مبلمان مناسب با دکوراسیون خانه و رنگ دیوار

مبل مناسب باید با پرده و فرش خانه ست شود رنگ دیوارها هم در انتخاب مبلمان بسیار مهم می باشند مبلمان رنگ روشن برای دیوارهای تیره بسیار مناسب می باشد شما می توانید خانه خود را با میلمان زیبا جذاب تر نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مبلمان مناسب با دکوراسیون خانه و رنگ دیوار را درسایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بــرای تغــییر دکوراسیون حتــما نیـــاز به تعویض کل وسایـــل خانه یا رنــگ کردن دیوارهــا نیست. گاهی عوض کردن یکی از عنــاصر مهم خانه می تواند فضــای تازه ای در خانه به وجود آورد که قابـل مقـــایـــسه با قبـــل نیســت. یکـی از عناصــر اصـــلی در دکوراســـیون خانه مبـــلمـــان اســـت که معـمولا بهـــتـراســـت هر چنـــد سال یک بار تعویض شود. اما چقـــدر در خرید مبـلمــان مهــارت داریــد؟ چه مبلی را انــتخاب کنیــد که هم به صرفـه و هم راحـــت باشـــد؟ مبـــل منـاســـب برای تمــام اعـــضــای خانـــه و تمـــام فصول سال چه ویژگـی هایـی دارد؟ برای جلوگیری از هدر رفـتـن وقت و پول و همـیــن طور پشـــیمــانی پس از خریـد بهتراست یکـسری اصول ابتــدایــی را قبـــل و هنـــگـام خریـــد در ذهــن داشتـه باشیـد.

قلم و کاغــذتان را بیـاوریـــد

روی کاغذ بنویسـیــد چه مبـلی می خواهـــیـــد و قرار است چه مدتی از آن استـفـاده کنــید. می خواهـــیــد یک اتـاق را مبـــلمان کنید یا کل خانـه را؟ شایـد تنها قصـد خریـد یک نیـــم ست را داشـتـــه باشــیـد. با ایــن کار بدون شک در وقت، انـرژی و هزیــنـه صرفه جویی کرده ایـد. حتــمــا بنویسیـــد که به چه منظوری مبــلـمـــان را خریـــداری می کنـــید و قرار اســت توسط چه فرد یا افرادی مورد اســـتــفــاده قرار بگیـــرد تا راحت تردر مورد مدل، رنگ و جنـــس آن تصمـیـــم بگـیـریـــد. برای مثال افراد سالـخورده یا مجـــرد ممکن است مدل ها و پارچه هایـــی را انتخاب کنـند که هیچ گاه منـــاســـب خانواده ای که بچــه های کوچک و حیوان خانـگــی دارنــد نباشــد. بنـــابــراین مورد اســـتفاده مبـلـــمـان نکـته مهــمی اسـت که حتـــمـــا بایـد به آن توجه کرد.

سایــز اتاق را فراموش نکـنید

یک نکـــتــه مهــم که پیـــش از خرید باید به آن توجه کنــید سایــز اتــاقــی اســـت که می خواهــید مبلمـــان در آن چیده شود. شاید فکــر بدی نبــاشد که پلــان کف را هم روی کاغذ به صورت دسـتــی ترســـیم کنـــید و بعــد چیـــدمان های مختـــلف مبـــلـمان را در آن امـتـــحان کنـــیــد تا ببــیـــنـــیــد به چه طریـقـی می توانـــید بهــتــرین استـــفاده از فضـا را داشــتـــه باشــید. مبلـــی را انــتـخـاب کنــیـــد که برای جابـــجایـی و اســـبـــاب کشـی به مشــکــل برنـخورید.

این یک قلم را اینترنـــتـــی نخرید!

