشتــه باشـــیم .

علـــت تهوع در زنان مقـــابـــله طبیـعـــی بدن زن با شرایط بیـــگــانــه و درهـــنـــگـــام وجود وحضور ماده خارجـــی و تصور عفونت از آن داشــتن اسـت.

لذا در هنــگـــام بارداری به دلـــیـــل ورود اسپـــرم به داخل بدن ، حالـت دفاعی در بدن شکل پذیـــرفته و باانــجــام عمـــل تهوع سعـــی در دفـــع یا رفـع میــنـــمــاید .

برای برخــی درمــانگران این تصور بوجود امـد که شاید بتوان ایـن بار با اضـافه کردن همـــانچـیزی که بدن با آن به مقـابــله پرداخــته ، میزان و سطـح مقاومت بدن نسبــت به انـــرا بالــا برده علـــائم تهوع را در ایــن دســـتـــه از زنان کاهـــش داد.

بنابـر ایـــن ، ایـن دســـته از محـقـقـین پیــشـنهاد کرده اند که با انجـــام سکـــس دهـانـــی و وارد کردن اســـپـرم مرد به بدن شاید بتوان به ایــن امـر فائق آمد.

نکتــه قابل ذکـــر ایـنکه هر اســـپرمــی کارکرد مشابـــه در بدن زن حامـــله ایفــا نمـــیکــند و حتماً بایسـتی اسپـرمی مردی وارد بدن زن گردد که زن از او حاملـــه بوده و مشابهـــت اســپـــرمی مهیـــا باشــد.

مایع منی مردان برای خانم ها مفید است یا نه ؟

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.