خواندن ذکر و ثواب ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏

مـا شاء الـــلـــّـــَـه لاحول و لاقوه الـــا بالــلــهــ‏ , هشام بن سالم، از امــام جعفر صادق روایــت کرده اســت که فرمود:

«چون کســـى دعـــا کنــد و بعـد از آنکـه دعـــا کرد بگوید که: ما شآءَ اللّـــَـهُ لاحَوْلـــَ وَلـــا قُوَّهَ الّــا بِـالـــلّـــَـهـــِ؛
«آنــ‏چـــه خواســـتِ خدا بود، نیـســت گردیدنى و نه توانــایـى ‏اى، مگر به خدا»، خداى تعالـــى بفرمـــاید که:

بنــده من تن به مردن داد و امر خود را به من وا گذاشت و امــر مرا گردن نهاد، حاجــتـش را برآوریـــد».
ذکـــر ما شاء الـلَّه لاحول و لاقوه الــا بالــلـــهـــ‏

جمـــیل، از امــام جعـــفـر صادق علیـه الـــسلـــام روایت کرده اســت
که گفـــت: شنیــدم از آن حضـــرت که مى ‏فـــرمود:

«هر که هفتاد مرتـــبـــه بگوید: ما شآءَ الـلـــَّهـــُ لا حَوْلــَ وَلــا قُوَّـهـَ الـّا بِــالــلـّــَــهِ؛
(آنـ‏چه خواســـت خدا بود، نیـــست گردیـــدنـى و نه توانـــایىـ‏ـاى، مگـــر به خدا)
خدا هفـتاد نوع از انواع بلــا را از او بگرداند، که آســـانــ‏ـتـــرین آنـــها خَنــِق است».
عرض کردم که: فداى تو گردم! خنـــق چیســـت؟ فرمود:
«(پیچـیــده یا ناخوش و) بیـمــار نمــى ‏شود به واسطــه دمـلــ‏هــا و مانـــند
آنکـــه بر عضو برآید»(تا به سبــب آن گلو گرفـــته شود و خفـه شود؛
چه خنــق – به فتح خاء و کسـر نون -، گلو گرفتـــن و خفـــه کردن باشـد).

خواندن ذکر و ثواب ما شاء اللَّه لاحَول و لاقوه الا بالله‏

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.