بعد از نوشتـن و مرور کردن نکات بالا، حالا زمـان آن رسیده که به فروشگاه بروید و مبل مورد نظـــر خودتـان را انــتـــخــاب کنیـــد. خرید مبــلــمان از آن کارهایی اســـت که بهتراست حضوری انــجام دهید و اینــتـــرنتی خریـد نکـنـــید. الـــبته بسـیـــاری از فروشگاه ها امـــکان پس فرستـادن مبلمـــان را به شما می دهـــنـد اما قبول کنــید که پس فرستادن مبـلـــمان آن هم اگر در طبقــات بالـــای آپــارتـــمــان زنـــدگی می کنــیــد کار راحتی نیـــسـت! حتـی اگر قصـد دارید ایـنـــتــرنـتی خرید کنـــید قبـــل از خریـــد به فروشگــاه یا کارگاه آنـها بروید تا از کیفیــت آن مطمئن شوید.

چقدر آش می خوریـــد!

موضوع قابـــل توجه دیـــگـــری که حتـــمــا به آن توجه خواهــید کرد، بودجــه ای اســت که قرار اسـت برای مبلــمان کنار بگـذارید. برنـــدی را انـتخــاب کنـیــد که با بودجــه شمـــا همــخوانـــی داشته باشد. یادتـــان باشد قیــمــت بالـا صرفا به معنای کیفــیت بالـا نیســـت. قبل از خریـــد می توانـــیـــد قیـمـت ها را در ایـــنتـــرنت بررسی کنـید. اگـر مبل خوبی با قیمــت پایـیـن تر از آنــچه فکر می کردید پیــدا کنــید، می توانید چنـد آیــتم دیگر مثـــل بوفه و یا میز اضـافـــه هم به ست مبـلمــان اضافــه کنیـــد. پس قبـــل از خریـد حتما قیمــت ها را بررسـی و بودجه خود را مشخص کنـــیـــد.

قاب مبل قاب عکــس نیــســـت!

قاب مبل یکی از مهــم ترین بخش های مبـــلـمـــان اســـت که در تعــیـیـــن قیمـــت نقـش اساسی دارد. قاب ها را معـــمولا از جنـس چوب های سخــت و گاهـی اســتیل و تختـه های لمــیــنـت یا پلاســـتـیـک فشـرده می سازنـــد. البـــته شمـــا قادر به رویت ایــن بخش نیــســتـــید، به همیـــن دلیل برای تست کردن به پد مبــل فشـار وارد کنــید و ببینیـــد که آیـــا قاب قابـل حس کردن اســت یا خیـــر. اگر بتوانـــید قاب را حس کنیـــد به این معــنـــاست که پس از مدت زمــان کوتاهـی باید آن را دور بینـدازیــد. قاب مبـــل نبــاید از هیـچ جایـــی حتـــی دســتــه ها قابل لمس باشـد. حتمــا فریـــم مبل را از پشـت مبـــل هم بررسی کنـــید و مطـــمئن شوید بیـرون زدگی در جایــی نداشتــه باشــد. نکــتــه دیگـر در مورد فریــم ایـــن اسـت که پشت مبـل فضـا و حفــره خالی وجود نداشتــه باشـــد.

نشیمن گاه خوب، نعمت است

حتـمـــا یک بار روی آن بنشیــنید تا مطــمئن شوید که پد بالـشـتـک در همـــه جا یکــسان اسـت و پســـتــی و بلـــنـــدی ندارد و در مورد جنس فریـــم داخــلـــی هم از فروشنده سوال کنـید. در ضمــن حواس تان به این نکتـه باشـــد مبلــی که انـتـخاب می کنـــیـــد نبایـد خیـلــی سنـــگین باشد امـــا سبـــک بودن بیـش از انــدازه هم نشـانـــه خوبی نیســـت. مبـــلمان بســیار سبک نشان می دهد که در ساخت آن از مواد اولیــه بی کیفــیـــت و چوب ارزان قیمت اسـتــفــاده شده است. برای تست سنگیـنــی آن یک سمـــت مبل را بلنــد کنیــد و به آرامــی تکـان دهــیـــد.

اگر احـــسـاس ضعـــیــف بودن یا لق زدن داشت آن را کنـار بگذاریـد. جنس، رنـگ و فرم بالـــشــتک ها از اهـــمــیـت ویژه ای هنــگـام خریـــد برخوردار اســت. مطــمئن شوید که بالـــشــتک ها بافـــت متـراکمــی داشـتــه باشـــنــد و بعـد از فشار دادن به حالـت اولیه برگـــردند چون اگر این طور نبـــاشد کوسن ها و بالشـتـــک ها بعــد از مدت کوتاهـــی غیر قابــل اســتـــفــاده خواهـنــد بود.

دسته مبــل یا دســتـه بیـــل!

راحـتـــی دسـتـــه مبل نیـز به انـــدازه نشـــیمن آن دارای اهمیـت است. اگـر فضای کمــی داریـــد، به فکـــر خریـــد مبــل های بدون دسـته باشید، ایــن باعث می شود اتاق شما بزرگـــتر به نظـر برسد. به فاصـــله میان دسـتــه مبـل ها در فضــای خانه هم توجه کنیــد. همــچـنــین حواس تان به جنــس دستـــه مبــل هم باشــد که روکش متـراکمی داشتــه باشد.

فنــر و فوم؛ دو یار همـــیشگــی!

جنــس پارچه های رومبلـــی، نوارهـــای دوردوزی، پدهـــای نشــیــمـن، و فنرهای به کاررفـــتـــه در مبــلـــمان متفـاوت اسـت و در عیـــن حال تعــیـــیــن کننـــده میزان راحـــتــی و سفــتـــی مبــل اســـت. برای همیـن از فنـرهــای ساده کویل، فنـرهـــای دو سر مخـروطی کویل، فنرهـــای زیگزاگ و مارپـیــچی که به وسیله یک نخ یا مفـــتول سیـــمی یا گیــره به هم متــصل شده انـد اسـتفـــاده می شود. داخل آن هم با پارچـه پلی اســـتـــر و پلــی اورتـان پر می شود. هر چند کیـفیت فوم های به کار گرفــته شده با یکـــدیگر تفـــاوت های بسـیار زیادی دارد، امـــا بهـتـــرین آنــها فوم های متراکـــم تر هســـتـنـــد که میزان اورتان موجود در آنها بالـــاســـت. برای روکش مبل نیز از پارچــه های مختــلف طبــیـعی و مصــنوعی اســـتـــفــاده می شود.

لبـاس مبــل تان را هر روز نمی توانـیـد بشوریـــد

در حین خرید بایـــد دقـت کنـید که جنـس پارچه چیســـت و طرز نگهداری آن چگونه است. جنـس پارچـه در ارتـبـاط مســـتــقـــیم با قیـمــت مبلمــان اســـت و هر چه مرغوب تر باشــد، قیمت مبلــمـان هم افزایش پیدا می کنــد. در انـتخـاب رنگ و بافت پارچـه باید به دکور منزل و همـچــنین افرادی که در خانه زندگی می کنند توجه کنیــد. هر چند مبــل های روشن فضـای خانـه را بازتر و روشن تر نشـــان می دهــد، اما اگـــر بچـــه یا حیوان خانـــگی دارید، این نکـــته را بدانـــید که مبـل های روشن، بدون بافت و خنثــی یک فاجـــعه است، پس بهـتـــر اسـت مبـلی با رنگ تیره و یا سراســر طرح دار انتـــخـاب کنــید.

به طور کلی پارچه های ترکیبــی، بادوام تر، رنــگـــی تر و قدرت تمیــز کردن بیشتری دارنـــد. پارچـــه هایی با بافـــت سخــت دیـــرتر پوسیـده و پاره می شوند.

مبلمان مناسب با دکوراسیون خانه و رنگ دیوار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.